Nedeľa všetkých svätých

V cirkvách byzantskej tradície dodnes platí zásada, že liturgia sa slúži na antimenzione, do ktorého musí byť povinne zašitá časť ostatkov svätca alebo mučeníka.

V liturgickom kalendári cirkví byzantskej tradície – gréckokatolíkov i pravoslávnych – je prvá nedeľa po Nedeli Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha venovaná úcte všetkých svätých. Uctievanie svätých a modlitby k nim patria k najstaršej cirkevnej tradícii, ktorá sa uchováva od apoštolských čias. „Obvinenia, že Cirkev sa klania ľuďom rovnako ako Bohu, a porušuje tak prikázanie ‚Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť!‘ (Mt 4,10), sú nespravodlivé,“ píše ruský metropolita Hilarion Alfejev, ktorý vo svojom prehľadnom úvode do pravoslávneho teologického myslenia konštatuje, že „grécka teológia jasne rozlišuje službu (latreia) Bohu a uctievanie (proskynesis) svätých, ktorým sa vzdáva pocta nie ako bohom, ale ako ľuďom, ktorí dosiahli duchovné výšiny a spojili sa s Bohom“ (1).

Zlatá reťaz kresťanskej svätosti

Tento aspekt pravoslávneho teologického myslenia vypracoval konštantínopolský mních Simeon (†1022), ktorý si získal takú veľkú autoritu, že byzantská tradícia, ktorá titul „Teológ“ vyhradila len pre evanjelistu Jána a Gregora z Nazianzu, napokon aj Simeona pomenovala „Nový Teológ“.

Svätí sú úzko spojení medzi sebou navzájom i s Kristom. Keď sa klaniame svätým, uctievame tým Krista, ktorý žije vo svätých. „Kristus je počiatok, stred i koniec. Rovnako ako ten, kto stojí na počiatku, pretože je vo všetkom. V tom, čo je uprostred, v tom, čo je na konci, i v tom, čo je na začiatku,“ píše svätý Simeon Nový Teológ. „A za týmito prvými svätými nasledujú ďalšie a ďalšie pokolenia svätých, posvätených prácou na Božích prikázaniach, svätých pevne stmelených s tými prvými, svätých, ktorým sa – podobne ako tým pred nimi – dostáva Božie osvietenie a milosť, každému podľa účasti. Tvoria tak akúsi zlatú reťaz, v ktorej každý z nich predstavuje jeden článok, ktorý s tým predchádzajúcim spája viera, skutky a láska…“ (2). Metropolita Hilarion k Simeonovým slovám dodáva, že „zlatá reťaz kresťanskej svätosti sa vinie od apoštolských čias až do súčasnosti“ (3).

Kanonizácia ako dôsledok všeobecnej úcty k svätcovi

Podľa slov metropolitu Hilariona existuje aj dnes nemálo zjavných i skrytých svätých, pričom cirkev niektorých z nich oslávi. Oficiálne započítanie medzi svätých alebo kanonizácia (svätorečenie) je pomerne nedávny jav. Staroveká cirkev nepoznala osobitné ceremónie svätorečenia či oslávenia. Mučeník, ktorý trpel pre Krista, sa ihneď po smrti stal objektom zbožnej úcty veriacich, ktorí sa k nemu modlili a slúžili na jeho hrobe božské liturgie. 

V cirkvách byzantskej tradície dodnes platí zásada, že liturgia sa slúži na antimenzione, do ktorého musí byť povinne zašitá časť ostatkov svätca alebo mučeníka. Táto skutočnosť zdôrazňuje spojenie cirkvi pozemskej, dnešnej, ktorá sa skladá zo živých, a cirkvi nebeskej, triumfujúcej, ku ktorej patria svätí oslávení Bohom. 

Pozemská cirkev nemala vždy možnosť slávnostne kanonizovať svätých a mučeníkov a úcta preukazovaná týmto svätým bola často tajná. Takto napríklad grécka cirkev počas osmanskej nadvlády (1453 – 1821) nemohla verejne vyhlásiť za svätých svojich nových mučeníkov, ktorí zomreli pre vieru rukami Turkov. Ľudia a jednotliví kňazi sa k nim však tajne obracali pri cirkevných bohoslužbách bez čakania na formálnu kanonizáciu, ktorá bola za takýchto okolností vylúčená.

Úcta ku konkrétnemu svätcovi nie je dôsledkom aktu svätorečenia, ale skôr kanonizácia je dôsledkom všeobecnej úcty k svätcovi. Existujú svätí, o ktorých živote nevieme takmer nič, ale úcta k nim je všeobecná. Tak napríklad biskupa Mikuláša, arcibiskupa v Myrách v Malej Ázii, ktorý žil vo 4. storočí, oslavujú kresťania vo východnej i západnej cirkvi a dokonca aj nekresťania, ktorí sa k nemu obracajú v modlitbe a vyprosujú si od neho pomoc.

Keď svätosť potvrdzuje aj Boh

Svätých neoslavujú len ľudia, ale svätosť konkrétneho človeka niekedy viditeľne potvrdzuje aj Boh. Pri telách mnohých svätých vôbec nedošlo k rozkladu. Z ostatkov svätého Mikuláša, ktoré sa uchovávajú v talianskom meste Bari, vyteká uzdravujúce a voňavé myro.

Matka Božia stojí v čele zástupu svätých

Ľudia mimo cirkvi zvyčajne ťažko chápu, prečo sa treba modliť k svätým, keď existuje Kristus. V pravoslávnej tradícii svätí nie sú ani tak prostredníkmi medzi veriacimi a Kristom, ako skôr ich nebeskými priateľmi, ktorí ich počujú a môžu im prispieť svojou modlitbou.

„Kto nemá priateľov v nebi, nemôže správne pochopiť tú zbožnú úctu, ktorou sú v pravoslávnej cirkvi obklopení svätí. Keď protestanti a sektári pripravujú veriacich o možnosť priamej a živej komunikácie so svätými, oddeľujú sa od zlatej reťaze svätosti, ktorá siaha až k apoštolom a ku Kristovi,“ konštatuje metropolita Hilarion a ďalej dodáva: „Kresťanská komunita, ktorá stratila spojenie s touto reťazou, nemôže byť plnohodnotnou cirkvou, pretože nebeská cirkev víťazná a pozemská cirkev putujúca sú neoddeliteľne späté. Keď sa cirkev odtrhne od neba – od Matky Božej a svätých –, mení sa na pozemskú organizáciu a prestáva byť Kristovým mystickým telom, ktoré spojuje živých a mŕtvych, hriešnikov a svätých“ (4).  

Poznámky:

(1)   Ilarion Alfejev, Mystérium víry, Uvedení do pravoslavné teológie, Pavel Mervart 2016, s. 115.

(2)  Simeon Nový Teológ, Capita theologica 3,1-3; 4,7-14.

(3)  Ilarion Alfejev, Mystérium víry, s. 115.

(4)  Ilarion Alfejev, Mystérium víry, s. 116.

Pôvodne publikované v denníku PostojO. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.orthodoxchristiansupply.com/products/all-saints-3


Odber nových článkov


Katolícka náuka o Božom tele priťahuje aj provokujeSiedma nedeľa po Pasche: Otcov prvého nicejského snemu

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings