Obrezanie nášho Pána Ježiša Krista – Svätý Bazil Veľký (1. január)

Obriezka, ktorú ustanovil sám Boh, je fyzickým znakom, ktorý pripomína Božiu zmluvu uzavretú s Abrahámom a jeho potomstvom. Spočíva v odrezaní predkožky mužského pohlavného orgánu, ktoré sa má vykonať na ôsmy deň po narodení: „Toto je moja zmluva medzi mnou a vami a medzi tvojím potomstvom po tebe, ktorú zachováte: Nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia! Obrežete mäso svojej predkožky a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami. Na ôsmy deň nech je obrezaný každý z vás mužského pohlavia z pokolenia na pokolenie“ (Genezis 17, 9 – 13). Tento znak podľa Mojžišovho zákona určuje príslušnosť každého dieťaťa k izraelskému ľudu.

Aj Ježišova obriezka je znakom jeho začlenenia do Abrahámovho potomstva, do ľudu zmluvy, jeho podriadenia sa Zákonu, jeho oprávnenosti na kult Izraela, na ktorom sa bude podieľať počas celého svojho života. Tento znak je predobrazom „Kristovej obriezky“, ktorou je krst (Kolosanom 2, 11 – 13).

V tento deň Spasiteľ dostáva aj meno Ježiš podľa toho, čo anjel odporučil Jozefovi vo sne: „Dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Matúš 1, 21).


Odber nových článkov


Nie náhodou byzantská liturgia v predkrstných obradoch stanovuje, že dieťa sa na ôsmy deň po narodení prinesie do chrámu, kde ho v predsieni očakáva kňaz. Po prednesení modlitby dania mena ho vezme na ruky a ide pred ikonostas, ak ide o chlapca, alebo pred ikonu Bohorodičky, ak ide o dievča. Krstenec tak prvýkrát vstupuje do chrámu, aby začal cestu kresťanského života.

Odkedy sa slávi tento sviatok?

Korene tohto sviatku siahajú do 4. storočia, ale v Byzancii ho prevzali až vo 8. storočí. Keďže v ten istý deň sa slávi pamiatka svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey, celebruje sa po ňom pomenovaná božská liturgia.

Bazil je nazývaný „Veľký“ pre jeho výnimočné učenie, neochvejnú vernosť Tradícii Cirkvi, žiarivú osobnú svätosť a chvályhodnú pastoračnú činnosť. Je ospevovaný ako neochvejný obranca viery, rozjímateľ nad božskými a nevýslovnými tajomstvami, pochodeň Cirkvi, neochvejný stĺp, svietnik, ktorý osvetľuje svet, hlásateľ, ktorého hlas znie až do končín sveta.

Aký je zmysel tohto sviatku?

Liturgické texty kladú dôraz na božstvo Dieťaťa a zdôrazňujú, že súhlasom s obriezkou poslúchlo príkaz, ktorý ono samo dalo Abrahámovi, a takto ponúka príklad blahosklonnosti a pokory. „Náš vynikajúci Boh nepohrdol podstúpiť obriezku na tele, ale priniesol seba samého ako obetu a vzor spásy pre všetkých. Autor Zákona napĺňa Zákon a všetko, čo o ňom predpovedali proroci“ (stichira na večierni). Krv, ktorú pri tejto príležitosti vylial, je predohrou krvi, ktorú vyleje na kríži, aby zmyl hriechy sveta a oslobodil nás z otroctva zlého ducha. Preto tento sviatok oslavuje tajomstvo nášho vykúpenia.

V tento deň si pripomíname nielen udalosť obriezky; úryvok evanjelia, ktoré sa dnes ohlasuje (Lukáš 2, 20 – 21 a 40 – 52), nám predostiera príhodu, ako sa sotva dvanásťročný Ježiš rozpráva s chrámovými učiteľmi, počúva ich a kladie im otázky. „Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.“ V jeruzalemskom chráme je tak Kristus intronizovaný ako božská Múdrosť medzi znalcami Zákona. Tá istá Múdrosť, ktorú Boh poslal svojmu ľudu, prebýva medzi ľuďmi, aby ich viedla k dokonalosti. Nie je náhoda, že na večierni tohto sviatku sa po čítaní o ustanovení obriezky Bohom (Genezis 17, 1 – 14) prenášajú ďalšie dve čítania: jedno z knihy Prísloví, v ktorom sa zdôrazňuje, že Múdrosť bola ustanovená Bohom od večnosti, a druhé z knihy Múdrosti, v ktorom sa zdôrazňuje, že Múdrosť „zostupuje s úst spravodlivého“, „osvecuje tvár rozumného človeka“, „uvádza do tajomstiev poznania Boha“.

Čo je Ježišova modlitba?

V tomto sviatku byzantská liturgia kladie dôraz aj na danie mena, pričom sa vyzdvihuje takzvaná „Ježišova modlitba“, známa aj ako „modlitba srdca“, ktorá spočíva vo vzývaní Ježišovho mena, neustále opakovaného formulou: „Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“

Táto modlitba čerpá svoju silu práve z moci božského mena: „Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený“ (Skutky apoštolov 2, 21).

Keď sa totiž Ježišovo meno vzýva s vierou a naliehavo, zachraňuje, uzdravuje, vyháňa nečistých duchov, očisťuje srdce. Takáto modlitba sa zakladá aj na apoštolských výzvach: „Bez prestania sa modlite“ (Prvý list Solúnčanom 5, 17).

Ako ikonopisecká tradícia znázorňuje tento sviatok?

Ikonografia sviatku Obrezania je pomerne zriedkavá, aj preto, lebo tento liturgický sviatok nadobudol časom menší význam. Preto si pri zobrazení tejto udalosti môžeme všimnúť určitú kompozičnú voľnosť, pričom sa kombinujú rôzne prvky prevzaté z iných sviatkov (Bohorodičkine Narodenie a Vstup do chrámu, Predstavenie Ježiša v chráme). Scéna sa odohráva pred hlavnou bránou chrámu: Mária prináša na rukách Dieťa, prijíma ju Zachariáš v kňazskom rúchu, ktorý má v rukách nôž na vykonanie obriezky a kalich na zachytenie kvapiek krvi. Na niektorých iných vyobrazeniach nachádzame stôl, na ktorom je položené nahé Dieťa, s krížovou aureolou, prichystané na obriezku, a na ešte ďalších zobrazeniach je Ježiš v náručí svojich rodičov.

Za Pannou vidno Jozefa a ďalšie postavy, chrámových levitov, ktorí sú prítomní, aby pomáhali pri obrade a boli svedkami včlenenia Dieťaťa do izraelskej komunity. Na niektorých kompozíciách vystupuje do popredia postava svätého Bazila v biskupskom rúchu v plnej alebo polovičnej veľkosti.

Aké posolstvo prináša toto tajomstvo pre môj život? 

Každý z nás je pozvaný pochopiť duchovný zmysel obriezky, „obriezky srdca“, ako čítame v knihe Deuteronómium: „Potom Pán obreže tebe a tvojmu potomstvu srdce, aby si miloval Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše, aby si mohol žiť“ (Deuteronómium 30, 6). A svätý Pavol v duchu autentickej hodnoty obriezky pripomína, že „obriezka nie je nič a neobriezka tiež nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní“ (Prvý list Korinťanom 7, 19). Bez náležitého života obriezka je len vonkajškovosť.

Posolstvo o „obriezke srdca“ musí teda zaznieť aj pre nás dnes proti všetkým pokušeniam čistého ritualizmu, proti nebezpečenstvu zákonníckeho dodržiavania predpisov. Obžaloba proroka Izaiáša je stále platná pre všetkých pokrstených: „Tento ľud sa mi približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzďaľuje odo mňa“ (Izaiáš 29, 13).

V blahosklonnosti Krista, ktorý sa podrobuje obriezke, aby úplne naplnil Zákon a Prorokov, sa prelínajú dva rozmery: ľudský, ktorý ho včleňuje do izraelského ľudu, a božský, aby bol naším Spasiteľom. Ježiš vstupuje do chrámu nie preto, aby bol posvätený, ale aby posvätil, nie preto, aby bol očistený, ale aby očistil, aby nás urobil deťmi a dedičmi prisľúbenia. 

Zdroj: Mistagogia della vita cristiana. Pôvodne publikované v denníku Postoj o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.oca.org/saints/lives/2011/01/01/100001-the-circumcision-of-our-lord-and-savior-jesus-christ

Ako slávime Bohozjavenie (6. január)Prečo by západná katolícka cirkev mala obnoviť sviatok Pánovej obriezky?

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings