Päťdesiatnica: Zostúpenie Svätého Ducha (Thomas Hopko)

V Starom zákone bola Päťdesiatnica sviatkom, ktorý sa slávil na päťdesiaty deň po Pasche. Zatiaľ čo sviatok Paschy slávil exodus Izraelitov z egyptského otroctva, Päťdesiatnica slávila Božie darovanie desiatich prikázaní Mojžišovi na vrchu Sinaj.

V Novej zmluve Mesiáša nadobúda udalosť Paschy nový zmysel ako slávenie Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, „exodu“ človeka z tohto hriešneho sveta do Božieho kráľovstva. A v Novej zmluve aj sviatok Päťdesiatnice je naplnený a urobený nanovo príchodom „nového zákona“, zoslaním Svätého Ducha na Kristových učeníkov.

Keď nadišiel deň Päťdesiatnice, všetci boli spolu na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Svätý Duch a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť… (Sk 2, 1 – 4).

Svätý Duch, ktorého Kristus prisľúbil svojim učeníkom, prišiel v deň Päťdesiatnice (Jn 14,26; 15,26; Lk 24,49; Sk 1,5). Apoštoli dostali „moc z výsosti“ a začali kázať a svedčiť o Ježišovi ako o vzkriesenom Kristovi, Kráľovi a Pánovi. Tento moment sa tradične nazýva dňom zrodu Cirkvi.

V liturgických obradoch sviatku Päťdesiatnice sa slávi príchod Svätého Ducha spolu s plným zjavením božskej Trojice: Otca, Syna a Svätého Ducha. Plnosť Božstva sa zjavuje príchodom Ducha k človeku a cirkevné hymny slávia toto zjavenie ako záverečný akt Božieho sebazjavenia a sebadarovania svetu a jeho stvoreniu. Z tohto dôvodu sa Nedeľa Päťdesiatnice v pravoslávnej tradícii nazýva aj Deň Trojice.

Často sa v tento deň umiestňuje do stredu chrámu ikona Svätej Trojice – najmä ikona troch anjelských postáv, ktoré sa zjavili Abrahámovi, praotcovi kresťanskej viery. Táto ikona sa používa spolu s tradičnou ikonou Päťdesiatnice, ktorá zobrazuje ohnivé jazyky vznášajúce sa nad Máriou a dvanástimi apoštolmi, pôvodným prvoobrazom Cirkvi, ktorí sedia v jednote a obklopujú symbolický obraz „kozmu“, sveta.

Na Päťdesiatnicu máme konečné naplnenie poslania Ježiša Krista a základný začiatok mesiášskeho veku Božieho kráľovstva, ktoré je mysticky prítomné na tomto svete v Mesiášovej Cirkvi. Z tohto dôvodu je päťdesiaty deň začiatkom éry, ktorá presahuje obmedzenia tohto sveta, pričom číslo päťdesiat v židovskej a kresťanskej mystickej zbožnosti znamená večné a nebeské naplnenie: sedem krát sedem plus jeden.

Preto sa Päťdesiatnica nazýva apokalyptickým dňom, čo znamená deň konečného zjavenia. Nazýva sa aj eschatologickým dňom, čo znamená deň konečného a dokonalého konca (v gréčtine eschaton znamená koniec). Lebo keď príde Mesiáš a priblíži sa Pánov deň, začnú sa „posledné dni“, v ktorých „Boh vyhlasuje: … vylejem svojho Ducha na každé telo“. Na toto starobylé proroctvo sa odvoláva apoštol Peter v prvej kázni kresťanskej Cirkvi, ktorá bola prednesená v prvú Nedeľu Päťdesiatnice (Sk 2, 17; Joel 2, 28 – 32).

Opäť treba poznamenať, že sviatok Päťdesiatnice nie je len slávením udalosti, ktorá sa odohrala pred stáročiami. Je to slávenie toho, čo sa musí diať a deje s nami v Cirkvi dnes. My všetci sme zomreli a vstali z mŕtvych spolu s Mesiášom – Kráľom a všetci sme dostali jeho najsvätejšieho Ducha. Sme chrámami „Svätého Ducha“. Boží Duch prebýva v nás (Rim 8; 1 Kor 2 – 3, 12; 2 Kor 3; Gal 5; Ef 2 – 3). My sme svojím vlastným členstvom v Cirkvi dostali „pečať daru Svätého Ducha“ vo sviatosti myropomazania. Päťdesiatnica sa stala nám.

Božská liturgia Päťdesiatnice pripomína náš krst v Krista, pričom tento verš z listu Galaťanom opäť nahrádza Trojsvätý hymnus. Osobitné verše zo žalmov nahrádzajú aj obvyklé antifónne žalmy liturgie. Čítania z apoštola a evanjelia hovoria o príchode Ducha k ľuďom. Kondák spieva o zvrátení udalosti Babylonskej veže, keď Boh zjednocuje národy do jednoty svojho Ducha. Tropár zvestuje zhromaždenie celého vesmíru do Božej siete prostredníctvom pôsobenia inšpirovaných apoštolov.

Hymny „Kráľ nebeský“ a „Videli sme pravé svetlo“ sa spievajú prvý raz od Paschy a zvolávajú Svätého Ducha, aby „prišiel a prebýval v nás“, a ohlasujú, že „sme prijali nebeského Ducha“. Chrám je vyzdobený kvetmi a zeleným letným lístím, aby sa ukázalo, že Boží božský dych prichádza ako „životodarný Duch“ obnoviť celé stvorenie. V hebrejčine je to isté slovo pre Ducha, dych a vietor – ruah.

Požehnaný si, Kriste, náš Bože, ktorý si ukázal rybárov ako najmúdrejších, keď si na nich zoslal Svätého Ducha: skrze nich si vtiahol svet do svojej siete. Priateľ človeka, sláva tebe. (tropár).

Keď zostúpil Najvyšší a pomiešal jazyky, rozdelil národy. Keď však rozdelil ohnivé jazyky, všetkých povolal k jednote. Preto jedným hlasom oslavujeme Presvätého Ducha! (Kontakion).

Veľká večiereň na Päťdesiatnicu večer obsahuje tri dlhé modlitby, pri ktorých veriaci po prvý raz od Paschy pokľaknú. Pondelok po Päťdesiatnici je v Pravoslávnej cirkvi sviatkom Svätého Ducha a nedeľa po Päťdesiatnici je sviatkom Všetkých svätých.

Je to logická liturgická postupnosť, keďže príchod Svätého Ducha sa v ľuďoch napĺňa tým, že sa stávajú svätými, a to je samotný cieľ stvorenia a spásy sveta.

„Lebo ja, Pán, som váš Boh! Posväťte sa a buďte svätí, lebo ja som svätý!“ (Lv 11, 44 – 45, 1 Pt 1, 15 – 16). „No rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý! (1 Pt 1, 15 – 16).

Zdroj: https://www.oca.org/orthodoxy/the-orthodox-faith/worship/the-church-year/pentecost-the-descent-of-the-holy-spirit Z angličtiny preložil o. Peter Sahajda. Lektoroval o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.orthodoxroad.com/pentecost-icon-explained/


Odber nových článkov


Päťdesiatnica a náš krst Svätým DuchomNanebovstúpenie Pána

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings