Ty si sa celkom neodvrátil od svojho stvorenia (1. január)

V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa 1. januára spoločne so sviatkom Obrezania Pána slávi pamiatka Bazila Veľkého.

V cirkvách byzantskej tradície sa 1. januára spoločne so sviatkom Obrezania Pána slávi pamiatka kapadóckocézarejského arcibiskupa svätého Bazila Veľkého, ktorý sa narodil pre nebo práve 1. januára.

Na večierni gréckokatolíci na počesť tohto významného gréckeho teológa a otca východného mníšstva spievajú:

„Vhodne ťa nazvali Bazilom – Kráľom, lebo si prijal kráľovské kňazstvo. Múdro a láskyplne si pásol svätý ľud Kristov… Odetý nádherným veľkňazským rúchom radostne si hlásal evanjelium kráľovstva, Bazil. Cirkev si obohatil pravovernou náukou, ktorá nás osvecuje. Preto velebíme a oslavujeme jedno božstvo v Otcovi Stvoriteľovi i v jeho jednorodenom Božom Slove, ako aj v presvätom Duchu, jedného a nedeliteľného Boha v troch osobách. Jeho pros, Bazil, aby osvietil a spasil naše duše.“

Otec východného mníšstva

Bazil sa narodil okolo roku 330 v kapadóckej Cézarei v príkladnej kresťanskej rodine, ktorá darovala Cirkvi niekoľko svätcov a svätíc a bola v kontakte so svätým Gregorom Divotvorcom, apoštolom Kapadócie.

Bazil prijal krst v dospelosti po absolvovaní humanitného štúdia v Konštantínopole a Aténach. Táto „konverzia“ sa časovo prekrývala s jeho príklonom k začínajúcemu mníšskemu hnutiu. Bazil podnikol cestu po Egypte, Palestíne a Sýrii, aby osobne spoznal asketický život. Rozhodne uprednostňoval koinobitické pred eremitickým mníšstvom. No odmietal veľké komunity pachomiánskeho typu. Preferoval osobnejšie bratstvá.

Bazil založil niekoľko monastierov a napísal pre ne Pravidlá založené na Svätom písme. Baziliánske monastiere boli otvorené potrebám, aj materiálnym, miestnych obyvateľov, ktorí boli často sužovaní epidémiami alebo hladom.

Kapadóckocézarejský arcibiskup

Okolo roku 364 kapadóckocézarejský arcibiskup Euzébios udelil Bazilovi presbyterát. V roku 370 Bazil po ňom nastúpil ako arcibiskup, ktorým zostal až do svojej smrti 1. januára 379 (jeho podrobný životopis sme publikovali tu).

Neskoršie kresťanské generácie dali svätému Bazilovi prímenie Veľký. V Katolíckej cirkvi patrí medzi „učiteľov Cirkvi“. Kallistos Ware napísal: „Pravoslávna cirkev sa nikdy nepokúšala presne definovať, kto sú cirkevní otcovia, a ešte menej zostavovať ich rebríček podľa dôležitosti. No má osobitnú úctu k spisovateľom 4. storočia a hlavne k tým, ktorých nazýva „traja veľkí hierarchovia“: Gregor z Nazianzu, Bazil Veľký a Ján Zlatoústy.”

Zatiaľ čo cirkvi byzantskej tradície slávia pamiatku svätého Bazila Veľkého 1. januára, v latinskej cirkvi sa Bazil oslavuje 2. januára spolu so svätým Gregorom Naziánskym, ktorý bol jeho celoživotným priateľom.

Bazilova liturgia

Bazilova starostlivosť o modlitbový život v bratstvách a neskôr v cézarejskej cirkvi vysvetľuje jeho angažovanosť v liturgickom hnutí.

Bazilovo meno nesie prekrásny byzantský formulár eucharistickej liturgie: Svätá božská liturgia nášho otca svätého Bazila Veľkého.

Bazil použil a doplnil svojimi vlastnými myšlienkami už existujúci text v kapadóckej cirkvi. Od tej doby rôzne cirkvi pod záštitou autorstva tohto významného kapadóckeho učiteľa prevzali baziliánsky liturgický formulár. Počas prvého tisícročia bola Bazilova liturgia najčastejšie slávenou eucharistickou bohoslužbou v Byzancii. Pre svoju dĺžku musela neskôr ustúpiť eucharistickej liturgii svätého Jána Zlatoústeho.

Dnes sa Bazilova liturgia slávi len: 24. decembra – v predvečer Narodenia Pána (alebo na samotný sviatok); 1. januára na sviatok sv. Bazila Veľkého; 5. januára – v predvečer Bohozjavenia (alebo na samotný sviatok); vo všetky nedele Veľkého štyridsaťdňového pôstu (spolu päť nedieľ), na Veľký štvrtok a na Veľkú sobotu.

Na pamiatku svojho spasiteľného utrpenia

A teraz sa už nechajme osloviť ukážkou z Bazilovej eucharistickej modlitby – anafory, ktorá sprevádza obetovanie chleba a vína na liturgii:

„… Človeka si stvoril z hliny zeme, poctil si ho svojím obrazom, Bože, a odovzdal si mu rajský pokrm, nesmrteľný život a potešenie z večnej blaženosti, ak zachová tvoje prikázania.

Ale on neposlúchol teba, pravého Boha, svojho Tvorcu, dal sa zviesť ľstivým hadom a svojím vlastným hriechom si privodil smrť. A hoci si ho, Bože, podľa svojho spravodlivého rozhodnutia vyhnal z raja do tohto sveta a vrátil si ho do zeme, z ktorej bol vzatý, pripravil si mu spásu v znovuzrodení skrze tvojho Krista.

Ty si sa celkom neodvrátil od svojho stvorenia ani si nezabudol, Dobrotivý, na dielo svojich rúk, ktoré si učinil, ale mnohorakým spôsobom si ho navštevoval pre svoju milosrdnú lásku. Prorokov si mu posielal a v každom pokolení si prejavoval svoju moc skrze svojich svätých, v ktorých si našiel zaľúbenie. Ústami svojich prorokov si nám ohlasoval a predpovedal, že nás chceš spasiť. Na pomoc si ustanovil zákon, anjelov si určil za ochrancov, a keď prišla plnosť času, prehovoril si k nám ústami svojho Syna, skrze ktorého si stvoril všetky veky.

On je odblesk tvojej slávy a obraz tvojej podstaty, on všetko udržuje mocou svojho slova a rovnosť s tebou, Bohom a Otcom, nevlastní neprávom, lebo on je pravý večný Boh, ktorý sa pred vekmi zjavil na zemi a žil tu ako človek. Vtelil sa zo Svätej Panny a utajil sa, vezmúc na seba podobu sluhu, pripodobnil sa našej úbohosti, aby nás pripodobnil obrazu svojej slávy.

A pretože skrze človeka vstúpil do tohto sveta hriech a pre hriech smrť, tvoj jednorodený Syn, ktorý je v tvojom lone, Bože Otče, blahosklonne sa narodil zo ženy, svätej Bohorodičky Márie vždy Panny, podrobil sa zákonu, odsúdiac hriech na vlastnom tele, aby každý, čo zomiera v Adamovi, ožil v tvojom jedinom Kristovi.

Počas života na tomto svete dal nám spasiteľné prikázania, zbavil nás klamstva modiel a priviedol nás k poznaniu teba, pravého Boha a Otca. Urobil z nás pre seba vyvolený ľud, kráľovské kňazstvo, svätý národ. Očistil nás vodou a posvätil Duchom Svätým a dal seba samého ako výkupné za smrť, ktorej sme podľahli zapredaní hriechu. Skrze kríž zostúpil do podsvetia, aby všetko naplnil a odstránil hrôzy smrti. Na tretí deň vstal z mŕtvych a každému telu otvoril cestu ku vzkrieseniu. Veď nie je možné, aby pôvodca života podľahol rozkladu, lebo on je prvotinou zosnulých, prvorodený z mŕtvych, všetkým všetko a vo všetkom má prvenstvo.

Vstúpil na nebesia, sedí na výsostiach po pravici tvojej velebnosti a zasa príde, aby každému odplatil podľa jeho skutkov. Na pamiatku svojho spasiteľného utrpenia zanechal nám to, čo sme podľa jeho príkladu predložili. Lebo keď sa rozhodol ísť na svoju dobrovoľnú, životodarnú a naveky pripomínanú smrť, v tú noc, keď sám seba vydal za život sveta, vzal chlieb… podobne vzal aj čašu…“

Zdroj: Svätá božská liturgia nášho otca svätého Bazila Veľkého, Prešov 2005.

Pôvodne publikované v konzervatívnom denníku Postoj

Zdroj obrázka: https://skete.com/product/st-basil-the-great-cretan-1545-cs1076/


Odber nových článkov


Kristus sa rodí, oslavujte ho! Kristus prišiel z neba, privítajte ho!Kristovo narodenie v byzantskom obrade

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings