Byzantské paschálne tradície: požehnanie veľkonočných jedál

Z perspektívy ruténskych katolíkov v Spojených štátoch amerických.

Svätý Duch nám pripomína: „Nepohŕdaj tým, čo rozprávajú múdri starci, ale máš sa zapodievať ich múdrymi výrokmi“ (Sir 8, 9). Spolu s byzantským obradom sme zdedili mnoho zmysluplných zvykov, ktoré robia našu liturgickú bohoslužbu inšpiratívnou, duchovne bohatou a blízkou srdcu nášho ľudu.


Odber nových článkov


Medzi tieto úctyhodné zvyky počítame zvyk požehnania jedla na Veľkú noc.

V skorších dobách sa mäso a mliečne výrobky vylučovali z každodennej stravy počas celého obdobia Veľkého pôstu, počnúc Syropôstnou nedeľou. Keď sa blížil koniec prísneho pôstu, ľudia prejavovali svoju radosť a vďačnosť tým, že priniesli svoje jedlo do chrámu, aby sa po veľkonočnej liturgii požehnalo a zjedlo. To je dôvod, prečo liturgické knihy predpisujú požehnanie jedla po božskej liturgii vo veľkonočnú nedeľu.

Tento úctyhodný zvyk priniesli do Spojených štátov naši predkovia. Keď slávime Paschu, sviatok nového života, požehnávame jedlo, ktoré udržiava náš fyzický život. Náš zvyk má teda svoj zmysel aj dnes, a preto by sme ho mali zbožne dodržiavať.

Keďže ukrižovanie a zmŕtvychvstanie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista sa odohralo počas slávenia židovskej Paschy, ktorá predobrazovala naše vykúpenie, bolo len prirodzené, že niektoré židovské paschálne témy a zvyky boli zavedené do kresťanských liturgických obradov. Dokonca aj starobylý názov „Pascha“ bol prevzatý z hebrejského slova „pesach“, čo znamená „prejsť“; preto je anglický názov tohto sviatku Pasch alebo Passover.

Náš tradičný termín „pascha“ má vo svojom liturgickom uplatnení tri rôzne významy:

Po prvé, znamená historickú paschu, oslobodenie Židov z egyptského otroctva a ich prechod cez Červené more do zasľúbenej zeme. V Novom zákone sa tento pojem uplatňuje v typickom význame nášho oslobodenia z otroctva hriechu a nášho mystického prechodu „zo smrti do života“ a zo zeme do neba (porov. Jn 5, 24; 13, 1). Preto na utierni Vzkriesenia spievame: „Pascha je Pánova Pascha, lebo Kristus, náš Boh, nás vyviedol zo smrti do života a zo zeme do neba“ (Irmos 1. ódy).

Po druhé, tento termín sa vzťahuje na každoročnú spomienku na túto udalosť, na sviatok Paschy. Pre nás kresťanov je to každoročná spomienka na slávne Kristovo zmŕtvychvstanie a podľa svedectva svätého Pavla sa slávi už od apoštolských čias: „Bol obetovaný náš veľkonočný Baránok. Preto slávme sviatky…“ (1 Kor 5, 7).

V našej liturgii sa Pascha opisuje ako „sviatok sviatkov a slávnosť slávností“ (Irmos 8. ódy).

Po tretie, Pascha sa vzťahuje na veľkonočné jedenie, pri ktorom Židia hodovali na obetnom baránkovi, ktorý predobrazoval „Baránka Božieho“ – Ježiša Krista (Jn 1, 29). Samotný Ježiš tento termín vzťahoval na paschálnu hostinu, keď povedal svojim učeníkom: „Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru“ (Lk 22, 8). A tak Paschálny kánon velebí Ježiša Krista ako našu Paschu, pretože sa „dobrovoľne obetoval ako ročný baránok za nás všetkých“ (Tropár 4. ódy).

Súvislosť medzi paschálnou hostinou v Starom zákone a naším tradičným požehnaním pripravených pokrmov vo veľkonočnú nedeľu je celkom zrejmá. Ale motív, ktorý podnietil zvyk požehnania jedál, je úplne kresťanský, založený na Svätom písme Nového zákona.

Budeme citovať len niektoré úryvky: 1) Ježiša Krista po jeho zmŕtvychvstaní spoznali dvaja učeníci v Emauzách pri jedení, t. j. keď „vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho“ (Lk 24, 30);

2) Náš Spasiteľ presvedčil apoštolov o svojom zmŕtvychvstaní, keď „jedol pred nimi“ (Lk 24, 43);

3) Pán sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavil apoštolom pri viacerých príležitostiach, keď s nimi „jedol“ (Sk 1, 3 – 4). Preto aj svätý Peter zdôraznil túto skutočnosť slovami: „Boh ho tretieho dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil – nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, nám, čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili“ (Sk 10, 41).

Táto „hostina“ zmŕtvychvstalého Krista s apoštolmi bola v úplnom súlade s jeho prísľubom: „Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve“ (Lk 22, 15 – 16). Tým, že sa náš Spasiteľ po svojom slávnom zmŕtvychvstaní zúčastňoval na jedení s apoštolmi, chcel naznačiť, že Božie kráľovstvo už bolo inaugurované.

Náš Pán opísal účasť v Božom kráľovstve ako „veľkú hostinu“ a jeden z poslucháčov reagoval: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve“ (Lk 14, 15n). Kniha Zjavenia opisuje túto nebeskú hostinu ako „Baránkovu svadobnú hostinu“ (Zjv 19, 9). A tak liturgicky nám jedenie veľkonočného pokrmu pripomína našu účasť na „božskej radosti Kristovho kráľovstva“ (tropár 8. ódy).

Tu by sme si mali všimnúť, že v Biblii sa jedlo zvyčajne chápalo ako výraz radosti a šťastia, najmä pri znovuzískaní nového života, či už duchovného (napr. v prípade krstu žalárnika vo Filipách – Sk 16,34), alebo telesného (napr. v prípade vzkriesenia Jairovej dcéry – Lk 8, 55). Vzkriesenie nášho Spasiteľa nám prinieslo nový život, a to duchovný (otvára nám brány neba) aj telesný (v očakávaní nášho vzkriesenia mŕtvych). Keď sa teda s radosťou zúčastňujeme na chutnom veľkonočnom pokrme, ktorý je vopred požehnaný v chráme, vyjadrujeme tým zároveň svoju neochvejnú vieru v nový a lepší život, ktorý nás očakáva v nebeskom kráľovstve.

Potraviny, ktoré sa tradične požehnávajú na Veľkú noc, možno rozdeliť do troch kategórií: 1) veľkonočný chlieb, ktorý náš ľud označuje ako „paschu“ ; 2) mäsové výrobky, ako šunka, klobása, slanina atď. ; 3) mliečne výrobky, ako maslo, syr, hrudka vajíčka („pisanki“) atď.

Aký zmysel má takáto rozmanitosť?

Po prvé, veľkonočný chlieb (pascha) je veľký okrúhly bochník chleba z bielej múky, ktorý sa obohacuje pridaním vajec, hrozienok a mlieka.

Na vrchu je „pascha“ ozdobená korunkou a krížom rôznych vzorov z toho istého cesta. „Pascha“ symbolizuje nášho Pána Ježiša Krista, „živý chlieb“ (Jn 6, 51), ktorý „zostúpil z neba, aby dal život (večný) svetu“ (porov. Modlitba pre požehnanie chleba). Veľkonočný chlieb nám teda pripomína prítomnosť našej „pravej Paschy“, Ježiša Krista, ktorý „sľúbil, že zostane s nami neprestajne až do konca čias“ (Tropár 9. ódy).

Po druhé, mäsové výrobky symbolizujú starozákonné obetné zvieratá, ktoré sú predobrazom skutočnej obety nášho Spasiteľa, ktorý sa pre nás stal „Božím Baránkom, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1, 29). Ako sa dozvedáme z modlitby požehnania, mäsové výrobky symbolizujú aj vykŕmené teľa pripravené pre márnotratného syna (predstavujúceho padlé ľudstvo) pri jeho návrate k otcovi (nebeskému Otcovi). Vo Veľkú noc teda oslavujeme svoj návrat k Bohu a radostnú účasť na požehnaniach nášho Spasiteľa, ktorý prisľúbil, že bude naším „pravým pokrmom“ (Jn 6, 55).

A napokon mliečne výrobky nám pripomínajú „blahobyt a pokoj“ mesiášskych čias, ktoré predpovedali proroci (napr. Iz 7, 22; Joel 3, 18 atď.). Obrazne mlieko a med v Biblii znamenajú bohatstvo, najmä duchovné bohatstvo Božieho kráľovstva. Preto sa kňaz pri požehnaní mliečnych výrobkov modlí: „Keď ich budeme požívať, nech nás naplnia tvoje štedré dary a nevýslovná dobrota.“

Vajíčka sa vždy považovali za symbol vzkriesenia, objavenia sa nového života. Vo Veľkú noc náš Spasiteľ vyšiel z hrobu ako kuriatko po tom, čo pri narodení rozbil škrupinu. Kvôli tomuto osobitnému významu je vhodné, aby boli veľkonočné vajíčka farebné alebo zdobené. Sú obľúbeným predmetom nášho národného umenia a sú nám známe ako „pisanki“.

Prvým z pripravovaných veľkonočných jedál sú pestrofarebné a zložito zdobené vajíčka. Použitím vosku na vajíčka a ich prechodom cez rôzne formy sa dosiahnu zložité vzory a krásne sfarbenie. Vzhľadom na trpezlivú prácu sa výroba „pisanki“ začína už niekoľko týždňov pred Veľkou nocou.

Pascha (chlieb), mäsité jedlá a mliečne jedlá (hrudka) sa zvyčajne pripravujú v deň pred Veľkou nocou. Keď je všetko pripravené, potraviny sa starostlivo vložia do veľkonočného košíka, ktorý je vyhradený výlučne na tento účel, spolu s malou nádobou soli a požehnanou sviečkou, ktorá sa zapáli počas obradu požehnania. Potraviny sa prikryjú pokrývkou košíka. Zvyčajne je to kus plátna s vyšívaným obrázkom zmŕtvychvstalého Krista a s nápisom „Christos Voskres!“ – „Voistinnu Voskres!“ („Kristus vstal z mŕtvych!“ „Skutočne vstal z mŕtvych!“).

V určený čas požehnania paschálnych pokrmov sa košík prinesie do chrámu. Po duchovnej príprave počas Veľkého pôstu, po veľkonočnej spovedi a svätom prijímaní veriaci konzumujú požehnané pokrmy vo veľkonočnú nedeľu a v nasledujúcich dňoch.

Vidíme, že požehnanie veľkonočných pokrmov má hlboký liturgický a duchovný význam. Je to jeden z našich najkrajších a najvýznamnejších zvykov, ktorým nás obohatili naši pobožní predkovia. Zachovajme si tieto zvyky!

Modlitba Vzkriesenia

Keď sme boli svedkami Kristovho zmŕtvychvstania, pokloňme sa nášmu svätému Pánovi Ježišovi, ktorý jediný je bezhriešny. Uctievame tvoj kríž, Kriste, a chválime a oslavujeme tvoje sväté vzkriesenie, lebo ty si náš Boh a okrem teba nepoznáme nikoho iného, preto vzývame tvoje meno. Príďte, všetci veriaci, uctime si sväté Kristovo zmŕtvychvstanie, lebo skrze jeho kríž prišla radosť do celého sveta. Stále blahoslaviac Pána, velebme jeho zmŕtvychvstanie, lebo podstúpením ukrižovania svojou smrťou zničil smrť!

Paschálna stichira

Toto je deň vzkriesenia, nechajme sa osvietiť týmto sviatkom, objímme sa navzájom a nazvime bratmi aj tých, ktorí nás nenávidia. Pre vzkriesenie odpusťme všetkým a spievajme:

„Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval život!“

Zdroj: https://archpitt.org/byzantine-easter-traditions-the-blessing-of-easter-foods/ Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Druhá nedeľa po Pasche: Tomášovo vyznanieAlexander Schmemann: Svätá Pascha

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings