Sviatok Stretnutia (2. február)

Východní kresťania milujú myslieť v kategóriách štyridsiatich dní. Veľký pôst a jeho ozvena, štyridsať dní medzi sviatkami Premenenia Pána a Povýšenia svätého kríža, uvedenie nemluvňaťa do chrámu na štyridsiaty dní po narodení a zádušná liturgia na štyridsiaty deň po smrti sú najzreteľnejšími príkladmi. Tento vzor je odvodený zo Svätého písma, kde sa významné udalosti pravidelne umiestňujú do tohto časového rámca. V Starom zákone veľká potopa trvala 40 dní a 40 nocí (Genezis 7). Mojžiš bol na vrchu Sinaj 40 dní a 40 nocí, keď dostal Desatoro (Exodus 24). V Deuteronómiu 9 čítame, že Mojžiš sa prihováral za Izrael 40 dní a 40 nocí. Izraelskí špehovia potrebovali 40 dní na to, aby preskúmali Kanaán (Num 13). Goliáš sa 40 dní vysmieval Saulovej armáde, kým prišiel Dávid, aby ho zabil (1 Samuelova 17). Keď Eliáš utekal pred Jezabel, cestoval 40 dní a 40 nocí na vrch Horeb (1 Kráľov 19). Práve po 40-dňovom pôste prišiel Pokušiteľ, aby skúšal Ježiša (Matúš 4, 1 – 11).

V Novom zákone sa spomína ešte jedno 40-dňové obdobie a slávi sa aj v živote našej Cirkvi: 40 dní medzi Kristovým narodením a dňom, keď ho rodičia priniesli do chrámu, „aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon“ (Lk 2, 27). Tam sa Pán stretol so starcami Simeonom a Annou, ktorí rozpoznali rozhodujúcu Božiu prítomnosť v tomto dieťati. Prostredníctvom nich sa Kristus prvý raz stretol s tými, ktorí očakávali príchod Mesiáša. Túto udalosť slávime 2. februára (40-ty deň po Vianociach) ako Hypapante, čiže Stretnutie Mesiáša s jeho ľudom, ktorý zosobňujú Simeon a Anna.

Čo predpisoval zákon?

Podľa židovského zvyku sa matka po porodení dieťaťa musela po 40-tich dňoch očistiť. „Nesmie sa dotknúť ničoho svätého a nesmie prísť do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania“ (Levitikus 12, 4).

Podľa židovského práva akákoľvek účasť na dôverných skúsenostiach so životom a smrťou, ktoré zahrňujú vyliatie krvi ako nositeľky života, robí osobu rituálne nečistou, t. j. neschopnou vykonávať obradné úkony, napríklad chrámovú bohoslužbu. Obradná nečistota nie je otázkou morálnej nečistoty, ale uznaním, že uctievanie Boha prekračuje zem a jej cesty. Od osoby, ktorej sa dotkol pôrod alebo smrť, sa vyžadovalo očistenie predpísaným spôsobom.

Podľa Tóry existoval dodatočný predpis: vykúpenie prvorodeného syna. „Každého prvorodeného zo svojich synov vykúpiš“ (Ex 13, 13). Prvé zo všetkého (plodiny, zvieratá atď.) sa malo obetovať Bohu: bolo to uznanie, že všetko pochádza od Boha a patrí Bohu. Deti bolo možné „vykúpiť“ tak, že sa za ne ponúkol dar chrámu. Ortodoxní Židia dodnes dodržiavajú tento obrad, pričom vymenia päť strieborných šekelov (alebo ich ekvivalent v miestnej mene) za dieťa.

Stretnutie so Simeonom a Annou nás vedie za hranice praxe Tóry k tajomstvu Božieho plánu spásy. Ako hovorí svätý Lukáš, „[Simeonovi] Svätý Duch vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša“ (Lk 2, 26). Simeon vzal dieťa Krista do náručia a pomodlil sa to, čo my nazývame Simeonovým chválospev: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči videli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu tvojho ľudu Izraela“ (Lk 2, 29 – 32). Tento chválospev opakujeme na konci každého dňa (večierne) a na ukončenie božskej liturgie, ako aj pri predstavení každého dieťaťa v chráme na štyridsiaty deň po jeho narodení.

K Simeonovi sa potom pripojila Anna, ktorá poďakovala Bohu, že videla túto chvíľu „a hovorila o ňom [Ježišovi] všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme“ (Lk 2, 38).

Toto Stretnutie oslavovalo príchod Toho, po ktorom Židia túžili, Mesiáša, a uznávalo, že prostredníctvom Mesiáša budú osvietení aj pohania.

Naše slávenie tohto sviatku

Ako by sa dalo očakávať, tento sviatok pochádza z Jeruzalema, kde sa odohrala udalosť, ktorú pripomína. Sláviť sa začal pravdepodobne za čias Konštantína Veľkého, ktorý podporoval rozvoj Jeruzalema ako kresťanského miesta. Kázne o tomto sviatku nám predniesli biskupi Metod Patarský († 312), Cyril Jeruzalemský († 360), Gregor Teológ († 389), Amfilochios z Ikonia († 394), Gregor Nysský († 400) a Ján Zlatoústy († 407).

Španielska mníška Egeria, ktorá navštívila Svätú zem v rokoch 381 – 384, opísala, čo videla: „Štyridsiaty deň po Epifánii sa tu slávi nepochybne s najvyššou poctou, lebo v ten deň sa koná procesia, na ktorej sa zúčastňujú všetci, v chráme Vzkriesenia, a všetko sa koná podľa svojho poriadku s najväčšou radosťou, tak ako na Veľkú noc. Všetci kňazi a po nich aj biskup kážu, pričom si vždy berú za tému tú časť evanjelia, kde Jozef a Mária priniesli Pána do chrámu na štyridsiaty deň a Simeon a prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, ho videli, pojednávajú o slovách, ktoré povedali Simeon a Anna, keď uvideli Pána, a o tej obete, ktorú priniesli jeho rodičia. Keď sa vykonalo podľa poriadku všetko, čo je obvyklé, slávila sa sviatosť a uskutočnilo sa prepustenie.“

Sviatok sa čoskoro rozšíril do Antiochie a potom do Konštantínopolu a celej ríše. V hlavnom meste nadobudol mimoriadny význam v šiestom storočí, keď mesto ohrozoval mor. Po slávnostnej procesii na tento sviatok mor ustal. Keď bol ustanovený tento sviatok, Kristovo narodenie a jeho krst v Jordáne sa slávilo v rovnaký deň, 6. januára. Hypapante sa slávilo o 40 dní neskôr, 14. februára. Keď sa rozšíril samostatný sviatok Narodenia Pána 25. decembra, Hypapante sa podľa toho presunulo na 2. februára.

Svetlo pohanom

V západnej cirkvi sa pri tomto sviatku požehnávajú sviece a koná sa sviečkový sprievod na počesť „svetla na osvietenie pohanov“. Táto prax sa skutočne začala v Jeruzaleme, ako o tom svedčí Egeria. Keď bol tento sviatok zavedený v Konštantínopole, sprievod sa začal konať aj tam. V súčasnosti niektoré slovanské cirkvi v tento deň požehnávajú sviece, ale z byzantského sviatku sa vytratil sprievod.

Svätý Sofrón Jeruzalemský († 636)

Na počesť božského tajomstva, ktoré dnes slávime, sa všetci ponáhľajme na stretnutie s Kristom. Každý by mal túžiť pripojiť sa k sprievodu a niesť svetlo. Naše zapálené sviece sú znakom božskej nádhery Toho, ktorý prichádza, aby vyhnal temné tiene zla a celý svet rozžiaril jasom svojho večného svetla. Naše sviece zároveň ukazujú, aké jasné by mali byť naše duše, keď ideme v ústrety Kristovi.

Najčistejšia Panna Bohorodička niesla na rukách pravé Svetlo a priniesla ho tým, ktorí sú v temnotách. Aj my by sme mali niesť svetlo, aby ho všetci videli, a odrážať žiaru pravého Svetla, keď sa mu ponáhľame v ústrety.

Svetlo prišlo a ožiarilo svet zahalený tieňmi; navštívil nás Denný prameň z výsosti a dal svetlo tým, ktorí žili v temnotách. Toto teda je náš sviatok a my sa pripájame v sprievode so zapálenými sviecami, aby sme odhalili Svetlo, ktoré nám zažiarilo, a slávu, ktorá nám prostredníctvom neho ešte len príde. A tak sa všetci spoločne ponáhľajme v ústrety nášmu Bohu.

Nech nás všetkých, bratia moji, osvieti a rozžiari toto Svetlo. Nech sa všetci podieľame na jeho nádhere a nech nás naplní natoľko, aby nikto nezostal v temnote.

Zdroj: https://melkite.org/faith/feast-of-the-encounter-february-2 Preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://psdsale.com/en/shop/prazdnichnye/sretenie-gospodne-8528


Odber nových článkov


Rajský pokrmFarizej a mýtnik

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings