Druhá veľkopôstna nedeľa – Nedeľa svätého Gregora Palamu

V mnohých farnostiach Veľký pôst znamená zvýšenú aktivitu: pribudli prinajmešom bohoslužby. Je iróniou, že dnes oslavujeme svätca, ktorý je stotožňovaný so spiritualitou ticha. Hlavným príspevkom svätého Gregora Palamu pre život Cirkvi je jeho výstižné a definitívne predstavenie hezychazmu, ktorý on nazýval „Posvätný pokoj“. Ide o mníšsky ideál stiahnutia sa do seba a mlčania, aby sa človek mohol sústrediť na zjednotenie s Bohom.

Kto je svätý Gregor Palamas?

Tento budúci svätec sa narodil v roku 1296 v Konštantínopole v rodine, ktorá mala významné postavenie na cisárskom dvore. Napriek cisárovej snahe pripravovať ho na službu na cisárskom dvore Gregor odišiel na horu Athos a stal sa mníchom. Po desiatich rokoch strávených na Svätej hore sa Gregor a ostatní mnísi z jeho monastiera stiahli do Solúna, pretože im hrozil turecký vpád. Tam a v Berei Gregor pokračoval vo svojom mníšskom povolaní, než sa v roku 1330 vrátil na Athos.

Po návrate na horu Athos sa Gregor prvýkrát stretol s Barlaamom Kalábrijským, italsko-gréckym mníchom a humanistom, ktorý bol predstaveným Monastiera nášho Spasiteľa v Konštantínopole. Barlaam sa zúčastnil na viacerých diplomatických misiách pre cisára, ako aj na rokovaniach s legátmi pápeža Jána XXII., ktoré boli zamerané na zjednotenie gréckej a latinskej cirkvi.

Barlaam napísal 21 traktátov kritizujúcich latinskú teológiu, najmä Filioque a učenie o pápežskom primáte, čo sa dostalo do pozornosti Gregora Palamu. Zatiaľ čo Barlaam v týchto otázkach zastával tradičné byzantské myslenie, Palamas ho kritizoval za učenie, že Filioque je nesprávne, pretože nie je možné určiť, od koho pochádza Svätý Duch, keďže Boh je v koniec koncov nepoznateľný. Takto sa začala rivalita, ktorá ovplyvňuje Cirkev na Východe i Západe až do našich dní.

Čo je hezychazmus?

Spor o Filioque bol len úvodom. „Hlavná udalosť“ sa týkala hezychazmu – štýlu kontemplatívnej modlitby, ktorý sa v tom čase praktizoval v mnohých gréckych monastierov. Východní mnísi – inšpirovaní Pánovými slovami: „Keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti“ (Mt 6, 6) – už dlho vnímali srdce ako „vnútornú komnatu“, do ktorej musíme ísť modliť sa. Spoločenstvo s Bohom sa stáva možným, keď sa myseľ so svojimi spomienkami, starosťami a plánmi do budúcnosti podriadi srdcu, ktoré nadovšetko miluje Boha. Ježišova modlitba („Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym“) sa stala prostriedkom na umlčanie mysle a tým na vstup do tejto vnútornej komnaty srdca. Hezychasti k tomu pridali určité psychofyzické techniky, ako napríklad rytmické dýchanie a osobitný spôsob sedenia. Barlaam proti týmto metódam namietal a mníchov hezychastov, ktorých stretol, nazýval „pupkáčmi“.

Predstavení athoských monastierov požiadali Gregora Palamu, aby odpovedal na Barlaamovu kritiku, čo on urobil v sérii traktátov. Polemika sa čoskoro sústredila na teologický základ hezychazmu, na možnosť zažiť nestvorené Božie svetlo tak, ako ho zažili apoštoli pri svätom Premenení Krista na v vrchu Tábor. Hezychasti verili, že pomocou čoraz hlbšej modlitby môže mních zažiť toto Svetlo, ktoré podľa nich predstavuje božskú energiu. Barlaam, intelektuál vyštudovaný v aristotelovskej scholastike, napadol toto učenie ako heretické a celú metódu hezychastov ako antiintelektuálnu, pretože zastával názor, že filozofia je tým pravým prostriedkom na dosiahnutie poznania Boha.

Tento spor natoľko zasiahol Byzantskú cirkev, že v rokoch 1341 až 1351 sa v Konštantínopole konalo niekoľko miestnych koncilov, na ktorých sa diskutovalo o otázkach, ktoré nastolili Barlaam a Gregor. Nakoniec potvrdili učenie svätého Gregora Palamu, a to, že:

Svetlo, ktoré zažiarilo na vrchu Tábor počas Spasiteľovho Premenenia, nie je ani stvorením, ani Božou podstatou, ale Božou energiou: nestvorenou a prirodzenou milosťou, ktorá večne vyviera zo samotnej božskej podstaty;

V Bohu sú dve neoddeliteľné veci: Božia podstata a prirodzené a základné energie, ktoré vychádzajú z Božej podstaty v súlade so vzťahom príčiny a následku. Nemôžeme vstúpiť do Božej podstaty, ale môžeme sa podieľať na Božích energiách. Jedno aj druhé je nestvorené a večné.

 Toto skutočné rozlišovanie medzi podstatou a energiami alebo operáciami neničí jednoduchosť Boha…;

Slovo θεότης (božský) sa nevzťahuje len na božskú podstatu, ale používa sa aj v reči o jeho pôsobení…;

Táborské svetlo je nevýslovnou a večnou slávou Božieho Syna, nebeským kráľovstvom, ktoré je prisľúbené svätým, nádherou, v ktorej sa Boží Syn zjaví v posledný deň, aby súdil celé ľudstvo.

Po konciloch

Konštantínopolskí patriarchovia strávili zvyšok štrnásteho storočia zdieľaním tohto učenia s ostatnými patriarchami a miestnymi cirkvami a zabezpečili si ich súhlas. Gregor Palamas sa stal arcibiskupom v Solúne, kde v roku 1359 zomrel. Konštantínopolský patriarcha Filotheos ho v roku 1368 kanonizoval ako svätého a napísal bohoslužobné texty pre jeho sviatok.

Barlaam opustil Konštantínopol v roku 1341 po koncile, ktorý odsúdil jeho učenie. Rímsky pápež ho prijal v Avignone a vysvätil ho za biskupa Gerace, gréckej diecézy v Kalábrii. Zomrel v roku 1348.

Hezychazmus a Západ

Palamovo učenie bolo dlho považované za podozrivé, ak nie za kacírske, na Západe, ktorý ako oficiálnu teológiu prijal aristotelovskú scholastiku, ako ju upravil svätý Tomáš Akvinský. Až v dvadsiatom storočí západní katolícki teológovia ako Henri de Lubac, Jean Danielou a Louis Bouyer vnímali učenie svätého Gregora pozitívne. V 30. rokoch 20. storočia Danielou napísal, aký bol nadšený, keď čítal o Palamovej „vízii ľudstva, ktoré je premieňané božskými energiami“.

V roku 1996 sa pápež Ján Pavol II. pozitívne vyjadril o základnej doktríne hezychazmu: o možnosti zbožštenia (theosis). Napísal: „Na Východe hezychazmus znamená spôsob modlitby, ktorý sa vyznačuje hlbokým pokojom ducha, ktorý sa zaoberá neustálou kontempláciou Boha pomocou vzývania Ježišovho mena. V niektorých aspektoch tejto praxe nechýbalo napätie s katolíckym názorom. Mali by sme však uznať dobrý úmysel, ktorý viedol obhajobu tejto duchovnej metódy, teda zdôrazniť konkrétnu možnosť, ktorá je človeku daná, aby sa zjednotil s trojjediným Bohom v intimite svojho srdca, v tom hlbokom zjednotení pomocou milosti, ktoré východná teológia s obľubou opisuje mimoriadne silným termínom „theosis“ („zbožštenie“).

Práve v tomto ohľade východná spiritualita nazhromaždila veľmi bohatú skúsenosť, ktorá bola energicky prezentovaná v slávnej zbierke textov s príznačným názvom Filokalia („láska ku kráse“) a ktorú koncom 18. storočia zhromaždil Nikodém Hagiorita. …

Koľko vecí máme spoločných! Je čas, aby katolíci a pravoslávni vynaložili mimoriadne úsilie na lepšie vzájomné pochopenie a s obnoveným úžasom bratstva spoznali, čo Svätý Duch v ich tradíciách uskutočňuje smerom k novej kresťanskej jari.“ (Ján Pavol II., Východná teológia obohatila celú Cirkev).

Zdroj: https://melkite.org/faith/st-gregory-of-palamas Preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://orthodoxmonasteryicons.com/products/gregory-palamas-icon-2


Odber nových článkov


Tretia veľkopôstna nedeľa – Uctievanie svätého KrížaNedeľa ortodoxie

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings