Pamiatka zosnulých

Väčšina veriaci vie, že západná cirkev 2. novembra slávi Spomienku na všetkých zosnulých veriacich. Avšak málokto vie, že niektoré slovanské cirkvi byzantského obradu tiež slávia zádušné dni v tomto čase, každá s trochu iným zameraním. Napríklad Ruská cirkev slávi sobotu pred sviatkom svätého Demetera Myromvonného (26. októbra) ako zádušnú sobotu, v ktorú si pripomína tých, ktorí zahynuli počas dôležitej bitky v boji proti Mongolom. Iné cirkvi slávia sobotu pred sviatkom svätého archanjela Michala (8. novembra) alebo sobotu pred sviatkom Počatia Ján Krstiteľa a Predchodcu (23. septembra) ako zádušné soboty.

Prečo soboty?

Hlavné zádušné dni vo všetkých cirkvách byzantského obradu tiež pripadajú na soboty: sobota pred Mäsopôstnou nedeľou a sobota pred Päťdesiatnicou. Okrem toho väčšina sobôt počas roka (ak nejde o významnú spomienku z Miney) je venovaná spomienke na zosnulých.

Synaxár pre Mäsopôstnu sobotu vysvetľuje, prečo soboty boli zvolené pre spomínanie na zosnulých: „Na duše zosnulých spomíname vždy v rámci sabatu, pretože sabat (sobota) je deň odpočinku. V hebrejčine sabat doslova znamená ‚odpočinok‘. Židia majú tento deň na odpočinok a prestávku od každej práce a profesionálneho obchodovania, my kresťania ho máme na to, aby sme si pripomenuli odpočinok tých, ktorí nás predišli do večnosti. Keďže mŕtvi odpočívajú od všetkých svetských starostí, prosby za nich prednášame v deň, ktorý znamená ‚odpočinok‘.“

Tento zvyk súvisí aj s „Veľkou sobotou“, dňom, keď Kristovo telo ležalo v hrobe. Na večierni v tento deň spievame nasledujúcu stichiru: „Veľký Mojžiš predpovedal tento deň, keď povedal: ‚Boh požehnal siedmy deň.‘ Lebo toto je požehnaná sobota, deň odpočinku, v ktorý sa jednorodený Boží Syn zdržal telesnej práce, ako to ustanovil pri smrti. Svojím zmŕtvychvstaním sa vrátil do stavu, v akom bol; a vo svojej dobrote a láske k ľudstvu nám daroval večný život.“

Synaxár opisuje náležitý spôsob slávenia zádušného dňa: „V tento deň konáme zádušné bohoslužby, v chráme sa požehnáva kolyva, dávame almužny a konáme rôzne skutky milosrdenstva.“ Mnohé naše cirkvi by mohli viac než doteraz zdôrazňovať skutky milosrdenstva ako zádušné spomienky.

V dnešnej dobe sa stalo zvykom, že v nedeľu, v deň, keď sa ľudia zhromažďujú v našich chrámoch, sa po božskej liturgii konajú zádušné bohoslužby. Napriek tomu sa liturgicky predpísané zádušné spomienky majú konať v sobotu.

Modlitba za zosnulých

Východných kresťanov, ktorí sa zúčastnia na pohreboch alebo spomienkových službách v protestantských kostoloch, často zarazí absencia modlitby za zosnulých. Život a dielo zosnulého pripomenú viacerí rečníci, ale nikto z nich neprednesie modlitbu za zosnulého. V mnohých protestantských tradíciách vládne presvedčenie, že stav zosnulého blízkeho človeka nemôžu ovplyvniť modlitby a liturgie, ktoré za neho obetujú živí. Napríklad jeden súčasný luteránsky katechizmus sa pýta: „Za koho sa máme modliť? … Mali by sme sa modliť za seba a za všetkých ostatných ľudí, dokonca aj za svojich nepriateľov, ale nie za duše mŕtvych.“

Na rozdiel do toho modlitba za zosnulých je hlavnou náplňou našich tradičných zádušných bohoslužieb. Citovaný Synaxár sa odvoláva na viacerých patristických autorov, ktorí dosvedčujú silu príhovoru za zosnulých: „Svätý Gregor Teológ vo svojej pohrebnej reči na svojho brata Cézaria odporúča ako dobré almužny v prospech zosnulých. A veľký Ján Zlatoústy vo svojom komentári k Listu Filipanom hovorí: „Popremýšľajme o spôsoboch, ako prospieť zosnulým. Poskytnime im pomoc, akú môžeme, totiž almužnu a obety. Lebo to im naozaj prináša veľký úžitok a veľmi veľa zisku a úžitku…

Zvyk, že kňaz spomína zosnulých vo viere nad úžasnými tajomstvami, nebol bezúčelný ani svojvoľne ustanovený a odovzdaný Božej Cirkvi Božími premúdrymi učeníkmi.“ A ešte: „Keď spolu so svojimi deťmi a príbuznými prijímaš opatrenia týkajúce sa nakladania so svojím majetkom, nech tvoja posledná vôľa obsahuje aj meno tvojho sudcu ako spoludediča a nech nechýba zmienka o chudobných…“ Sudcom je, samozrejme, Pán. Zlatoústy povzbudzoval ľudí, aby jeho Cirkev zahrnuli do svojich závetov ako obety na ich pamiatku.

Svätý Atanáz Veľký tiež hovorí, že „aj keď niekto zomrel a rozplynul sa v povetrí, neodmietajte zabezpečiť olej a sviece pri hrobe a prosiť Krista, nášho Boha, lebo je to milé Bohu a prináša to veľkú odmenu: ak bol zosnulý hriešnik, zničili ste jeho hriechy; ak bol spravodlivý, pridali ste mu na odmene. Ak je niekto cudzinec bez prostriedkov a nemá nikoho, kto by sa postaral o tieto záležitosti, Boh, ktorý je spravodlivý a súcitný, mu primerane vymeria svoju milosť tak, ako to On najlepšie vie. A navyše ten, kto poskytuje takéto služby mŕtvym, má účasť aj na odmene, pretože prejavil lásku a záujem o spásu blížneho. Je to tak, ako keď niekto pomaže priateľa voňavkami, že sladkú vôňu prijíma ako prvý. Tí, ktorí nesplnia vôle a testamenty zosnulých týkajúce sa týchto záležitostí, zaiste budú odsúdení.“

Na koho si spomíname?

Pri liturgiách a zádušných bohoslužbách počas celého roka ľudia predkladajú mená svojich zosnulých rodinných príslušníkov a priateľov na spomenutie. V určité dni sa spomína na špecifické skupiny. Avšak počas hlavných cirkevných zádušných sobôt sa nespomínajú jednotlivci ako takí. Naopak. Cirkev nás žiada, aby sme si pripomenuli „všetkých, ktorí zosnuli v nádeji na vzkriesenie“. Osobitne si pripomíname tých, ktorí neprijali sväté tajomstvá pred smrťou. Ako sa modlíme v kánone na utierni:

Vo svojom milosrdenstve daj miesto medzi veriacimi a spravodlivými tým, ktorí sa utopili v mori alebo boli zabití v bitke, pochovaným zemetrasením, zavraždeným alebo stráveným ohňom.

Pane, všetci tí, ktorí zomreli vo viere na mori alebo na súši, v riekach, prameňoch, jazerách alebo studniach, zožratí divou zverou, vtákmi alebo plazmi kdekoľvek na zemi, prichádzajú pred Teba. Dopraj im všetkým svoj odpočinok.

Kriste, Bože náš, v Posledný deň, keď vynesieš spravodlivý súd, vzkries do slávy tých, ktorých zožrali morské tvory alebo nebeskí vtáci.

Spasiteľ náš, udeľ pokoj všetkým veriacim, ktorí zomreli náhle a nečakane, uprostred radosti alebo smútku, blahobytu alebo nešťastia.

Kriste, Spasiteľ náš, udeľ odpočinok tým, ktorých zničila zima, ktorí sa zabili na cestách, ktorých premohlo krupobitie, sneh alebo búrka, rozdrvili kamene alebo pochovali zaživa.

Ty vieš, čo je najlepšie pre každé stvorenie, ktoré si vytvoril. Pane, Bože náš, vysloboď zo všetkých múk tých, ktorým si dovolil zomrieť nečakane v dôsledku nejakej náhlej nehody.

Pane, udeľ odpočinok so svojimi svätými tým, ktorým si vo svojej nevýslovnej prozreteľnosti dovolil zomrieť od liekov alebo jedov alebo udusením kosťami.

Stručne povedané, pripomíname si „všetkých veriacich, ktorí zomreli v každom pokolení od počiatku času“.

Zdroj: https://melkite.org/faith/kolyva-and-the-memory-of-the-departed Z angličtiny preložil o. Ján Krupa


Odber nových článkov


Beztelesné nebeské mocnosti (8. november)Oslávený vo svojich svätých

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings