Svätec v tieni svätého Mikuláša

Popri každoročnom zhone okolo mýrskeho arcibiskupa občas zabúdame na osobnosť svätého Sávu Posväteného.

Svätá zem je plná prekvapení. Približne 25 kilometrov juhovýchodne od Jeruzalema, len niekoľko kilometrov východne od Betlehema, sa v údolí Kidron v Judskej púšti nachádza veľmi starobylá Veľká lavra, v arabčine známa ako Mar Saba.

Lavra je veľký a mimoriadne významný monastier (kláštor), ktorý podlieha spravidla priamo patriarchovi (a nie miestnemu biskupovi). Status lavry má vo svete len niekoľko monastierov. Lavra je väčšie zoskupenie stavaných alebo jaskynných ciel s centrálnym chrámom, má spoločného predstaveného (igumena).

Prepodobný Sáva Posvätený

Počiatky Veľkej lavry sú späté so životným príbehom prebodobného Sávu Posväteného (439-532), ktorého si cirkvi latinskej, byzantskej, arménskej i západosýrskej tradície pripomínajú 5. decembra.

Spoznať Sávovo pôsobenie umožňuje hagiografický spis Život Sávu z pera Cyrila zo Skythopolu, ktorý tento sabaitský mních napísal okolo roku 550.

Sáva (tiež Sabas alebo Sába) sa narodil v roku 439 v dedinke Mutalaska v Cézarejskej arcidiecéze v Kapadócii. Po prvej skúsenosti v blízkom monastieri Flavianae s baziliánskou rehoľou, hnaný túžbou navštíviť sväté miesta, odišiel do Palestíny. V tom čase mal 17/18 rokov. V Jeruzaleme sa rozhodol žiť v blízkej púšti mníšsky ideál, ktorý okúsil už vo svojej vlasti.

Po pokuse v Pasarionovom monastieri, ktorý viedol Elpidios, Sáva pobýval pri Eutymiovi. Podľa Cyrila zo Skythopolu si Sáva od Eutymia osvojil rozlišovanie medzi cenobitským/spoločným životom vhodným pre novicov, ktorých viedol Teoktistos, a eremitským/pustovníckym životom vhodným pre pokročilých, ktorým predsedal samotný Eutymios. Sáva strávil nejaký čas v cenóbiu, potom ako anachoréta v cele v blízkosti cenóbia.

Počiatky Veľkej lavry

Po Eutymiovej smrti (473) Sáva odišiel do púšte, potom sa v roku 478 usadil v jednej jaskyni na ľavom brehu potoka Kidron. To bol de facto počiatok lavry povolanej zohrať dôležitú rolu vo vývoji mníšstva v tomto regióne, tak z dôvodu kvality v nej vedeného asketického života, ako aj pre počet jej mníchov: veľmi skoro ju nazývali Veľká lavra.

Sáva si zvolil strednú cestu medzi cenobitizmom a pustovníctvom. Jeho žiaci sa schádzali každú sobotu a nedeľu a trávili spolu v modlitbovom bdení noc medzi týmito dňa. Celonočné bdenie predstavovalo originálnu inováciu, ktorá bola aj neskôr verne dodržiavaná.

Byzantská lavra

Veľká lavra pestovala pôvodne starovekú jeruzalemskú liturgiu prispôsobenú svojim potrebám, no začiatkom 2. tisícročia prevzala byzantský obrad. Jej liturgický typikon sa potom najviac rozšíril a vo viackrát prepracovanej konštantínopolskej podobe sa stal trvalou smernicou pre cirkvi byzantskej tradície.

Sáva v exile

Prísnosť majstra vyvolávala nespokojnosť a protesty. Napriek podpore jeruzalemského patriarchu Sallusta, ktorý ho v roku 491 vysvätil za kňaza (odtiaľ prímenie Posvätený), sa Sáva musel utiahnuť na nejaký čas do exilu. Ďaleko od svojej lavry založil monastier v Gadare, východne od Tiberiadského jazera. Zakrátko potom mu však jeruzalemský patriarcha Eliáš prikázal vrátiť sa a viesť Veľkú lavru, okolo ktorej ďalej vznikali nové monastiere a lavry. S patriarchovým požehnaním sa Sáva stal archimandritom všetkých eremitov Palestíny.

Bašta chalcedónskej ortodoxie

Veľká lavra sa zasadzovala za chalcedónsku ortodoxiu v období monofyzitických sporov (Chalcedónský koncil v roku 451 definoval: Jeden a ten istý Kristus, jednorodený Syn a Pán, má dve nezmiešané, nezmeniteľné, neoddelené a nedeliteľné prirodzenosti, pričom v žiadnom ohľade nie sú (kvôli ich koexistencii v jednom a tom istom Kristovi) zrušené ich rozdiely, práve naopak: ich charakteristické vlastnosti sú zachované a sú spojené v jednej osobe a hypostáze (v jednom a tom istom Ježišovi Kristovi).

Sáva plne akceptoval koncilové rozhodnutie, ktoré odsúdilo bludnú náuku o jedinej prirodzenosti v Ježišovi Kristovi. Archimadrita bojoval proti monofyzitizmu vo svojich mníšskych spoločenstvách, ale aj organizovaním kampane proti heretickému biskupovi, ktorého poslal do Jeruzalema konštantínopolský cisár Anastasios (491-518).

Defensor populi

Napriek životu v odlúčenosti sa Sáva zaujímal aj o každodenný život ľudí svojej krajiny. Osobne vycestoval do Konštantínopolu, hlavného mesta Byzantskej ríše, kde sa mu podarilo dosiahnuť zrušenie dane, ktorá ochromovala hospodársky život Palestíny. Druhý raz do Nového Ríma vycestoval vo veľmi pokročilom veku ako 90-ročný v roku 530, aby sa prihovoril u cisára Justiniána (527-565) za Samaritánov, ktorí sa v roku 529 vzbúrili proti šikanovaniu štátnymi úradníkmi.

Sávove relikvie

Sáva zomrel v nedeľu 5. decembra 532. Pochovali ho vo Veľkej lavre, ktorú založil a dlhé desaťročia viedol. Hneď po smrti ho uctievali ako svätca. Z kresťanského Východu sa jeho úcta rýchlo rozšírila na kresťanský Západ, najmä do južnej Itálie. Už v polovici 7. storočia mu zasvätili kláštor v Ríme na vŕšku Aventino. Križiaci odviezli relikvie svätého Sávu do Benátok. V roku 1965 boli vrátené späť do Mar Saby.

Liaheň úctyhodných mníchov

Vo 8. a 9. storočí vyšiel z Veľkej lavry celý rad mníchov, ktorí sa tešia veľkej úcte v cirkvách byzantskej tradície pre svoju literárnu činnosť (teológia, liturgická a asketická poézia v gréckom jazyku): Ján Damaský, Kozma Sladkopevec. Štefan Sladkopovec, Štefan Divotvorca, Michal Sinkellos, dvaja bratia Graptos (Teodor a Teofan), ako aj Teodor z Edessy. Po arabskej invázii sa Mar Saba stala aktívnym centrom prekladov z gréčtiny do arabčiny.

Literatúra: NDPAC 2008, Encyklopedický slovník křesťanského Východu 2008.Publikované v konzervatívnom denníku Postoj o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1va_Posv%C3%A4ten%C3%BD

Pozrite aj články na Postoj.sk https://www.postoj.sk/autor/jan-krupa


Odber nových článkov


Mikuláš DivotvorcaVeľký portrét apoštola Andreja (30. november)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings