Sviatok Päťdesiatnice – David M. Petras

Sviatok Päťdesiatnice, ktorý slávi dar Svätého Ducha na 50. deň po Vzkriesení, sa nazýva aj sviatok Svätej Trojice. V tento deň nám Boh naplno zjavuje seba samého ako jedného Boha, ktorý je stále s nami – prítomný v Otcovi, v ktorom „žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17, 28), prítomný vo svojom Slove a Synovi, ktorého posolstvo sa ohlasuje v evanjeliu a ktorého dostávame vo svätom prijímaní, prítomný v Duchu, ktorého Ježiš vo svojej záverečnej reči prisľúbil ako „Ducha pravdy“, ktorý „uvedie vás do plnej pravdy“ (Jn 16, 13).

V Bohu sme schopní mať vieru, máme nádej na život a jednotu a sme schopní milovať jeden druhého.

Kedysi sa hovorilo, že celá teológia z pohľadu východných kresťanov sa začína Trojicou. To je ekvivalentné tvrdeniu, že celá teológia, z gréckeho slova „Boh-slovo“, sa začína Bohom. Sýrsky teológ zo 6. storočia, nazývaný Dionýz, napísal, že o nad-podstatnej príčine všetkých vecí, ktorá úplne presahuje našu závislú a pominuteľnú existenciu, nemôžeme vedieť nič, s výnimkou toho, čo nám zjaví Boh (dokonca aj jeho meno je pre nás tajomstvom). Toto zjavenie prišlo prostredníctvom Božieho Slova, ktoré sa stalo telom, nášho Pána Ježiša Krista. Zjavenie je teda svojou „energiou“ zjavením Trojice

Nekresťanské náboženstvá majú tendenciu nesprávne interpretovať kresťanskú vieru. Viera v Trojicu je hlbokým potvrdením jednoty. Tvrdenie, že Boh je jeden, možno chápať ako „nadbytočné“, podobne ako tvrdenie, že „voda je mokrá“.

Avšak povedať, že Boh – spoločenstvo troch hypostáz, zvyčajne prekladaných ako „osoby“- v Trojici je jeden, znamená vstúpiť do hlbokého tajomstva úplnej jednoty, ktorá je „nevysloviteľná, nepredstaviteľná, neviditeľná, nepochopiteľná” (Anafora Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho).

Svätý Gregor Teológ uvažoval o tomto tajomstve: „Len čo si predstavím jedného, som osvietený nádherou troch; len čo ich rozlíšim, som prenesený späť k jednému… Keď uvažujem o troch spolu, vidím len jednu pochodeň a nemôžem rozdeliť alebo odmerať nerozdelené svetlo.“ Vyvolený národ preto vyznával vieru: „Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, Pán je jeden.“

Kresťanským vyznaním viery je: „Verím v jedného Boha.“ Jednota v jednom Bohu, ktorá presahuje našu schopnosť chápania, je kvalitou dobra, ktoré Boh udeľuje svojmu stvoreniu. Dnes už aj vedci uznávajú, že celý vesmír je jeden a vzájomne prepojený. Táto jednota má korene v jednote Boha, ktorý je jeden vo Svätej Trojici.

Ježišova modlitba tesne pred jeho zatknutím sa dnes často uvádza ako prejav Božej vôle, aby všetky cirkevné štruktúry kresťanského hnutia boli zjednotené. Je tu však viac než to. Ježišova modlitba zjavuje Božiu vôľu, aby celé jeho stvorenie, najmä spoločenstvo ľudí, bolo zjednotené tak, aby odrážalo jednotu Trojice.

Preto sa Ježiš modlí: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my… No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slovo, ktoré si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa“ (Jn 17, 11. 20 – 23).

Táto jednota je odrazom a zjavením božskej jednoty. Je to spôsob, ktorým sme spasení, teda zbožštení. Je to spôsob, ktorým sa stávame podobnými Bohu. Je to spôsob, ktorým sa stávame „účastnými na Božej prirodzenosti“ (2 Pt 1, 4). Boh je kužeľ, vytvoril stvorenie, aby sa stalo jedným.

Svätý Pavol vnímal, ako má táto jednota poznačiť celé ľudstvo: „Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých“ (Ef 4, 1 – 6).

Viera v Trojicu vkladá koncept spoločenstva cirkví do väčšieho konceptu stvoriteľskej jednoty. Ak je to tak, potom rozkol medzi cirkvami je zlo, ktoré je v rozpore s Božou vôľou. Je to hriech a pohoršenie pre „svet“. Túto myšlienku vnímajú predstavitelia Katolíckej a Pravoslávnej cirkvi.

Počas návštevy katolíckej delegácie u ekumenického patriarchu v novembri 2013 Jeho Svätosť patriarcha Bartolomej povedal: „… naše bratské city sú preniknuté istým smútkom, ktorý pramení z toho, že sme ešte nedosiahli úroveň jedenia z toho istého chleba a pitia z toho istého kalicha, aby sme, vyjadrené slovami apoštola, ako mnohé údy mohli byť jedným telom (porov. 1 Kor 10, 17).

Úprimne prežívame ontologický a existenciálny smútok z tohto duchovného rozdelenia ako najbolestivejšiu zo všetkých odlúk.“ Počnúc Päťdesiatnicou nám každá božská liturgia pripomína, že pravá jednota kresťanov sa nachádza vo Svätej Trojici. Preto hneď po pristúpení k svätému prijímaniu spievame: „Videli sme pravé svetlo, prijali sme nebeského Ducha, našli sme pravú vieru, klaniame sa nedeliteľnej Trojici, lebo ona nás spasila.“

The Feast of Pentecost – David M. Petras. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pentecost_icon.jpg


Odber nových článkov


Eucharistia – sviatosť nového prikázaniaPäťdesiat dní PASCHY – David M. Petras

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings