Päťdesiatnica a náš krst Svätým Duchom

„Slávime sviatok Päťdesiatnice a zostúpenia Svätého Ducha, naplnenie prísľubu a splnenie nádeje. Aké veľké a vznešené je to tajomstvo!“ (Večiereň Päťdesiatnice, Stichira, 1. hlas).

Týmito slovami začíname naše liturgické slávenie Päťdesiatnice, ktoré slávnostne uzatvára každoročné slávenie pamiatky našej spásu. Tieto slová sú prevzaté zo slávnej homílie svätého Gregora Teológa „O Svätom Duchu“, ktorú Gregor predniesol v Konštantínopole v deň Päťdesiatnice roku 381 (Reč 41, 5).

Podľa svätého Gregora zostúpenie Svätého Ducha je naplnením Božieho prísľubu, pretože Ježiš Kristus uisťoval svojich apoštolov, že im pošle, „čo môj Otec prisľúbil“ (Lk 24, 49).

Zostúpením Svätého Ducha dostali apoštoli ešte viac, ako dúfali. Zostúpenie Svätého Ducha zavŕšilo božské zjavenie Svätej Trojice, ktorú svätý Gregor nazval „veľkým a vznešeným tajomstvom“. V byzantskom obrade toto tajomstvo slávime na Päťdesiatnicu, ako to tak krásne ukazuje iná stichira:

„Videli sme pravé svetlo, prijali sme nebeského Ducha, našli sme pravú vieru a klaniame sa nedeliteľnej Trojici; lebo Trojica nás spasila“ (Večiereň Päťdesiatnice, Stichira, 2. hlas).

Táto „pravá viera“ inšpirovala svätého Gregora z Nazianzu k jeho kázni o božstve Svätého Ducha, ktorý „dokončil Kristovo dielo“. Gregorova kázeň bola namierená proti stúpencom jeho predchodcu na konštantínopolskej stolici, arcibiskupa Macedónia († 362), ktorý popieral božstvo tretej osoby Najsvätejšej Trojice.

V Starom zákone Boh prikázal Židom sláviť „sviatok žatvy“ v päťdesiaty deň po Pasche na poďakovanie za žatvu, a očakávalo sa, že prinesú obetu „prvotín svojej práce“ (Ex 23, 16). Preto tento sviatok označovali aj „deň prvotín“ (Nm 28, 26). Keďže oficiálne žatva trvala sedem týždňov, tento deň sa nazýval aj „sviatok týždňov“ (Dt 16, 9 – 10).

V poexilových časoch mali rabíni vo zvyku motivovať svoje liturgické slávenia určitými udalosťami zo svojich posvätných dejín. A tak spájali Paschu so zázračným vyslobodením svojho ľudu z egyptského otroctva a sviatok žatvy so zmluvou uzavretou na vrchu Sinaj. Podľa záznamov Židov sa udalosti na vrchu Sinaj odohrali na päťdesiaty deň po prechode cez Červené more.

Keďže sviatok žatvy sa slávil na päťdesiaty deň po židovskej Pasche, grécky hovoriaci Židia ho označovali jednoducho Pentekoste („Päťdesiatnica“). V Ježišových časoch bol tento sviatok všeobecne známy ako „sviatok Päťdesiatnice“ a slávil sa na pamiatku Zmluvy s veľkou pompou a veľmi slávnostne.

Pred svojím nanebovstúpením Ježiš Kristu nariadil apoštolom, aby zostali v Jeruzaleme a čakali na „prisľúbenie jeho Otca“, ktoré sa malo splniť o niekoľko dní (Sk 1, 4 – 5). Po Nanebovstúpení sa apoštoli vrátili z Olivovej hory do večeradla, kde „zotrvávali na modlitbách“ (Sk 1,14) a „stále boli v chráme“ (Lk 24, 53). Toto bolo prvé ústranie modlitby a meditácie, ktoré uskutočnili apoštoli, Panna Mária a blízki Kristovi nasledovníci.

Podľa židovskej tradície Mojžiš zobudil svoj ľud uprostred noci, aby mu zvestoval Boží zákon. Z tohto dôvodu Židia v rámci prípravy na sviatok Päťdesiatnice držali celonočné bdenie, počas ktorého čítali z Písma témy o žatve a zmluve. Čítania boli premostené spevom žalmov a duchovných hymnov. Čítali sa aj niektoré proroctvá, vrátane Joelovho proroctva, ktoré hovorí:

„Vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha“ (Joel 3, 1 – 2).

Môžeme si predstaviť apoštolov na tomto celonočnom bdení. S dychtivým očakávaním počúvali tieto prorocké slová. Hlboko v srdci museli cítiť, že sa čoskoro naplnia, a toto sa aj stalo hneď na druhý deň ráno.

Keď sa vrátili z chrámu a zhromaždili sa vo večeradle na ranných modlitbách, zrazu na nich zostúpil Svätý Duch, ako čítame v Skutkoch apoštolov:

„Keď prišiel deň Päťdesiatnice, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Svätý Duch a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť“ (Sk 2, 1 – 4).

Zostúpenie Svätého Ducha sa udialo na židovskú Päťdesiatnicu (Sk 2, 1), ktorá pripadla na päťdesiaty deň po slávnom Kristovom zmŕtvychvstaní. Preto aj apoštoli označovali túto pamätnú udalosť ako Päťdesiatnicu (1 Kor 16, 8). Ale slávenie tejto udalosti ako samostatného sviatku sa prišlo o niečo neskôr, v druhej polovici štvrtého storočia.

Svätý Gregor Nysský († 394) vo svojej homílii „Na Päťdesiatnicu“ ju označoval ako „veľkú slávnosť Päťdesiatnice“. Pre kresťanov znamenala zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela a inauguráciu Novej zmluvy, Zmluvy milosti, ktorá bola vyliata Svätým Duchom.

Päťdesiatnica nám neustále pripomína náš vlastný „krst Svätým Duchom“ (Sk 1, 5), ktorý sme prijali vo chvíli nášho myropomazania (birmovania). Keď kňaz pomazával naše telo svätým myrom, vyslovoval slová: „Pečať daru Svätého Ducha.“ Vtedy sa otvorili nebesia a na nás zostúpil Svätý Duch, ktorý prevzal do vlastníctva našu dušu. Stali sme sa živým „chrámom Svätého Ducha“ (1 Kor 6, 19).

Svätý Peter neváhal potvrdiť túto pravdu, keď opisoval krst Kornéliovho domu: „Zostúpil na nich Svätý Duch, tak ako na začiatku na nás (apoštolov),“ t. j. pri prvej Päťdesiatnici (Sk 11, 15).

Podobne aj svätý Cyril Jeruzalemský († 387) vysvetľoval svojim neofytom: „Kým sa naše telo pomazáva viditeľným olejom (myrom), naša duša sa posväcuje životodarným Duchom“ (Katechézy 21, 3). Svätý Duch nám dáva nový božský život, a preto ho vyznávame ako „Darcu života“ (porov. Symbol viery).

Božský život je životom milosti a robí nás „účastnými na Božej prirodzenosti“ (2 Pt 1, 4) a pravými Božími deťmi: „Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: ‚Abba, Otče!‘ Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti“ (Rim 8, 15 – 16).

Myropomazanie (birmovanie) je teda našou vlastnou „Päťdesiatnicou“, keď na nás Ježiš Kristus vylieva plnosť darov Svätého Ducha a umožňuje nám žiť život hodný nášho kresťanského povolania ako Božie deti (porov. Ef 4, 10).

Keďže Päťdesiatnica bola pôvodne sviatkom žatvy, ako sme už spomenuli, Židia si zvykli vyzdobovať svoje domovy plodmi úrody – kvetmi, zeleným lístím, girlandami atď. –, aby dodali svojim oslavám väčšiu pompéznosť a slávnostnosť. Ten istý zvyk si osvojili aj kresťania. Pre nich však zelené vetvičky a kvety nadobudli symbolický význam – božský život a dary Svätého Ducha.

Zdá sa, že slávnostná výzdoba pieskovými ružami bola najskôr zavedená v Itálii v polovici štvrtého storočia, odkiaľ sa rozšírila na Východ. Vďaka takejto výzdobe sa Päťdesiatnica začala označovať ako „Festa Rosalia“ (Sviatok ruží). Keď Byzantínci prijali tento zvyk, prijali s ním aj názov a jednoducho ho prepísali do gréčtiny – „Rousalia“. Podobne aj Slovania pri prijímaní kresťanstva prijali tento zvyk a nazvali tento sviatok vo svojom jazyku – „Rusaľa“.

Svätý Ján Zlatoústy († 407) napomínal veriacich svojej doby, aby tento sviatok neslávili povrchne a nezdobili si len svoje domovy girlandami (kvetmi), ale aby si radšej duchovne ozdobili dušu cnosťami, aby boli schopní prijať hojné ovocie Svätého Ducha (Druhá Homília na Päťdesiatnicu).

Iný obľúbený názov pre Päťdesiatnicu, ktorý používa rusínsky ľud, je „Zeleni Svjata“ (Zelené sviatky). Pochádza to zo zvyku vyzdobovať chrámy a domy zeleným lístím (prednostne lipovými vetvičkami) a trávou na slávenie tohto sviatku. Zelenú farbu lístia rusínsky ľud prijal ako symbol božského života, ktorý nám prináša Svätý Duch. Aj z tohto dôvodu má duchovenstvo na sebe zelené rúcha počas liturgických obradov v deň Päťdesiatnice a počas obdobia posviatku.

Keďže sme boli stvorení na Boží „obraz a podobu“ (Gn 1, 26) a dostali sme Svätého Ducha vo chvíli nášho myropomazania (birmovania), životom v Duchu postupne obnovujeme svoju ľudskú prirodzenosť do jej pôvodnej dokonalosti. Preto východní cirkevní otcovia oprávnene nazývajú proces nášho rastu v božskom živote theosis alebo zbožštenie. A toto dosiahneme len spoluprácou so Svätým Duchom, ktorý nás udržiava a spôsobuje, že rastieme v božskom živote. Preto ho nábožne a oddane neustále prosme dobre známou modlitbou k Svätému Duchu, ktorú rusínsky ľud hojne používa:

Nebeský Kráľu, Utešiteľu, Duchu pravdy, Ty si všade a naplňuješ všetko, Pokladnica požehnaní a Darca života, príď a prebývaj v nás, očisti nás od každej poškvrny a spas naše duše, milostivý Pane.

Tropár, 8. hlas

Požehnaný si, Kriste, Bože náš, ktorý si naplnil rybárov múdrosťou, keď si na nich zoslal Svätého Ducha, a skrze nich si ulovil svet do svojej siete. Priateľ ľudí, sláva tebe.

Kondák, 8. hlas

Keď zostúpil Najvyšší, pomiatol jazyky a rozptýlil národy; ale keď rozdelil ohnivé jazyky, všetkých povolal k jednote. Preto jedným hlasom chválime Najsvätejšieho Ducha.

Sv. Ján Zlatoústy o Svätom Duchu

„V dávnych časoch ľudia, zachvátení šialenstvom, chceli postaviť vežu, aby dosiahli nebo; ale Pán tým, že rozdelil ich jazyky, rozdelil ich zlý zámer. Tak teraz na nich zostupuje Svätý Duch v ohnivých jazykoch, aby zjednotil rozdelený svet. Výsledkom je niečo nové a zvláštne (mystické).“

Zdroj: https://archpitt.org/byzantine-catholics-and-the-feast-of-pentecost-your-good-spirit-shall-lead-me-into-the-land-of-righteousness-alleluia-alleluia-alleluia/

Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://wp.en.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/icon_of_pentecost_18th_c-_russia-_priv-coll-1.jpg?w=1920


Odber nových článkov


Päťdesiat dní PASCHY – David M. PetrasPäťdesiatnica: Zostúpenie Svätého Ducha (Thomas Hopko)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings