Kristus naša Pascha II.: Sväté tajomstvá kresťanského života

Tajomstvo – Kristus medzi nami

403 Vo Svätom písme a v učení Otcov je význam pojmu tajomstvo [čo je slovo pre sviatosť v rôznych východných kresťanských jazykoch] mimoriadne rozsiahly.  „Tajomstvo Božej vôle“ je to, čo svätý Pavol nazýva Božím plánom v plnosti času „zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi“ (Ef 1, 9 – 10). Pre kresťanov tajomstvo v konečnom dôsledku znamená Krista medzi nami (porov. Kol 1, 27). Preto poznanie tajomstva Božej spásy je poznaním Krista, „v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania“ (Kol 2, 3). Stručne povedané, tajomstvo – mysterion – je Kristus a všetko, čo Kristus pre nás urobil a robí.

404 Po svojom nanebovstúpení Kristus naďalej zostáva medzi svojimi učeníkmi – kresťanmi v priebehu vekov – a koná pre ich spásu i spásu celého sveta. Toto hlásame v kondáku tohto sviatku: „Slávne si vystúpil na nebesá [Kriste, Bože náš]. Ale nás si neopustil. Ostal si s nami.“[1] Tieto slová sú ozvenou Pánovho uistenia: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Kristus vo svojej Cirkvi naďalej učí, živí, uzdravuje, odpúšťa a oživuje. Samotnú Cirkev tak možno nazvať tajomstvom jeho prítomnosti, miestom, kde sa stretávajú Boh a ľudia. Rímsky pápež v piatom storočí svätý Lev Veľký to vysvetlil: „To, čo bolo dovtedy [Kristovo nanebovstúpenie] viditeľným z nášho Vykupiteľa, sa zmenilo na sviatostnú prítomnosť.“[2]

Sedem sviatostných tajomstiev

405 Spásonosné a posväcujúce pôsobenie Cirkvi sa uskutočňuje v siedmich svätých tajomstvách. Sú to: krst, myropomazanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, manželstvo a posvätné stavy. Skrze tieto posvätné úkony Cirkev Kristus udeľuje milosť Svätého Ducha. Skrze tieto tajomstvá Cirkev posväcuje veriacich na ich ceste k plnosti života v Kristovi. Skrze viditeľné znaky (napr. voda, myro, chlieb a víno, rukopoloženie) Kristus buduje svoju Cirkev vo svätých tajomstvách. V liturgických úkonoch tajomstiev pôsobí Božia milosť a veriaci vstupujú do Božieho života. Účasťou na viditeľnej forme tajomstva, t. j. skrze liturgický úkon, sa stávame účastnými na spásonosnom pôsobení Božej milosti. „Keď [neveriaci] počuje o lavóre, považuje to len za vodu, ale ja vidím nielen to, čo je vidieť, ale očistenie duše, ktoré je od Ducha.“[3] Vonkajšia forma obradu a jeho materiálne vyjadrenia sú životne dôležité, pretože naznačujú naše zbožštenie a manifestujú prvé plody premenenej prirodzenosti.

Sväté tajomstvá sú synergiou Boha a ľudských osôb

406 Synergia či spoločné pôsobenie Boha a ľudských osôb vo svätých tajomstvách sa manifestuje ako výmena, v ktorej Boh zjavuje seba samého v láske, udeľuje svoju milosť – svoj samotný život – ľudským osobám, ktoré tento dar prijímajú a na oplátku odpovedajú v láske. Spása mužov a žien spočíva práve v tom, že sa v Kristovi stávajú schopnými milovať tak, ako nás miloval Kristus (porov. Jn 13, 34). Tým, že sa ľudské osoby otvárajú daru milosti, plne sa odovzdávajú do Božej vôle, aby rástli vo viere, nádeji a láske až „k miere plného Kristovho veku“ (Ef 4, 13).

Mystický život Cirkvi

407 Pomocou krstu, myropomazania a eucharistie, tajomstiev kresťanskej iniciácie, sa človek stal údom Kristovho tela a bol uschopnený podieľať sa na Kristovom kňazstve, kráľovskej dôstojnosti a prorockom poslaní. Skrze tajomstvá pokánia a pomazania chorých, tajomstva uzdravenia, získavame duchovné aj telesné uzdravenie. Pomocou tajomstiev služby, kňazstva a manželstva, sa kresťania zasväcujú službe cirkevnému spoločenstvu či domácej cirkvi.

Sväté tajomstvá kresťanskej iniciácie

408 Účasť na živote Najsvätejšej Trojice sa pre nás stala skutočnosťou pomocou svätých tajomstiev krstu, myropomaznia a eucharistie. Inými slovami, získali sme podiel Božom živote tým, že sme sa zjednotili s Kristom, že sme prijali pečať Svätého Ducha a máme účasť na Kristovom tele a krvi v spoločenstve, ktoré sa nazýva Cirkev. Tak ako človek po narodení začal dýchať a potom prijíma potravu, aby mohol žiť, tak aj novopokrstený, ktorý sa v krstiteľnici narodil k novému životu, začal dýchať Svätým Duchom a prijíma potravu svätého prijímania, aby mohol rásť v Kristovi. Pomocou modlitieb a posvätných úkonov liturgického obradu každého z týchto tajomstiev Cirkev vedie veriacich (grécki Otcovia hovoria o mystagógii – uvádzaní do tajomstva) k pochopeniu tajomstva a jeho vnímaniu ako jediného, jednotného pôsobenia Božej milosti. Preto sa v tradícii východnej cirkvi tieto tri sväté tajomstvá slávia spoločne.[4]

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa. Verzia prekladu z marca 2024.


[1] Kvetná trioda, Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista, Kondák.

[2] Lev Veľký, Kázeň 74, 2: PL 54, 398.

[3] Ján Zlatoústy, Homílie na 1 Korinťanom, 7, 2: PG 61, 55.

[4] Kongregácia pre východné cirkvi, Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví, 51.


Odber nových článkov


Kristus naša Pascha II.: Sväté tajomstvá kresťanskej iniciácie – krst, myropomazanie, EucharistiaKristus naša Pascha II.: Modlitba cirkevného spoločenstva – Komentár k celej božskej liturgii; Tri liturgie v našom obrade

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings