Ján krstil „starého človeka“, aby sa vynoril „nový“ skrze odpustenie hriechov

Dvadsiateho štvrtého júna Rímskokatolícka cirkev oslavuje „Narodenie svätého Ján Krstiteľa“  a Gréckokatolícka cirkev „Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána“.

O svätom Jánovi Krstiteľovi, ktorého veriaci byzantského obradu nazývajú prednostne Predchodca (Prodromos), máme mnohé svedectvá v evanjeliách.

Spomeňme tie najdôležitejšie: o Jánovom narodení z manželstva Zachariáša a Alžbety (Lk 1, 5 – 25, 39 – 56, 57 – 79), o Krstiteľovej apoštolskej činnosti, najmä o pokrstení Krista (Jn 1, 19 – 34), o Jánovej smrti (Mk 6, 14 – 29).


Odber nových článkov


A okrem toho máme k dispozícii svedectvo židovského historika Jozefa Flavia (Antiquitates Iudaicae 18,5,1). Ján Krstiteľ sa spomína aj v kresťanských apokryfoch (Jakubovo protoevanjelium) a v Koráne, posvätnej knihe islamu.

Kult svätého Ján Krstiteľa

Jánovi učeníci mali pochovať jeho mŕtve telo v samárskom Sebaste, kde sa následne rozvíjal Krstiteľov kult. Jánov hrob bol čiastočne zničený počas vlády cisára Juliána († 363), ktorému cirkevné dejepisectvo z dôvodu jeho odpadu od kresťanstva a jeho následného potláčania dalo prímeno Odpadlík/Apostata (Rufín, Historia Ecclesiastica 2, 28, PL 21, 536).

Na kresťanskom Východe boli Jánovi Krstiteľovi zasvätené mnohé chrámy, predovšetkým v Palestíne, čo potvrdili pútnici (napríklad Egéria), a v Alexandrii. Čo sa týka kresťanského Západu, spomeňme aspoň Rím a Ravennu. No predovšetkým mnohé baptistériá boli venované svätému Jánovi Krstiteľovi.

Svedectvá o Krstiteľovom kulte v 4. storočí predstavujú homílie Augustína, Petra Chryzológa, Maxima Turínskeho. O Jánovi hovorí Gregor z Nazianzu, Efrém, Ján Zlatoústy, Hesychios, Antipatros z Bostry a mnohí ďalší; v Byzancii Teodor Studita, Michal Psellos atď. Gregor z Tours vyratúva zázraky svätého Jána Krstiteľa (De gloria martyrum, 11–19).

Svedectvá o Jánovi Krstiteľovi nachádzame aj v biblických komentároch, v krstných katechézach a napokon v mníšskej literatúre, v ktorej je Ján Krstiteľ vykresľovaný s Eliášom a Elizejom ako predchodca mníšstva.

Spočiatku existovali dva sviatky: pre Jánovo narodenie (24. jún: sviatok narodenia je vypočítaný podľa Vianoc) a pre zhromaždenie ku Krstiteľovi, ktoré sa slávi 7. januára, v nasledujúci deň po sviatku Pánovho krstu (6. január). A okrem toho 29. augusta – deň posviacky chrámu v Sebaste – keď sa oslavovalo Jánovo sťatie.

Postupom času na zrodili ďalšie Krstiteľove sviatky: 23. septembra počatie Jána (v byzantskom obrade), 24. septembra (v latinskom obrade) prenesenie Jánových relikvií, ďalej objavenie Jánovho tela, hlavy, atď.

Najstarší liturgický formulár ku cti svätého Jána Krstiteľa nachádzame v Sacramentarium Leonianum (6. storočie).

Ján Krstiteľ vo svetle Svätého písma

Príbeh Jánovho narodenia sa podrobne rozpráva v Lukášovom evanjeliu (1, 5 – 25, 57 – 80), pričom sú zjavné paralely s príbehom narodenia starozákonného proroka Samuela (neplodnosť matky, modlitba, prisľúbenie a naplnenie). Podobne ako Samuel a Samson aj Ján bol Božím zasvätencom (porov. Numeri 6, 1 – 4), ktorý sa zdržiaval vína a iných opojných nápojov, ale bol naplnený Božím Duchom.

Už zvestovanie jeho narodenia Božím anjelom (Lukáš 1,11nn) zdôrazňuje Jánovu kľúčovú rolu v Božích dejinách spásy. Aj meno Ján („Boh je milostivý“) mu dal anjel Gabriel. Ján je zvestovateľom Ježiša a ohlasuje ho ako prisľúbeného Mesiáša (Ján 1, 19 – 27; porov. Izaiáš 40, 3). Ján patrí ešte k Starej zmluve (Lk 16, 16) a Ježišovým vystúpením na verejnosť sa skončila jeho úloha.

Hoci bol Ján synom kňaza a tým bol vlastne predurčený stať sa kňazom, vyrastal v Judskej púšti (Lk 1, 80), „nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med“ (Mt 3, 4). Tým sa splnilo prisľúbenie z Izaiáša 40, 3 (porov. Mt 3, 1). Jánovým posolstvom bolo: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo!“ (Mt 3, 2).

Ján krstil ľudí, ktorí na základe jeho kázania robili pokánie, a to na znak toho, že im boli odpustené ich hriechy. Grécke slovo pre „krstiť“ (baptizein), ktoré je v tejto podobe špecificky novozákonné, pochádza od baptein („niekoho ponoriť, utopiť“).

Zmyslom tohto ponorného kúpeľa je teda utopenie „starého človeka“, ktorý sa vynorí ako „nový človek“ skrze odpustenie hriechov (porov. Tít 3, 5). Príznačne Ján krstil v Jordáne, skrze ktorý dvanásť kmeňov Izraela kedysi dosiahlo zasľúbenú zem.

Kto bol vlastne Ján Krstiteľ?

Veľmi skoro sa Ján (podobne ako neskôr Ježiš) dostal do konfliktu s farizejmi a saducejmi, na ktorých útočil ostrými slovami (Mt 3, 7 – 12). Na otázku, kto je (Jn 1,19nn.), Ján odpovedal, že nie je ani Mesiáš, ani prorok Eliáš, ale „hlas volajúceho na púšti“ (podľa Iz 40, 3), ktorý mal ohlásiť Mesiáša. Podľa vlastného vyhlásenia Ján krstil len vodou („na pokánie“, Mt 3, 11); po ňom príde ten, ktorý bude „krstiť Duchom Svätým a ohňom“ (Mt 3, 11n).

Keď Ján videl prichádzať k sebe Ježiša, zvestoval ho ako „Božieho baránka, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1, 29), a dosvedčil: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom … toto je Boží Syn“ (Jn 1, 32 – 34).

Samotný Ježiš výslovne označil Jána za predchodcu Mesiáša, v ktorom sa naplnili starozákonné predpovede o tomto zvestovateľovi (Mt 11, 7 – 15). Ján je prisľúbeným Eliášom (Mt 11, 14), ktorý mal pripraviť cestu Mesiášovi (Mal 3, 23). Ján bol „viac ako prorok“, bol väčší ako jeho predchodcovia.

Jána sťali v roku 29 nášho letopočtu na príkaz židovského tetrarchu Herodesa Antipasa. Herodes ho nechal uväzniť, pretože Krstiteľ verejne odsudzoval jeho manželstvo so švagrinou Herodiadou (Lk 3,19n).

Herodiadina dcéra tancovala pre Herodesa, ktorý jej za odmenu sľúbil, že jej splní akékoľvek želanie; tá na radu svojej matky požiadala Jánovu hlavu. Hoci Herodes „rád“ počúval Krstiteľa (Mk 6, 20), musel dodržať svoj sľub a dať popraviť Jána (Mt 14, 1 – 12; Mk 6, 14 – 29).

Novší výskum skonštatoval paralely medzi Jánovým ohlasovaním a náukami kumránskeho spoločenstva (Eséni). Pre domnienku, že Ján pred svojím vystúpením na verejnosť mohol patriť k tejto skupine usadenej pri Mŕtvom mori, neexistuje žiadne konkrétne zdôvodnenie. Neopakovateľnosť Jánovho krstu hovorí skôr proti tomu.

Zdroj: NDPAC, Jerusalemer Bibel-Lexikon

Pôvodne publikované v denníku Postoj o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.athoniteusa.com/products/saint-john-the-baptist

Nedeľa 4. týždňa po Päťdesiatnici – Nechajme sa inšpirovať stotníkomÚcta svätého Jána Krstiteľa podľa byzantskej tradície

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings