Bohozjavenie Ježiša Krista je v byzantskom obrade väčším sviatkom než Vianoce

Na sviatok Narodenia Pána oslavujeme zjavenie Boha ako človeka, na sviatok Bohozjavenia zjavenie Boha ako Trojice.

„Mocnosti anjelov, choďte napred z Betlehema k vodám Jordánu. Ján, zanechaj púšť a príď sem. Jordán, raduj sa a pripravuj. Nech jasá celá zem, lebo Kristus prichádza, aby zmyl Adamov hriech. Kristus je milosrdný“ (z utierne predsviatku Bohozjavenia, 2. január).

Po veľkom sviatku Pánovho narodenia byzantské bohoslužobné texty vedú veriacich z Betlehema k Jordánu, k sviatku Pánovho krstu, pri ktorom podľa synoptikov (Matúša, Marka a Lukáša) na Ježiša zostúpil Duch v podobe holubice. „A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 17).

Na začiatku svojho verejného účinkovania Ježiš prišiel k Jordánu a pri svojom krste sa zjavil pred celým svetom ako Bohočlovek. Toto zjavenie, pri ktorom došlo zároveň k zjaveniu existencie božskej Trojice, je primárnou náplňou byzantského sviatku Bohozjavenia:

„Pri tvojom krste v Jordáne zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. Otcov hlas ti vydal svedectvo. Nazval ťa svojím milovaným Synom. Aj Svätý Duch v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. Svojím zjavením si osvietil celý svet. Kriste Bože, sláve tebe“ (tropár sviatku).

Sväté Bohozjavenie

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista patrí medzi dvanásť veľkých sviatkov v Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi. Zvykne sa nazývať aj Osvietenie, čo súvisí s krstom, ktorý sa v byzantskom obrade označuje ako osvietenie. Odjakživa bolo zvykom krstiť katechumenov na sviatok Bohozjavenia.

Bohozjavenie sa slávi 6. januára, ale má aj predsviatok (od 2. januára) a posviatok (do 14. januára). 

Bohozjavenie je druhým najväčším sviatkom v byzantskom cirkevnom kalendári – hneď po Pasche. To, že je väčším sviatkom než Narodenie Pána, výslovne potvrdzujú aj niektoré hymny predsviatku:

„Svetlý bol minulý sviatok, svetlejší je však, Spasiteľu, ten prichádzajúci… Vtedy hviezda oznamovala mudrcom, dnes však Otec ťa ukázal svetu: ty, ktorý si sa vtelil a znova viditeľne prídeš, Pane, sláva tebe“ (z večierne predsviatku Bohozjavenia, 2. január).

Narodenie Pána a Bohozjavenie sú v byzantskom obrade silno prepojené a pôvodne sa slávili spolu. Na sviatok Narodenia Pána oslavujeme zjavenie Boha ako človeka, na sviatok Bohozjavenia zjavenie Boha ako Trojice, preto je Bohozjavenie väčšie než Narodenie Pána.

Bohoslužby sviatku

Liturgicky sa slávenie Bohozjavenia veľmi podobá na slávenie Narodenia Pána. Od sviatku Narodenia Pána až do 4. januára vrátane je voľnica – veriaci sa nepostia, môžu jesť všetko.

Podobne ako v predvečer Narodenia Pána, aj v predvečer Bohozjavenia (5. januára) sa zachováva prísny pôst so zdržanlivosťou od mäsa až do večera.

V tento deň sa konajú ráno kráľovské hodinky – cárske časy. Popoludní sa slávi veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého s 13 starozákonnými čítaniami, ktoré sú tematicky zamerané najmä na krst.

Neskoro večer sa slávi veľké povečerie s lítiou a požehnaním chlebov, pšenice, vína a oleja. Niekde sa spolu s povečerím slávi hneď aj utiereň, inde až 6. januára ráno.

V deň sviatku Bohozjavenia sa slávi liturgia svätého Jána Zlatoústeho, po ktorej sa koná myrovanie (pomazanie posväteným olejom a rozdávanie posvätených chlebov).

Ak predvečer sviatku Bohozjavenia pripadne na sobotu alebo nedeľu, usporiadanie bohoslužieb vyzerá trochu inak, prípravný pôst sa presúva a podľa toho sa skracuje voľnica.

Obrad posvätenia vody

Špecifickou bohoslužbou sviatku je veľké posvätenie vody, ktoré sa koná len na sviatok Bohozjavenia. Slávi sa buď 5. januára po večierni s liturgiou ešte pred veľkým povečerím, alebo 6. januára po božskej liturgii.

Počas dlhej modlitby posvätenia vody biskup alebo kňaz trikrát ponára do vody najprv svietnik, potom trikrát na vodu dýchne v podobe kríža, potom trikrát prežehnáva vodu rukou, pričom do nej ponára prsty, a nakoniec trikrát do vody ponára kríž. Po modlitbách vodou kropí všetkých prítomných a potom ľudia vodu pijú a berú si ju so sebou domov.

Najmä na dedinách býva zvykom, že sa posviaca voda priamo v potoku či rieke, v niektorých krajinách aj v jazere alebo v mori.

V deň sviatku Bohozjavenia alebo v období posviatku je zvykom posviacať domy alebo byty posvätenou vodou. Môžeme v tom vidieť kozmický rozmer sviatku – posvätenie stvorenstva a celého vesmíru.

Siedmeho januára sa slávi Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.

Mnoho gréckokatolíkov zvykne robiť v predvečer Bohozjavenia (5. januára večer) takú istú slávnostnú večeru ako v predvečer Narodenia Pána.

Zjavenie Pána

Rímskokatolícka cirkev 6. januára najvyšším stupňom liturgického slávenia oslavuje Zjavenie Pána. Hlavnou náplňou tejto slávnosti v latinskom obrade je poklona mudrcov z Východu božskému Dieťaťu v Betleheme, a tým zjavenie vtelenia Božieho Syna pohanským národom:

„Všemohúci Bože, ty si dnešného dňa svetlom hviezdy zjavil svojho Syna národom…“ (z modlitby dňa).

„Láskavý Otče, zhliadni na dary svojej Cirkvi, ktorá ti neprináša zlato, kadilo a myrhu, ale Ježiša Krista…“ (z modlitby nad obetnými darmi).

V stredovekej ľudovej zbožnosti sa mudrci ako „traja králi“ dostali tak veľmi do popredia, že Zjavenie Pána bolo väčšinou nazývané Sviatok Troch kráľov a považované za sviatok svätých.

Krst Krista Pána je dnes v latinskom obrade samostatným sviatkom, ktorý sa slávi v nedeľu po slávnosti Zjavenia Pána (dodnes však kňaz požehnáva vodu, tymian a kriedu v rámci slávnosti Zjavenia Pána).

Pôvodne publikované v denníku Postoj o. Ján Krupa


Odber nových článkov


Ježiš Kristus sa zjavil všetkým ľuďom, keď bol pokrstenýSväté Bohozjavenie nášho Pána Ježiša Krista

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings