Svätí Cyril a Metod, apoštoli Slovanov a spolupatróni Európy

Dňa 30. septembra 1880 pápež Lev XIII. encyklikou Grande Munus rozšíril úctu svätých Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov, na celú Katolícku cirkev.

Tento krok najvyššieho veľkňaza znamenal uznanie významného prínosu slovanských apoštolov pri formovaní osudu celej Európy a výzvu na jednotu východnej a západnej cirkvi.

O sto rokov neskôr, 31. decembra 1980, pápež Ján Pavol II. apoštolským listom Egregiae Virtutis vyhlásil svätých Cyrila a Metoda za patrónov Európy spolu so svätým Benediktom, pričom povedal:

„Javilo sa Nám, že ochrana celej Európy bude lepšie zvýraznená, ak k veľkému dielu svätého západného patriarchu (svätého Benedikta) pripojíme osobitné zásluhy dvoch svätých bratov, svätých Cyrila a Metoda.“

Toto vyhlásenie sa časovo zhodovalo aj s 1100. výročím schválenia slovanskej liturgie apoštolským listom pápeža Jána VIII. Industriae Tuae, vydaným v júni 880, v ktorom pápež hovorí:

„Právom schvaľujeme slovanské písmo, ktoré vymyslel Konštantín Filozof (svätý Cyril), aby ich prostredníctvom mohol byť skutočne oslavovaný Boh. Nariaďujeme tiež, aby sa slová a skutky nášho Pána Ježiša Krista (myslí sa tým evanjelium) vysvetľovali v tomto (slovanskom) jazyku…  V žiadnom prípade nie je proti pravej viere a učeniu spievať liturgiu, čítať sväté evanjelium a iné posvätné poučenia alebo spievať kánonické (liturgické) služby v slovanskom jazyku, ak sú dobre preložené a vyložené.“

Slovanský jazyk v liturgii

Pápežské potvrdenie používania slovanského jazyka v liturgii malo ďalekosiahle dôsledky pre všetky slovanské národy. V prvom rade svätí Cyril a Metod museli pre nich vymyslieť slovanskú abecedu, ktorá sa stala základom ich kultúrneho rozvoja. Používaním vtedajšieho slovanského jazyka pri prekladoch liturgických kníh svätí bratia nevyhnutne formovali literárny jazyk Slovanov. A založením slovanských misijných škôl položili základy formálneho vzdelávania medzi slovanskými národmi.

Bez ochrany Svätej stolice a pápežského schválenia slovanského písma by všetky apoštolské a kultúrne snahy svätých Cyrila a Metoda boli zmarené a samotné základy slovanskej kresťanskej kultúry by sa zrútili. Túto myšlienku veľmi dobre vystihol pápež Ján Pavol vo svojej homílii, ktorú predniesol v Bazilike svätého Klimenta 14. februára 1981, keď povedal:

„Komplexné apoštolské dielo svätých Cyrila a Metoda, posudzované z perspektívy jedenástich storočí, je bohaté, mimoriadne plodné a dôležité z teologického, kultúrneho i ekumenického hľadiska. Práve tieto aspekty ich misijnej činnosti zaujímajú nielen dejiny Cirkvi, ale aj občianske a politické dejiny veľkej časti európskeho kontinentu. Preklad posvätných kníh do ľudového jazyka na liturgické a katechetické používanie urobil zo svätých Cyrila a Metoda nielen apoštolov slovanských národov, ale aj OTCOV ICH KULTÚRY.“

O európskej civilizácii

Európsku civilizáciu, ktorá sa nesprávne nazýva „západná civilizácia“, prisťahovalci v priebehu posledných dvoch storočí postupne preniesli do Spojených štátov amerických. A pritom táto „západná civilizácia“ je výsledkom vzájomného pôsobenia dvoch hlavných kresťanských prúdov, rímskeho a byzantského, pričom oba významne a komplementárne prispeli k jej formovaniu.

Svätý Benedikt, ktorého pápež Pavol VI. v roku 1964 vyhlásil za patróna Európy, stál v centre rímskeho kultúrneho prúdu, ktorý sa začal rozvíjať od Petrovho stolca. Ale dvaja svätí bratia, svätí Cyril a Metod, priniesli so sebou byzantskú tradíciu Konštantínopolu, ktorá sa veľmi hlboko zapísala do duchovnosti a kultúry mnohých národov východnej Európy. Európska civilizácia je teda skutočne výsledkom spojenia dvoch základných kultúr:

Rímska kultúra, ktorú pred úplným zničením zachránilo západné kresťanstvo, a grécka kultúra, ktorú byzantské kresťanstvo zušľachtilo a rozšírilo do Európy.

Pápež Ján Pavol II. vyhlásením svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy chcel spojiť ich misijné a kultúrne dielo s dielom svätého Benedikta, aby zdôraznil ich spoločný prínos pre duchovný, kultúrny a občiansky život európskych národov. Až na prelome 18. a 19. storočia, počas takzvaného „veku rozumu“, bol západným svetom minimalizovaný alebo úplne ignorovaný významný prínos apoštolov Slovanov k formovaniu „západnej civilizácie“. Pápež Lev XIII. svojou encyklikou Grande Munus v roku 1880 vrátil zo zabudnutia do dejín postavy svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich zásluhy, a poukázal na význam ich apoštolskej činnosti v strednej Európe. V prospech tohto tvrdenia hovorí množstvo historických dôkazov, ktoré patria tak do súčasnosti, ako aj do minulosti. A všetky nachádzajú svoje opodstatnenie v dejinách európskych národov.

Pôsobenie v súlade s oboma cirkvami

Svätí Cyril a Metod vykonávali svoju misijnú činnosť v syntéze s byzantskou cirkvou v Konštantínopole, ktorou boli vyslaní ako misionári na Veľkú Moravu. Svoju misijnú činnosť vykonávali aj v súzvuku s Rímskym stolcom svätého Petra, ktorým bola ich moravská misia schválená a ich jurisdikcia potvrdená. Apoštoli Slovanov sa tak stali autentickými svedkami jednoty kresťanskej cirkvi, ktorá v ich dobe ešte nebola sužovaná žiadnym rozkolom či schizmou. To je dôvod, prečo pápež Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste píše:

„Keďže dnes, po stáročiach rozkolu cirkvi medzi Východom a Západom, medzi Rímom a Konštantínopolom,… boli podniknuté rozhodujúce kroky smerom k plnému spoločenstvu, vyhlásenie svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy popri svätom Benediktovi sa javí ako plne zodpovedajúce znameniam našej doby. Najmä ak sa tak deje v roku, v ktorom obe cirkvi, Katolícka a Pravoslávna, vstúpili do etapy rozhodujúceho dialógu, ktorý sa začal na ostrove Patmos, ktorý je spätý s tradíciou svätého Jána Apoštola a Evanjelistu.“

Na dôkaz tohto bodu pápežovho tvrdenia môžeme citovať modlitbu svätého Cyrila, ktorú predniesol tesne pred svojou smrťou a ktorá sa nám zachovala v jeho „Slovanskom živote“. V modlitbe svätého Cyrila môžeme zahliadnuť vysoké ideály, pre ktoré svätí solúnski bratia žili, pracovali a trpeli. Keď svätý Cyril umieral, modlil sa:

„Pane, Bože môj, zachovaj svoje stádo vo viere, zväčši počet veriacich vo svojej cirkvi a zhromaždi všetky národy v jednote. Urob svoj ľud svätým, jednotným v pravej viere a jej vyznávaní a vdýchni ich srdciam poznanie teba… Všetkých, ktorých si mi dal, ti vraciam späť, lebo všetci patria tebe. Veď ich svojou mocnou pravicou a prichýľ ich pod svoje ochranné krídla, aby všetci oslavovali tvoje sväté meno, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen.“

Modlitba k svätým Cyrilovi a Metodovi

Keď si uctievame našich slovanských apoštolov ako patrónov Európy, vznášajme k nim svoju pokornú a vrúcnu modlitbu a prosme ich o mocný príhovor u Svätej Trojice:

„Svätí Cyril a Metod, ktorí ste s obdivuhodnou obetavosťou priniesli vieru slovanským národom túžiacim po pravde a svetle, nech celá Cirkev vždy hlása ukrižovaného a vzkrieseného Krista, Vykupiteľa ľudstva!

Svätí Cyril a Metod, ktorí ste počas svojho ťažkého misijného diela vždy zostali hlboko pripútaní ku Konštantínopolskej cirkvi a k Rímskemu stolcu svätého Petra, dosiahnite, aby tieto dve sesterské cirkvi po prekonaní ťažkého údelu rozkolu čoskoro dosiahli v láske a pravde tak veľmi želané úplné zjednotenie!

Svätí Cyril a Metod, ktorí ste sa s duchom bratstva priblížili k rôznym národom, aby ste všetkým priniesli Kristom hlásané posolstvo univerzálnej lásky, dosiahnite, aby národy Európy, vedomé si svojho spoločného kresťanského dedičstva, žili vo vzájomnej úcte a solidarite a boli tvorcami pokoja medzi všetkými národmi sveta!

Svätí Cyril a Metod, hnaní láskou ku Kristovi, všetko ste opustili, aby ste slúžili evanjeliu, ochraňujte Božiu Cirkev; ochraňujte nástupcu svätého Petra na Rímskom stolci, pápeža; ochraňujte všetkých biskupov, kňazov, rehoľníkov a misionárov; ochraňujte otcov, matky, mládež a deti; ochraňujte chudobných, chorých a trpiacich; nech sme všetci dôstojnými robotníkmi na mieste, na ktoré nás postavila Božia prozreteľnosť. Amen.“

Uvedenú modlitbu zložil Jeho Svätosť pápež Ján Pavol II. pri príležitosti vyhlásenia svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy a najvyšší veľkňaz ju prvýkrát predniesol (počas slávnosti 14. februára 1981) v Bazilike svätého Klimenta, kde je pochovaný svätý Cyril.

Tropár (4. hlas)

Svätí Cyril a Metod, inšpirovaní Bohom, stali ste sa rovnými apoštolom a učiteľmi slovanských krajín. Prihovárajte sa preto u Pána celého vesmíru, aby posilnil všetky slovanské národy v pravej viere a vzájomnom porozumení, aby daroval svetu mier a spasil naše duše.

Kondák (3. hlas)

Chváľme našich dvoch svätých učiteľov, ktorí nám prekladom Svätého písma poskytli prameň poznania Boha, z ktorého neustále čerpáme hojné poznatky. Preto vás, svätí Cyril a Metod, vyvyšujeme, keď stojíte pred trónom Najvyššieho a horlivo sa prihovárate za spásu našich duší.

Pápežské vyhlásenie

(Apoštolský list Jána Pavla II. Egregiae Virtutis)

„Prostredníctvom tohto listu ustanovujem a vyhlasujem svätých Cyrila a Metoda za nebeských spolupatrónov celej Európy pred Bohom a udeľujem im všetky pocty a liturgické výsady, ktoré právom patria hlavným svätým patrónom miest.“

Zdroj: https://archpitt.org/the-apostles-of-the-slavs-ss-cyril-and-methodius-co-patrons-of-europe/ Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Pôvodne publikované v konzervatívnom denníku Postoj

Zdroj obrázka: https://www.dolorosa.sk/SVATI-CYRIL-A-METOD-d28_1017343043.htm


Odber nových článkov


Sviatok Svätí Cyril a Metod sú nielen apoštolmi Slovanov, ale aj otcami ich kultúryNedeľa 5. týždňa po Päťdesiatnici / Keď Kristovi prichádzajú v ústrety posadnutí

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings