Tretia nedeľa po Pasche: o myronosičkách

Služba v Cirkvi môže v súčasnosti znamenať mnohé veci. O duchovných sa hovorí, že božskú liturgiu a ostatné bohoslužby slúžia. Duchovní neimprovizujú, neriadia, ba ani necelebrujú. Ich úloha služobníkov naznačuje, že ich osoba ustupuje do úzadia, aby vyniklo to, čo slúžia. Duchovní sú rovnako ako dobrí čašníci nenápadní, keď slúžia pri stole.

Členovia Cirkvi slúžia rôznymi spôsobmi pri bohoslužbe, vyučovaní a spoločných aktivitách cirkevného spoločenstva. Na mnohých miestach sa im preukazuje osobitná úcta práve v túto nedeľu, keď si Cirkev pripomína tých, ktorí dobrovoľne poslúžili pri Pánovom pohrebe: Jozefa, Nikodéma a myronosičky. V túto nedeľu si pripomíname aj prvých vysvätených služobníkov Cirkvi – diakonov.


Odber nových článkov


Myronosičky a diakoni mali jedno spoločné: slúžili Kristovi, ktorý bol nechcený. Myronosičky poslúžili opovrhnutému a odmietnutému Ježišovi, ktorého odsúdili židovskí vodcovia a po smrti ho opustili dokonca aj najbližší stúpenci. Títo dobrovoľníci predstúpili, aby Ježišovi zabezpečili pohreb, keď alternatívou bolo nechať jeho telo na smetisku zvieratám. Diakonov ustanovili apoštoli, aby slúžili Kristovi, ktorý bol nechcený v najslabšom segmente spoločnosti – v tých, ktorí nemali rodinu, ktorá by sa o nich postarala v ich starobe.

Jozef a myronosičky

V Evanjeliu podľa Marka (15, 44 – 16, 8), ktoré sa číta na božskej liturgii tejto nedele, vidíme Jozefa z Arimatey, člena židovskej veľrady (sanhedrin), ako organizuje Ježišov pohreb. Svätý Ján Zlatoústy poznamenáva: „Toto bol Jozef, ktorý skrýval svoje učeníctvo. Teraz, po Kristovej smrti, sa stal veľmi odvážnym. Veď nebol ani neznámym, ani nepovšimnutým človekom. Bol jedným z členov židovskej veľrady a bol veľmi významný a, ako vidíme, odvážny. Veď sa vystavil nebezpečenstvu smrti a svojou náklonnosťou k Ježišovi vzal na seba nepriateľstvo všetkých. Prosil o telo a neprestával, kým ho nedostal. A nielen to. Tým, že Ježiša uložil do vlastného nového hrobu, aktívne preukázal svoju lásku a odvahu“ (Homília 88 na Matúša).

V Evanjeliu podľa Jána (19, 39) sa hovorí, že hľadajúci Nikodém, ktorý bol popredným farizejom, pomohol Jozefovi pri tejto úlohe. Pamiatka ich služby sa uctieva v tropári, ktorý sa spieva v túto nedeľu a vychádza z Evanjelia svätého Marka: „Ctihodný Jozef sňal z Kríža tvoje prečisté telo. Ovinul ho čistým plátnom, natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu, ale na tretí deň vstal si, Pane, a daroval si svetu veľké milosrdenstvo.“

Evanjelista Marek poznamenáva, že Mária Magdaléna a Mária, matka Jozesa (ktorú Ján označuje za manželku Kleopasa a príbuznú Bohorodičky), videli miesto, kde Ježiša pochovali, a s ďalšími ženami sa vrátili v nedeľu ráno s väčším množstvom voňavého oleja. Evanjelium podľa Marka (15, 40) hovorí o Salome, ktorá patrila medzi svedkov Pánovej smrti a sprevádzala ich. Tieto ženy patrili medzi tie, o ktorých evanjelista Lukáš hovorí, že zo svojho majetku pokrývali potreby Ježiša počas jeho verejného pôsobenia. Ďalšími podľa evanjelistu Lukáša boli „Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné“ (8, 3). Evanjelium podľa Matúša (27, 56) spomína „matku Zebedejových synov“ (t. j. Jakuba a Jána). Medzi týmito ženami sú zahrnuté aj Lazárove sestry Mária a Marta. Ako poznamenal svätý Ján Zlatoústy: „Plakali nad tým, čo sa stalo, a bili sa v prsia, zatiaľ čo náboženskí vodcovia sa chválili práve týmito vecami, pre ktoré ostatní smútili, a neboli pohnutí súcitom ani kontrolovaní strachom“ (Homília 88, 2 na Matúša).

Židia nebalzamovali mŕtvych ako Egypťania. Mŕtvolu pomazali veľkým množstvom voňavého oleja, aby potlačili zápach pochádzajúci z rozkladného procesu. Evanjelium podľa Jána (19, 39) hovorí, že Nikodém priniesol na tento účel sto libier myra a aloe. Keď sa ženy podľa svedectva evanjelistov Marka a Lukáša vrátili k hrobu za úsvitu nedeľného rána, priniesli ďalšie voňavé oleje. Zápach mal zosilnieť do takej miery, že bolo potrebné ďalšie maskovanie, ak ľudia mali navštíviť hrob. No Pán nepotreboval ich voňavé oleje. Nepodliehal skaze. Pán premohol smrť a zničil jej moc nad nami.

Myronosičky vedeli, že služba, ktorú ponúkli, bola v istom zmysle zbytočná – Ježiš bol mŕtvy a ony to nemohli zmeniť. Mohli len vykonať posledný skutok lásky a zostať pri hrobe na svedectvo o svojej láske k nemu. Ich vernosť v službe Kristovi aj po jeho smrti bola odmenená. Dostalo sa mi požehnania uzrieť prázdny hrob a dosvedčiť apoštolom, že Kristus vstal z mŕtvych.

Kristovo pochovanie

Úlohu Jozefa, Nikodéma a myronosičiek si osobitne pripomíname vo Veľký piatok v našej bohoslužbe Kristovho pohrebu. Hymny, ktoré spievame pred obrazom (plaštenicou) mŕtveho Krista, ich často spomínajú:

Nikodém a Jozef sú teraz spojení s nebeskými zástupmi. V úzkom hrobe ukladajú vzácne telo Toho, ktorého vôbec nič nemôže obsiahnuť.

Najvznešenejší Jozef s Nikodémom pochovali Ťa s myrom novým a zvláštnym spôsobom, Kriste, a hlasno volali: „Boj sa, zem, a tras sa od strachu!“

Ženy myronosičky sa priblížili k tebe, Pane, aby z lásky obetovali myro.

Ženy myronosičky prišli pomazať myrom Krista – pravé myro nášho Boha.

Ženy myronosičky prišli k tvojmu hrobu, Pane, aby ťa pomazali svojím myrom.

Na mnohých miestach je zvykom, že vo Veľký piatok členovia cirkevnej rady predstavujú Jozefa a Nikodéma tým, že nesú obraz (plaštenicu) mŕtveho Krista pred jeho pochovaním v očakávaní vzkriesenia. A podobne mladé ženy znázorňujú myronosičky tým, že kráčajú v procesii a kropia ich voňavou vodou.

Farské myronosičky

Sväté myronosičky sú patrónkami mnohých sesterstiev vo východných pravoslávnych a gréckokatolíckych cirkvách. Tak ako ženy vo Svätom písme slúžili materiálnym potrebám Krista a jeho učeníkov, tak aj farské myronosičky slúžia svojmu spoločenstvu tým, že koordinujú nedeľné ranné hodiny kávy a iné farské posedenia. Niektoré myronosičky organizujú pohostenia po božských liturgiách za zosnulých alebo recepcie po udelení svätých tajomstiev uvedenia do kresťanského života (krstu, myropomazania a Eucharistie).

Na iných miestach môžu farské myronosičky zapisovať úmysly a prosby farníkov, ktoré budú prednesené pri božských liturgiách.

V niektorých cirkvách sa miestne myronosičky venujú charitatívnym programom doma i v zahraničí. Programy adopcie sirôt a podpory seminaristov zastrešujú myronosičky vo viacerých eparchiách.

V niektorých farnostiach sú myronosičkami mladé ženy, ktoré vykonávajú službu pohostinnosti pri pravidelných nedeľných bohoslužbách v chráme tým, že vítajú prichádzajúcich a rozdávajú bulletiny a iné materiály.

V niektorých farnostiach myronosičky zvonia, starajú sa o stojany s obetnými sviecami alebo prinášajú obety kňazovi, aby ich prijal. Do osobitného popredia sa dostávajú najmä vo Veľký piatok, keď držia stráž pri plaštenici a v procesii pred ňou rozhadzujú kvetinové lupienky.

Zdroj: https://melkite.org/faith/myrrh-bearers-at-the-tomb Preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.uncutmountainsupply.com/icons/of-christ/his-passion-and-resurrection/myrrh-bearers-at-the-tomb-20th-c-11l11/

Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenomDruhá nedeľa po Pasche: Tomášovo vyznanie

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings