Zvestovanie presvätej Bohorodičky a vždy Panny Márie

Čo je Zvestovanie Bohorodičky?

Zvestovanie, po grécky Evanghelismos, je zvestovanie Vtelenia. Je to sviatok Boha, ktorý prichádza obývať človečenstvo/prebývať v človečenstve. Cirkev po uznaní Máriinho božského materstva na Efezskom koncile (431) chcela samostatnými sviatkami zdôrazniť dva momenty vtelenia Božieho Slova: počatie (Zvestovanie) a narodenie (Vianoce).

Prečo sa tento sviatok slávi 25. marca?

Dátum 25. marec bol zvolený v súvislosti s Vianocami: presne deväť mesiacov od počatia po narodenie.

Odkedy sa slávi tento sviatok?

Sviatok bol zavedený v Konštantínopole za vlády cisára Justiniána v rokoch 530 až 550 (6. storočie). Z Konštantínopola prešiel do celého kresťanstva, na Východe aj na Západe.

Aký je zmysel tohto sviatku?

Tento sviatok, ako nám to pripomína aj tropár, označuje začiatok našej spásy a už teraz anticipuje silu Vzkriesenia. Je to podstatne kristologický sviatok, aj keď značný priestor je vyhradený Panne Márii. Zdôrazňuje sa tajomstvo Vtelenia, ktoré je Gabriel poslaný zjaviť Márii, podľa evanjeliového rozprávania Lukáša, jediného spomedzi evanjelistov, ktorý rozpráva o tejto udalosti (Lk 1, 26 – 38). Panna, plná milosti, sa tak stáva stánkom a svätyňou Pána, nebeským kráľovským trónom a schránkou božstva.

V liturgických textoch sa spieva, že archanjel Gabriel zvestoval Márii večný plán Najvyššieho, skrytý dokonca aj pred anjelmi: Boží Syn sa stane človekom v jej lone pôsobením Svätého Ducha s cieľom vykúpenia. Bohoslužba opakovane pripomína pád prarodičov (Adama a Evy), oklamaných diablom. Aby opravil zlo, Boh prijíma ľudskú prirodzenosť, zotročenú a zotročujúcu, aby ju zbožštil, a to skrze sprostredkovanie čistej a svätej Panny (agnisthìsa).

Synaxár poukazuje na to, že Boh, keď videl dielo svojich rúk zotročené diablom, podliehajúce hanebným vášňam a znížené k modloslužbe, poslal svojho jediného Syna, aby ho vykúpil z diablových rúk.

Prečo si Boh vybral archanjela Gabriela, aby priniesol zvesť Márii. V čom spočíva táto zvesť?

Opäť synaxár pripomína: Keďže Boh nechcel, aby toto tajomstvo poznal satan, ba ani anjeli v nebi, zveril ho Gabrielovi, ktorý v jeho mene priniesol zvesť Panne Márii, Kráľovnej stvorenia, celému ľudstvu. Človek by si pomyslel, že Boh, Všemohúci, mohol hovoriť priamo k Márii: čo mu v tom mohlo zabrániť? Namiesto toho si tu Boh za svojho posla vyberá anjela, ako nám to často hovorí Biblia: Boh uprednostňuje účinnosť sprostredkovanej komunikácie; hovorí prostredníctvom prorokov, učiteľov, anjelov.

Anjel zostupuje na zem, aby priblížil Boha ľuďom a aby sa Mária stala nebeským príbytkom.

Gabriel je knieža nebeských zástupov, ktorému je zverené toto posolstvo a ktorý zostupuje, aby priniesol Božiu radosť celej zemi. Túto nesmiernu radosť oznamuje Márii: „Raduj sa, milosti plná, Pán je s tebou… Počneš a porodíš syna… Svätý Duch zostúpi na teba… Dieťa sa bude volať svätým, bude to Boží Syn.“ Panna zo svojej strany reaguje na toto zjavenie s prekvapením, strachom, údivom, ale s poslušnosťou prijíma Božiu vôľu v mene celého ľudstva: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Mária sa tak stáva Bohorodičkou/Božou Matkou pre vykúpenie ľudského rodu.

Ako ikonopisecká tradícia znázorňuje tento sviatok?

Ikonografická štruktúra je veľmi jednoduchá a podstatná: anjel, Panna Mária, studňa a lúč zhora. Anjel sa zvyčajne zobrazuje v bielom rúchu, ktoré má znamenať ranné svetlo, v ľavej ruke drží dlhú palicu, symbol autority a dôstojnosti. Jeho pravá ruka je vystretá smerom k Márii, rovnako ako jeho pohľad, takmer akoby chcel niečo oznámiť. Prsty sú usporiadané v typickom geste požehnania (palec, ukazovák a malíček sú otvorené), čo symbolizuje Presvätú Trojicu.

Panna, sediaca na zlatom tróne, je prikrytá plášťom (maforion), zvyčajne hnedým so zlatým lemom, a modrou tunikou. Nosí purpurové topánky. Kombinácia farieb má tendenciu zdôrazňovať kráľovskú hodnosť. V ľavej ruke drží praslicu, ktorou spriada purpurovú niť, zatiaľ čo pravú ruku má v typickom akte pozornosti a úcty pred božstvom. Hlava je mierne sklonená v postoji načúvania. Zhora, z tmavého polkruhu, vychádza lúč tieňa, ktorý spočíva na Panne Márii a potom mizne na aureole Božej Matky/Bohorodičky, je to symbol Svätého Ducha, ktorý na ňu zostúpil.

V inej rovine, ako sú umiestnené postavy, je zvýraznená štvorcová studňa, ktorá má v židovskej kultúre posvätný charakter. Je symbolom stvorenia, ktoré prijíma vodu života.

Aké posolstvo prináša toto tajomstvo pre môj život?

Tajomstvo Zvestovania nám pripomína, že Božia milosť prišla prebývať vo svete. Mária je predstavená ako panenská zem vhodná na oplodnenie; v nej sa naplnili prisľúbenia, v nej našiel naplnenie Boží plán pre ľudstvo, a to vďaka jej absolútnej pripravenosti/ochote prijať Boží plán. Toto sviatok pozýva každého z nás, aby sme boli pripravenou a prijímajúcou pôdou pri stretnutí so Slovom. „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho“ (Lk 8, 21). Slovo si máme uchovávať v pamäti ako vzácny a plodný poklad, ktorý usmerňuje náš život. Udalosť Zvestovania sa obnovuje v živote viery každého človeka. Je teda dobré byť v očakávaní, pokorní a ochotní ako Mária.

Samotná Cirkev je „pannou“, ktorá čaká na oplodnenie Svätým Duchom, ktorý dáva život spoločenstvu, zakladá ho, oživuje a riadi. Cirkev stráži túto zvesť a podáva ju svetu. Sviatok Zvestovania nás teda pozýva k veľkej zodpovednosti, ale aj  radosti. Slová anjelského pozdravu „Raduj sa, milosti plná“ sú adresované aj nám. Božia Matka/Bohorodička, Mária, sa stala matkou nás všetkých a ponúka nám nový život plný milosti. Ten istý Svätý Duch, ktorý zostúpil na ňu, aby mocou Najvyššieho počala Božieho Syna, zostupuje aj na nás, aby sme sa stali účastníkmi tajomstva Vtelenia Slova, ktoré je začiatkom nášho zbožštenia.

Zdroj: Eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi dell’Italia continentale: Mistagogia della vita cristiania, L’Anno liturgico bizantino, Lungro 2019. Z taliančiny preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ohrid_annunciation_icon.jpg


Odber nových článkov


Svätý a Veľký štvrtok podľa byzantskej tradícieZvestovanie presvätej Bohorodičky a vždy Panny Márie

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings