Svetlo pre život I.: Prológ

Ján Krupa

Svetlo pre život I.: Prológ

„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10, 10). Týmito slovami Evanjelium svätého Jána vysvetľuje účel vtelenia. Božie Slovo – ktoré dalo vzniknúť všetkým veciam pri stvorení (porov. Jn 1, 1 – 4) – teraz privodzuje nové stvorenie tým, že na seba berie telo, aby nám prinieslo život v jeho najpravdivejšom zmysle. Ten, ktorý nám najskôr dal bytie, nás teraz volá za hranice stvoreného času a priestoru k osud naplňujúcemu zakúseniu jeho prítomnosti. Pretvorení v hlbinách našej bytosti prostredníctvom tohto stretnutia kresťanskí veriaci našich dní opakujú volanie prvých veriacich: „Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou“ (Jn 1, 16).

Obnovujúca prítomnosť Božieho Slova medzi nami nám otvára cestu k účasti na Božej „milosti“: nie je to nejaký predmet alebo vec, ale plnosť samotného Boha, ktorá nám bola láskavo darovaná. Prostredníctvom Krista sa nám ponúka vstup do dôverného Božieho života a do tajomstva Svätej Trojice. A práve viera, táto otvorenosť voči pôsobeniu Boha vo svete, ako aj v hlbinách našej bytosti, oslobodzuje každého z nás k účasti na tejto novosti života. Písmo hovorí, že „tým, ktorí ho [Krista] prijali, [Kristus] dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno“ (Jn 1, 12).

Viera je dynamika s mnohými významovými rovinami, o ktorých môžeme uvažovať. Najlepšie začneme tým, že sa zamyslíme nad vierou, ako ju videl svätý Maxim Vyznávač: „Viera je pravdivé poznanie, ktorého princípy presahujú rozumové dokazovanie; lebo viera nám sprítomňuje veci, ktoré presahujú intelekt a rozum“ (Prvá centúria o teológii, 9). Pre mnohých moderných ľudí je toto vysvetlenie rozporom v pojmoch. Tí, ktorí prijímajú len intelekt ako miesto na zisťovanie pravdy, by povedali, že nemôže existovať poznanie mimo intelektu a rozumu. Pre nich sú nástrojmi poznania racionálne argumenty, logické štruktúry, vedecké experimenty alebo pozorovanie; vieru by odmietli ako „subjektívnu“. Veľké pokroky vo vede a technike touto metodológiou im zastierajú nedostatok konečných odpovedí na otázky týkajúce sa pôvodu alebo účelu alebo aj samotného zázraku existencie.

Tradícia Písiem a cirkevných otcov však tvrdí hlbšiu formu poznania, ktoré vychádza z hĺbky našej bytosti: poznanie, ktoré zostáva mimo skúsenosti tých, ktorí si cenia len vedeckú metódu. Práve toto poznanie – zrodené z Božieho obrazu, ktorý sa nachádza v každom človeku, a zo zjednotenia s Bohom tých, ktorí si obliekli Krista – plodí plnosť života v nás a je aj podstatou tohto života: „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista“ (Jn 17, 3).

Rastieme vo viere

Biblické slovo pre spôsob, akým veriaci vkladá svoju vieru v Boha, je eis („v“). Náš Pán povedal apoštolom, aby krstili všetky národy „v mene Otca i Syna i Svätého Ducha“ (Mt 28, 19). Preto pri každom krste spievame: „Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli, aleluja“ (porov. Gal 3, 27). Krst „v“ najpresnejšom zmysle znamená, že patríme tomu, v ktorého mene sme boli pokrstení. My viac než patríme; my sa „stávame“ Kristom, akoby sme ním boli objatí. Vyjadrujeme vieru, ktorá je viac ako len dôverou v súbor tvrdení. Je to proces, v ktorom sa stávame tým, čo veríme, v ktorom smerujeme k zjednoteniu s Trojicou, ku ktorej patríme od krstu.

Ako veľmi je táto predstava o viere vzdialená od predstavy o viere v našej dobe! Pre mnohých ľudí dnes je viera jednoduchým názorom na zdanlivosť pravdy: záležitosťou intelektuálneho alebo emocionálneho presvedčenia. V tradičnom kresťanskom chápaní viera nie je nič menšie ako udalosť konečnej skutočnosti, presahujúca obmedzenia života tohto sveta.

Viera má však aj intelektuálnu stránku, dimenziu rozumnosti alebo otvorenosti logickému vyjadreniu. Naše vnímanie toho, čo viera odhaľuje, môžeme vyjadriť slovnými symbolmi, hoci tieto slová zostávajú nedostatočné na vyjadrenie plnosti tejto skutočnosti. A tak Cirkev ohlasuje tajomstvo Boha špecifickými pojmami vo svojom vyznaní viery, Nicejskom kréde, zatiaľ čo nám pripomína, že je to je len symbol Toho, s ktorým sa stretávame prostredníctvom viery.

Jedným aspektom povolania k viere je teda pozvanie, aby sme si osvojili cirkevné chápanie toho, čo nám Boh ukázal zo seba a čo urobil, aby sme sa s ním zjednotili. Nie sme povolaní len k všeobecnej viere v Boha alebo náboženstvo, ale k viere Cirkvi. Prvá časť tejto prezentácie s názvom „Tajomstvo, ktorému veríme“ načrtáva toto tajomstvo Boha, ktorý nás miluje a zjavuje seba nám.

Viera je spoločná vec

Cirkev výslovne uznala slobodu, ktorá je zapojená do nášho prijatia daru viery. Človek môže prijať plnosť viery len v kontexte spoločenstva, ale musí ju prijať slobodne. Na druhej strane, moderná doba prijala čisto individualistické chápanie viery. „Skutočná“ viera sa chápe ako osobné hľadanie zmyslu existencie, ktoré prebieha v izolácii, ako cesta osamelého tvora, ktorý sa usiluje o zjednotenie s Bohom. Takto dosiahnutá viera sa považuje za úplne subjektívnu: za súkromnú záležitosť, ktorej pravda nie je pre nikoho iného dôležitá.

Táto predstava drsného individualizmu, individuálnej viery či súkromného kresťanstva je jednoducho neznáma v tradičnej mentalite. Náboženstvo Písiem a Otcov je skôr skupinovou než individuálnou skúsenosťou. Boh určite jedná s jednotlivcami, ale jedná s nimi ako súčasťou spoločenstva, lebo viera je Božím darom najskôr pre spoločenstvo Cirkvi a prostredníctvom spoločenstva pre každého jednotlivca v ňom. Dokonca aj tí veriaci – proroci, pustovníci, mnísi, ani nehovoriac o samotnom Kristovi –, ktorých najvýlučnejšie a najosobnejšie povolanie vyviedlo von zo života spoločenstva, boli pravidelne posielaní späť do spoločenstva s ovocím svojej samotárskej skúsenosti.

Príchod k takejto živej viere môže byť spojený s osobným hľadaním, ale aj toto hľadanie vychádza z Božieho pôsobenia v hlbinách našej bytosti pod vedením jeho Ducha. Boh do nás vštepil túžbu po porozumení, aby sme hľadali príčinu všetkých vecí a nakoniec objavili jeho, Stvoriteľa. Boh je na tejto ceste prítomný už od jej začiatku ako Skutočnosť hlboko v nás. A kedykoľvek je vedomý a slobodný človek otvorený vo viere, objaví Boha, ktorý v ňom pôsobí od počiatku.

Cestujeme aj s ďalšími ľuďmi po našom boku, aby nás viedli a učili, lebo cesta viery sa odohráva v spoločenstve, ktorého kultúra dáva formu, výraz a svedectvo o prítomnosti Boha ako živej skutočnosti v spoločenstve. A tak v kresťanskej skúsenosti môže hľadajúci pravdu  autonómne od ostatných teoreticky existovať dovtedy, kým ho hľadanie neprivedie ku Kristovi ako pravde. V tomto bode možno veriaceho označiť za človeka s hlboko osobnou, ale už nie súkromnou vierou. Individualistické kresťanstvo si odporuje.

Viera si vyžaduje oddanosť Kristovi a tiež jeho Cirkvi, pretože Pán sa stotožnil so svojím ľudom, Cirkvou. „[Boh] Všetko mu [Kristovi] položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom“ (Ef 1, 22 – 23). V druhej časti s názvom „Slávené tajomstvo“ sa ukazuje, že táto viera už nie je súkromná. Jej obvyklá cesta k zjednoteniu s Bohom vedie cez krst do jeho Cirkvi (porov. Mt 28, 19 – 20; Mk 16, 16). Takto pozitívne vyjadrená viera vedúca ku krstu vytvára „vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na [Božie] vlastníctvo“ (1 Pt 2, 9).

Cirkev uskutočňuje toto komunitné chápanie kresťanstva najmä v liturgickom zhromaždení. Bohoslužba nie je len zbožnou podporou individuálnej zbožnosti; je to aréna, v ktorej zakusujeme Kráľovstvo. Keď sa veriaci zhromažďujú, Boh opäť pôsobí uprostred nás a robí z nás „spoločenstvo Svätého Ducha“. Tu prostredníctvom spomienky a bohoslužobného sprítomnenia zakusujeme spásonosné činy Boha-medzi-nami. Druhá časť tejto príručky predstavuje prehľad liturgickej tradície, prostredníctvom ktorej sa naše cirkvi stretávajú s prebývajúcim Božím Duchom.

Dôsledky viery

Keď Boh dáva seba samého veriacim, pôsobí v nás premenu. Jeho dar nás mysticky mení a robí z nás nových ľudí prostredníctvom moci Ducha. Tento Duch, ktorý v nás prebýva, by mal ovplyvniť aj náš vedomý život, vrátane spôsobu, akým sa správame k druhým. Ikona prvej Cirkvi, napísaná v Skutkoch apoštolov, nám ukazuje ľudí premenených tak, že „boli milí všetkému ľudu“ (Sk 2, 47). List Diognetovi, napísaný na konci 2. storočia, opísal túto premenu tak, ako ju vnímal nekresťan: „Trávia svoj život na zemi, ale ich občianstvo je v nebi“ (5, 9). Pravá viera, ktorá je poznaním Boha, nikdy nezostáva odlúčeným intelektuálnym cvičením; mení a pretvára každý aspekt našej existencie.

Boh nás pozýva do vzťahu so sebou samým, ale zjavuje seba ako spoločenstvo Otca, Syna a Svätého Ducha. Sme pozvaní do tohto primárneho spoločenstva. Známa ikona Svätej Trojice pod podobou Abrahámovej pohostinnosti (porov. Gn 18, 1 – 15) znázorňuje troch anjelov sediacich okolo stola. Súladom a prelínaním línií svojich tiel vytvárajú kruh, jednotu okolo chleba, ktorá naznačuje Eucharistiu. Kruh zostáva otvorený, pozýva nás, aby sme sa pripojili k tomuto spoločenstvu života a lásky. Vzájomnou pohostinnosťou sa stávame podobnými Bohu. Žalmista zvolal: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu“ (Ž 132/133, 1). Poznávacím znamením kresťanskej viery zostáva vzájomná láska (porov. Jn 15, 17; 1 Jn 4, 7 – 13) na obraz Trojice.

Zatiaľ čo liturgické zhromaždenie je hlavným spôsobom, ktorým Cirkev vyjadruje a obnovuje svoju spoločnú vieru, každodenný život veriaceho je hlavnou oblasťou, v ktorej sa uskutočňuje osobná viera. Normálny priebeh dozrievania viery vedie k tomu, že toto povolanie smeruje von do spoločenstva, ktoré prijíma evanjelium. Viera v Krista by mala meniť k lepšiemu nielen jednotlivého veriaceho, ale aj celú spoločnosť.

Vo všetkých dobách kresťania vzdávali života pre vieru alebo sa venovali službe ľuďom. Ich viera má význam. Zároveň ľudská slabosť kresťanov mohla viesť k tomu, že konali nehodne, a tak boli zodpovední za nespravodlivosť voči iným.

Tretia časť našej prezentácie, „Prežívané tajomstvo“, sa pokúša ukázať, že tento svet nie je mimo našej oblasti ako kresťanov. Našou misiou je vyzývať celý svet, aby sa nechal pretvoriť Kristom tak, ako má byť teraz celý život mocou Svätého Ducha. Naše poznanie fyzického vesmíru vedie k jeho pretváraniu technológiou. Podobne viera – založená na poznaní Boha a láske k Bohu – sa napĺňa v úplnej premene kresťanov. Prostredníctvom nich svet stvorený a milovaný Bohom je pretváraný pôsobením Svätého Ducha na nové stvorenie.

Poznať Boha tak, ako on zjavil seba samého, žiť v ňom prostredníctvom spoločenstva konajúceho bohoslužby, slúžiť mu v uskutočňovaní našich životov: to je naša viera. Hoci naše slová zostávajú nedostatočné na vyjadrenie plnosti skutočnosti, ku ktorej sme boli povolaní, vyjadrujú našu otvorenosť voči tajomstvu Boha, aj keď zmysel tohto tajomstvo presahuje naše chápanie.

Pre mnohých môže byť život viery súčasťou existencie, ktorá sa pridáva k „skutočnému“ životu alebo je jeho nadstavbou. Pre kresťana je poznanie Boha takou neoddeliteľnou súčasťou ľudského života a život v Bohu je takou neoddeliteľnou súčasťou nášho bytia, že bez Boha nie sme naplno živí. Úplnými osobami sa stávame prostredníctvom nášho vzťahu s Bohom a druhými, ako ho zakusujeme v spoločenstve veriacich. V Kristovi uskutočňujeme pravý účel našej prirodzenosti, keďže sa kompletizuje a napĺňa naše človečenstvo. Od toho času byť človekom znamená byť predurčený na božstvo, byť vedený mocou Svätého Ducha, aby sme boli úplne pretvorení podľa vzoru „toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom“ (Ef 1, 23).

Zdroj: Katechizmus LIGHT FOR LIFE, Part One, The Mystery Believed, God With Us Publications 1994. Pracovný preklad zhotovil o. Ján Krupa Upravené 25.04.2023

Zdroj obrázka: https://sk.wikipedia.org/wiki/Ikona_Najsv%C3%A4tej%C5%A1ej_Trojice_(Andrej_Rub%C4%BEov)#/media/S%C3%BAbor:Angelsatmamre-trinity-rublev-1410.jpg

Zdroj obrázka: https://www.amazon.com/Light-Life-Part-Mystery-Believed/dp/1887158073

Please follow and like us:


Svetlo pre život I.: Tajomstvo Boha: Čo je to tajomstvo?; Skrytý, a predsa zjavený; Obraz jasného oblaku; Ikona NeviditeľnéhoMôže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings