Päťdesiat dní PASCHY – David M. Petras

Sviatok Paschy nášho Pána sa slávi 50 dní, takže 40 dní pokánia je prekonaných dňami radosti a spásy. Pentekostarion je kniha pre týchto 50 dní. Číslo 50 sa nachádza vo Svätom písme v Skutkoch apoštolov, kde sa hovorí, že na 50. deň po Vzkriesení „(učeníci) boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Svätý Duch a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť“ (Sk 2, 1 –  4).

Vďaka tomuto základu v Novom zákone je 50-dňový sviatok starobylejší než 40-dňový pôst pred Paschou.


Obdobie 50 dní sa vyznačuje viacerými sviatkami. Tri sú najdôležitejšie. Sviatok Polovice Päťdesiatnice pripadá na 25. deň 50-dňového obdobia. Polovica Päťdesiatnice je viac než len matematickým ukazovateľom plynutia času. V skutočnosti je zjavením a manifestáciou skutočnosti, že Nedeľa Paschy a Nedeľa Päťdesiatnice sú skutočne jedným sviatkom, „Boh s nami“.

Náš Pán prisľúbil svojmu apoštolovi v Poslednej reči: „Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám… Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť“ (Jn 16, 7. 13). Polovica Päťdesiatnice je slávením novej skutočnosti, že Pán nás nenechal ako siroty, že Boh je nám teraz bližšie než kedykoľvek predtým.

Je to sviatok Eucharistie, prítomnosti Boha. To všetko je Božia múdrosť, a tak ikonou polovice Päťdesiatnice je náš Pán, ktorý ako malý chlapec učí v chráme a zjavuje Božiu múdrosť starším ľudu. Dnes radostne spievame: „Nadišla polovica sviatku; dni, ktoré sa začínajú Zmŕtvychvstaním Spasiteľa a napĺňajú sa v božskom sviatku Päťdesiatnice. Vskutku polovica spája oba sviatky a čerpá z ich dvojitého jasu, vzdávajúc česť nanebovstúpeniu Pána, ktoré predobrazuje našu slávu.“

O nanebovstúpení nášho Pána po jeho zmŕtvychvstaní sa hovorí v štyroch evanjeliách a v Skutkoch apoštolov. Avšak iba v Skutkoch apoštolov je zaznamenané, že to bolo na štyridsiaty deň (Sk 1, 3). Nanebovstúpenie dodáva hlbší rozmer osláveniu nášho Pána. Ako zaznamenáva svätý Ján, vyzdvihnutie na kríži bolo Božou slávou, v ktorej bola všetkým zjavená jeho láska k ľudskému rodu.

„Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? ‚Otče, zachráň ma pred touto hodinou‘? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“ Vtedy sa z neba ozval hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim“ (Jn 12, 27 – 28). Sláva jeho vyzdvihnutia na kríži bola spečatená a naplnená jeho slávou vo vyzdvihnutí do neba.

Niekto by sa mohol spýtať: „Ak bolo vzkriesenie skutočné a Kristus vstal vo svojom oslávenom ľudskom tele, prečo nezostal, aby potvrdil vieru svojich nasledovníkov a vládol nad svetom? No Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta“ (Jn 18, 36). Je na nás, aby sme napĺňali jeho kráľovstvo tým, že budeme ohlasovať a žiť jeho evanjelium: „Ježiš pristúpil k nim a povedal im: ‚Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy, krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal‘“ (Mt 28, 20).

Jeho prítomnosť v oslávenom tele by bola prekážkou pre naše vnímanie pôsobenia Svätého Ducha v nás: „Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale ak odídem, pošlem ho k vám“ (Jn 16, 7). Kresťan má vo svete poslanie, nie sme rojkovia, ale pracovníci pre kráľovstvo v našom svete. Anjeli povedali: „Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať“ (Sk 1, 11).

Nanebovstúpenie je našou nádejou na zbožštenie. Božie Slovo prišlo medzi nás a prijalo našu ľudskú prirodzenosť v celej jej plnosti, s výnimkou hriechu, a v nanebovstúpení berie túto ľudskú prirodzenosť do slávy po pravici Otca. Pán nás však pre toto všetko neopustil, ako hovorí: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20).

Dostávame jeho vzkriesené telo a krv vo svätom prijímaní, hovorí k nám prostredníctvom svätého evanjelia a posväcuje nás mocou svojho Svätého Ducha. Boh nás nemôže opustiť, pretože ako náš Stvoriteľ nás miluje a privádza k dokonalosti. Od tohto dňa sa preto navzájom pozdravujeme: „Kristus medzi nami.“ „Je a bude.“

Päťdesiatnica je 50. deň, „posledný a najväčší deň sviatku“. V Novom zákone sa tento príbeh rozpráva len v Skutkoch svätých apoštolov (Sk 2, 1 – 12). V tento deň zostúpil na učeníkov Svätý Duch v podobe „akoby ohnivých jazykov“ a oni boli naplnení Svätým Duchom (Sk 2, 3). Z tejto udalosti možno vyvodiť niekoľko postrehov: Tým sa naplnil prísľub, ktorý dal zmŕtvychvstalý Ježiš v Lukášovom evanjeliu: „Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti“ (Lk 24, 49).

Boli v hornej sieni, kde Pán zjavil svoju prítomnosť vo svätom prijímaní. Bolo tam prítomných asi 120 ľudí. Možno to bol symbolický počet, pretože pre modlitbovú skupinu bolo potrebných 10 ľudí, teda 12 apoštolov plus 10 ľudí na každého apoštola. Na toto zhromaždenie spoločenstiev zostúpil Svätý Duch. Mocou Svätého Ducha sú apoštoli premenení z ustráchaných nasledovníkov na nebojácnych svedkov. Dokážeme prijať toto svedectvo do svojho života bez strachu?

Päťdesiat dní PASCHY – David M. Petras. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://www.bec.org/pentecost/


Odber nových článkov


Sviatok Päťdesiatnice – David M. PetrasPäťdesiatnica a náš krst Svätým Duchom

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings