Hodovanie s praotcami

Liturgická príprava na sviatok Kristovho narodenia sa začína Nedeľou praotcov, venovanou pamiatke všetkých, ktorých životy pripravili pôdu pre príchod Mesiáša. V nasledujúcom týždni budeme sláviť Nedeľu otcov/Nedeľu Kristových predkov, keď si vypočujeme svätým Matúšom zostavený rodokmeň tých, ktorí boli Kristovými fyzickými predkami.

Od 20. do 24. decembra slávime päťdňový „svätý týždeň“, počas ktorého sa Kristovo narodenie javí čoraz bližšie. Ako spievame počas týchto dní: „Dnes je Panna na ceste do jaskyne, kde porodí.“ Tento predsviatok Narodenia Pána vrcholí 24. decembra Paramóniou sviatku.

Paramónia sa zvyčajne prekladá ako vigília lebo predvečer, ale v skutočnosti sa vzťahuje na nepretržitú modlitbu Cirkvi v tento deň. Počas dňa sa spievajú dlhšie Cárske časy/Kráľovské hodinky, po nich nasleduje Obednica a viac než obvykle prepracovaná Veľká večiereň, ku ktorej je pripojená božská liturgia svätého Bazila Veľkého. Deň sa končí špeciálnou bohoslužbou Veľkého povečeria s lítiou pre sviatok. Občas na túto bohoslužbu priamo nadväzuje utiereň a božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho 25. decembra. Rovnaký okruh nepretržitej modlitby je predpísaný aj pre sviatok Bohozjavenia na 5. januára.

Hostina – znak kráľovstva

Evanjeliovým úryvkom, ktorý sa číta na božskej liturgii v Nedeľu praotcov, je vždy Lukášova verzia veľkej hostiny, na ktorú sú pozvaní mnohí. Hostina v židovskom myslení v biblickej dobe bola obrazom Božieho kráľovstva, ktoré ohlasuje Mesiáš. Preto prorok Izaiáš predpovedal: „Pán zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu hojnú, hostinu s vínom, hojnosť vyberanú, víno najjemnejšie. A zničí na tomto vrchu závoj, rozvinutý nad celým ľudstvom, a prikrývku, čo zakrýva všetky národy. Zničí smrť navždy“ (Iz 25, 6 – 8a). Hostina bude pre všetky národy, nielen pre Izrael, a bude zničená prikrývka alebo závoj oddeľujúci Židov od pohanov. Na hostine ľudia budú prijímať obetné pokrmy, na ktorých sa zúčastňovali chrámoví kňazi – hostina bude mať liturgický charakter. A čo je najdôležitejšie, slávnosť bude znamenať smrť smrti: obnovu života, ktorú uskutoční Mesiáš.

Izaiášov obraz mesiášskej hostiny prevzali mnohí starozákonní a ďalší židovskí pisatelia. Sám Pán Ježiš použil ten istý obraz na opis kráľovstva, ale varoval farizejov, že budú vyhodení von, hoci sú „synmi kráľovstva“. „Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami“ (Mt 8, 11 – 12).

Tento úryvok je obzvlášť vhodný v čase, keď sa pripravujeme na Kristovo narodenie, pretože Kristov príchod zahajuje Mesiášske kráľovstvo. Kristus zvoláva všetky národy („od východu i západu“) a prostredníctvom seba nás spája s Bohom. Kristus je záhubou smrti a zdrojom života pre všetkých, ktorí v neho veria. Slávením pamiatky praotcov si pripomíname Kristov prísľub, že tí, ktorí sú v ňom, budú v kráľovstve sedieť pri stole s Abrahámom, Izákom a Jakubom, čo je znakom nášho zjednotenia so svätými všetkých vekov v Kristovom tele.

Hostina – znak spoločenstva

Obraz hostiny poukazuje na niekoľko čŕt, ktoré nám hovoria o Božom kráľovstve. Hostina je znakom štedrej pohostinnosti, ktorá je veľmi cenená na Blízkom východe. Boh nám prejavuje svoju pohostinnosť tým, že nám otvára svoje kráľovstvo tým najhonosnejším darom – milosťou svojho Krista. Hostina je tiež znakom radosti a veselosti účastníkov z toho, že sú pri hostiteľovom stole. Aby sme použili slová žalmistu, tešia sa z toho, že prijímajú kalich spásy a vzývajú meno Pánovo.

Najdôležitejším rozmerom obrazu hostiny je rozmer spoločenstva. Hostina je miestom spoločenstva s ostatnými, spoločnej účasti na pohostinnosti Vládcu. Ako taká je popredným znakom Božieho kráľovstva, našej účasti na jeho božskom živote prostredníctvom Krista.

Kristov príchod nemá nič spoločné s osamelosťou. Práve naopak. Vtelenie sa uskutočnilo, aby sme neboli sami, ponechaní sami na seba, mimo spoločenstva s Bohom. Kristus sa narodil na svet, aby ľudstvo mohlo byť v spoločenstve s Bohom, ako to malo byť od počiatku.

Hrešiť znamená byť osamelý

Písmo opisuje osamelosť ako dôsledok hriechu. V príbehu pádu v knihe Genezis sa Adam po jedení zo stromu skrýva pred Bohom, čo je znakom toho, že ich spoločenstvo bolo prerušené. Vo svojom plánovaní a vo svojom dôsledku hriech znamená izoláciu od Boha a od druhých. Zatvrdzuje nás tak, že izoláciu od druhých považujeme za niečo dobré. Výzva, aby sme mali vzťah s druhými, sa nám zdá príliš náročná a môžeme reagovať ako Kain, zlomyseľný Adamov syn: „Či som ja strážca svojho brata?“ (Gn 4, 9).

Vianoce a mesiášska hostina sú o spoločenstve, pretože Boh je zosobnené spoločenstvo. „Boh je láska“ (1 Jn 4, 9). Boh ako láska je to, čo má Cirkev na mysli, keď Boha nazýva Svätá Trojica. Otec, Syn a Svätý Duch nie sú jedna božská osoba, ale tri osoby vo vzťahu lásky. Podľa knihy Genezis sa toto láskyplné spoločenstvo rozšírilo na Adama a Evu, ktorí sú stvorení na obraz a podobu tohto Boha, ktorý je láska. Tým, že sa Adam a Eva snažili žiť oddelene od Boha, stratili toto životodárne spojenie a dostali presne to, po čom túžili.

Žiť v Bohu znamená byť v spoločenstve

Božie Slovo, ktoré je v dokonalom spoločenstve s Otcom a Svätým Duchom, svojím vtelením prišlo obnoviť toto spoločenstvo s ľudstvom. Božie Slovo vo svojej osobe žilo to, čo Adam nemohol, zostalo v neustálom spoločenstve s Otcom a zároveň sa nám podobalo vo všetkom, s výnimkou hriechu. Jeho príchod nemal len ukázať, že spoločenstvo s Bohom je pre človeka možné, ale aj umožniť nám takýto vzťah: „Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha“ (Jn 1, 12 – 13).

To, čo je Kristovo od prirodzenosti, sa naším môže stať skrze vieru, z Božej milostivej vôle. Ako neúnavne opakovali cirkevní otcovia: „Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať bohom.“

Eucharistia a sväté prijímanie

Božská liturgia, na ktorej sa pravidelne zúčastňujeme, sa opisuje ako prorocké znamenie mesiášskej hostiny. Všetko, čo očakávame zažívať nebi, sa anticipovane nachádza v liturgii. Zhromažďujeme sa s celým Kristovým telom – Abrahámom, Izákom, Jakubom a všetkými svätými, ako aj ľuďmi z každej rasy a národa –, aby sme mali účasť na kňazských daroch Kristovho tela a krvi. Na štedrú pohostinnosť nášho Hostiteľa odpovedáme s radosťou a veselosťou ľudí, ktorí „ochutnávajú nebeský chlieb a kalich života a vidia, aký dobrý je Pán“.

Zdroj: https://melkite.org/faith/sunday-scriptures/feasting-with-the-forefathers Preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://frted.wordpress.com/2012/12/16/sunday-of-the-forefathers-confirming-christs-humanity/


Odber nových článkov


Sviatok Narodenia PánaMalomocná prirodzenosť človeka (nedeľné evanjelium)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings