Svätý apoštol a evanjelista Lukáš (18. október)

Lukáš („Osvietený“). Tretí zo štyroch evanjelistov bol nejakú dobu spoločníkom apoštola Pavla na 2. a 3. misijnej ceste a najmä na ceste do Ríma.

Tieto etapy cesty sa dajú pomerne presne zrekonštruovať na základe toho, že Lukáš nehovorí v tretej, ale v prvej osobe („my“) v správach z cesty v Skutkoch apoštolov. Na základe týchto „my“ pasáží (Sk 16, 10 – 16; 20, 6 – 16; 21, 1 – 18; 27 a 28) sa vynára nasledujúci obraz: Lukáš bol prítomný na 2. misijnej ceste z Troady do Filíp, teda najmä pri veľmi významných prvých krokoch mladého kresťanstva na európskej pôde. Tam zostal, zatiaľ čo Pavol pokračoval v ceste. Na 3. misijnej ceste sa zúčastnil v opačnom smere, cez Troadu a Asos do Milétu a potom cez Rodos a Cézareu do Jeruzalema. Nakoniec sprevádzal zatknutého apoštola do Cézarey a počas väzenského transportu do Ríma. Tento vlastný opis v Skutkoch apoštolov potvrdzujú niekoľké zmienky o Lukášovi v troch Pavlových listoch: Z Kolosanom 4, 14 sa dozvedáme, že Lukáš bol povolaním lekár. Filemonovi 24 potvrdzuje vzťah Lukáša k Pavlovi. V Druhom Timotejovi 4, 11 uväznený Pavol píše z Ríma: „Jediný Lukáš je so mnou.“

Biblická stopa Lukáša sa končí Pavlovým uväznením (a pravdepodobne aj mučeníckou smrťou) v Ríme. Raná cirkevná tradícia, podľa ktorej staručký Lukáš po Pavlovej smrti žil ešte dlhšiu dobu v Boiótii (stredné Grécko) a zomrel v gréckych Thébach vo veku 80 rokov (podľa cirkevného otca Hieronyma), sa už nedá doložiť z Nového zákona.

Starokresťanská tradícia, že tento helenistický lekár je autorom tretieho evanjelia a Skutkov apoštolov, bola síce nedávno popretá, ale právom sa zachovala a presadila. Autor prezentuje svoju dielo, nie však svoju osobu. Obidva spisy venuje svojmu priateľovi Teofilovi (Lk 1, 3; Sk 1, 1; podľa tohto oslovenia išlo o váženú osobnosť) a vysvetľuje mu, ako zozbieral svoje materiály ako starostlivý historik (Lk 1, 1 – 4). Neexistuje rozumná pochybnosť o tom, že sa to stalo najmä v tých dvoch rokoch (Sk 24, 27), keď Lukáš márne čakal v Cézarei na vyjasnenie v procese proti Pavlovi. V tomto období mohol navštíviť prvú kresťanskú obec v Jeruzaleme a predovšetkým Ježišovu rodinu v Nazarete.

Medzi cirkevnými symbolmi štyroch evanjelistov, ktoré im boli dané na základe Ezechiela 10, 14 a Zjavenie apoštola Jána 4, 7, možno Lukáša rozpoznať podľa vyobrazenia býka.

Zdroj: Jerusalemer Bibellexikon. Z nemčiny preložil o. Ján Krupa

Lukáš, sv. (lat. Lucas) – evanjelista, ktorý napísal da novozákonné spisy: Evanjelium podľa LukášaSkutky apoštolov.

Podľa starocirkevnej tradície bol pôvodom pohan a pochádzal zo sýrskej Antiochie. Dosvedčujú to aj znalosti tamojších pomerov, zachytené v Skutkov apoštolov (Sk 11, 19 – 30; 13, 1 – 3; 14, 26 – 28). Povolaním bol lekár a bol veľmi vzdelaný (Lk 4, 38; 5, 12; 8, 44).

Podľa apoštolských listov Lukáš bol spoločníkom a pomocníkom sv. Pavla (Kol 4, 14; Flm 24; 2 Tim 4, 11). Pavol ho v Liste Kolosanom nazýva „milovaným lekárom“ (4, 14). Sprevádzal ho na jeho druhej i tretej misijnej ceste.

Údaje tradície, pokiaľ ide o jeho pôsobenie, ďalšie životné osudy, ako aj o jeho smrť, sa rozchádzajú. Podľa niektorých hlásal evanjelium v Achájsku, podľa iných v Itálii, Galii a Dalmácii. Zomrel pravdepodobne v grécky Thébach alebo v Parmase. Jeho sviatok sa slávi 18. októbra. Je patrónom lekárov a umelcov.

Lukáš napísal tretie synoptické evanjelium. Podľa starocirkevnej tradície Lukáš ako autor evanjelia je jediný evanjelista, ktorý podľa vzoru starovekých spisovateľov uvádza svoje evanjelium prológom v klasickej gréčtine (Lk 1, 1 – 4). Pridŕžal sa schémy Markovho evanjelia a použil aj prameň logií (t. j. prameň Ježišových výrokov). V Prológu Lukáš uviedol, že sa opieral o svedectvá očitých svedkov, ktorých správy podrobne preštudoval, zhodnotil a redakčne spracoval. Na začiatku evanjelia opisuje pôvod Jána Krstiteľa a Ježišovo detstvo. I keď nemal úmysel podať Kristov životopis, jednako sa usiluje dať do súladu Ježišov život s profánnou chronológiou. Čas vzniku evanjelia možno klásť do obdobia po páde Jeruzalema, medzi roky 80 až 90 po Kristovi.

Po obsahovej stránke Lukášovo evanjeliu možno rozčleniť takto: Prológ; Úvodná časť; Ježišovo účinkovanie v Galilei; Ježišova cesta do Jeruzalema; Ježišovo účinkovanie a umučenie v Jeruzaleme a Záverečná časť.

Teologický význam Lukášovho evanjelia spočíva v tom, že sa v ňom vyzdvihuje Kristus ako opravdivý Spasiteľ a Pána (gr. Soter a Kýrios – Lk 2, 11) a že je Božím Synom (Lk 1, 32; 3, 21 a nsl.) Okrem toho sa v evanjeliu podčiarkuje osobitný Kristova pozornosť voči ženám, najmä voči Kristovej matke Márii. Lukáša pokladajú za prvého kresťanského autora mariológie.

Podľa teológa Lukáša je úlohou kresťanov žiť po kresťansky a budovať Kristovu Cirkev v každodennom živote. Základnou opciou kresťanstva je nasledovať Krista. Vernosť Kristovi možno zachovať najmä modlitbou (Lk 11, 1; 18, 1; 22, 46). Kristus je vzor modlitby (Lk 22, 41 – 45). Významná a poučná je stať, ktorá poukazuje na lásku k Bohu a k blížnemu (Lk 10, 25 a nasl.).

Lukášovo teologické myslenie stelesňuje myšlienka všeobecnej spásy ľudí. Ježišova spása je určená pre všetkých ľudí, nielen pre Židov (Lk 2, 10; 24, 47); pôsobenie Svätého Ducha (Lk 1, 35; 2, 25 – 27) a radosť ako charakteristická črta kresťanov (Lk 6, 23; 15, 5).

K iným charakteristickým črtám Lukášovho evanjelia možno pripočítať Ježišov súcit s trpiacimi a opustenými; súcit s takými, ktorých spoločnosti vylučuje zo svojho stredu; bohatstvo jeho podobenstiev, ktoré zachytil iba Lukáš, ako sú podobenstvá o márnotratnom synovi (Lk 16, 1 – 12); o milosrdnom samaritánovi (Lk 11, 5 – 8) a o farizejovi a mýtnikovi (Lk 18, 9 – 14).

Teologický obsah Lukášovho evanjelia možno lepšie chápať vtedy, ak sa berie do úvahy štúdium a porovnávanie jeho druhého diela Skutky apoštolov.   

Zdroj: Teologický a náboženský slovník SSV.

Zdroj obrázka: https://www.stbasil.com/news/2019/10/15/who-is-the-gospel-writer-luke


Odber nových článkov


Svätý Lukáš Evanjelista (18. október)Pamiatka svätých otcov siedmeho všeobecného snemu

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings