Pomazanie chorých: tajomstvo svätého oleja podľa praxe byzantského obradu

Evanjelisti nám hovoria, že náš Pán Ježiš Kristus od samého začiatku svojho verejného života prejavoval milosrdnú lásku a súcit voči chorým a trpiacim, ktorí vyhľadávali jeho pomoc. A svätý Matúš nás uisťuje, že Ježiš „uzdravoval každý neduh a každú chorobu“ (Mt 9, 35) Inými slovami, Ježiš považoval uzdravovanie chorých za súčasť svojho mesiášskeho poslania (Iz 61, 1) a neskôr toto poslanie uzdravovať zveril aj svojim učeníkom (Mt 10, 8).

Kristovo poslanie sa nezastavilo len pri telesnom uzdravovaní, pretože prvoradým záujmom jeho misie bolo uzdravovanie duší, spása sveta. Preto ustanovil osobitnú sviatosť pomazania chorých, ktorá je jedným zo siedmich svätých tajomstiev spásy zverených Cirkvi.

Sväté tajomstvo pomazania chorých bolo predobrazené službou uzdravovania, ktorú apoštolom zveril sám Ježiš, ako to zaznamenal svätý Marek: „(Apoštoli) pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali (Mk 6, 13). V týchto slovách evanjelistu niektorí teológovia vidia pôvod svätého tajomstva (sviatosti) pomazania. Vyhlásenie svätého pomazania prišlo prostredníctvom svätého apoštola Jakuba, ktorý povedal:


Odber nových článkov


„Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších (presbyterov) Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu“ (Jak 5, 14 – 15).

Podľa vykladačov Svätého písma svätý Jakub týmito slovami odovzdal apoštolskú prax udeľovania pomazania chorých, ako ju ustanovil Ježiš Kristus („v Pánovom mene“).

Od začiatku sa sväté pomazanie chorých udeľovalo súkromne, preto sa v spisoch cirkevných otcov v prvých storočiach kresťanstva spomínalo len mimochodom, bez nejakého doktrinálneho vysvetlenia. Prvýkrát sa pomazanie spomína koncom prvého storočia v takzvanom Učení dvanástich apoštolov (porov. Didaché, 10). Koncom druhého storočia ho spomína, opäť len mimochodom, svätý Irenej vo svojej knihe Proti herézam (kn. 1, kap. 21).

V treťom storočí to bol Origenes († 255), ktorý ako prvý citoval List svätého Jakuba, aby podporil svoje učenie o svätom pomazaní chorých (porov. Migne, Patrologia Graeca, zv. XII, r. 417 – 418). A vo štvrtom storočí to bol svätý Atanáz Veľký († 373), ktorý sa odvolával na pomazanie vo svojom komentári k žalmom (porov. Migne, P. G., XXVII, 405). Sýrsky spisovateľ Aphraat († 345) predstavil pomazanie už ako „tajomstvo života“ (porov. Demonštrácie, 23). Aj svätý Ján Zlatoústy († 407) vysvetľoval „pomazanie viery“ slovami svätého Jakuba (porov. Migne, P. G., XLVII, 584). Vo štvrtom storočí teda už bolo pevne zavedené učenie o svätom pomazaní chorých a jeho vysluhovanie.

Počnúc piatym storočím sa cirkevní otcovia, ako napríklad svätý Augustín († 430), svätý Cyril Alexandrijský († 444), Viktor Antiochijský (5. stor.) a ďalší, už s väčšou úvahou a podrobnejšie zaoberajú tajomstvom svätého oleja (gr. euchelaion), ktoré považujú za doplnok tajomstva pokánia. Prvé úplné predstavenie svätého pomazania ako tajomstva (sviatosti) urobil pápež svätý Inocent I. († 417) v liste biskupovi Decentiovi, ktorý obsahuje aj autentický výklad biblického textu svätého Jakuba (porov. Migne, Patrologia Latina, XX, 559 – 560).

Vzhľadom na tieto a mnohé iné svedectvá možno bezpečne potvrdiť a obhájiť apoštolský pôvod a stálu prax Cirkvi udeľovať sväté pomazanie chorým. V prvých životopisoch svätých, ako napríklad v Živote svätého Hypatia († 446) alebo v Živote svätého Eutychia († 582), skutočne čítame, že pred odchodom do lepšieho života s veľkou nábožnosťou a kajúcnosťou srdca prijali sväté pomazanie chorých.

Obrad svätého pomazania, ako sa udeľuje v byzantskej cirkvi, siaha do ôsmeho storočia (porov. J. Goar, Euchologion, Benátky 1730, reprint Graz 1960). Podľa Jacquesa Goara jednotlivé modlitby obradu sú oveľa staršie a používajú ich aj ostatné východné cirkvi.

Najstaršia modlitba pre „požehnanie oleja chorých“ pochádza z prvej polovice štvrtého storočia a zachovala sa v nedávno objavenom euchologione Serapiona, biskupa mestečka Thmuis pri Alexandrii. Podobná modlitba sa nachádza v diele sýrskeho pôvodu s názvom Apoštolské konštitúcie, ktoré vzniklo na konci štvrtého storočia (porov. Migne, P. G., I, 1125). Obe tieto modlitby naznačujú, že vo štvrtom storočí už celá Cirkev udeľovala sväté pomazanie chorých.

Podľa tradície, ktorú predtým dodržiavali aj západné cirkvi, sväté pomazanie udeľovalo niekoľko kňazov v súlade so slovami svätého Jakuba: „Nech si zavolá starších (presbyterov) Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene.“ V priebehu storočí sa počet kňazov menil. V byzantskom obrade prevládal zvyk povolávať až sedem kňazov (ak boli k dispozícii), keďže v Biblii sa číslo sedem považuje za „dokonalé číslo“ (porov. Iz 11, 2 – 3; 2 Kr 5, 14; Sk 21, 26 – 27).

Pre nedostatok kňazov sa všeobecne pripúšťa, že na udelenie svätého tajomstva pomazania postačuje aj jeden kňaz, a to aj v byzantskom obrade. Naša súčasná skrátená forma obradu pomazania chorých bola schválená Svätou Stolicou a odráža obrad kodifikovaný kyjevským metropolitom Petrom Mohylom v roku 1646 (porov. P. Mohyla, Trebnyk, Kyjev 1646).

Obrad pomazania sa začína sériou modlitieb, vrátane modlitby Otče náš, ktoré tvoria takzvaný Zvyčajný začiatok. Po nich nasleduje Žalm 142 (143), ktorý opisuje dôveru v Pána v čase úzkosti.  Potom sa recituje Pokojná ekténia s dvoma osobitnými prosbami, v ktorých sa prosí všemohúci Boh, aby zoslal Svätého Ducha, najskôr na posvätenie oleja, potom na posvätenie chorého. Úvodná časť obradu sa končí požehnaním oleja, ktorý sa má použiť pri pomazaní.

Ústredná časť obradu sa začína čítaním zo Svätého písma, ktoré je uvedené prokimenom: „Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba“ (Ž 33, 22). Apoštol je vzatý z Listu svätého Jakuba a hovorí o pomazaní (Jak 5, 10 – 16). Potom sa číta evanjelium, ktoré prináša podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10, 25 – 37). Po evanjeliu nasleduje Naliehavá ekténia, v ktorej sa prosí Boh o „milosrdenstvo, život, pokoj, zdravie, spásu, (božské) navštívenie a odpustenie hriechov“ chorého, aby mu Pán „zoslal milosť vyslobodenia z choroby a zodvihol ho z lôžka utrpenia“.

Samotnému pomazaniu chorého predchádza krátka modlitba, v ktorej sa zvoláva moc Svätého Ducha, aby zostúpil na požehnaný olej a urobil ho pre chorého „dokonalým vyslobodením z jeho hriechov a dedičstvom nebeského kráľovstva“. Potom kňaz namočí prst do svätého oleja a recituje modlitbu pre pomazanie. Pomaže chorému čelo (sídlo zlých myšlienok), päť vonkajších zmyslov (oči, uši, nosné dierky, pery a ruky) ako orgány zmyselnosti, hruď ako sídlo srdca („Zo srdca vychádzajú zlé myšlienky“ – hovorí Pán, Mt 15, 19) a nohy, ktoré nás vedú po ceste neprávosti. To všetko musí byť uzdravené Božou milosťou, pretože v sebe skrýva „pozostatky hriechu“. Takto sa podľa učenia niektorých otcov duša chorého stáva úplne očistenou, ako bola v čase krstu.

Po pomazaní, aby bol Ježiš mysticky prítomný, sa na hlavu chorého položí evanjeliár, zatiaľ čo kňaz prosí „milosrdného Pána“, aby chorému odpustil hriechy. Toto sa robí v súlade so slovami svätého Jakuba: „Ak sa (chorý) dopustil nejakých hriechov, odpustia sa mu“ (Jak 5, 15). Teda v prípade, že chorý nie je schopný vyznať svoje hriechy z dôvodu zhoršenej reči alebo výpadku pamäti, sväté pomazanie sa stáva sviatosťou spásy, ktorá odpúšťa hriechy, za predpokladu, že chorý má aspoň obvyklú ľútosť nad svojimi hriechmi.

Po obrade svätého pomazania môžeme jasne vnímať všetky duchovné dobrodenia tohto svätého tajomstva. Nielenže zvyšuje posväcujúcu milosť v duši chorého (prostredníctvom zostúpenia Svätého Ducha), ale ho aj zbavuje všetkých pozostatkov hriechu. V prípade núdze dokonca nahrádza sväté tajomstvo pokánie a odpúšťa hriechy.

Pomazanie prináša chorému aj duchovnú útechu a úľavu v jeho utrpení a inšpiruje ho, aby sa so všetkou dôverou a istotou obrátil na milosrdnú Božiu dobrotu. Chorý je tak povzbudený trpezlivejšie znášať svoje utrpenie a s väčším odhodlaním odolávať všetkým pokušeniam a útokom Zlého. Inými slovami, sväté pomazanie udeľuje chorému osobitnú, tzv. sviatostnú milosť duchovnej sily a vytrvalosti.

V niektorých prípadoch sväté pomazanie spôsobuje dokonca fyzické uzdravenie chorého, ak je to prospešné pre jeho spásu. Samozrejme, telesné uzdravenie nie je primárnym cieľom tejto sviatosti. Keď však k nemu dôjde, viditeľným spôsobom sa tým ukazuje pôsobenie Kristovej milosrdnej lásky prostredníctvom ním ustanovených svätých tajomstiev (sviatostí).

Prostredníctvom svätého pomazania Ježiš vždy prichádza k chorým a pozýva ich, aby sa k nemu pripojili vo svojom utrpení podľa vznešeného príkladu svätého Pavla: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev“ (Kol 1, 14). Na oplátku Ježiš rozširuje svoju božskú pomoc chorým, aby trpezlivejšie znášali svoje utrpenie v spojení s jeho vlastným. A v prípade ich smrti je Ježiš pripravený vziať ich so sebou do neba, ako to sľúbil kajúcemu lotrovi: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!“ (Lk 23, 43)

Zapamätajme si: „Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi“ (Zjv 14, 13).

Modlitba pred pomazaním

Nestvorený večný Bože, Svätý svätých, ty si poslal svojho jednorodeného Syna, aby uzdravil každý neduh a každú ranu našich duší a tiel. Zošli svojho Svätého Ducha a posväť tento olej, aby bol pre tvojho služobníka, ktorý ním bude pomazaný, dokonalým vyslobodením z jeho hriechov a dedičstvom nebeského kráľovstva.

Veď si to ty, náš Boh, ktorý nám preukazuješ svoje milosrdenstvo a zachraňuješ nás, a my ti vzdávame slávu spolu s tvojím jednorodeným Synom a tvojím presvätým, milostivým a životodarným Duchom, teraz i vždycky a na veky vekov. Amen.

Modlitba pomazania

Svätý Otče, lekár duší a tiel, ty si poslal svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby uzdravil každú chorobu a vyslobodil nás zo smrti. Týmto pomazaním + uzdrav svojho služobníka N. z duchovnej a telesnej choroby, ktorá ho sužuje, a obnov jeho zdravie milosťou tvojho Krista, skrze modlitby našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky a vždy Panny Márie a všetkých tvojich svätých.

Lebo ty, Bože náš, si prameň uzdravenia a tebe vzdávame slávu spolu s tvojím jednorodeným Synom a tvojím Duchom tej istej podstaty teraz i vždycky a na veky vekov. Amen.

Zdroj: https://archpitt.org/anointing-of-the-sick-the-mystery-of-the-holy-oil-according-to-byzantine-rite-practice/

Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://royaldoors.net/physician-of-souls-and-bodies/

Svätá Eucharistia: Tajomstvo tela a krvi Ježiša KristaSväté myropomazanie: birmovka podľa byzantskej obradovej tradície

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings