Jeden Boh, Jeden vo Svätej Trojici

V práve slávených sviatkoch sa tropár začína slovami: „Pri tvojom krste v Jordáne zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica.“

Existujú tri veľké svetové náboženstvá, ktoré veria v jedného a toho istého Boha: judaizmus, kresťanstvo a islam.

Tieto vierovyznania veria v Boha, ktorý vyzval Abraháma: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem“ (Gen 12, 1) a Abrahám „uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť“ (Gen 15, 6).


Odber nových článkov


Hoci každé z týchto troch vierovyznaní verí v Boha Abraháma, môžu mať odlišné predstavy o Bohu. Úprimne povedané, problémom obvykle nie je viera v Boha, ale predstavy, ktoré sa o ňom snažíme vytvoriť v rámci našej ľudskej obmedzenosti. Je tiež pravdepodobné, domnievam sa, že medzi miliardami ľudí, ktorí neveria v Boha Abraháma, je viac viery v jedného Boha než v mnohých bohov.

V kresťanskom vierovyznaní, v Abrahámovom odkaze, je aj presvedčenie, že Boh ako Trojica bol zjavený aj Abrahámovi. „A znova sa mu [Abrahámovi] zjavil Pán pri terebintoch Mamreho, keď za najväčšej horúčavy dňa sedel pri vchode do stanu. Keď zdvihol oči, videl neďaleko seba stáť troch mužov. Len čo ich zbadal, utekal im od vchodu svojho stanu v ústrety, poklonil sa až k zemi“ (Gen 18, 2).

Židia a moslimovia si týchto troch mužov vysvetľujú ako „anjelov“, „Božích poslov“. Kresťania si to vysvetľujú ako zjavenie Trojice, a preto jedinou povolenou ikonou Trojice je ikona troch mužov, ktorí sa zjavili Abrahámovi (najvýznamnejšia je Trojica od sv. Andreja Rubľova). V Starom zákone zakaždým, keď sa zjavia anjeli, existuje určitá nejednoznačnosť, či ide o „anjelov“ ako takých, alebo o Božiu prítomnosť (hebr. „šekina“).

V evanjeliách je viera v Trojicu veľmi jasná. Niekedy sa ľudia pozerajú na evanjeliá len povrchne a hovoria, že zo štyroch evanjelií len svätý Ján jasne učí, že Ježiš je Boh. Ján však neopakuje príbeh o Ježišovom krste ani príbeh o Ježišovom premenení. Matúš, Marek a Lukáš majú oba tieto príbehy, ktoré jasne zjavujú Ježiša ako jediného Božieho Syna. Pri jeho krste v Jordáne počuť Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 17) a Duch zostupuje v podobe holubice. Preto na ikonách krstu nášho Pána môže byť Duch zobrazený ako holubica.

Na vrchu Tábor, keď sa zjavila Ježišova sláva, Otcov hlas opäť hovorí: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho“ (Mt 17, 5) a Duch sa zjavuje v podobe oblaku, pretože oblak viedol vyvolený ľud cez púšť do zasľúbenej zeme. Jánovo evanjelium síce neobsahuje opis krstu ani premenenia, ale je v ňom prítomná tá istá skutočnosť. Pred svojím umučením, v prítomnosti zástupu, Ježiš zvolá: „Otče, osláv svoje meno! A z neba zaznel hlas: ‚Už som oslávil a ešte oslávim‘“ (Jn 12, 28).

Ježiš nám sľubuje aj ďalšieho Obhajcu, Svätého Ducha: „Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy“ (Jn 16, 13). Práve v kresťanských evanjeliách teda nachádzame definitívne potvrdenie viery v jedného Boha, v jednotu vo Svätej Trojici, do ktorej sme pokrstení podľa Pánovho príkazu: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha“ (Mt 28, 19).

Je nesporné, že táto zjavená predstava o Bohu ako Trojici je bodom rozporu medzi kresťanmi na jednej strane a židmi a moslimami na strane druhej. Kresťania sa považujú za prísnych monoteistov a prijímajú židovskú formuláciu: „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou“ (Dt 6, 4 – 5). Kresťanské vyznanie viery sa začína slovami: „Verím v jedného Boha.“ Pre židov a moslimov je však ťažké prijať, keď kresťania hovoria, že jediný Boh je Otec, Syn a Duch.

 Možno najväčším učiteľom o Trojici bol svätý Gregor Teológ, ktorý povedal: „Len čo si predstavím jedného, osvieti ma nádhera troch; len čo ich rozlíšim, som prenesený späť k jednému“ (Homília 40. 41).

Domnievam sa, že viera v Trojicu nás vedie k silnejšej viere v Boha ako jedného. Tajomstvo Božieho Syna a Slova, ktoré prijalo ľudskú prirodzenosť, je presným stredobodom nášho vzťahu s Bohom. Príbeh o stvorení v knihe Genezis nám hovorí Božími slovami: „Potom Boh povedal: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!“ (Gen 1, 26). Stvoril nás, aby sme boli spoločenstvom, pretože jeden Boh, jediný Boh je spoločenstvom osôb (po grécky hypostáz).

Pre žida a moslima je spoločenstvo medzi ľuďmi milostivým Božím darom v záujme mieru a jednoty. Pre kresťana je to spôsob, ako sa pripodobniť Bohu, ako sa modlil Ježiš: „Neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 20 – 21). Popieračom Trojice sa môže zdať, že je ľahké vyvrátiť túto vieru, ale skutočnosť je taká, že len vo viere v Boha ako jedného v Trojici je možné nájsť zjednotenie v Bohu pre nás a jednotu medzi nami navzájom, lebo len takto sa môžeme stať „podobnými Bohu“.

Článok Davida Petrasa bol pôvodne publikovaný v The Byzantine catholic world. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Vyšlo veľké svetloVeľké posvätenie vody (6. január)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings