Farizej a mýtnik

Tento víkend naša cirkev otvára stránky Triódy – knihy, ktorá obsahuje texty pre všetky bohoslužby vedúce až k Pasche. Túto veľkopôstnu cestu možno vnímať v dvoch rovinách, chronologicky a duchovne. Obe sú dôležité, pretože sa pripravujeme na naše slávenie Paschy.

Chronologicky obdobie Triódy spočíva v troch rôznych častiach: obdobie pred Veľký pôstom, Veľký pôst a Veľký týždeň.

Obdobie pred Veľkým pôstom nás postupne vedie k nadchádzajúcemu Veľkému pôstu. Začína sa dvoma nedeľami, ktoré nás uvádzajú do myšlienok pokánia. Nasleduje víkend, ktorý nám pripomína našu smrteľnosť: zádušná sobota a nedeľa o poslednom súde. V Mäsopôstnom týždni sa nám uľahčí vstup do Veľkého pôstu tým, že sa začneme zdržiavať mäsa. Posledné slávenie pred Veľkým pôstom sa koná v Syropôstnu obradom odpustenia, v ktorom prosíme celé spoločenstvo, aby nám odpustilo naše previnenia, aby sme s čistým srdcom mohli začať Veľký pôst.

Mýtnik a farizej

V túto prvú nedeľu obdobia pred Veľkým pôstom v Trióde sa nám predkladá Pánovo podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi z Evanjelia podľa Lukáša 18, 9 – 14. Na začiatku našej prípravy na cestu Veľkým pôstom sa nám pripomína, že modlitba farizeja nedosiahla Boha, zatiaľ čo modlitba mýtnika bola vypočutá. Farizejove skutky zbožnosti boli „správne“, ale Pán nás učí, že keď nie je napravené srdce, nestačí hovoriť správne slová.

Základným postojom srdca, za ktorý je farizej kritizovaný, je pýcha. „Postím sa dvakrát do týždňa,“ vychvaľuje sa farizej, „dávam desiatky zo všetkého, čo mám“ (Lk 18, 12)… a to ma robí lepším od tohto mýtnika. Farizej má v jednom zmysle pravdu: je dobré postiť sa a dávať desiatky, ale jeho dobré skutky ruší jeho pýcha.

Naša Cirkev, ktorá sa nad týmto podobenstvom zamýšľa vo svojich hymnoch, opisuje farizejovu modlitbu ako „nevďačnú“. Farizej hovorí: „Ďakujem ti, Bože,“ ale vo farizejovom základnom postoji sa neprejavuje vďačnosť Bohu. Farizejov vnútorný duch nie je zameraný na Božie dary, ale na vlastné vnímané úspechy. Farizej robí správnu vec, ale z nesprávneho dôvodu.

Dôsledkom farizejovho zamerania na seba samého, ktoré paroduje náboženstvo, je jeho odsudzujúci pohľad na blížneho: „Nie som ako ostatní ľudia“ (v. 11): moja zbožnosť ma robí lepším, hodnejším v Božích očiach. Kristus zastáva opačný názor: „Hovorím vám: tento [mýtnik] odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ (v. 14).

Zachovávať náležitý pohľad na vec

Sväté písmo sa často vracia k postaveniu formálnych náboženských praktík v našom duchovnom živote. Niektorí ľudia – mohli by sme ich nazvať ikonoklastami – odmietajú takéto praktiky priamo ako pokrytectvo. Pán medzi nich nepatrí. Pán potvrdzuje hodnotu bohoslužobných praktík, ak sa dodržiavajú patričným spôsobom. Farizejov odsudzuje za ich postoje, nie za ich skutky. Svojim nasledovníkom hovorí: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, alebo podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú… Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli“ (Mt 23, 2 – 3. 5).

Náš pôst by nemalo byť vecou verejnej prezentácie. „A keď sa postíte,“ hovorí Pán, „nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti“ (Mt 6, 16. 17).

V 23. kapitole Matúšovho evanjelia Kristus špecifikuje postavenie zbožnosti v zrelom duchovnom živote. „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie – spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať“ (Mt 23, 23). Skutky zbožnosti sú chvályhodné, ale nie ako náhrada vzájomnej lásky.

Počas nadchádzajúceho Veľkého pôstu sa môžeme natoľko zaoberať jeho zbožnými aspektmi, napríklad účasťou na špeciálnych bohoslužbách alebo vyhýbaním sa mäsu a mliečnym výrobkom, že sa staneme podráždenými voči ostatným a znehodnotíme svoju snahu o dodržiavanie pôstu. Zrelý prístup je ten, ktorý načrtol Kristus vo vyššie uvedenom verši: dodržiavajte skutky zbožnosti, ale neignorujte pri tom ostatných, ani ich neznevažujte. Ako hovorí grécke príslovie, je lepšie zjesť rybu než rybára!

Nie je pôst prežitkom?

V prvom storočí po Kristovi sa niektorí kresťania, ktorí pochádzali zo židovského prostredia, sa navyše k prijatiu Ježiša ako Mesiáša zaoberali aj dodržiavaním obradných predpisov Starého zákona. V tradičnom židovskom chápaní práve dodržiavanie predpisov Zákona robilo človeka spravodlivým pred Bohom. Svätý Pavol opakovane zdôrazňoval, že toto už neplatí. Ospravedlňuje nás viera v Krista, nie dodržiavanie skutkov zbožnosti. Apoštol učil, že Mojžišov zákon bol „tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus“ (Kol 2, 17).

Zachovávanie pôstnych predpisov nás má viesť ku Kristovi, nie nahradiť vzťah s Kristom. Pôstom ani žiadnou inou praxou si nemôžeme zaslúžiť miesto v nebi. No môžeme sa postiť a modliť, aby sme vyjadrili svoju vďačnosť za dary Boha, ktorý nás v Kristovi zjednotil so sebou. Nepostíme sa preto, aby sme si zlepšili svoje postavenie u Boha, ale aby sme s vďačnosťou odpovedali na to, čo pre Boh nás urobil.

Kánon z Triódy

Každý dobrý skutok môže zrušiť pochabá pýcha, zatiaľ čo každý hriech môže očistiť pokora. Prijmime teda pokoru vo viere a úplne sa odvráťme od cesty pýchy. (Z prvej ódy)

Boh Slovo sa ponížil a vzal na seba podobu sluhu, a tým ukázal, že pokora je najlepším prostriedkom k povýšeniu. Všetci, ktorí nasledujú Pánov príklad a pokorujú sa, budú povýšení na výsostiach.

Aby nás Spasiteľ a Vládca priviedol k povýšeniu s Bohom, zjavil vo svojich skutkoch pokoru, ktorá nás môže povýšiť na výsostiach. Náš Spasisteľ vlastnými rukami umyl nohy svojim apoštolom. (Zo štvrtej ódy)

Ponáhľajme sa nasledovať príklad farizeja v jeho cnostiach a napodobňovať mýtnika v jeho pokore. Utekajme pred tým, čo je v každom z nich zlé: pred pochabou pýchou a pred poškvrnením previneniami. (Z piatej ódy)

Veriaci, utekajme pred pýchou farizeja! Nikdy netvrďme: „My sme čistí,“ ako to robil farizej. Patrične nasledujme mýtnika v jeho pokore a získajme milosť nášho Boha. (Z ôsmej ódy)

Modlime sa k Pánovi tak ako mýtnik a prosme o milosrdenstvo a varujme sa farizejovej nevďačnej modlitby a pyšných slov, ktorými odsudzoval svojho blížneho, aby sme získali Božie odpustenie a svetlo. (Z deviatej ódy)

Zdroj: https://melkite.org/faith/pharisee-and-the-publican Preložil o. Ján Krupa

Zdroj obázka: https://iconreader.files.wordpress.com/2012/02/publicanandpharisee.jpg


Odber nových článkov


„Zachej, poď rýchlo dolu“Pozrite sa na mňa – postím sa!

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings