Beztelesné nebeské mocnosti (8. november)

Pred niekoľkými rokmi zažil grécky pilot túto strastiplnú skúsenosť. V polovici letu došlo v jeho lietadle k zlyhaniu systému. Prístroje sa odpojili, motory zhasli a nebolo kam ísť, len nadol. Pilot zrazu zbadal, ako sa pod krídlami zjavil svätý archanjel Michal a držal ich vo vzduchu. Nemohol tomu uveriť. Svätý Michal viedol lietadlo do bezpečia a potom zmizol.

V našej kultúre nie je miesto pre beztelesné mocnosti ako sú anjeli. Spolu so Santa Clausom a Zúbkovou vílou ich zaraďujeme medzi mýty. Ich príbehy nám môžu poskytnúť príjemnú rozptyľujúcu zábavu, ale „vieme“, že skutočné je len to telesné, fyzické.

Cirkev na základe svedectva Svätého Ducha v Písmach trvá na tom, že netelesné mocnosti – anjeli – sú veľmi reálne, hoci všeobecne neviditeľné. Sú stvorené tak, ako sme my stvorení, ale nemajú žiadne obmedzenia, ktoré nám ukladá naša fyzická prirodzenosť. Anjeli sú neviditeľné stvorenie, ktoré spomíname v Nicejskom vyznaní viery; nie sú to však beztvárne sily: sú to jednotlivci, ktorí sa líšia podľa svojho rádu a funkcie.

Veľký počet ľudských bytostí, ktoré obývajú len túto planétu, je nič v porovnaní s počtom anjelov, ktorí obývajú vesmír. Ako píše svätý Cyril Jeruzalemský: „Predstavte si, aký veľký je počet rímskeho ľudu. Predstavte si, aký veľký je počet ostatných národov, ktoré teraz existujú, a koľko ďalších muselo zomrieť! Predstavte si, koľko ich bolo pochovaných za jedno storočie alebo za tisíc rokov. Predstavte si celé ľudstvo od Adama až po súčasnosť. Veľký je ich počet, ale v porovnaní s anjelmi je malý.“

Prítomnosť anjelov nachádzame zaznamenanú po celom Starom aj Novom zákone. Prorok Izaiáš videl serafínov pred Božím trónom (Izaiáš 6, 2) a prorok Ezechiel videl cherubínov (Ezechiel 10, 8). Prorok Daniel videl tisíce tisícov slúžiť Bohu a desaťtisíc desaťtisícov stáť pred Bohom (Daniel 9 a 10). Ako hovoríme na božskej liturgii svätého Ján Zlatoústeho: „Teba [Bože] obklopujú tisíce archanjelov a desaťtisíce anjelov, šestorokrídli, mnohookí a na perutiach sa vznášajúci cherubíni a serafíni.“

Najvyššie postavenými nebeskými silami, ktoré slúžia medzi nami, sú svätí archanjeli Michal a Gabriel. Spomínajú sa vo viacerých biblických knihách a v našej Cirkvi sa označujú ako „vojvodcovia“ alebo „velitelia“ nebeských zástupov. V apokalyptickej knihe Daniel sa opisuje, ako Gabriel prichádza k Danielovi v rýchlom lete v čase večernej obety (porov. Dn 9, 21). Daniel predpovedal, že v posledných dňoch Michal, strážca Božieho ľudu, bude brániť a od nepriateľov oslobodí každého, koho nájdu „zapísaného v knihe“ (Dan 12, 1). Preto sa na ikonách Gabriel zobrazuje obvykle ako okrídlený a Michal ako oblečený vo vojenskej uniforme.

Anjel Gabriel sa zjaví pred Zachariášom, aby zvestoval narodenie Jána Krstiteľa a Predchodcu, a pred Bohorodičkou, aby zvestoval narodenie Krista. Anjeli sú pri Kristovom narodení v Betleheme a pri Kristovom hrobe v Jeruzaleme. Anjeli obývajú záhradu v Knihe Genezis (Gn 3, 24) a nebo v Knihe Zjavenia apoštola Jána. V žalmoch ich vzývame, aby nás chránili a pomáhali nám a aby nás viedli v požehnávaní Pána.

Zhromaždenie nebeských mocností

Cirkvi byzantského obradu 8. novembra slávia synaxis (zhromaždenie) na počesť zhromaždenia nebeských zástupov: Michala a Gabriela spolu so všetkými nebeskými mocnosťami. Tento sviatok sa prvýkrát slávil v chráme pri termálnych kúpeľoch cisára Arkádia v Konštantínopole a odtiaľ sa rozšíril po celom kresťanskom Východe ako hlavná spomienka na beztelesné mocnosti.

Ďalší sviatok svätého Michala sa slávi 6. septembra na pamiatku zázračného prameňa pri Chonae v Malej Ázii. Miestni kresťania tam postavili svätyňu zasvätenú archanjelovi Michalovi. Pohania sa ju snažili zničiť tým, že proti nej odklonili potok z neďalekej rokliny; avšak úder blesku rozštiepil mohutnú skalu, čím sa potok opäť odklonil a svätyňa zostala zachovaná. Veriaci pripisovali blesk svätému Michalovi a odklonenú vodu považovali za navždy posvätenú.

Ďalší anjeli v Tradícii

V kresťanskej tradícii existuje celý rad ďalších anjelov, nehovoriac o anjeloch v židovskej alebo islamskej tradícii. V knihe Tobiáš, ktorá sa nachádza v gréckej Septuaginte, ale nie v hebrejskom masoretskom texte, sa hovorí o anjelovi Rafaelovi, ktorý je označovaný ako „jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu“ (Tob 12, 15). A tak sedem anjelov sa zobrazuje na ikonách často v kňazskom rúchu.

Týchto sedem je vymenovaných v Prvej Henochovej knihe (kap. 20), ktorá bola vysoko cenená kresťanmi v prvom storočí a v Etiópskej cirkvi je dodnes považovaná za kánonický biblický spis. Okrem Michala, Gabriela a Rafaela sú v nej uvedení Uriel, Remiel (Jeremiel), Sariel (Selafiel) a Raguel. Uriel a Remiel sa spomínajú aj v Druhej Ezdrášovej knihe (kap. 4), ďalšom ranokresťanskom diele, ktoré sa v niektorých cirkvách považuje za kánonické. Uriel a Remiel boli poslaní, aby Ezdrášovi vysvetlili znamenia čias, v ktorých žil. Prítomnosť archanjelov v našom svete bola všeobecne považovaná za znamenie blížiaceho sa apokalyptického veku.

„Buď pozdravený, Gabriel, zvestovateľ Božieho vtelenia! Buď pozdravený, Michal, veľvojvodca beztelesných hierarchií, ktoré hlasno volajú: „Svätý, svätý, svätý si, mocný Bože náš!“ (Z kánona, 8. november).

Dionýz a anjeli

Koncom šiesteho storočia istý Dionýz, považovaný za sýrskeho žiaka gréckeho filozofa Prokla, napísal niekoľko diel, v ktorých vo filozofickom rámci systematizoval biblické učenie. Po stáročia bol zamieňaný s Dionýzom Areopagitom, aténskym obrátencom svätého Pavla, a dokonca so svätým Denisom Parížskym. Od 19. storočia ho učenci nazývajú Pseudo-Dionýz.

Dionýzove dielo Nebeské hierarchie usporiadali biblické názvy beztelesných mocností v špecifickom poriadku, deväť „rádov“ duchovných bytostí v troch „zborov“: tí, ktorí sú najbližšie k Bohu (tróny, cherubíni a serafíni), tí, ktorí sú najbližšie k nám (anjeli, archanjeli a kniežatstvá), a tí, ktorí sú uprostred (vrchnosti, panstvá a mocnosti). Tieto názvy sa nachádzajú v Písme:

▪ Cherubíni (Genezis 3; Ž 80 a 99; Ezdráš 10)

▪ Serafíni (Iz 6)

▪ Archanjeli (1 Solúnčanom 4; Júda)

▪ Anjeli (Rimanom 8; 1 Petrov 3)

▪ Tróny, Vrchnosti, Kniežatstvá a Panstvá (Efezanom 1, 3; Kolosanom 1)

▪ Mocnosti (Rimanom 8; Efezanom 1).

Dionýz cítil, že tento zoznam nie je ani zďaleka úplný. „Koľko je rádov nebeských bytostí, aká je ich prirodzenosť a ako je medzi nimi usporiadané tajomstvo svätej moci, to môže detailne vedieť len Boh…. Všetko, čo o tom môžeme povedať, nám zjavil Boh prostredníctvom samotných anjelov.“

Zdroj: https://melkite.org/faith/the-bodiless-powers-of-heaven-november-8 Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://skete.com/product/synaxis-of-the-holy-angels-f34/


Odber nových článkov


Keď sa dotkla obruby jeho šiatPamiatka zosnulých

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings