Encyklopédia: Homosexualita z pohľadu ranej Cirkvi

Pod homosexualitou sa myslí sexuálna aktivita medzi osobami rovnakého pohlavia. Homosexuálne správanie bolo rozšírené v gréckej spoločnosti prinajmenšom od 6. storočia pred Kristom, takmer vždy medzi mužmi a hlavne vo vzťahoch medzi (aktívnymi) mladými dospelými a (pasívnymi) dospievajúcimi. Hoci sa homosexualita tešila všeobecnej akceptácii, od piateho storočia pred Kristom je evidentný prúd kritického nesúhlasu s homosexualitou. A okrem toho, „Grécka láska“ zriedkakedy nachádzala viac ako len okrajovú priazeň v Rímskom svete.

Homosexualita bola takmer neznáma v judaizme, ale kresťanstvo zdedilo bezvýhradné odsúdenia mužských homosexuálnych praktík v knihe Levitikus 18, 22 a 20, 13. (Dosah týchto veršov nemožno obmedzovať na správanie spojené s pohanskými kultmi, rovnako ako zákaz obetovať deti v 18, 21 alebo obcovať so zvieratami v 20, 15). Pobiblický judaizmus zdôrazňoval homosexuálny prvok v pokuse Sodomčanov znásilniť Lotových mužských hostí (Genezis 19, 4 – 5; porov. Sudcov 19, 22) a helenistickí židovskí spisovatelia odsudzovali homosexualitu rovnako často ako akýkoľvek iný hriech.

Pavol vyhlásil, že homosexuálna aktivita mužov aj žien (t. j. nielen pederastia) je v rozpore s prirodzenosťou a je príznakom skazenosti padlého ľudstva (Rimanom 1, 26 – 27). Mužskú homosexualitu zaradil do katalógov nerestí, podľa línie známej z helenistickej židovskej literatúry. Grécke slovo arsenokoitaiPrvom liste Korinťanom 6, 9 a v Prvom liste Timotejovi 1, 10, ktoré označuje doslova (mužov), „ktorí ležia [spia] s mužmi“, vzniklo takmer určite pod vplyvom textu biblického prekladu Septuaginta v knihe Levitikus 18, 22 a 20, 13. Hoci je tento výraz prvý raz dosvedčený u Pavla, vyskytuje sa aj v helenistických židovských textoch (Sibyline videnia 2, 73, pod vplyvom Pseudo-Fokylidových Sentencií).

Cirkevní Otcovia všeobecne odsudzovali homosexuálne správanie mužov. V štandardnej triáde sexuálnych hriechov, ktorá zahŕňa cudzoložstvo a smilstvo, sa arsenokoitia (rovnaký koreň ako Pavlov termín) objavuje zameniteľne s paidophthoria („kazenie chlapcov“; napr. Didaché 2, 2; Teofil Antiochijský, Autolykovi 1, 2; 14; Origenes, Komentár k Matúšovi 14, 10; porov. Atenagoras, Posolstvo v prospech kresťanov 34 – 35).

Hoci levitský zákaz nebol často citovaný (ale porov. Klement Alexandrijský, Pedagóg 2, 10; Tertulián, Proti Marciónovi 1, 29, 4; Origenes, Komentár k Listu Rimanom 4, 4; Euzébius, Demonstratio evangelica 1, 6, 67; 4, 10, 6; Komentár k Listu Rimanom 13, 20, 7; Apoštolské konštitúcie 6, 28; 7, 2), nič nenaznačuje, že bol vnímaný ako už nezáväzný alebo odsudzujúci len obradnú nečistotu.

Mnohí Otcovia zdôrazňovali homosexuálnu žiadostivosť sodomitov (napr. Metod, Sympózium 5, 5; Ján Zlatoústy, Homílie na Genezis 43, 4; Makarios, Homílie 4, 22; Augustín, Vyznania 3, 8, 15; Gregor Veľký, Moralia 14, 19). Niektorí kritizovali aj iné aspekty ich skazenosti, ale nijaký patristický prameň nevylučuje homosexuálnu interpretáciu ich správania.

Stoický vplyv posilnil Pavlovo vykreslenie homosexuality ako neprirodzenej a ranokresťanskí spisovatelia ju pravidelne charakterizovali týmito výrazmi (Tertulián, O vojenskom venci 6; Klement Alexandrijský, Pedagóg 2, 83n; Laktancius, Božské ustanovizne 6, 23; Ambróz, O Abrahámovi 1, 6, 52; Cyril Alexandrijský, O adorácii a kulte 1). Jednoznačne ju považovali za odporujúcu stvorenej konštitúcii a funkcii mužov a žien, a nie iba dispozíciám konkrétnych jednotlivcov. Ich občasné námietky proti pasivite alebo zženštilosti, ktoré sú s takýmito úkonmi spojené, len ilustrujú, že ich považovali za protiprirodzené. Hoci homosexualita ako sexuálna orientácia bola v antike sotva známa, dôležitosť argumentu z prirodzenosti naznačuje, že v patristickom úsudku je homosexualita znakom morálneho neporiadku ľudstva.

Napríklad časté útoky Jána Zlatoústeho na homosexuálne správanie ukazujú, že niektorí členovia Cirkvi, vrátane mníchov, sa mu oddávali. Pokusy charakterizovať určité ľudské vzťahy ako homosexuálne, napríklad tie medzi Perpetuou a Felicitou alebo Ausoniom a Pavlínom, aj bez fyzických aktov, sú nepresvedčivé.

Všetky dôkazy naznačujú, že učenie ranej Cirkvi bezvýhradne odsudzovalo homosexuálnu aktivitu. No hoci je jasne považovaná za odporujúcu Božej vôli v Písme a prírode, nebola vyňatá na osobitné  odsúdenie. Osoby praktizujúce homosexuálnu aktivitu boli vylučované z katechumenátu cirkevnými poriadkami a zavrhované koncilmi od začiatku štvrtého storočia (napr. Elvíra, kán. 71; Ankyra, kán. 17), ale koncilové zatratenie nebolo časté. Legislatíva kresťanských cisárov, ktorá nadväzovala na staršie rímske nariadenia (Lex Scantinia, Lex Julia), je neistého dosahu až do Justiniánovej doby, keď z homosexuálneho správania bol urobený kapitálny zločin podobne ako cudzoložstvo pod Lex Julia (Institutiones 4, 18, 4). No Justiniánove nové zákony proti homosexuálnej aktivite boli viac napomínajúce než prísne odsudzujúce (Novellae 77; 141).

Zdroj: David F. Wright: Homosexuality, in: Encyclopedia of early christianity, Routledge 1999. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.


Odber nových článkov


Predstavujeme cirkevných otcov: Atanáz AlexandrijskýPredstavujeme cirkevných otcov: Ignác Antiochijský (2)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings