O apoštolovi a evanjelistovi Jánovi Teológovi (26. september)

o. Ján Krupa

Ján Apoštol. Jeden z dvanástich učeníkov. Autor piatich novozákonných kníh.

Ján pochádzal z galilejskej rybárskej rodiny. Do zorného poľa sa prvý raz dostal, keď Ježiš narazil na neho a jeho brata Jakuba a ich otca Zebedeja, ako opravovali siete (Mt 4, 21). Obaja bratia boli pravdepodobne ešte dosť mladí a mali cholerický temperament (Lk 9, 54), čo im vynieslo prezývku Boanerges („Synovia hromu“, Mk 3, 17).


Odber nových článkov


Ježiš ich odvolal od ich otca a ich sietí, aby ho nasledovali. Bratia Jakub a Ján spolu s Petrom (a občas aj s jeho bratom Andrejom) čoskoro tvorili akýsi vnútorný kruh okolo Ježiša. Ako jeden z najbližších dôverníkov Ján spoluzažíval rozhodujúce udalosti v Ježišovom živote (Mt 17, 1; Mk 5, 37; 13, 3; 14, 33).

Keď vychádzame z toho, že autor štvrtého evanjelia je totožný s učeníkom, „ktorého Ježiš miloval“ (Jn 13, 23; 19, 26; 20, 2; 21, 20), Ján má očividne mimoriadny vzťah so svojím Učiteľom.

Ján bol učeníkom, ktorý pri Poslednej večeri ležal pri stole „a celkom pri Ježišovej hrudi“ (Jn 13, 23).

Ján bol učeníkom, ktorý „sa poznal s veľkňazom“, a preto mohol nasledovať Ježiša až „do veľkňazovho dvora“ (Jn 18, 15nn);

Ján bol učeníkom, ktorému Ježiš zveril do starostlivosti svoju matku Máriu (Jn 19, 26nn).

Ján bol učeníkom, ktorý predbehol Petra počas behu k prázdnemu hrobu (Jn 20, 2 – 4).

Po Kristovom vzkriesení sa Ján stal jednou z vedúcich osobností ranej Cirkvi (Sk 3, 1nn; 4, 13. 19; 8, 14; Gal 2, 9). Podľa podania Papiáša, jedného z jeho žiakov, Ján neskôr šiel do Efezu, za vlády cisára Domiciána bol vyhnancom na ostrove Patmos a tam napísal knihu Zjavenia (Zjv 1, 9). Za vlády cisára Nervu sa vrátil do Efezu a tam napísal evanjelium a listy. Iné staroveké cirkevné tradície informujú o strete apoštola s niektorými z najskorších heretikov.

Podľa správ Ján zomrel vo veľmi vysokom veku na prelome 1. a 2. storočia.

Zdroj: Jerusalemer Bibellexikon 1998. Z nemčiny preložil o. Ján Krupa

Ján Evanjelista a Teológ Evanjeliá (najmä Jánovo) a Skutky apoštolov nám odovzdávajú mnohé informácie o Jánovi Evanjelistovi (nazývanom Boanerges: „Syn hromu“), ktorý bol bratom Jakuba, synom Zebedeja, milovaným Pánovým učeníkom, svedkom Pánovho premenenia a modlitby v záhrade na Olivovej hore. Ján ako jediný spomedzi všetkých apoštolov bol pod Krížom a jemu Ježiš zveril svoju matku Máriu.

Po Ježišovom zmŕtvychvstaní Ján vyslovil tajomné slová o svojom dlhom živote (Jn 21, 20 – 23). O Jánovom živote hovoria mnohí spisovatelia patristickej epochy. Podľa Ireneja, Klementa Alexandrijského a Polykrata Efezského bola Jánova apoštolská misia spätá s Malou Áziou a s Efezom.

Podľa legendy Ján znášal Domiciánove prenasledovania a bol odvedený do Ríma, kde ho vložili do suda s vriacim olejom, čo však prežil (Tertulián, De praescritione haereticorum 36; Jánove skutky od Prochora) a určité obdobie strávil ako vyhostený na ostrove Patmos.

Papiáš rozlišuje dvoch Jánov: Apoštola, ktorý je autorom evanjelia, a Presbytera, ktorý je autorom Apokalypsy a listov (Euzébius Cézarejský, Cirkevné dejiny 3, 39, 3).

Patristickí spisovatelia uvádzajú rozličné epizódy z Jánovho života, napr. Jánovo stretnutie s Kerintom (Euzébius Cézarejský, Cirkevné dejiny 4, 14, 6), príbeh Jánovho mladého učeníka, ktorý sa stal zbojníkom (Klement Alexandrijský, Quis dives salvetur 42) atď.

Rozsiahlu patristickú literatúru o Jánovi Apoštolovi, ktorý je v gréckom obrade nazývaný Teológ, možno rozdeliť do troch častí: a. komentáre k biblickým knihám pod jeho menom, teda k evanjeliu, k trom listom a k apokalypse; b. homiletické texty o Jánovi; a c. texty týkajúce sa Jánovho života, najmä apokryfné texty.

Zdroj: Marek Starowieyski: Giovanni evangelista, teologo, in: Nuovo dizionario patristico a di antichità cristiane 2007. Z taliančiny preložil o. Ján Krupa

Ján Teológ (po grécky ho Theologos) sa v tradícii stotožňuje s milovaným učeníkom a autorom štvrtého evanjelia a Apokalypsy.

Ján sa vyskytuje spolu s Petrom a Jakubom v Novom zákone ako jeden z vnútornej triády apoštolov, ktorí sú svedkami Kristovho premenenia a Kristovej agónie v Getsemanskej záhrade.

Ján je často zobrazovaný pod Krížom s Máriou, ako z neho Ježiš urobil jej adoptívneho syna. Hovorí sa, že s ňou žil v Efeze a dožil sa vysokého veku.

Jánov titul Teológ, ktorý zdieľa s Gregorom Nazianzským a Symeonom Novým, odráža duchovný a mystický obsah jeho evanjelia, čítaného v byzantskom obrade v období Päťdesiatnice, úvodné verše tohto evanjelia sa čítajú na božskej liturgii Svätej a veľkej nedele Paschy.

Na priloženej ikone je evanjelista Ján zobrazený, ako stojí pred jaskyňou na ostrove Patmos, kde nadiktoval Apokalypsu (porov. Zjv 1, 9). Jeho učeník Prochoros sedí pri ústí jaskyne a píše podľa Jánovho diktátu. Gesto prejavu, ktoré Ján robí smerom k Prochorovi, ukazuje, že mu odovzdáva to, čo zjavuje hlas z neba.

Zdroj: Ken Parry, John the Theologian, in: The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity, Oxford 1999. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zvestovateľ Slova života odišiel do večnosti (26. september)Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón (28. september)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings