Zhromaždenie k beztelesným mocnostiam (8. november)

Ôsmeho novembra cirkvi byzantského obradu konajú Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam.

Anjel je grécky biblický výraz pre Božieho „posla“ (angelos) a vo väčšine mnohých biblických zmienok o anjeloch (Genezis 16, 7; 32, 1; Sudcov 6, 11; Daniel 7, 10) sa anjeli zjavujú ako nebeské bytosti, niekedy žiariace svetlom a mocou, ale na zemi zvyčajne v ľudskej podobe (nazývaní „ľudskí synovia“ alebo „Boží synovia“), prítomní ako prostredníci, ktorí slúžia Božej vôli vyjednávaním s ľudstvom.

V biblických textoch sú anjeli najmä nositeľmi zjavenia a ako takí zohrávajú veľkú rolu v novozákonných príbehoch o Zvestovaní, Narodení a Zmŕtvychvstaní (Matúš 28, 2 – 7; Ján 20, 12).

Neskoré (najmä apokalyptické) texty, ktoré vznikli medzi Starým a Novým zákonom, vidia anjelov predovšetkým na Božom dvore, ako slúžia Božej vôli pre zem a dohliadajú na ľudské záležitosti ako služobníci Božej prozreteľnosti.

Toto ovplyvnilo myslenie ranokresťanskej literatúry (najmä Apokalypsy a Listu Hebrejom) a tento aspekt anjelskej služby pri Božom dvore sa v najskorších cirkvách rozvinul do vízie zástupu anjelov ako popredných ospevovateľov Božej slávy, liturgického chóru na chválu Boha, chóru, o ktorom sa predpokladalo, že je zvlášť priťahovaný k cirkevným eucharistickým liturgiám, aby sa k nim pripojil.

Ježiš sa viackrát zmienil o anjeloch a učil, že sa vždy tešia prítomnosti a videniu Otca (Matúš 18, 10) a budú tvoriť sprievodnú Božiu armádu, ktorá sa vráti so Synom človeka pri druhom slávnom príchode (= parúzii; Matúš 16, 27).

Heretická angelológia

Niektoré veľmi skoré židovsko-kresťanské sekty vyvinuli angelológiu, ktorá vnímala Krista ako hlavného archanjela, ktorý prišiel na zem, aby oznámil evanjelium o spáse.

Tento teologický trend používať anjelov ako synonymum pre Božiu prítomnosť a pôsobenie a hypostatizovať Božiu prítomnosť odkazom na anjelov bol rozvinutý už v helenistickom judaizme, ako možno vidieť u Filóna Alexandrijského († 50) a v prvkoch niektorých kresťanských gnostikov.

Tento trend si predstavoval anjelských prostredníkov ako „manifestácie“ (hypostázy) božského na zemi; a tak Zákon bol považovaný za daný prostredníctvom anjelov, a nie priamo zjavením Boha Mojžišovi.

Je to učenie, ktorá je jasne popreté vo viacerých častiach Nového zákona (Pastorálne listy a List Hebrejom), ktoré zdôrazňujú, že Ježiš Kristus je „vyšší od“ anjelov (Kolosanom 2, 18; Hebrejom 1, 4).

Anjeli v myslení cirkevných Otcov

Irenej trval na tom, že anjeli sú osobitné Božie stvorenia, a nie systém božských emanácií, ako si to predstavoval gnosticizmus, a rovnako ako ľudia sú predurčení slúžiť božstvu a uctievať ho (Adversus Haereses 2, 30, 6 – 9).

Origenes výrazne rozšíril patristické chápanie anjelských rádov svojím učením (neskôr odsúdeným na ekumenickom koncile v roku 553) o preexistencii duší.

Anjeli v Origenovej schéme sú Bohom stvorené pôvodné duše, ktoré si zachovali svoju nebeskú dôstojnosť a éterický stav. Ľudstvo bolo kedysi anjelské, ale upadlo do telesnosti predpozemským hriechom; jedného dňa veriaca duša vystúpi späť, aby bola premenená do niekdajšej anjelskej slávy.

Origenes vniesol do cirkevného života rozšírenú vieru v strážnych anjelov, a to svojím vyučovaním, že Boh ustanovil anjelov, aby bdeli nad osudom národov, ale aj ostatných, aby sa starali o bezpečnú cestu každej duše na zemi, kým sa nevráti do svojej pôvodnej nebeskej rodiny.

Origenovská schéma preexistencie bola veľmi príťažlivá pre kresťanských mystikov, napríklad pre Evagria, ale väčšinová cirkev ju nikdy neprijala.

Vo 4. storočí svätý Gregor z Nazianzu vyslobodil učenie o anjeloch z dopadu origenovského učenia o preexistencii a navrhol systém, ktorý sa stal autoritatívnym pre širšiu pravoslávnu tradíciu. Gregor tvrdil, že Boh podnikol tri stvorenia. Prvým stvorením bol anjelský rád. Druhým stvorením bolo hmotné a živočíšne stvorenie a tretím stvorením bolo ľudstvo. Prvé dve stvorenia boli jednoduché a súdržné vo svojej ontológii: jedno duchovné a druhé telesné. Len ľudstvo bolo „zmiešaným stvorením“ (telo a duch). Veriacou poslušnosťou a neustálym „výstupom“ duše dosiahnu ľudské bytosti slávu anjelského stavu v posmrtnom živote (Carmina 1, 1, 7).

Deväť rádov anjelov

Predstavivosť ranej cirkvi zaujali dve novozákonné pasáže, v ktorých „stupne“ anjelov boli opísané s nejakými rozdielmi (Kolosanom 1, 16; Efezanom 1, 21). Skorí patristickí spisovatelia ich dali dohromady a prišli s výpočtom piatich rôznych stupňov. K tomuto zoznamu piatich stupňov Dionýz Areopagita pridal oddelené stupne anjelov, archanjelov, serafov a cherubínov, a tým vytýčil definitívny zoznam „deviatich rádov“ anjelov, ktoré tvoria základné chápanie latinských aj východných cirkví (vo vzostupnom poradí: anjeli, archanjeli, kniežatstvá, mocnosti, sily, panstvá, tróny, cherubíni a serafíni).

Serafíni obývajú siedme nebo po boku Boha a ich blízkosť k Božej prítomnosti mala za následok, že sa premenili na čistý oheň (takto sú vždy zobrazovaní v ikonografii). Cherubíni sú živým trónom Boha (modlitbu, ktorá to pripomína, prednáša kňaz, keď sa počas božskej liturgie v priebehu spevu hymnu Trisagion presúva na kráľovský trón: „Požehnaný si ty, čo sedíš na svojom slávnom kráľovskom tróne a nad cherubínmi teraz i vždycky i na veky vekov.“). Anjeli sú považovaní za obdarených nekonečnou pohyblivosťou a obrovskou mocou.

Diakoni symbolizujú anjelov

Od byzantskej éry v liturgii diakoni často preberali úlohu symbolizovať anjelské rády účastné na liturgii a cisárski eunuchovia (bezpohlavní sú, ako povedal Ježiš, anjeli v nebi: Marek 12, 25) mali špeciálnu úlohu spievať Cherubínsky hymnus počas Veľkého vchodu na liturgii: „My, ktorí tajomne predstavujeme cherubínov a spievame trojsvätú pieseň životodarnej Trojici, odložme teraz všetky svetské starosti, aby sme mohli prijať Kráľa všetkých, ktorý prichádza sprevádzaný stupňami neviditeľných anjelov.“

Úcta k anjelom v Pravoslávnej cirkvi bola vždy silná a dodnes je výrazným aspektom bežného kresťanského života. Anjeli sú označovaní ako „beztelesné mocnosti“ a v priebehu roka je im zasvätených niekoľko sviatkov, najmä Michalovi a Gabrielovi, známym ako Taxiarchovia (veľvojvodca nebeských zástupov). Anjelom sú zasvätené bežné pondelky v pravoslávnom týždni.

Stichira pre večiereň venovanú beztelesným mocnostiam znie takto: „Najžiarivejší služobníci trojjediného Božstva; vy, anjeli, ktorí slúžite ako najvyšší velitelia, so všetkými mocnosťami na výsostiach radostne voláte: Svätý si, spoluvečné Slovo; Svätý si, Svätý Duchu; jedna sláva, jedno kráľovstvo, jedna prirodzenosť, jedno Božstvo a moc.“

John McGuckin: Angel, in The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity, Blackwell Publishing Ltd 2011. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Publikované v denníku Postoj o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://grkatnacinaves3.webnode.sk/zhromazdenie-k-velvojvodcovi-michalovi-a-dalsim-beztelesnym-mocnostiam/


Odber nových článkov


Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup (17. november)Prečo uctievame anjelov (8. november)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings