Uctime si svätých apoštolov (29. jún)

Apoštolský pôst, ktorý sme práve zavŕšili, vedie k dvom sviatkom v našej cirkvi: Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol (29. jún) a Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov (30. jún). V tento druhý deň sa schádzame na ďalšom zhromaždení (synaxis), a to na počesť Dvanástich, Kristových spoločníkov, ktorí sa stali základnou skupinou, okolo ktorej bola vybudovaná raná Cirkev. Ako napísal svätý Irenej Lyonský: „Od nikoho iného sme sa nedozvedeli plán našej spásy než od tých, prostredníctvom ktorých k nám prišlo evanjelium, ktoré oni kedysi verejne hlásali a neskôr nám z Božej vôle odovzdali vo Svätom písme, aby bolo základom a pilierom našej viery“ (Adversus haereses 3, 1, 1).

Nový zákon zaznamenáva, že prví kresťania sa snažili nahradiť Judáša, ktorý odpadol. Svätý Peter načrtol vlastnosti potrebné pre apoštola: „Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania“ (Sk 1, 21. 22). Aby sa teda niekto mohol stať jedným z Dvanástich, musel byť svedkom celého verejného pôsobenia Pána Ježiša a jeho zmŕtvychvstania.

Navrhli dvoch mužov, ktorí spĺňali tieto požiadavky: „Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s prímením Justus, a Mateja“ (v. 23). Ani jeden z týchto mužov sa nespomína menom v nejakom z evanjelií. Pravdepodobne patrili medzi Sedemdesiatich, druhý stupeň Pánových nasledovníkov, ktorých si naša cirkev pripomína 4. januára: Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov.

Dvanásť alebo viac?

Šesť z Dvanástich sa spomína vo všetkých štyroch evanjeliách a v Skutkoch apoštolov: Peter, Andrej, Jakub, Ján, Filip a Tomáš. Niekoľko ďalších sa spomína v niektorých z novozákonných spisov: Bartolomej, Matúš, Jakub, syn Alfejov, Lebeus, zvaný Tadeáš, Šimon Kanaánsky (Horlivec), Júda, syn Jakubov, Natanael a mýtnik Lévi.

A navyše svätý Pavol je uvádzaný medzi Dvanástimi, hoci jeho svedectvo bolo o zmŕtvychvstalom Kristovi (porov. Sk 9, 1 – 9).

Niektorí komentátori povedali, že niektoré z „dodatočných“ mien sú alternatívne mená tých istých ľudí, ako napríklad mýtnik Matúš/Lévi a Judáš (Júda)/Lebeus, zvaný Tadeáš. Mnohí Židia v tom čase mali grécke alebo latinské mená, ako aj svoje rodinné mená, ktoré boli hebrejského alebo aramejského pôvodu.

Iní povedali, že Dvanásti bolo v kultúre, ktorá vytvorila Sväté písmo, symbolické číslo, ktoré predstavovalo dokonalosť alebo zavŕšenie. Ďalší uvádzajú nasledovné vysvetlenie: Dvanásti boli v skutočnosti svedkami o dvanástich kmeňoch Izraela, zatiaľ čo Pavol bol apoštolom pohanov.

Čo je apoštolská postupnosť?

Staroveké cirkvi sa snažili zaručiť apoštolský pôvod a autoritu svojho kázania používaním výrazu apoštolská postupnosť. V podstate to znamenalo, že určitá cirkev alebo skupina kresťanov učila to, čo učili apoštoli, a praktizovala to, čo robili apoštoli. Podobne sa spojenie miestnej cirkvi s apoštolmi manifestovalo spojením jej biskupa s osobou apoštolov.

Spočiatku to znamenalo, že biskup poznal nejakého apoštola a/alebo bol ním vyučovaný. Ako napísal svätý Irenej o svätom Polykarpovi v druhom storočí: „Aj Polykarp bol nielen poučovaný apoštolmi a rozprával sa s mnohými, ktorí videli Krista, ale bol aj apoštolmi v Ázii ustanovený za biskupa cirkvi v Smyrne, ktorého som aj ja vídaval v ranej mladosti, lebo sa zdržal [na zemi] veľmi dlho, a keď ako veľmi starý muž slávne a veľmi šľachetne podstúpil mučenícku smrť, odišiel z tohto života, pričom vždy učil to, čo sa naučil od apoštolov a čo Cirkev odovzdala a čo jediné je pravdivé. O týchto veciach svedčia všetky ázijské cirkvi, ako aj tí muži, ktorí nastúpili po Polykarpovi až do dnešných čias“ (Adversus haereses 3, 3, 4).

Časom sa apoštolská postupnosť začala chápať tak, že miestnu cirkev založil jeden z pôvodných apoštolov a medzi ním a súčasným biskupom existuje neprerušená reťaz. Tento materialistický prístup sa sústredil viac na materiálnu postupnosť hierarchu než na postupnosť učenia. A tak rímsky pápež bol považovaný za nástupcu Petra a Pavla a alexandrijský pápež za nástupcu svätého Marka Evanjelistu.

Žiak svätého Ireneja, známy ako Pseudo-Hippolyt, zhrnul tradíciu svojej cirkvi nasledovne:

Peter kázal evanjelium v Ponte, Galácii, Kapadócii, Betánii, Itálii a Ázii a potom ho Nero ukrižoval v Ríme hlavou dolu, ako si on sám želal takto trpieť.

Andrej kázal Skýtom a Trákom a bol ukrižovaný, zavesený na olivovníku, v achájskom meste Patras a tam ho aj pochovali.

Jána v Ázii kráľ Domicián vyhnal na ostrov Patmos, na ktorom aj Ján napísal svoje evanjelium a mal apokalyptické videnie; za Trajána zosnul v Efeze, kde hľadali jeho pozostatky, ale nenašli ich.

Jánovho brata Jakuba, keď kázal v Judsku, nechal tetrarcha Herodes sťať mečom a pochovať ho tam.

Filip kázal vo Frýgii a za Domiciána bol ukrižovaný v Hierapolise hlavou dolu a tam ho aj pochovali.

Bartolomej kázal Indom, ktorým dal aj evanjelium podľa Matúša, ukrižovali ho hlavou dolu a pochovali v Allanume, meste Veľkej Arménie.

Matúš napísal evanjelium v hebrejskom jazyku, zverejnil ho v Jeruzaleme a zosnul v Hierese, mestečku v Partii.

Tomáš kázal Partom, Médom, Peržanom, Hyrkáncom, Baktrijcom a Margiáncom a v Kalamene, indickom meste, ho prebodli borovicovými kopijami do štyroch údov tela a pochovali.

Jakuba, syna Alfejovho, keď kázal v Jeruzaleme, ukameňovali Židia a pochovali ho tam vedľa chrámu pochovali.

Júda, ktorý je nazývaný aj Lebeus, kázal ľudu v Edesse a v celej Mezopotámii a zomrel v Berite a tam ho aj pochovali.

Šimon Horlivec, syn Kleopása, nazývaný aj Júda, sa stal biskupom Jeruzalema po Jakubovi Spravodlivom, a zosnul vo veku 120 rokov a tam ho pochovali.

Matej, ktorý bol jedným zo Sedemdesiatich, bol zaradený medzi jedenástich apoštolov, kázal v Jeruzaleme, tam zosnul a bol pochovaný.

A Pavol vstúpil do apoštolátu rok po uchvátení Kristom a začal v Jeruzaleme, prešiel až do Ilýrie, Itálie a Španielska a tridsať päť rokov kázal evanjelium. Za čias cisára Nera ho v Ríme sťali a tam ho aj pochovali.

V skutočnosti každý biskup na svete, v spojení s ostatnými biskupmi, je nástupcom všetkých apoštolov bez ohľadu na to, či jeho stolica existovala v prvom storočí alebo nie.

Zdroj: https://melkite.org/faith/let-us-honor-the-holy-apostles Preložil o. Ján Krupa


Odber nových článkov


Nedeľa 6. týždňa po Päťdesiatnici: Syn človeka odpúšťa hriechyNarodenie svätého Jána Krstiteľa (24. jún)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings