Kristus naša Pascha II.: Sme stvorení pre dôvernosť a spoločenstvo s Bohom

Druhá časť

Modlitba Cirkvi

327 Druhá časť katechizmu predstavuje liturgický život Cirkvi, čiže modlitbové zhromažďovanie Cirkvi v Kristovi. Toto zhromažďovanie alebo zhromaždenie sa uskutočňuje v moci Svätého Ducha, aby sa vzdávala chvála a vďaka Otcovi. Toto zhromaždenie predstavuje komunikáciu Boha so svojím ľudom. Tu Pán hovorí ďalej a tu obnovuje svoje spásonosné skutky pre svoj ľud. Zároveň je to aj odpoveď Cirkvi na všetky Pánove skutky a slová, ktoré boli zjavené v dejinách spásy a ktoré Cirkev uznala a prijala vo viere.

328 Prvá kapitola „Modlitba cirkevného spoločenstva“ opisuje nasledujúce aspekty liturgického života Cirkvi: božskú liturgiu, sväté tajomstvá (sviatosti) a liturgiu hodín, ako aj rôzne posvätenia a požehnania. Liturgické služby sprevádzajú každého kresťana od narodenia až po smrť. Svetlom Božej milosti prenikajú každú každodennú potrebu, materiálnu aj duchovnú. Pomocou viditeľných, pozemských bohoslužieb – neoddeliteľne spojených s neviditeľnými a nebeskými – vstupuje spoločenstvo veriacich do spoločenstva s Bohom a ukazuje sa ako jedna Božia rodina „s jedným srdcom a jedným hlasom“.

329 Druhá kapitola „Čas a priestor modlitby Cirkvi“ vysvetľuje, ako cirkevná modlitba, ktorá je úzko spätá s rytmom prírody, napĺňa denný, týždenný a ročný cyklus slávením sviatkov Pána a Bohorodičky, ako aj pamiatok svätých. Keď sa ľudia modlia, Boh vstupuje do času života ľudí. Umiestňuje ich do dejín spásy, ktorých jadrom je tajomstvo Kristovej Paschy. Chrám, posvätné miesta a domácnosti kresťanov sú priestorom, ktorý je určený pre modlitbu cirkevného spoločenstva. Zariadenie chrámu, ikonografia, cirkevné nádoby, liturgický spev a domáce ikony – to všetko je usporiadané tak, aby zjavovalo prítomnosť a konanie Boha medzi jeho ľudom. V tomto posvätnom čase a priestore kresťania prinášajú Bohu duchovnú obetu.

330 Tretia kapitola „Osobná modlitba kresťana“ vysvetľuje miesto modlitby kresťana v rámci modlitby celej Cirkvi. Každý kresťan, tak ako sa zúčastňuje na modlitbe cirkevného spoločenstva, napĺňa svoj každodenný život aj osobnou modlitbou. Práve takto sa odhaľuje naša úplná a oddaná odpoveď na naše povolanie od Otca, aby sme boli jeho synmi a dcérami. Svätý Duch inšpiruje kresťanskú modlitbu. Duch zjednocuje modliacich sa s Kristom a zjednocuje všetku osobnú modlitbu do jedného hlasu Cirkvi.

Sme stvorení pre dôvernosť a spoločenstvo s Bohom

331 Boh stvoril ľudí na svoj obraz a podobu. Tým ich povolal vstúpiť do spoločenstva s ním. Pán zjavil svojmu ľudu svoju túžbu komunikovať s nimi a jeho túžbou je počuť ich reagovať na jeho slovo. Pán túži po tom, aby ho jeho ľud spoznal v láske. Pán ich chce naplniť svojou láskou.

332 Celá Stará zmluva je výrazom túžby Boha pozdvihnúť ľudí k dôvernému vzťahu s ním. Starozmluvný zákon a prikázania, chrám a obety, sviatky – to všetko malo za cieľ vytvoriť vhodné podmienky pre dôverný vzťah človeka s Bohom.

333 V Novej zmluve Boh robí ľudstvo hodným vstúpiť do plného spoločenstva s ním. To sa uskutočňuje prostredníctvom Krista vo Svätom Duchu. Nová zmluva sa uskutočnila v Kristovi, ktorý je vteleným Božím Synom. Kristus v sebe neoddeliteľne zjednotil život Boha a život ľudstva. Náš život v Kristovi – naša modlitba – je prehlbovaním tohto daru spoločenstva.

334 Ľudstvo rastie v spoločenstve s Bohom v rámci spoločenstva veriacich, Cirkvi. Cirkev je Kristovo telo. Najplnším vyjadrením modlitby je teda cirkevná, liturgická modlitba, čiže bohoslužby. Na týchto bohoslužbách sa zjednocujeme s Bohom a navzájom, a „s jedným srdcom a jedným hlasom“ tvoríme Božiu rodinu.

Trojičný charakter bohoslužieb

335 Modlitba Cirkvi sa zvyčajne obracia na Otca skrze Syna vo Svätom Duchu. „Na Otca skrze Syna“, pretože nikto nemôže prísť k Otcovi inak ako skrze Syna. „Vo Svätom Duchu“, pretože Duch sa modlí v našom vnútri „nevysloviteľnými vzdychmi“ (Rim 8, 26). Pôsobením Svätého Ducha modlitba Cirkvi stúpa k Otcovi skrze Syna. Zakaždým, keď na začiatku svojich modlitieb alebo každodenných záležitostí vzývame meno Najsvätejšej Trojice, vyznávame svoju jednotu s Otcom, Synom a Svätým Duchom a celý svoj život napĺňame svetlom Najsvätejšej Trojice.

Cirkevný charakter bohoslužieb

336 Kristus učil svojich učeníkov, aby sa spoločne obracali k Bohu ako spoločenstvo Božích detí slovami: „Otče náš…“ (porov. Mt 6, 9n). Modlitby bohoslužieb vychádzajú z celého spoločenstva veriacich. Modlitba Cirkvi ako Kristovho tela zjednocuje všetkých veriacich. Cirkev na zemi sa zjednocuje s nebeskou Cirkvou pomocou modlitieb k svätým a uctievaním ich ikon.

337 Liturgické spoločenstvo je bohato obdarené darmi Svätého Ducha. Vďaka týmto darom každý veriaci je aktívnym účastníkom na bohoslužbách. Všetky dary a všetky služby sa navzájom prelínajú a dopĺňajú, takže všetky smerujú k rastu celého spoločenstva ako jedného tela.

Eschatologický charakter bohoslužieb

338 Liturgia bohoslužieb Cirkvi zjavuje Božie kráľovstvo, ktoré je už medzi nami (porov. Lk 17, 21), a ktoré zároveň ešte len príde. Vskutku sa modlíme: „Príď kráľovstvo tvoje…“ Bohoslužby v sebe zjednocujú už uskutočnenú plnosť kráľovstva a očakávanie jeho manifestácie v „budúcom veku“. Cirkevné spoločenstvo sa už nachádza v plnosti Božej prítomnosti. Zároveň, vedomé si svojich obmedzení a slabostí, vzýva Pána: „Zmiluj sa nad nami“ a „Spas nás“.

339 V tomto neustálom raste (skúsenosti s Božou prítomnosťou) božské prevyšuje ľudské ešte nie. Toto je evidentné napríklad v liturgii. Eucharistická modlitba pripomína druhý a slávny príchod ako niečo, čo sa už stalo. Toto vidíme aj na ikone Spasiteľa v sláve. Nádhera liturgických rúch, obradov a nádob už poukazuje na skúsenosť s nebeskou slávou, odráža „nebo na zemi“ a „anjelskú, nebeskú liturgiu“.

340 Loď chrámu („chrám veriacich“) je obrazom plnosti kresťanského spoločenstva ako Kristovho tela. Veriaci sú teda v očakávaní orientovaní na svätyňu. Tento priestor okolo svätého stola predstavuje plnosť Božieho kráľovstva – to, čo „ani oko nevidelo“ (1 Kor 2, 9). Ikonostas chrámu odhaľuje túto plnosť a zároveň naznačuje, že musíme pokračovať v ceste do kráľovstva.

Kozmický charakter bohoslužieb

341 „Mnoho ráz a rozličným spôsobom“ (Hebr 1, 1) sa neviditeľný Boh zjavil ľudstvu cez slová osôb, ktoré si vyvolil, a cez stvorenie. „V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi“ (Hebr 1, 2), ktorý je jeho vteleným Slovom. Svet bol stvorený ako dobrý (porov. Gn 1) a z toho dôvodu je prostriedkom našej komunikácie s Bohom. Tento svet však potrebuje ľudskú osobu, pretože dychtivo očakáva zjavenie Božích detí (porov. Rim 8, 19. 22), prostredníctvom ktorých môže celé stvorenie úplne naplniť svoj účel.

342 Samotný Kristus ukazoval, že stvorený svet je prostriedkom, ktorým Boh koná: Kristus uzdravil slepého od narodenia tým, že mu blatom potrel oči; Kristus uzdravil ženu trpiacu na krvotok, ktorá sa dotkla obruby jeho odevu; a pri Premenení Kristov odev žiaril božským svetlom (porov. Mt 17, 2). Kristus ďalej koná všetko, čo robil počas svojho pozemského života, prostredníctvom bohoslužieb svojej Cirkvi a prostredníctvom svätých tajomstiev.[1] Preto Cirkev prostredníctvom bohoslužieb počas svätých tajomstiev a na sviatky požehnáva a posviaca hmotné predmety, pomocou ktorých svedčí o Kristovej prítomnosti a spásonosnom pôsobení. 

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa. Verzia prekladu z marca 2024.


[1] Lev Veľký, Homília 74, 2: PL 54, 398.


Odber nových článkov


Kristus naša Pascha II.: Modlitba cirkevného spoločenstva – Komentár k celej božskej liturgii; Tri liturgie v našom obrade

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings