Kristus naša Pascha II.: Sme stvorení na dôvernosť a spoločenstvo s Bohom (1. časť)

331 Boh stvoril ľudí na svoj obraz a podobu. Tým ich povolal, aby vstúpili do spoločenstva s ním. Pán svojmu ľudu zjavil svoju túžbu komunikovať s ním a Pánovou túžbou je počuť, ako reagujú na jeho slovo. Pán túži po tom, aby ho jeho ľud spoznal v láske; chce ho naplniť svojou láskou.

332 Celá Stará zmluva je vyjadrením Božej túžby pozdvihnúť ľudí k dôvernému vzťahu s ním. Starozmluvný zákon a prikázania, chrám a obety, sväté dni – to všetko malo za cieľ vytvoriť vhodné podmienky pre dôverný vzťah človeka s Bohom.

333 V Novej zmluve Boh robí ľudstvo hodným vstúpiť do plného spoločenstva s ním. To sa uskutočňuje prostredníctvom Krista vo Svätom Duchu. Vskutku Nová zmluva sa uskutočnila v Kristovi, vtelenom Božom Synovi. Kristus v sebe neoddeliteľne spojil Boží život a život ľudstva. Náš život v Kristovi – naša modlitba – je prehlbovaním tohto daru spoločenstva.


Odber nových článkov


334 Ľudstvo rastie v spoločenstve s Bohom v spoločenstve veriacich, Cirkvi. Cirkev je Kristovo telo. Najplnším vyjadrením modlitby je teda cirkevná, liturgická modlitba, čiže bohoslužby. V týchto službách sme zjednotení s Bohom a navzájom, a „jedným srdcom a jedným hlasom“ tvoríme Božiu rodinu.

Trojičný charakter bohoslužieb

335 Modlitba Cirkvi je obvykle obracia na Otca skrze Syna vo Svätom Duchu. „Na Otca skrze Syna“, pretože nikto nemôže prísť k Otcovi inak ako skrze Syna; „vo Svätom Duchu“, pretože Duch sa v nás modlí „nevysloviteľnými vzdychmi“ (Rim 8, 26). Pôsobením Svätého Ducha modlitba Cirkvi stúpa k Otcovi skrze Syna. Zakaždým, keď na začiatku svojich modlitieb alebo každodenných záležitostí vzývame meno Najsvätejšej Trojice, vyznávame svoju jednotu s Otcom, Synom a Svätým Duchom a celý svoj život napĺňame svetlom Najsvätejšej Trojice.

Cirkevný charakter bohoslužieb

336 Kristus učil svojich učeníkov, aby spoločne ako spoločenstvo Božích detí oslovovali Boha slovami: „Otče náš…“ (porov. Mt 6, 9n). Modlitby bohoslužieb vychádzajú z celého spoločenstva veriacich. Modlitba Cirkvi ako Kristovho tela zjednocuje všetkých veriacich; Cirkev na zemi je zjednotená s nebeskou Cirkvou prostredníctvom modlitieb k svätým a uctievaním ich ikon.

337 Liturgické spoločenstvo je bohato obdarené darmi Svätého Ducha. Vďaka týmto darom je každý z veriacich aktívnym účastníkom bohoslužieb. Všetky dary a všetky služby sa navzájom prelínajú a dopĺňajú, takže všetky smerujú k rastu celého spoločenstva ako jedného tela.

Eschatologický charakter bohoslužieb

338 Liturgia bohoslužieb Cirkvi zjavuje Božie kráľovstvo, ktoré je už medzi nami (porov. Lk 17, 21), a ktoré zároveň ešte len príde. V skutočnosti sa modlíme: „Príď kráľovstvo tvoje…“ Bohoslužby v sebe zjednocujú už uskutočnenú plnosť kráľovstva a očakávanie jeho zjavenia v „budúcom veku“. Cirkevné spoločenstvo sa už nachádza v plnosti Božej prítomnosti. Zároveň, vedomé si svojich obmedzení a slabostí, vzýva Pána: „Zmiluj sa nad nami“ a „Spas nás“.

339 V tomto neustálom raste (skúsenosti s Božou prítomnosťou) božské prevyšuje ľudské ešte nie. Je to zrejmé napríklad v liturgii. Eucharistická modlitba vlastne spomína druhý a slávny príchod ako niečo, čo sa už stalo. Toto vidíme aj na ikone Spasiteľa v sláve. Nádhera liturgických rúch, obradov a nádob už poukazuje na skúsenosť s nebeskou slávou, pričom odráža „nebo na zemi“ a „anjelskú, nebeskú liturgiu“.

340 Loď chrámu („chrám veriacich“) je obrazom plnosti kresťanského spoločenstva ako Kristovho tela. Veriaci sú teda v očakávaní orientovaní na svätyňu. Tento priestor okolo Svätého stola predstavuje plnosť Božieho kráľovstva – to, čo „ani oko nevidelo“ (1 Kor 2, 9). Ikonostas chrámu odhaľuje túto plnosť a zároveň naznačuje, že musíme pokračovať v ceste do kráľovstva.

Kozmický charakter bohoslužieb

341 „Mnoho ráz a rozličným spôsobom“ (Hebr 1, 1) sa neviditeľný Boh zjavil ľudstvu prostredníctvom slov osôb, ktoré si vyvolil, a prostredníctvom stvorenia. „V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi“ (Hebr 1, 2), ktorý je jeho vteleným Slovom. Čo sa týka stvorenia, svet bol stvorený ako dobrý (porov. Gn 1), a preto je prostriedkom našej komunikácie s Bohom. Tento svet však potrebuje ľudskú osobu, pretože dychtivo očakáva zjavenie Božích detí (porov. Rim 8, 19. 22), prostredníctvom ktorých môže celé stvorenie úplne naplniť svoj účel.

342 Samotný Kristus ukazuje, že stvorený svet je prostriedkom, prostredníctvom ktorého Boh koná: Kristus uzdraví slepého od narodenia tým, že mu na oči nanesie bahennú hmotu; Kristus uzdraví ženu chorú na krvotok, ktorá sa dotkla obruby jeho plášťa; a pri Premenení jeho šaty žiaria božským svetlom (porov. Mt 17, 2). Všetko to, čo Kristus robil počas svojho pozemského života, naďalej koná prostredníctvom bohoslužieb svojej Cirkvi a prostredníctvom svätých tajomstiev.[1] Preto Cirkev prostredníctvom bohoslužieb počas tajomstiev a vo sviatočné dni požehnáva a posväcuje hmotné predmety, prostredníctvom ktorých svedčí o Kristovej prítomnosti a spásonosnom pôsobení. 

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Lev Veľký, Homília 74, 2: PL 54, 398.

Kristus naša Pascha II.: Modlitba cirkevného spoločenstva – Komentár k celej božskej liturgii; Tri liturgie v našom obrade

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings