David Petras: Božská liturgia – príprava darov (2)

Božská liturgia sa často nazýva obeta. Naša bohoslužba nie je krvavá obeta, v ktorej sa berie nový život, ale je to pravá obeta. Skôr by sme mali hovoriť, že je to jediná pravá obeta, pretože vo svojej podstate je to prítomnosť obety nášho Pána na kríži. Pravý význam Ježišovej obety nepochádza z obyčajnej brutality rímskej popravy, ktorú v skutočnosti podstúpili mnohí ľudia, ale z toho, že Boh v našom ľudskom tele prijal tento prostriedok spásy kvôli nám a kvôli plnosti život pre nás. Božskú liturgiu nazývame „obeta chvály“, „obeta vyjadrená slovami“, „duchovná obeta“, ale toto nijako neuberá na skutočnosti jej stotožnenia s krížom a zmŕtvychvstaním Pána.

Čo sa potom prináša v obete, ktorú nazývame božská liturgia? Určite obetujeme naše slová chvály, ale tieto slová sa hovoria v prítomnosti darov chleba a vína. Anafora verejne hlása, že obetujeme „tvojho z tvojho“. Chlieb a víno sú hmotným pokrmom pre naše telá, tento pokrm nám dáva Boh, ktorý dáva rásť pšenici a hroznu na poli a tie sú pretvárané prácou našich rúk. Prírodná pšenica a hrozno sa stávajú chlebom a vínom vďaka ľudskej inteligencii a práci, no všetko je stvorené Bohom, a preto je to „jeho vlastné“.

Účasťou na týchto daroch sa my sami stávame „Božími“, ako píše svätý Pavol Rimanom: „Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu“ (Rim 12, 1). A napokon, a to je to najvznešenejšie, dary sú Božie, pretože pomocou recitácie modlitby anafory, v ktorej Svätý Duch pôsobí ako Božia moc, sa dary stanú telom a krvou jednorodeného Božieho Syna, Božieho Slova, Ježiša, nášho Pána.

Dary chleba a vína sa, samozrejme, pripravujú pred liturgiou a ich príprava na obetovanie sa začína obradom, ktorý sa nazýva Prothesis či Proskomídia. Pre bohoslužbu sa vyberá najlepší chlieb a najvýberovejšie víno. Od tejto chvíle sú vyznačené ako nástroje nášho posvätenia. Chlieb sa krája tak, aby symbolizoval ukrižovanie nášho Pána, pričom slová z proroka Izaiáša naznačujú stotožnenie Ježiša s trpiacim Božím služobníkom: „Ako ovča na zabitie ho vedú. A ako nepoškvrnený baránok, čo onemie pred svojím strihačom, tak ani on neotvára ústa… lebo jeho život sa berie zo zeme (porov. Iz 53, 70 – 8).“

Keď sa víno vlieva do kalicha, kňaz si pripomína prebodnutie Ježišovho boku po jeho smrti na kríži: „Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda (porov. Jn 19, 34 – 35).“ Pri Veľkom vchode kňaz a diakon slávnostne prenášajú tieto dary na svätý stôl – prestol, zatiaľ čo my verejne hlásame, že ich „máme prijať“ vo svätom prijímaní ako „Kráľa všetkých“.

V tomto momente liturgie Cirkev starostlivo zdôrazňuje, že stále ide o chlieb a víno. Práve v modlitbe anafory (obetovania) sa uskutočňuje úžasná premena, ktorá nie je viditeľná našimi telesnými očami, ale je jasne vnímaná očami viery. Chlieb a víno sa zostúpením Svätého Ducha stanú Kristovým telom a krvou. Cieľom božskej liturgie je naše posvätenie – to je isté – , ale deje sa to pomocou svätých darov ako nástroja. Preto sa modlíme tak za našu premenu pomocou účasti na tomto pokrme, ako aj za premenu chleba a vína. Kňaz sa modlí: „Zošli svojho Svätého Ducha na nás i na tieto predložené dary. A učiň tento chlieb drahocenným telom tvojho Krista. A čo je v tejto čaši, drahocennou krvou tvojho Krista. Premeň ich Duchom tvojím Svätým.“

Po anafore sa ľud pripravuje na sväté prijímanie modlitbou Otče náš a modlitbou sklonenia hláv. Kňaz potom slovami „Sväté svätým!“ vyzve veriacich, aby pristúpili k svätému prijímaniu. Toto znamená, že k svätému prijímaniu majú pristúpiť len „svätí“, čiže tí, ktorí sú pokrstení. Neznamená to, že sme bez hriechu, keďže kňaz sa zároveň modlí: „Bože, buď milosrdný mne hriešnemu.“ Spoločne sa modlíme ku Kristovi, ktorý „prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a z nich prvý som ja“, ale Svätý Duch, ktorý v nás pôsobí milosťou krstu a svätého prijímania, nás oslobodzuje od hriechu.

Po veriacim adresovanom pozvaní k svätému prijímaniu kňaz pripravuje dary. Najprv sa symbolicky láme chlieb. Kresťanská liturgia je hlboko zakorenená v židovskej bohoslužbe, náš Pán zjavil Eucharistiu pri židovskom rituálnom jedení. Pri ňom bolo zvykom, že hlava rodiny rozlámala chlieb na toľko kúskov, koľko bolo členov rodiny, aby tak ukázala ich jednotu. V liturgii kňaz rozláme chlieb na štyri časti a položí ich na diskos (zlatý tanier na stopke), aby symbolizovali kríž nášho Pána. Vskutku najstarším názvom pre božskú liturgiu bolo „lámanie chleba“ (Sk 2, 42). Kňaz vezme jeden z týchto kúskov, urobí ním znamenie kríža nad čašou a vloží ho do nej, aby symbolizoval vzkriesenie v zjednotení tela a krvi, pretože sväté prijímanie je účasťou na živote Kristovho vzkriesenia.

Kňaz pri tom povie: „Plnosť Svätého Ducha“, lebo práve mocou Svätého Ducha, božským pôsobením, sa uskutočňuje celé tajomstvo našej spásy. Potom diakon nádobkou s horúcou vodou urobí znamenie kríža nad čašou a naleje horúcu vodu do čaše, aby symbolizovala naše zjednotenie s Kristovou krvou. Diakon pri tom hovorí: „Horlivosť viery, plná Svätého Ducha.“ K svätej Eucharistii musíme pristupovať s vierou, že ide o skutočnú účasť na Kristovom tele a krvi, s vierou, ktorú môže potvrdiť len moc Svätého Ducha. Dary sú teraz pripravené, aby sme ich prijali v obrade svätého prijímania.

Zdroj: https://eparchyofpassaic.com/files/newsletter/20121007ecl.pdf Preložil o. Ján Krupa


Odber nových článkov


David Petras: Byzantská liturgia – Communition (3)David Petras: Byzantská liturgia – príprava na sväté prijímanie (1)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings