Spomienka na všetkých zosnulých

Z perspektívy Italo-albánskej cirkvi.

Kedy sa v byzantskom liturgickom roku spomína na zosnulých?

V byzantskej cirkvi sa na zosnulých nespomína vo fixný deň roka, ale pripomínajú sa pri dvoch osobitných príležitostiach: v sobotu pred Mäsopôstnou nedeľou, keď sa v našich farnostiach s mimoriadnym zápalom slávi ich pamiatka, a v predvečer Päťdesiatnice. Tieto dva dni sa označujú „zádušná sobota“ (gr. Psychosabbaton).

Cirkev nás takto pozýva k všeobecnej spomienke na „všetkých zosnulých v nádeji na vzkriesenie a večný život“.

Prečo sa na zosnulých spomína v blízkosti Päťdesiatnice a Štyridsiatnice?

Svojím zmŕtvychvstaním Pán porazil smrť a zachránil ľudstvo vykúpené z hriechu a večnej temnoty. Za toto musíme vzdávať vďaky Otcovi, ktorý nám darúva vzkrieseného Syna vo Svätom Duchu a oživuje aj naše smrteľné telá. Takto Otec z milosti a lásky vyhradzuje rovnaký osud slávneho Syna všetkým svojim ostatným deťom prostredníctvom moci Svätého Ducha, ktorý nám dovoľuje zostať v spoločenstve viery, nádeje a lásky so všetkými, ktorí nás predišli do Nebeského kráľovstva. A evanjeliový úryvok dňa (Jn 5, 24 – 30) nás vyzýva k počúvaniu Slova a k viere, aby sme neboli vystavení súdu a aby sme prešli zo smrti do života.

V blízkosti Štyridsiatnice, a teda pôstu a pokánia, nás Cirkev nabáda k súcitu, k uvedomeniu si svojej obmedzenosti a k rozjímaniu o smrti, ktorá nás núti obracať svoj pohľad na „Boha duchov/duší a každého tela“, ktorý nám darúva večný život. Aj evanjeliový úryvok dňa (Lk 21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36), zatiaľ čo nás pozýva k neustálej bdelosti, aby sme utekali pred malátnosťou ducha, nám pripomína veľký a hrozný deň „Súdu“, keď náhle príde „v oblaku s mocou a veľkou slávou“ Syn človeka, pred ktorým sa všetci musíme ukázať a musíme byť ho hodní.

Čo je základom modlitby za mŕtvych?

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 34 – 35). Láska, ktorú Kristus odporúča svojim učeníkom, je samotným životom Cirkvi, je to „nové“ prikázanie, na ktorom sa zakladá existencia každého veriaceho.

Ježiš opakovane tvrdí, že Zákon a Proroci sú zhrnutí v láske k Bohu a blížnemu (Mt 22, 36n; Mk 12, 28 – 31). Na konci života bude každý z nás súdený práve podľa lásky.

Modlitba za zosnulých je podstatným vyjadrením Cirkvi ako lásky. Prosíme Pána, ktorý je bohatý na milosrdenstvo a je priateľom ľudí, aby bol milosrdný v deň súdu a aby zosnulým, ktorí sú už vo večnosti, doprial odpočinok v Abrahámovom lone, v príbytkoch spravodlivých, kde nieto smútku, bolesti, ani stonania, ale život nekonečný, v očakávaní Parúzie (= druhého Kristovho príchodu). „Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku,“ recitujeme vo Vyznaní viery. Medzi nami živými a tými, ktorí zosnuli v Pánovi, existuje tajuplné vzájomné spoločenstvo lásky, ktoré nás vedie späť ku Kristovi, ktorý je láskou par excellence a Bohom života i smrti.

Prečo Cirkev odporúča modliť sa za zosnulých?

Cirkev od najstarších čias s veľkou zbožnosťou pestovala pamiatku zosnulých a keďže svätá a spasiteľná je myšlienka modliť sa za zosnulých, aby boli zbavení svojich hriechov (porov. 2 Mach 12, 43 – 45), obetovala za nich príhovory, najmä eucharistickú obetu: „Rozpomeň sa na všetkých, čo zosnuli v nádeji na vzkriesenie a večný život. Daruj im pokoj tam, kde žiari svetlo tvojej tváre“ (z liturgie sv. Jána Zlatoústeho). Sám svätý Ján Zlatoústy nalieha: „Neváhajme pomáhať tým, ktorí zomreli, a obetovať im svoje modlitby“ (PG 61, 594 – 595).

Popri modlitbe Cirkev odporúča aj almužnu a skutky pokánia.

V našich farnostiach je počas celého týždňa pred Štyridsiatnicou zvykom dávať almužnu žobrákom, ktorí prichádzajú klopať na dvere, a v sobotu, ktorou sa končí tento mimoriadny týždeň, sa dodnes chodí v sprievode na cintorín modliť sa k hrobom zosnulých.

Aká je špecifická modlitba za zosnulých v našej cirkvi?

Najbežnejšou modlitbou je modlitba Trisaghion,[1] v ktorej prosíme Pána, aby zosnulým doprial „odpočinok medzi duchmi/dušami spravodlivých“, na mieste svetla a veselosti, a aby im „ako milosrdný a ľudí milujúci Boh“ odpustil „každý hriech spáchaný slovom, skutkom a myšlienkou“. Táto modlitba sa prednáša pred ikonostasom, kde je na malom stolíku položený tanier s kolivou, teda s varenou pšenicou ochutenou rôznymi prísadami, ktorá sa potom rozdáva prítomným veriacim na počesť toho, ktorý nás predišiel v smrti, v nádeji na vzkriesenie. „Večná je tvoja pamiatka, náš nezabudnuteľný brat, hodný blaženosti,“ to je záverečný pozdrav, ktorý liturgia ohlasuje tým, ktorí zosnuli v Pánovi v očakávaní jeho druhého príchodu.

Aký zmysel má koliva?

Koliva majú hlboký mystický zmysel: tak ako pšeničné zrno, aby vyklíčilo, musí byť pochované, tak aj tí, ktorí majú mať účasť na večnej blaženosti, musia podstúpiť smrť. Táto symbolika je inšpirovaná známym evanjeliovým úryvkom: „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu“ (Jn 12, 24). A svätý Pavol zdôrazňuje túto duchovnú plodnosť, pričom používa rovnaké prirovnanie ako Ježiš: „Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie“ (1 Kor 15, 36).

Tento zákon smrti, ktorý je cestou k vzkrieseniu a pravému životu, platí  predovšetkým pre Ježiša: on svojou smrťou spasí celé ľudstvo; ale platí aj pre nás kresťanov: ak nezomrieme ako pšeničné zrno pochované v zemi, nebudeme môcť vstúpiť do dimenzie nekonečne intenzívnejšieho a plodnejšieho života.

Môžeme veriť, že každá smrť je plodná?

Po vysvetlení podobenstva o pšeničnom zrne ho Ježiš doplní tým, že ho aplikuje na nás: „Kto miluje vlastný život, stratí ho.“ Milovať vlastný život tu znamená žiť v sebectve, odmietať slúžiť Bohu a svojim bratom, a tak sa pýtame: ako môže byť smrť pozitívna a plodná, keď prichádza len preto, aby ukončila existenciu v sebectve? Naproti tomu stratiť svoj život v službe Bohu a blížnemu, v láske a plnosti, znamená zachovať si ho pre večnosť.

Večný život! Ale ako si ho predstavovať a túžiť po ňom?

Ježiš podáva najjednoduchšiu definíciu večného života: Ak mi niekto chce slúžiť, nech ma nasleduje, nech je mojím učeníkom a napodobňovateľom. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Večným životom, nebom, je byť s Kristom, ako to on sám prisľúbil kajúcnemu lotrovi, svojmu spoločníkovi v ukrižovaní na Golgote: „Veru, hovorím ti: ‚Dnes budeš so mnou v raji‘“ (Lk 23, 43).

Zdroj: Eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi dell’Italia continentale: Mistagogia della vita cristiania, L’Anno liturgico bizantino, Lungro 2019. Z taliančiny preložil o. Ján Krupa


[1] Poznámka Jána Krupu: Zjavne sa myslí na Panychídu.


Odber nových článkov


Kristus povolá posadnutého diablomVečná pamiatka! Vičnaja pamjať!

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings