Kristus naša Pascha II.: Sväté tajomstvá služby – Manželstvo

470 Vo svätých tajomstvách manželstva a posvätných stavov kresťan dostáva milosť Svätého Ducha na budovanie Cirkvi, Kristovho tela. Vo svätom tajomstve manželstva Cirkev požehnáva muža a ženu, ktorých Kristus povolal, aby vytvorili domácu cirkev – kresťanskú rodinu. V tajomstve posvätných stavov Cirkev milosťou Svätého Ducha ustanovuje mužov, povolaných Kristom do služby spoločenstvu veriacich, aby ohlasovali evanjelium, boli pastiermi Božieho ľudu a posväcovali ho. Dokonalým vzorom služby v manželstve i v posvätných stavoch je Kristus, ktorý „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mt 20, 28).

471 Boh stvoril ľudské bytosti ako muža a ženu: „Od teba [Bože] pochádza to, že mužovi sa pridáva žena na pomoc a pokračovanie ľudského rodu… požehnal si ich a povedal si: ‚Ploďte a množte sa a podmaňte si zem.‘ Skrze manželský zväzok si obidvoch urobil jedným údom.“[1] V Cirkvi je manželský zväzok svätým tajomstvom, v ktorom muž a žena zjavujú nový život v Kristovi. Kresťanské manželstvo nie je len prirodzeným vzťahom, spoločným životom a skúsenosťou; je príležitosťou na posvätenie. Manželstvo je sväté tajomstvo (sviatosť), v ktorom sa milosťou Svätého Ducha muž a žena spájajú do jedného tela a vytvárajú domácu cirkev. Rodinný zväzok vytvorený manželstvom je spoločenstvom osôb, ktoré je podľa Božieho plánu ikonou vzťahu osôb Najsvätejšej Trojice.

472 Manželstvo je založené na tom, že manželia sa navzájom dopĺňajú. Cirkev o tom vydáva svedectvo v modlitbe obradu korunovania: „Svätý Bože, z prachu si stvárnil Adama, z jeho rebra si utvoril ženu a manželským zväzkom si mu pridal pomocníčku jemu podobnú, lebo tvojej velebnosti sa páčilo, aby človek nebol na zemi sám.“[2] Muž a žena sa vo svojej rodovej rozličnosti navzájom dopĺňajú a vytvárajú nerozlučné spojenie jedného tela.


Odber nových článkov


473 Prostredníctvom manželstva Pán uskutočňuje dejiny spásy:

Ty si požehnal svojho služobníka Abraháma, otvoril si lono Sáry a jeho si urobil otcom množstva národov [porov. Gn 12, 1 – 13; 17, 1 – 22; 18, 1 – 16; 21, 1 – 8; Rim 4, 18]. Ty si Rebeke daroval Izáka a požehnal si jej potomstvo [porov. Gn 24 – 25; 27]. Ty si Ráchel zjednotil s Jakubom a vyviedol z neho dvanástich patriarchov [porov. Gn 29 – 31; 35]. Ty si spojil manželským zväzkom Jozefa a Asenatu a daroval si im ovocie plodenia, Efraima a Manassesa [porov. Gn 41, 44 – 52; 46, 20]. Ty si prijal Zachariáša a Alžbetu a ich dieťa si ustanovil za Predchodcu [porov. Lk 1, 5 – 25; 39 – 80]. Ty si spôsobil, aby z koreňa Jesseho podľa tela vyrástla vždy panna, z nej si prijal telo a narodil si sa na spásu ľudského rodu.[3]

474 Kristus „uznal za vhodné ukázať svojím príchodom do galilejskej Kány, že manželstvo je hodné úcty“.[4] Kriste, ty si „požehnal tamojšie manželstvo, aby si zjavil, že tvojou vôľou je zákonný manželský zväzok a v ňom plodenie detí“.[5]

475 Kresťanské manželstvo je založené na Kristovom prikázaní lásky: „Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34). Apoštol Pavol prikazuje manželovi, aby miloval svoju manželku, „ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu“ (Ef 5, 25). Manželke potom prikazuje, aby si svojho manžela vážila tak, ako si váži Pána, pretože manžel je hlavou manželky, ako je Kristus hlavou Cirkvi (porov. Ef 5, 22 – 25). Toto je možné, pretože manžel a manželka sú spojení láskou nielen medzi sebou navzájom, ale aj s Kristom. Keď si navzájom darúvajú svoju lásku, darúvajú ju Kristovi a keď ju darúvajú Kristovi, darúvajú si ju navzájom. V tomto vzájomnom darúvaní lásky spoločne rastú do jedného Kristovho tela (porov. Ef 5, 31 – 32).

476 Manželstvo ako zväzok lásky medzi mužom a ženou vyplýva zo samotnej prirodzenosti ľudskej osoby: „Zdá sa, že Boh od počiatku urobil osobitné opatrenie pre tento zväzok; a keď hovoril o dvoch ako o jednom, povedal: ‚Ako muža a ženu ich stvoril.‘“[6] Vzájomná manželská láska muža a ženy je silou a základom pre rast silných rodín a vytváranie zdravých spoločností.[7]

Obrad korunovania

477 Obradu korunovania predchádzajú zásnuby. V predsieni chrámu tí, ktorí sa chcú zosobášiť, oznámia svoje rozhodnutie pred kňazom. Ten na znak ich zasnúbenia každému z nich nasadí na ruku prsteň a vysloví slová modlitby: „Pane, Bože náš… ty sám požehnaj toto zasnúbenie tvojich služobníkov a upevni slovo, ktoré si dali. Upevni ich tvojím svätým zjednotením… posilni ich zasnúbenie vo viere, jednomyseľnosti, pravde a láske.“ Prstene symbolizujú silu Pánovej lásky, ktorá posilňuje lásku snúbencov. Cirkev sa modlí, aby „anjel [Pánov] kráčal pred nimi po všetky dni ich života“.[8]

478 Kňaz vedie snúbencov do chrámu, pričom sa spievajú nasledujúce slová: „Blažení všetci, ktorí sa boja Pána, ktorí kráčajú po jeho cestách“ (Ž 127 [128], 1). Potom, rovnako ako pri božskej liturgii, sa začne obrad korunovania. Slávnostne zvolá: „Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha.“ Toto zvolanie naznačuje dôverné spojenie medzi svätým tajomstvom manželstva a svätou Eucharistiou, ktorej milosťou sa nevesta a ženích stávajú jedným telom.

Eucharistia je zdokonalením každej bohoslužby a pečaťou každého božského tajomstva. Cirkev robí dobre, keď pripravuje sväté dary pre zjednotenie a požehnanie manželského páru. Je to preto, lebo sám Kristus, ktorý nám dal tieto dary a sám je týmito darmi, prišiel na svadbu [v Káne Galilejskej], aby im [snúbencom] priniesol zjednotenie v pokoji a harmónii. Teda tí, ktorí sa zjednocujú v manželstve, by mali byť hodní svätého prijímania. Mali by byť spojení pred Bohom v chráme – Božom dome –, pretože sú Božími deťmi.[9]

479 Potom snúbenci položia pravé ruky na evanjeliár a zložia pred Bohom manželské sľuby. Sú to sľuby „lásky, vernosti a úcty v manželstve“. Zaväzujú sa, že sa neopustia „až do smrti“. Pevným základom manželského zväzku však nie je len súhlas snúbencov, ale predovšetkým Božia moc: „A teraz, Vládca, vystri svoju ruku z tvojho svätého príbytku a zjednoť svojho služobníka (meno) a svoju služobníčku (meno), lebo práve ty zjednocuješ muža so ženou.“ Práve od Pána pochádzajú všetky dary, ktoré vytvárajú a posilňujú toto zjednotenie: Kňaz potvrdzuje sľuby nevesty a ženícha slovami: „Spoj ich v jednomyseľnosti, korunuj ich láskou, urob z nich jedno telo a daruj im plod lona i ochotu prijať mnoho detí.“[10] „Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje“ (Mk 10, 9).

480 Kňaz dokončí obrad korunovaním ženícha a nevesty, trikrát ich požehná a vyhlási: „Pane, Bože náš, korunuj ich slávou a cťou.“ Koruny sú symbolom dôstojnosti ľudských osôb – mužov a žien. Sú stvorení ako „o niečo menší od anjelov“, všetko im je položené pod nohy (porov. Ž 8, 6 – 7; porov. Hebr 2, 7) a Boh ich povolal, aby boli spolu-stvoriteľmi, od Boha dostávajú potomstvo. Koruny sú tiež symbolom víťazstva manželov nad zmyselnou túžbou počas pytačiek: svoje telesné vášne podriadili manželskej láske. Koruny symbolizujú taktiež koruny mučeníctva, svedčia o vernosti Kristovej láske až do smrti.

481 Asketizmus kresťanského manželstva je prezentovaný aj v tropároch, ktoré sa spievajú pred sňatím korún. V prvom tropári počujeme slová: „Izaiáš, plesaj! Panna v lone nosila a porodila Syna, Emanuela, Boh i človeka…“ Cirkev sa raduje z naplnenia Izaiášovho proroctva o Emanuelovi – o Bohu s nami –, ktorý prichádza do nového manželstva a prebýva v ňom ako v domácej cirkvi. V druhom tropári, „Svätí mučeníci, dobre ste zápasili a získali ste veniec víťazstva…“, Cirkev prosí svätých mučeníkov o ich príhovor. Modlite sa, aby sa Kristus, „chvála apoštolov a jasanie mučeníkov“ (ako sa spieva v treťom tropári), stal chválou a jasaním tohto páru, aby vo svojom manželstve napodobňovali obetavú lásku mučeníkov a ohlasovali jednopodstatnú Trojicu.

482 Keď kňaz sníma z hláv koruny, modlí sa, aby Kristus prijal koruny manželov „vo  svojom kráľovstve, zachovávajúc ich nepoškvrnené, neporušené a nedotknuté na veky vekov“. Je to znak, že prostredníctvom Kristovej moci je manželská láska páru silnejšia ako smrť a pretrvá naveky. Obrad korunovania sa končí požehnaním manželov v mene Najsvätejšej Trojice, ktorej sú povolaní byť ikonou.

Obrad druhého korunovania

483 Láska nezaniká smrťou jedného z manželov. Láska je silnejšia ako smrť. Cirkev povzbudzuje vdovca alebo vdovu, aby zachovali vernosť zosnulému partnerovi ako prejav ich jedinečného vzťahu. Na svedectvo o večnosti ich lásky ich vyzýva, aby sa zdržali druhého manželstva (porov. 1 Kor 7, 40). Ak je však pre vdovca alebo vdovu príliš ťažké zostať bez manželského vzťahu, Cirkev môže udeliť požehnanie na druhé korunovanie. Keď si vdovec berie vdovu (teda keď obaja manželia boli predtým zosobášení), Cirkev požehná ich manželstvo osobitným obradom druhého korunovania. Niektoré modlitby tohto obradu majú kajúci charakter. Kňaz sa modlí: „Očisť svojich služobníkov od neprávostí, lebo nie sú schopní znášať námahu a ťarchu dňa ani telesnú túžbu, a tak vstupujú do druhého manželského spoločenstva, ako si to uzákonil skrze apoštola Pavla“[11] (porov. 1 Kor 7, 9; 7, 39).

Obrad požehnania páru pri dvadsiatom piatom alebo päťdesiatom výročí

484 Svätá Cirkev si vysoko cení svedectvo tých manželských párov, ktoré spolu žijú dvadsaťpäť, päťdesiat alebo sedemdesiatpäť rokov. Slávnostne a verejne ich požehnáva, ďakuje Pánovi za ich svedectvo vzájomnej vernosti a lásky a predstavuje ich ako živý vzor pre ostatné manželské páry.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa.


[1] Trebnik, Obrad korunovania, Druhá modlitba pre zasnúbenie; Prvá modlitba pre korunovanie.

[2] Trebnik, Obrad korunovania, Druhá modlitba.

[3] Trebnik, Obrad korunovania, Prvá modlitba.

[4] Trebnik, Obrad korunovania, Tretia modlitba.

[5] Trebnik, Obrad korunovania, Prvá modlitba.

[6] Ján Zlatoústy, Homílie na List Efezanom, 20, 1: PG 62, 135.

[7] Porov. Druhý vatikánsky koncil, Dekrét Apostolicam actuositatem [O apoštoláte laikov], 11.

[8] Trebnik, Obrad korunovania, Tretia modlitba nad snúbencami.

[9] Simeon Solúnsky, O manželstve, 282: PG 155, 512.

[10] Trebnik, Obrad korunovania, Modlitba pred korunovaním.

[11] Trebnik, Obrad druhého korunovania, Druhá modlitba.

Kristus naša Pascha II.: Sväté tajomstvá služby – Sväté stavyKristus naša Pascha II.: Sväté tajomstvá uzdravenia – Sväté pomazanie

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings