Ochrana presvätej Bohorodičky (1. október)

o. Ján Krupa

Oddanosť Božej Matke byzantských katolíkov v USA.

Šiesteho októbra 1974 biskupi byzantsko-rusínskej Munhallskej metropolitnej provincie posvätili krásnu byzantskú kaplnku na počesť Božej Matky v Národnej svätyni Nepoškvrneného počatia v hlavnom meste USA. Má to byť trvalá pamiatka symbolizujúca lásku, ktorú rusínsky ľud prechováva k Božej Matke.

Pri tejto slávnostnej príležitosti, ktorej svedkami boli tisíce ľudí, metropolitný arcibiskup Štefan J. Kočiško prečítal spoločne vydané Vyhlásenie o zasvätení celej metropolitnej provincie Bohorodičke s titulom Ochrankyňa –  Pokrov, pokračujúc v stáročnej tradícii svojich predkov v Európe, ktorí sa odnepamäti utiekali k Božej Matke s prosbou o orodovanie pred trónom jej božského Syna.

Keď v roku 1773 rakúsko-uhorská vláda trvala na znížení počtu prikázaných sviatkov pre jej byzantských katolíkov, ctihodný mukačevský biskup Andrej Bačinský (1773 – 1809) odpovedal: „Nemôžeme vypustiť sviatok Pokrova (Ochrany), lebo tento je patronátnym sviatkom našej eparchie a naši ľudia sú zvyknutí svätiť ho veľmi slávnostne.“ A tak tento sviatok zostal jedným z prikázaných vo všetkých našich eparchiách v Európe.

Jeden z podkladov mimoriadnej oddanosti rusínskych veriacich Božej Matke pochádza zo samotnej náklonnosti všetkých slovanských národov k matriarchálnemu spoločenskému systému. Vo všetkých slovanských rodinách je matka veľmi rešpektovaná, pestovaná a milovaná. Úcta slovanského ľudu k Božej Matky má solídny biblický základ. Keď náš Spasiteľ zomieral na kríži, zveril celú svoju Cirkev do Máriinej materskej starostlivosti: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 26).

Historický základ Pokrova

Historickým základom pre uctievanie Božej Matky pod jej titulom „Ochrana“ je videnie svätého Andreja a jeho učeníka svätého Epifána v blachernskom chráme za hradbami Konštantínopola, v ktorom sa od roku 458 uchovávalo a uctievalo vzácne rúcho preblahoslavenej Matky.

Počas vlády Leva VI. Múdreho († 912) bol Konštantínopol zasiahnutý morom, ktorý decimoval jeho obyvateľstvo. Ľudia v núdzi sa zhromaždili v blachernskom chráme, aby prosili Božiu Matku o orodovanie za nich. Svätí Andrej a Epifán počas modlenia s davom mali videnie preblahoslavenej Matky, obklopenej svätými, ako sa modlí s vystretými rukami a prelieva súcitné slzy.

Na konci svojej modlitby si Bohorodička sňala pokrývku (omoforion) z hlavy a rozprestrela ju nad davom ľudí na znak jej nebeskej ochrany. Mor okamžite ustúpil a od tej doby sa v Konštantínopole každoročne v prvý októbrový deň slávil sviatok Ochrany (Pokrova) Božej Matky.

Mariánske dogmy

Máriina veľkosť a moc majú korene v jej božskom materstve. Na treťom ekumenickom koncile, ktorý sa konal v roku 431 v Efeze, bola Mária definovaná ako „Bohorodička“ – „Božia Matka“. Dogma o jej nepoškvrnenom počatí, verejne vyhlásená v roku 1854, objasňuje, že Mária, keďže Božia Matka, bola počatá bez hriechu.

Pretože Mária sa mala stať živým svätostánkom nášho Spasiteľa, bola „milosti plná“ – celá svätá (Lk 1, 29). Hoci porodila Božieho Syna, bola a zostala pannou, pretože Syn, ktorého porodila, bol počatý zo Svätého Ducha (Táto dogma bola definovaná v roku 553 na piatom ekumenickom koncile, ktorý sa zišiel v Konštantínopole).

Tým, že sa stala Božou Matkou, stala sa aj našou matkou, pretože my sme údmi Kristovho tajomného Tela, t. j. jeho Cirkvi (porov. Ef 5, 29 – 30). Máriu, keďže je Božia Matka, vzal jej božský Syn s telom i dušou do neba, ako to verejne vyhlásila dogma o Nanebovzatí Panny Márie v roku 1950.

Toto byzantskí katolíci veria a vyznávajú. Slávnostne sa držia učenia Cirkvi, že preblahoslavená Panna Mária – Bohorodička – Božia Matka je „čestnejšia ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni“ (byzantská liturgia).

Ochrana Bohorodičky v stredoeurópskych dejinách

Mária prejavila svoj materinský záujem a svoju mocnú ochranu svojho ľudu na rôznych miestach a v rôznych dobách. Kto dokáže vymenovať jej zjavenia a jej uzdravenia, najmä prostredníctvom jej zázračných ikon? Ich počet je veľký na Východe aj Západe. Aj rusínsky ľud bol požívateľom jej nežného záujmu a jej príhovoru pred trónom jej božského Syna.

Prvý záznam je z roku 1670, keď v našom drevenom chráme v Klokočove jej ikona zázračne ronila slzy. To sa zopakovalo v roku 1696 v Mariapovči (dnes v Maďarsku). O tri roky neskôr jej ikona ronila slzy vo farskom chráme v obci Mikola neďaleko Kluža (dnes v Rumunsku). Keď pôvodnú ikonu z Mariapovča vzala cisárska rodina do Viedne, tam dnes spočíva v Dóme svätého Štefana, prestala roniť svoje zázračné slzy. Kópia pôvodnej ikony, ako jej náhrada v chráme v Mariapovči, zázračne ronila slzy v roku 1717 a v roku 1905.

Mukačevský biskup Juraj Genad Bizanci, OSBM (1716 – 1733) začal s výstavbou veľkolepého chrámu na počesť Božej Matky v Mariapovči. Biskup Michal Manuel Olšavský, OSBM ho posvätil a odovzdal do duchovnej starostlivosti otcov baziliánov. Pri slávnostnej posviacke tohto chrámu v roku 1756 biskup Olšavský zveril svoju eparchiu a celý svoj ľud pod ochranu Božej Matky a vyhlásil sviatok Ochrany (Pokrova) za patronátny sviatok Mukačevskej eparchie.

Po prvej svetovej vojne chrám v Mariapovči zostal v Maďarsku. Byzantskí veriaci Ruténie, ktorí naďalej chceli verejne prejavovať svoju lásku k Božej Matke a zostať pod ochranou presvätej Bohorodičky, začali putovať do baziliánskeho monastiera na Černečej hore v Mukačeve, kde v roku 1926 biskup Peter Gebej (1924 – 1931) vystavil ďalšiu zázračnú ikonu na verejné uctievanie. Táto ikona bola namaľovaná v roku 1453 v Konštantínopole a bola darom pápeža Pia XI. Pri príležitosti vystavenia tejto ikony biskup znovu zasvätil Mukačevskú eparchiu ochrane Božej Matky, pričom ju prosil, aby „roztiahla svoj ochranný omoforion na kňazov, na náš dobrý ľud a milovanú Mukačevskú eparchiu“.

Pokrov v USA

Skrze jej orodovania a prostredníctvom oficiálneho verejného vyhlásenia sa Bohorodička – Božia Matka – Presvjataja Bohorodica stala vzácnou súčasťou našej náboženskej tradície.

V Spojených štátoch si Rusíni udržali mimoriadnu úctu k Božej Matke. Od roku 1935 každý víkend Sviatku práce byzantskí Rusíni putujú na Vrch svätej Makríny (Mount Saint Macrina) v Uniontowne v štáte Pensylvánia, aby si ju uctili verejne a modlili sa pred jej ikonou s titulom Naša Pani ustavičnej pomoci, ktorú tejto komunite daroval pápež Pius XI. so žiadosťou, aby pod týmto titulom pestovali oddanosť Božej Matke. Počas výročnej mariánskej púte na Sviatok práce v roku 1954 sa klérus, rehoľníci a veriaci tejto eparchie zasvätili jej ochrane.

V eparchii Parma si veriaci verejne uctievajú preblahoslavenú Pannu Máriu prostredníctvom každoročnej púte, ktorá sa koná v čase jej sviatku Zosnutia – Uspenija – vo Svätyni Našej Pani máriapovčskej v Burtone v štáte Ohio.

Eparchia Passaic má totožnú svätyňu v Matawane v štáte New Jersey v duchovnej starostlivosti maďarských otcov baziliánov. Tam sa každoročne koná podobná púť. Veriaci a klérus sa zúčastňujú aj na každoročnej augustovej púti otcov františkánov v Sybertsville v Pensylvánii.

Najnovšou svätyňou, ktorú zasvätili preblahoslavenej Matke – Bohorodičke – rusínski veriaci v Amerike, je svätyňa Svätej ochrany v Národnej svätyni Nepoškvrneného počatia vo Washingtone, D.C.

Táto svätyňa bola postavená vďaka ich ohromnej štedrosti na znak poďakovania preblahoslavenej Panne Márii a ako prejav ich lásky a oddanosti Bohorodičke – Božej Matke. Posviacka tejto svätyne v októbri 1974 bolo načasované tak, aby sa zhodovalo s oslavou Zlatého výročia založenia našej eparchie. Práve na koncelebrovanej pontifikálnej liturgii v deň posviacky zaznelo Vyhlásenie hierarchov, ktorým sa klerici, rehoľníci a veriaci zverili do ochrany preblahoslavenej Matky.

Pod jej mocnou ochranou začali rusínski veriaci druhé polstoročie svojho náboženského života a služby organizovanému náboženskému životu v Spojených štátov amerických. Konajú tak v atmosfére, keď sú lepšie poznaní, viac rešpektovaní, cirkevne silnejší, pretože majú metropolitnú provinciu s metropolitným arcibiskupom, (prvýkrát v dejinách ich ľudu) archieparchiu a dve eparchie, dvoch sufragánnych biskupov a jedného pomocného biskupa a v každej eparchii sa vytvárajú nové farnosti. S vďačnosťou pripisujú tento rast Máriinmu neutíchajúcemu orodovaniu v ich prospech. S neochvejnou láskou k nej a „pod jej ochranou“ hľadia do budúcnosti s väčšou dôverou a dokonca silnejšou vierou.

„Presvätá Bohorodička, zachráň nás!“ „Presvjataja Bohorodice, spasi nas!“

Modlitba

Pod tvoju ochranu sa utiekame, Bohorodička Panna. Prosbami našimi nepohŕdaj v potrebách našich, ale vysloboď nás z nebezpečenstva, ty jediná čistá a požehnaná.

Preslávna, vždycky Panna, Bohorodička Mária, Matka Krista, nášho Boha, prijmi naše modlitby a predlož ich svojmu Synovi a nášmu Bohu, nech spasí a osvieti tvojím prostredníctvom naše duše.

Bohorodičník

Nezahanbiteľná Zastankyňa kresťanov, nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu. Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, veď ťa stále vzývame, predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

Zdroj: Pôvodne publikované na internetovej stránke rusínskej Pittsburskej archieparchie. https://archpitt.org/devotion-of-byzantine-catholics-to-the-mother-of-god/ Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Na Slovensku publikované v konzervatívnom denníku Postoj.


Zdroj obrázka: https://orthodoxmonasteryicons.com/products/theotokos-the-holy-protection-icon-2


Odber nových článkov


Ochrana našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky a vždy Panny MáriePokrov – Ochrana presvätej Bohorodičky (1. október)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings