Svätý Jakub (23. október)

Evanjeliá nám jednomyseľne hovoria, že spomedzi svojich dvanástich hlavných učeníkov Pán Ježiš mal osobitný vzťah s Petrom, Jakubom a Jánom. Spolu s Petrovým bratom Andrejom boli prvými povolanými z Dvanástich. Ježiš po tom, čo vyzval Petra a Andreja, aby ho nasledovali, pozval k tomu aj Jakuba a jeho brata Jána – synov Zebedeja. Ježiš potom navštívil synagógu v Kafarnaume a zašiel do domu Šimona (Petra) a Andreja, pričom so sebou vzal Jakuba a Jána (pozri Mk 1, 29 – 31).

V evanjeliách sa píše, že Ježiš si vybral Petra, Jakuba a Jána a urobil z nich svojich najbližších spolupracovníkov a obľúbených spoločníkov. Keď Pána zavolali do domu Jaira, ktorý sa bál o život svojej dcéry, „nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi“ (Mk 5, 37).

Tí istí traja učeníci boli svedkami Pánovho premenenia na vrchu a boli mu najbližšie na konci jeho služby. „Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami, pýtali sa ho Peter, Jakub, Ján a Andrej: ‚Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa toto všetko začne plniť‘“ (Mk 13, 3 – 4). Tí istí traja prišli s Ním do záhrady po Poslednej večeri. „Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom: ‚Sadnite si tu, kým sa pomodlím.‘ Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána“ (Mk 14, 32 – 33).

Jakubova smrť

O niekoľko rokov po Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní nastal „veľký hlad po celom svete… za (cisára) Klaudia“ (Sk 11,28), ktorý vládol v rokoch 41 až 54. Tento hladomor spomínajú viacerí doboví židovskí aj pohanskí spisovatelia, napríklad Jozef Flávius, Tacitus a Suetonius, ktorí ho opísali ako „dôsledok neúrody, ktorá sa vyskytla v rozpätí niekoľkých rokov“ (Životy cisárov, 18).

„V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi a mučil ich. Jánovho brata Jakuba zabil mečom. A keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal chytiť aj Petra. Boli práve dni Nekvasených chlebov“ (Sk 12, 1 – 3). Jakub teda zomrel ako prvý spomedzi najbližších Kristových nasledovníkov; Peter bol oslobodený z väzenia (pozri Sk 12, 5 – 11) a pokračoval v posilňovaní cirkví vznikajúcich po celej Rímskej ríši.

Klement Alexandrijský, ktorý žil v Jeruzaleme na konci druhého storočia, zaznamenal inak neznámu anekdotu o smrti svätého Jakuba. Euzébius ju zaradil do svojich Cirkevných dejín. „O tomto Jakubovi Klement v siedmej knihe svojich Hypotyposes rozpráva príbeh hodný zmienky. Rozpráva ho tak, ako mu ho podali tí, čo žili pred ním. Hovorí, že ten, ktorý Jakuba viedol na súdnu stolicu, keď ho videl vydávať svedectvo, bol dojatý a vyznal, že aj on sám je kresťanom. Preto ich oboch, ako hovorí Klement, odviedli spolu; a on cestou poprosil Jakuba, aby mu odpustil. A Jakub mu po chvíli premýšľania povedal: Pokoj s tebou! a pobozkal ho. A tak boli obaja sťatí v tom istom čase“ (Cirkevné dejiny, II, 9).

Hlava svätého Jakuba je údajne pochovaná v jeruzalemskej arménskej katedrále, ktorá je zasvätená svätému Jakubovi, bratovi Jána, a tiež svätému Jakubovi Spravodlivému, bratovi Pána. V jednej z jej kaplniek, postavenej v 5. storočí, červená mramorová doska pred oltárom označuje miesto, kde je pochovaná Jakubova hlava, na predpokladanom mieste Jakubovho sťatia.

Svätý Jakub v Španielsku?

Podľa tradície ranej Cirkvi svätý Jakub zomrel bez toho, aby opustil Jeruzalem (porov. Klement Alexandrijský, Stromata VI; Apollonius, citovaný Euzébiom, Cirkevné dejiny VI, 18). Napriek tomu na Západe existuje veľmi vážená tradícia, že svätý Jakub priniesol evanjelium do Španielska a potom sa vrátil do Jeruzalema, kde zomrel.

Podľa tejto tradície niekedy po Päťdesiatnici svätý Peter žreboval s apoštolmi, aby prerozdelili časti sveta, do ktorých apoštoli prinesú evanjelium. Jakubovi pripadol Pyrenejský polostrov. O takejto tradícii nenájdeme žiadnu istú zmienku v nijakom ranom spise, ani na prvých konciloch; prvú istú zmienku nachádzame v martyrológiu, ktoré v 9. storočí zostavil švajčiarsky benediktínsky mních Notker z kláštora St. Gallus.

Podľa inej španielskej tradície sa 2. januára v roku 40 svätému Jakubovi zjavila Božia Matka, ktorá stála na stĺpe na brehu rieky Ebro a prikázala mu, aby tam postavil chrámu na jej počesť. Tento stĺp sa dnes uctieva v súčasnej Bazilike Panny Márie zo Stĺpu v Zaragoze v strednom Španielsku.

V Španielsku je ešte viac uctievaná svätyňa svätého Jakuba v Santiagu de Compostela v španielskej Galícii, ktoré je považované za miesto odpočinku tela svätého Jakuba. Podľa tradície, ktorá je zaznamená v Codex Calixtinus z 12. storočia, Jakubovi učeníci si mohli vyzdvihnúť jeho telo po jeho sťatí. Potom bolo údajne zázračne prenesené do Galície, kde bolo pochované v Compostele.

Hovorí sa, že tieto relikvie objavil v 9. storočí istý pustovník a stali sa ústredným bodom každoročnej púte do Compostely, ktorá sa odvtedy nazýva Cesta svätého Jakuba.

V roku 1879 boli znovu odhalené údajné pozostatky svätca v Compostele a v roku 1884 pápež Lev XIII. vydal bulu Omnipotens Deus, v ktorej „in perpetuum“ vyhlásil, že skutočne ide o pozostatky svätého Jakuba a jeho dvoch spoločníkov – Atanáza a Teodora. Neexistuje žiadna historická dokumentácia na podporu tohto tvrdenia.

Večiereň na sviatok svätého Jakuba (30. apríl)

Pane, ja volám k tebe

Rybárskou udicou milosti si vyťahoval ľudí z hlbín márnosti. Dôstojný Jakub, poslúchal si príkazy Učiteľa, ktorý osvecoval všetky tvoje myšlienky a zjavoval ťa ako apoštola a svätého kazateľa, lebo vysvetľuješ, najblahoslavenejší, jeho nepochopiteľné božstvo.

Osvietenie Svätým Duchom zostúpilo na teba v podobe ohňa a urobilo z teba božskú nádobu,  blahoslavený, a mocou rozptýlilo temnotu bezbožnosti a osvietilo svet jasom tvojich premúdrych slov, Jakub, kazateľ tajomstiev, vodca apoštolov, očitý svedok Krista.

Bleskom svojho kázania si osvecoval tých, ktorí prebývali v temnote nevedomosti, slávny Jakub. Odhaľoval si im, že sú synmi skrze vieru v Učiteľa a Boha, ktorého umučenie a smrť si horlivo napodobňoval. Stal si sa dedičom slávy, múdrym, ktorý hovorí z Boha, a najvernejším učeníkom.

Príďte, hymnami zloženými zo žalmov vychváľme Jakuba – kazateľa nebeských tajomstiev a vykladača evanjelia, lebo sa ukázal ako rieka mystického raja, ktorá zavlažuje duchovné brázdy nebeskými prúdmi a zjavuje ich, aby prinášali ovocie Kristovi Bohu, ktorý na Jakubove modlitby poskytuje očistenie, osvietenie a veľkú milosť.

Zdroj: https://melkite.org/faith/st-james-october-23 Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.etsy.com/listing/941529365/saint-james-the-great-st-james-son-of


Odber nových článkov


Príbeh o boháčovi a LazároviSvätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat (23. október)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings