Posvätenie manželstva

Telo pozostáva z buniek. Aby telo bolo živé, musia byť jeho bunky živé. Aby Kristovo telo medzi nami bolo živé, Svätý Duch musí doň ustavične vkladať nové živé bunky tým, že manželské spoločenstvá, ktoré majú toto želanie, premieňa na bunky Kristovho tela, na bunky Cirkvi: toto je sväté tajomstvo korunovania, konsekrácie, posvätenia manželskej lásky Svätým Duchom, ktoré sa obvykle nazýva „sviatosť manželstva“.

V slávení sobáša nachádzame rovnaké prvky ako v slávení krstu a Eucharistie:

1. obeta

2. spomienka alebo anamnéza, vďačná spomienka na Božie zázraky.

3. epikléza alebo zvolávanie Svätého Ducha, aby uskutočnil, čo spomienka pripomenula.

4. spoločenstvo alebo spoločná účasť páru na živote Kráľovstva.

1. Obeta

V priebehu Eucharistie Cirkev obetuje Bohu chlieb a víno; v priebehu slávenia sobáša Cirkev obetuje Bohu snúbenca a snúbenicu, ktorí sa obetujú jeden druhému a obaja spolu Bohu. To vyjadruje sľub vernosti, ktorý si snúbenci navzájom dávajú, rovnako ako celá bohoslužba zásnub, v priebehu ktorej sa im ako záloha ich vernosti odovzdávajú prstene alebo svadobné obrúčky.

2. Anamnéza

V priebehu slávenia Eucharistie anamnéza je vďačnou spomienkou na celé Kristovo  dielo spásy; v priebehu slávenia sobáša anamnéza je úžasnou spomienkou na všetko, čo Boh urobil pre sväté páry, ktoré od Abraháma a Sáry až po Joachima a Annu pripravovali narodenie Panny Márie a prostredníctvom nej prijatie Božieho Syna ľudstvom.

Anamnézou je aj spomienka na svadbu Krista a Cirkvi, tajomný model zväzku medzi mužom a ženou. Anamnézou je napokon spomienka na svadbu v Káne Galilejskej, počas ktorej Kristus urobil svoj prvý zázrak. Tam na prosby svojej matky premenil bezfarebnú, mdlú vodu na červené, silné „dobré víno“ – lebo už nebolo vína – a tak prinavrátil radosť, všetko premenil svojou zázračnou prítomnosťou: Boh sa vtelil, aby všetko zmenil a vstúpil do každodenného života ľudí.

3. Epikléza

V priebehu eucharistického slávenia epikléza je modlitbou, ktorou prosíme Boha, aby zoslal svojho Svätého Ducha na chlieb a víno a premenil ich na Kristovo telo a krv.

Počas slávenia sobáša epikléza je modlitbou, ktorou prosíme Boha, aby zoslal svojho Svätého Ducha na muža a ženu, aby ich korunoval „slávou a cťou“ (pri týchto slovách im kňaz nasadí koruny na hlavy), aby premenil manželský pár na živú bunku Kristovho tela. Svätý Duch prichádza, aby svojou prítomnosťou korunoval ich lásku, aby ich spojil so zdrojom lásky, so samotným Bohom, „lebo Boh je láska“.

Takto pár uskutoční božskú podobu, lebo Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu: „Muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27). Stvoril ich, aby sa títo dvaja, zjednotení láskou, stali jedným telom; aby títo dvaja boli jedno, tak ako sú vo svojom božskom vzore Traja jedno. Takýmto spôsobom Svätý Duch pomáha mužovi a žene, aby sa postupne stali skutočnými osobami na Boží obraz, ktorými sú len do tej miery, do akej sú navzájom spojení, aby sa stali – zostávajúc dvaja – jedno.

Po korunovaní nasleduje ako výraz radosti akýsi radostný tanec s evanjeliom – predstavujúcim prítomnosť Krista –, v priebehu ktorého sa zároveň vzýva Izaiáš a svätí mučeníci.

a) Izaiáš, aby plesal, že sa naplnilo jeho proroctvo. Veď prorokoval (7, 14): „Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel [Boh s nami].“ Teraz tu nový korunovaný a požehnaný pár zo svojej strany prijíma Emanuela: Božie Slovo sa stalo prítomným v lone páru, stalo sa telom v páre, ktorý sa tak stáva Cirkvou v malom, živou bunkou Kristovho tela.

b) Svätí mučeníci, ktorí boli po statočnom boji korunovaní božskou slávou, sú vzývaní, aby pomohli novomanželom viesť takisto dobrý boj, na konci ktorého je koruna: Manželský život v skutočnosti nie je ľahký, znamená aj tvrdý boj, trvalé zriekanie sa sebectva, skutočný kríž, askézu, ktorou človek odumiera sebe, aby žil pre druhého: „Nech na nich zostúpi radosť, ktorú mala blažená Helena, keď objavila úctyhodný Kríž.“ Nie je nijakou iróniou prirovnávať manželstvo k slávnemu mučeníctvu.

4. Sväté prijímanie

Eucharistia vedie k svätému prijímaniu, sobáš tiež. Muž a žena, zjednotení Svätým Duchom, sa zjednocujú v Kristovi, spoločne sa stávajú údmi Kristovho tela, ku ktorému sa pripájajú prostredníctvom eucharistického prijímania. Obrad manželstva, ktorého súčasťou je sväté prijímanie vopred posvätených darov, bol v Cirkvi bežný až do 15. storočia.

O tomto starobylom zvyku svedčí spoločný kalich s vínom, z ktorého dnes manželia pijú po spoločnej modlitbe Otče náš. Tým, že manželia každú nedeľu spoločne pristupujú k svätému prijímaniu, uskutočňujú účelnosť manželstva: vstup vo dvojici do tajomstva Krista, či skôr vstup celej budúcej rodiny do tohto tajomstva.

Nezabúdajme, že láska je tvorivá a spojenie muža a ženy obvykle vedie k tomu, že Boh vďaka láske páru stvorí deti. Splodenie detí je Božím požehnaním, o ktoré sa v priebehu obradu sobáša túžobne prosí a túžobne sa želá: Sviatosť manželstva je základom rodinnej/domácej cirkvi, ktorej členovia – pár a ich deti – odteraz spoločne kráčajú v Kristovi k jeho požehnanému Kráľovstvu.

Hoci Svätý Duch posväcuje manželskú lásku prostredníctvom sviatosti manželstva, nezabúdajme, že od čias, keď sa Ján Krstiteľ utiahol do púšte, aby tam bol sám s jediným Bohom, a okolo roku 300 urobil to isté svätý Anton Veľký v Egypte, túžba po Bohu nikdy neprestala niektorých ľudí vyzývať, aby sa v samote a tichu usilovali nasýtiť sa jedinou Božou láskou.

Rozkvet človeka vo výlučnom kontakte s touto pohlcujúcou láskou – t. j. mníšsky život – Cirkev vždy vysoko hodnotila, prinajmenšom rovnako ako rozkvet prostredníctvom manželskej lásky. Od mníchov Horného Egypta, hory Sinaj a palestínskych púští až po mníchov hory Athos alebo dnešnej západnej Európy sa v Cirkvi vyvinula dvojtisícročná tradícia mníšskeho života. Monastiere sú povolané byť skutočnými pevnosťami v boji Cirkvi proti vnútornému nepriateľovi.

Sú osobitným miestom, kde sa Cirkev posilňuje a živí božskou energiou, ktorá sa potom šíri celým jej telom. Manželstvo a mníšsky život sú dva rôzne a navzájom sa dopĺňajúce spôsoby spoločenstva v Božej láske: Preto si Cirkev vyberá kňazov, či už medzi ženatými mužmi alebo medzi mníchmi, ale takmer nikdy medzi obyčajnými starými mládencami.

Zdroj: Pravoslávny katechizmus God ist lebendig 2007. Z nemčiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://catholicukes.org.au/the-mystery-of-crowning/


Odber nových článkov


Svätá Eucharistia: Tajomstvo tela a krvi Ježiša KristaPomazanie chorých: tajomstvo svätého oleja podľa praxe byzantského obradu

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings