Malomocná prirodzenosť človeka (nedeľné evanjelium)

Kristovo stretnutie s desiatimi malomocnými ponúka niekoľko bodov, o ktorých môžeme uvažovať. Vidíme, že Kristus uzdravoval, že uzdravoval cudzincov aj Izraelitov a že jediný, kto za to oslavoval Boha, bol ten cudzinec, Samaritán. Kristova odpoveď Samaritánovi je však trochu komplikovanejšia a zaslúži si našu pozornosť.

Podľa svätého Lukáša, keď sa Samaritán vrátil a oslavoval Boha, Kristus mu odpovedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila“ (Lk 17, 19). Odkazuje Kristus na pôvodné uzdravenie, pri ktorom bolo očistených všetkých desať malomocných, alebo Samaritán dostal ešte niečo, pretože sa vrátil a oslavoval Boha?

Niektoré populárne anglické verzie Biblie ponúkajú zaujímavé alternatívne preklady, ktoré naznačujú odpoveď. „Tvoja viera ťa scelila,“ hovorí pôvodná verzia Kráľa Jakuba. Nová americká Biblia a Jeruzalemská Biblia túto vetu prekladajú: „Tvoja viera ťa zachránila.“

Grécke sloveso v tejto vete je sesoken, čo je forma slova soson, ktoré v našich modlitbách obvykle prekladáme ako „zachrániť“. V závislosti od kontextu ho môžeme preložiť ako „uzdraviť“, „sceliť“ alebo „zachrániť“. V takomto prípade je múdre poradiť sa s Tradíciou, aby sme získali najlepší výklad. Ranocirkevní komentátori tohto úryvku naznačujú, že Samaritán dostal viac než len fyzické uzdravenie svojej choroby: našiel spásu. Ako napísal svätý Atanáz: „Tento dostal oveľa viac než ostatní. Okrem toho, že bol uzdravený zo svojho malomocenstva, Pán mu povedal: ‚Vstaň a pokračuj v ceste. Tvoja viera ťa zachránila‘“ (Sviatočný list 6).

Blažený Teofilakt, arcibiskup Ochridu a Bulharska, vo svojom Výklade evanjelia svätého Lukáša píše, že „tento zázrak znamená aj spoločnú spásu, ktorá prišla pre celé ľudské pokolenie. Desať malomocných totiž reprezentuje celú ľudskú prirodzenosť – bola malomocná zlobou, niesla so sebou ošklivosť hriechu, pre svoju nečistotu prechádzala svojím životom mimo nebeského mesta a stála ďaleko od Boha.“ Úplné uzdravenie ľudstva je v skutočnosti tým, čo označujeme ako „spásu“.

Nie je zriedkavé, že sa niektorí kresťania (zvyčajne evanjelikáli alebo letničiari) pýtajú ľudí: „Si spasený?“ Zvyčajne tým myslia niečo ako: „Osvojil si si osobne spásu, ktorá prichádza skrze Ježiša Krista?“ Ich názor je podobný tomu, ktorý vyslovil blažený Teofilakt. Všetci desiati malomocní boli očistení, ale len jeden si osobne osvojil to, čo Kristus urobil, a to tým, že sa vrátil a oslavoval Boha.

Čo znamená byť spasený?

Keď západní kresťania rozprávajú o spáse, často myslia na to, ako ju na prelome štvrtého a piateho storočia opísal svätý Augustín a v jedenástom storočí Anzelm z Canterbury. V ich pohľade bolo celé ľudstvo nespravodlivé a nečisté v dôsledku prvotného Adamovho hriechu. Bolo potrebné, aby ľudstvo vykonalo zadosťučinenie prostredníctvom obety príjemnej Bohu. Táto obeta sa uskutočnila na kríži, kde sa Kristus obetoval za hriechy Adama a celého ľudského rodu.

Ako sa tento pohľad rozvíjal, Západ sa čoraz viac zameriaval na kríž. Kristova smrť bola obetou, ktorá bola prinesená na odčinenie hriechu a vykúpenie ľudstva. Niektorí videli kríž ako nástroj Otcovho hnevu, ktorý bol pôvodne určený pre nás, a teraz sa vybil na jeho Synovi! Iní považovali Kristovu smrť za výkupné zaplatené diablovi, do ktorého moci ľudstvo upadlo. Tieto pohľady čoraz viac vzďaľovali západných kresťanov od myslenia ranej Cirkvi.

Východní Otcovia mali iný pohľad na hriech a spásu. Namiesto zmierenia a obety zdôrazňovali stratu a obnovu vzťahu s Bohom ako jadro otázky hriechu a vykúpenia. Prvotný hriech, Adamov hriech, bol prerušením vzťahu s Bohom. Adam odmietol počúvať Božie varovanie a zjedol zo stromu, a tým si sám určil, čo je dobré, namiesto toho, aby poslúchol Boha. Keď Adam konal na vlastnú päsť, už „nechodil s Bohom“, ale skrýval sa pred ním (Gn 2).

V Kristovi Boh vstúpil do sveta, aby sa opäť zjednotil s ľudstvom a aby prostredníctvom tohto úplného a večného zjednotenia s ľudstvom vyslobodil ľudstvo z večnej smrti. Boží Syn sa nám stal podobným vo všetkom, s výnimkou hriechu, a v ňom sú dokonale zjednotení Boh a človek. Boh je opäť v plnom spoločenstve s Človekom, Pánom Ježišom, a prostredníctvom neho s celým ľudstvom. Keďže byť človekom znamená znášať utrpenie a smrť, Kristus mal účasť aj na týchto veciach. Jedinečné na Kristovi bolo to, že nezostal v smrti, ale keď ju zakúsil, zvíťazil nad ňou.

A preto na kresťanskom Východe sa Kristova smrť na kríži nezdôrazňuje ako obeta na odčinenie prvotného hriechu, ale ako nevyhnutný dôsledok Kristovej túžby stať sa jedným z nás. Kristova smrť na kríži je nevyhnutným dôsledkom toho, že je plne človekom, pretože všetci ľudia umierajú.

Malomocní – ikona spásy

Ako poznamenal blahoslavený Teofilakt, malomocní predstavujú celé ľudstvo, ktoré je poznačené spoločným utrpením, ale stále je drahé Kristovi. „On uzdravil celú malomocnú prirodzenosť človeka, keď si pre dobro každého človeka vzal telo a okúsil smrť.“

Všetci desiati bezpochyby privítali svoje očistenie od malomocenstva. Prijali dar, ale ignorovali Darcu. Len jeden sa vrátil ku Kristovi a oslavoval Boha. Nielenže dostal požehnanie zdravia, ale tešil sa aj zo vzťahu s Uzdraviteľom. Prijal nielen očistenie od malomocenstva, ale aj prítomnosť Toho, ktorý prináša plnosť a spásu všetkým, ktorí ho prijmú do svojho života. Jeho fyzické uzdravenie je predohrou k jeho spoločenstvu s Kristom, v ktorom je jeho – i naša – spása.

Komu bolo zaplatené „výkupné“?

Svätý Gregor Teológ kladie túto otázku, aby zbúral to, čo pociťoval ako falošné predstavy o našej spáse.

„Komu a prečo je táto krv vyliata za nás a preliata – veľká a najprednejšia krv Boha, veľkňaza a obete? Boli sme v moci Zlého, zapredaní hriechu a túto škodu sme si privodili zmyselnosťou. … Ak sa výkupné nedáva nikomu inému ako tomu, v ktorého moci sme, potom sa pýtam, komu a z akého dôvodu je zaplatená takáto cena?

„Ak je to Zlému, tak potom aké urážlivé je to! Zlodej dostal výkupnú cenu; nielenže ju dostal od Boha, ale dokonca dostal samotného Boha. Dostal takú veľkú cenu za svoju tyraniu, že bolo len správne zmilovať sa nad nami.

„Ak Otcovi, tak akým spôsobom? Boli sme v zajatí pod Ním?… A z akého dôvodu? Z akého dôvodu bola krv Jednorodeného milá Otcovi, ktorý neprijal dokonca Izáka, keď ho obetoval jeho otec, ale vymenil obetu, baránka dal namiesto duchovnej obete? Reč 45 na Svätú Paschu

Zdroj: https://melkite.org/faith/the-leprous-nature-of-man-2 Preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://orthochristian.com/109246.html


Odber nových článkov


Hodovanie s praotcamiBohatý mladík

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings