Druhý nicejský koncil v roku 787

o. Ján Krupa

Koncil, ktorý zvolala cisárovná regentka Irena a ktorému predsedal konštantínopolský patriarcha Taras, s účasťou okolo 350 biskupov, vrátane delegácie zo Západu. Keďže patriarchovia Alexandrie, Antiochie a Jeruzalema boli pod islamskou nadvládou, mohli poslať každý len dvoch mníchov. Pri odsúdení ikonoklastickej herézy (gr. „ničenie obrazov“) koncil prijal list poslaný pápežom Hadriánom I. a rozlišoval medzi proskynesis (gr. „uctievanie“) či úcta vzdávaná obrazom, pretože znázorňujú Boha a svätých, a latrìa (gr. „klaňanie sa“) či kult povinný len voči Bohu. Koncil odsúdil aj svätokupectvo/simóniu a vyhlásil za neplatné voľby biskupov uskutočnené civilnými autoritami (porov. DS 600 – 609). Tento koncil považujú Grécko-pravoslávni za siedmy (a posledný) ekumenický koncil. Tvorí syntézu a epilóg predchádzajúcich šiestich ekumenických koncilov.

Zdroj: G. O’Collins a E. G. Farrugia, Dizionario sintetico di teologia 1995.  Z taliančiny preložil o. Ján Krupa

Druhý nicejský koncil (787)

Po dva razy úspešnej obrane Konštantínopolu proti Arabom v rokoch 717 a 718 generál Lev Isaurský vzniesol nárok na cisársky titul pre seba a vládol ako Lev III. Tento nový cisár (možno pre svoj sýrsky pôvod) mal obzvlášť silný odpor k rozšírenému uctievaniu ikon na Východe, považoval ho za nejakú formu modlárstva, zakazovanú Písmom.

Lev bol odhodlaný očistiť východné cirkvi od tejto kultovej praxe a v roku 730 sa dal na ikonoklastickú politiku ničenia posvätných obrazov vydaním ediktu proti kultu ikon a nariadením ich odstránenia z chrámov a verejných miest. Následkom toho Leovi agenti zničili tisíce obrazov, počnúc Veľkým obrazom Krista na bráne Chalke do paláca a vrátane mnohých ďalších veľkých umeleckých diel; pretože vojaci boli vo všeobecnosti ľahostajní k pocitom ľudí a k ich prejavom zbožnosti a kultu.

Od začiatku vznikol rozpor medzi ikonoklastmi (cisár a vojaci) a ikonodulmi (mnísi a aristokratické ženy a laici). Keď sa ikonoduli pokúsili protestovať proti týmto radikálnym opatreniam, mnohí boli brutálne zatknutí, týraní a poslaní do vyhnanstva. Po Levovej smrti v roku 740 ho nahradil jeho syn Konštantín V. (740 – 75), ktorý pokračoval v prísnej politike proti ikonodulom a v roku 766 popravil 16 ikonodulových mučeníkov.

Počas vlády Leva III. a Konštantína V. ich ikonoklastická politika vytvorila hlboký rozpor medzi Rímom a Konštantínopolom, najmä keď pápež poskytol ochranu ikonodulom. Po Konštantínovi V. nastúpil Lev IV. (775 – 80), ktorý zrušil radikálne opatrenia prenasledovaní ikonodulov, hoci on sám nemal záujem o obnovenie kultu ikon.

Po smrti Leva IV. v roku 780 sa jeho manželka cisárovná Irena stala regentkou ich syna Konštantína VI. a spolucisárom, keďže dedič zosnulého cisára bol príliš mladý na to, aby prevzal moc samostatne. Irena pracovala na tom, aby cisárska politika bolo ikonodulová. V roku 786 zvolala v Hagii Sofii koncil, aby obnovil ikony, ale koncil rozvrátili rebelujúce gardy z hlavného mesta. Irena ich potichu preradila mimo mesto a v nasledujúcom roku 787 dosiahla veľký triumf pre ikonofilnú stranu usporiadaním plánovaného koncilu v Nicei, ktorý legitimizoval používanie obrazov a objasnil terminológiu náležitú k uctievaniu.

Koncil potvrdil, že klaňanie sa (latreia) patrí jedine Bohu, ale že úcta k svätým a svätým veciam (douleia, proskynesis) prispieva k náležitému klaňaniu sa Boha a nie je s ním v rozpore. Náuky ikonodulových teológov, najmä svätých Jána Damaského, Germána Konštantínopolského a Teodora Studitu boli povýšené ako ortodoxné normy. Uctievanie ikon bolo potvrdené ako ústredné v ortodoxnej viere.

Druhý Nicejský koncil bol čoskoro považovaný za ekumenický koncil (hoci Západ o ňom istý čas pochyboval, keďže dostal chybnú kópiu vyhlásenia o viere) a zostal ako siedmy a posledný z ekumenických koncilov v pravoslávnom výpočte. Na zasadaniach bola prítomná cisárovná Irena a jej syn, ako aj dvaja pápežskí legáti a vyše tristo biskupov.

Za teologickou debatou o vhodnosti používania a uctievania ikon sa skrýval hlbší metafyzický dialóg zameraný na koncepty reality a obrazu, sviatostnosti a správneho znázorňovania. Tieto zložité myšlienky boli hlboko zakorenené v antickej filozofii. Nicejský koncil vyložil ikonoklasmus ako nejakú formu platonizmu alebo systém viery, ktorý znevažoval ústredný fakt vtelenia, uprednostňoval abstraktnú symboliku a tendenciu myslenia, ktorá sa bránila myšlienke, že hmota môže byť platným prostriedkom milosti a Božieho zjavenia.

Napriek politickým vplyvom ikonoklastického problému na Východ a Západ a výslednej dohode medzi nimi o platnosti kultu ikon, táto pripútanosť k princípu takmer sviatostného charakteru svätých ikon predstavovala do istej miery špeciálne proprium pravoslávneho sveta, tento postoj k uctievaniu čiastočne oddeľoval pravoslávny svet od latinskej cirkvi a oveľa viac od neskorších reformovaných cirkví, ktoré vznikli zo západného katolicizmu.

Zdroj: Stamenka A. Antonova, Council of Nicea II (787), in: The encyclopedia of eastern orthodox christianity, Oxford 2011. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Council_of_Nicaea


Odber nových článkov


Slávnosť všetkých svätých už klope na dvereSvätý a slávny apoštol Tomáš (6. október)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings