Svätí Cyril a Metod, apoštoli a učitelia rusínskeho ľudu

V slovanskom Živote svätého Metoda, ktorý hneď po jeho smrti napísal jeden z jeho oddaných žiakov, svätý Konštantín Preslavský, sa píše: „Na Kvetnú nedeľu (svätý Metod) napriek svojej slabosti prišiel do chrámu, kde sa zhromaždil celý jeho ľud. Po udelení svojho posledného požehnania povedal: ‚Bdejte so mnou, deti moje, až do tretieho dňa!‘ To aj urobili. Na úsvite tretieho dňa (svätý Metod) povedal: ‚Do tvojich rúk, Pane, porúčam svoju dušu! ‘ (Lk 23, 46) a v šiesty aprílový deň, v treťom Indiktione, v roku 6393 od stvorenia sveta, zosnul v náručí svojich kňazov“ (SVM, 7 – 10). Inými slovami, svätý Metod zomrel 6. apríla 885. V tomto roku 1985 slávime 1100. výročie jeho zbožnej smrti.

Meno svätého Metoda je neoddeliteľne spojené s menom jeho brata, svätého Cyrila. Obaja sú spoločne uctievaní ako apoštoli Slovanov a obaja sa zaslúžili o obrátenie našich predkov na kresťanstvo.


Odber nových článkov


Našich rusínskych predkov obrátili na kresťanstvo v druhej polovici 9. storočia apoštoli Slovanov, svätí Cyril a Metod, ešte predtým, ako započali svoju slávnu misiu medzi slovanskými kmeňmi Veľkej Moravy. Kresťanstvom svätí bratia uviedli našich predkov do ich krásneho byzantsko-slovanského obradu a uviedli ich do sféry slovanskej kultúry. Oprávnene ich teda uctievame ako našich slovanských apoštolov a učiteľov.

Rodiskom našich slovanských apoštolov bolo mesto Solún, hlavné mesto Macedónskej provincie Byzantskej ríše. Otec svätých Cyrila a Metoda bol vysokopostaveným dôstojníkom v byzantskej armáde. Bol gréckeho pôvodu. Ich matka Mária však bola s najväčšou pravdepodobnosťou slovanského pôvodu.

Z tohto dôvodu obaja synovia poznali slovanský jazyk už od detstva.

Počas ôsmeho storočia sa v Macedónsku usadili niektoré slovanské kmene, čím sa celá provincia stala prevažne slovanskou. Macedónski Slovania boli čoskoro pokresťančovaní byzantskými misionármi a prijali byzantský obrad.

Svätý Metod, ktorého krstné meno bolo Michal, sa narodil v roku 815. Jeho mladší brat Konštantín, známy skôr pod rehoľným menom Cyril, sa narodil asi o desať rokov neskôr. Obaja študovali na cisárskej škole v Konštantínopole, kde sa dostávalo vyššieho vzdelania všetkým deťom vyšších cisárskych úradníkov.

Svätý Metod, známy ako dobrý správca, sa stal miestodržiteľom (gr. archon) Strymonského okresu v Macedónii. Svätý Cyril, nadaný učenec, prijal učiteľské miesto na cisárskej škole.

Krátko nato bol svätý Cyril vysvätený za diakona a patriarcha Ignác ho poveril niekoľkými mimoriadnymi úlohami, vrátane diplomatickej misie k bagdadskému kalifovi v roku 851. Práve v tom čase svätý Metod, unavený rôznymi úradnými intrigami a nežičlivosťou, odišiel do monastiera na vrchu Olymp v Bitýnii v Malej Ázii. Tam prijal rehoľné meno Metod. Krátko po svojom mníšskom postrihnutí bol zvolený za predstaveného spomenutého monastiera.

Pod vplyvom svätého Metoda sa svätý Cyril tiež rozhodol pre rehoľný spôsob života a pripojil sa k svojmu bratovi v monastieri na vrchu Olymp. Ale ešte predtým, ako prijal mníšske postrihnutie, bol povolaný svojím bývalým profesorom, patriarchom Fótiom, aby viedol diplomatickú misiu k Chazarom pri Kaspickom mori. Tentoraz svätý Cyril vzal so sebou aj svojho brata Metoda. Po veľmi úspešnej misii k Chazarom (859 – 891) sa svätý Metod vrátil do svojho monastiera na vrchu Olymp, zatiaľ čo svätý Cyril prijal miesto profesora filozofie v Konštantínopole.

V lete roku 862 moravské knieža Rastislav požiadalo byzantského cisára Michala III., aby poslal na Moravu byzantských misionárov, „ktorí by nám vysvetlili kresťanské pravdy v našom jazyku“. Po podpísaní spojenectva s kniežaťom Rastislavom sa cisár rozhodol poslať dvoch bratov misionárov, svätých Cyrila a Metoda, ktorí už preukázali svoje misionárske schopnosti a poznali slovanský jazyk a zvyky.

Svätý Cyril, ktorý bol jedným z najlepších jazykovedcov svojej doby, sa rozhodol najprv zostaviť slovanskú abecedu („azbuku“) a potom s pomocou svojho brata Metoda začal prekladať svätú liturgiu a biblické čítania (listy a evanjeliá) do slovanského jazyka.

Svätí Cyril a Metod začali svoju misijnú cestu na jar roku 863 prechodom do susedného Bulharska, kde byzantskí misionári už šírili kresťanstvo.

Na svojej ceste na Moravu sa svätí bratia vydali pozdĺž rieky Tisa do severnej časti Bulharska, kde chceli pokračovať po takzvanej Soľnej ceste, ktorá spája naše soľné bane v Maramoroši so strednou Európou, až na Moravu a do Čiech. Severné Bulharsko v tom čase už bolo osídlené našimi predkami, ktorým vládli ich vlastné kniežatá uznávajúce bulharskú zvrchovanosť. Obývali obe strany rieky Tisa a ich krajina siahala hlboko do dnešného Sedmohradska a Maďarska. Svätí Cyril a Metod uznali osobitosť jazyka a zvykov našich predkov a ich krajinu nazvali – Rhos, t. j. Rus. Tak sa naši predkovia začali nazývať – Rusi syny (deti Rusi), Rusiny (modifikované latinčinou – Rutheni).

Po príchode do krajiny našich predkov, ktorú nazývali Rus, svätí Cyril a Metod nemohli pokračovať v ceste na Moravu vďaka germánskemu vpádu. Zostali teda medzi našimi rusínskymi predkami až do leta 864 a hlásali im Kristovo evanjelium. V rokoch 863 – 864 sa teda naši predkovia vďaka apoštolom Slovanov pokresťančili a začali uctievať všemohúceho Boha v našom krásnom byzantskom obrade, ale v jeho slovanskej podobe, ktorej rozumel aj jednoduchý ľud. Vidiac veľký úspech svojej misie medzi našimi predkami, svätí Cyril a Metod im zaobstarali vlastného biskupa a potrebných kňazov.

Teraz môžeme pochopiť, prečo patriarcha Fótios už v roku 867 vo svojej encyklike zaslanej východným patriarchom informoval o úspešnej byzantskej misii medzi Rhos ľudom, ktorý sa nielenže spriatelil s Byzanciou, ale aj „prijal od nej biskupa a kňazov“, čím preukázal „veľkú horlivosť za kresťanskú vieru“ (porov. Migne, Patrologia Graeca, zv. 102, r. 736 – 737). „Rhos ľudia“ („Rusiny/Rusíni“ ), ktorých spomína patriarcha Fótios, boli našimi predkami. Naši predkovia teda prijali kresťanstvo ešte predtým,  ako svätí Cyril a Metod došli do veľkomoravského štátu, a zároveň prijali vlastného biskupa byzantského obradu z Konštantínopola. Bohužiaľ, Fótios nespomína jeho meno.

Misia svätých Cyrila a Metoda na Morave bola veľmi úspešná a vo svojej misijnej škole na Velehrade vychovali veľké množstvo slovanských misionárov. Medzi ich žiakmi bolo veľa našej rusínskej mládeže, ktorá sa neskôr vrátila do svojej vlasti a rozšírila svoju misijnú činnosť aj na ďalšie rusínske kmene v susednej Haliči a nakoniec aj v Kyjevskej Rusi.

Svätí Cyril a Metod dostali v roku 869 súhlas pápeža Hadriána II. na svoju misiu medzi slovanskými národmi. Pri tejto príležitosti pápež schválil aj používanie slovanského jazyka vo svätej liturgii. Počas pobytu svätých bratov v Ríme svätý Cyril 14. februára 869 zomrel a bol veľmi slávnostne pochovaný v Bazilike svätého Klimenta.

Pápež Hadrián II. vysvätil svätého Metoda za biskupa a vymenoval ho za pápežského legáta pre slovanské národy. Ale nemeckí misionári, ktorí od začiatku vystupovali proti slovanským misiám na Morave, svätého Metoda po návrate z Ríma zajali a takmer tri roky ho väznili. Prepustili ho až na zásah pápeža Jána VIII. No krátko po jeho prepustení nemeckí biskupi opäť obvinili svätého Metoda z herézy, uzurpácie arcibiskupskej moci a „škandalózneho používania slovanského jazyka“ v liturgii. Svätý Metod, predvolaný do Ríma v roku 880, sa očistil pred pápežom Jánom VIII. Pápež nielenže schválil misijnú činnosť svätého Metoda medzi Slovanmi, ale aj opätovne potvrdil používanie byzantsko-slovanskej liturgie.

Svätý Metod v predtuche blížiacej sa smrti vymenoval za svojho nástupcu jedného zo svojich najschopnejších žiakov, biskupa Gorazda. No krátko po jeho smrti sa nitriansky biskup Viching ponáhľal do Ríma a na základe niekoľkých sfalšovaných dôležitých dokumentov primäl pápeža Štefana VI., aby zrušil Gorazdovu nomináciu a vymenoval jeho, Vichinga, za hlavu Moravskej metropolitnej provincie, ktorú pôvodne zorganizoval svätý Metod so siedmimi sufragánnymi stolcami.

Viching, ktorý prevzal pod svoju kontrolu cirkevné záležitosti Veľkej Moravy, zakázal byzantský obrad a slovanskú liturgiu a obrátil sa proti žiakom svätých Cyrila a Metoda. Mnohí z nich boli uväznení, iní boli predaní do otroctva, ďalší museli utiecť z krajiny. Práve v tomto období sa mnohí rusínski učeníci vrátili z Moravy do krajiny našich predkov. Návrat učeníkov natoľko posilnil našu byzantskú katolícku cirkev v karpatskej oblasti, že naši biskupi mohli posielať svojich misionárov k ďalším slovanským kmeňom východnej Európy.

Keďže naši predkovia zdedili kresťanstvo byzantského obradu aj slovanskú kultúru (abecedu, písmo a knihy) od svätých Cyrila a Metoda, právom ich uctievame ako našich slovanských apoštolov a učiteľov. A v tomto roku 1985, keď oslavujeme 1100. výročie zbožnej smrti svätého Metoda, je vhodné, aby sme prebudili a prehĺbili úctu svätých Cyrila a Metoda medzi našimi veriacimi tu v Spojených štátoch amerických. Na ich príhovor sa modlime aj za hojné kňazské a rehoľné povolania, keďže rok 1985 je aj hierarchami našej Pittsburskej byzantsko-rusínskej metropolitnej provincie určený ako rok modlitieb a starostlivosti o duchovné povolania.

Poznámka: Dôkazy o ranej cyrilo-metodskej misii medzi našimi rusínskymi predkami (863 – 864) podáva o. Š. Pap, Počiatky kresťanstva na Zakarpatí (po ukrajinsky), Philadelphia, Pa. 1983.

Kondák k úcte svätého Metoda

Všetci s láskou velebme božského a verného Metoda ako obetavého pastiera Slovanov, verného služobníka Svätej Trojice a neohrozeného bojovníka proti heréze, lebo sa za nás všetkých prihovára u Boha.

Kondák svätých Cyrila a Metoda

Ctime našich dvoch svätých učiteľov, ktorí nám prekladom Svätého písma poskytli prameň poznania Boha, z ktorého dodnes hojne čerpáme. Preto vás, svätí Cyril a Metod, velebíme, keď stojíte pred trónom Najvyššieho a horlivo sa prihovárate za spásu našich duší.

Modlitba za duchovné povolania

Svätí Cyril a Metod, poháňaní láskou ku Kristovi, v dávnej minulosti ste obrátili našich predkov na kresťanskú vieru a zaobstarali ste im vlastného biskupa a kňazov. Teraz, keď stojíte pred trónom všemohúceho Boha, vrúcne orodujte za nás, pokorných dedičov vášho slávneho slovanského dedičstva, aby nám Všemohúci požehnal zbožných, oddaných kňazov a rehoľníkov, ktorí budú ochotne pokračovať vo vašom apoštolskom diele medzi naším ľudom na spásu nesmrteľných duší. Pokorne prosíme, prihovárajte sa za nás a ochraňujte nás. Amen.

Zdroj: https://archpitt.org/ss-cyril-and-methodius-the-apostles-and-teachers-of-the-ruthenian-people/  Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://www.fortpiercebyzantine.com/saints-cyril-methodius

Nedeľa 6. týždňa po Päťdesiatnici / Uzdravenie ochrnutéhoSviatok Svätí Cyril a Metod sú nielen apoštolmi Slovanov, ale aj otcami ich kultúry

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings