Svätý a Veľký štvrtok podľa byzantskej tradície

V byzantskom obrade sa týždeň pred Veľkou nocou, počas ktorého duchovne prežívame tajomstvá nášho vykúpenia, nazýva Strastný týždeň. Nazýva sa aj Veľkým týždňom, a to z dôvodu „veľkých a neopísateľných dobrodení, ktoré sa nám stali počas tohto týždňa“ (sv. Ján Zlatoústy). V dôsledku toho sa každý jednotlivý deň Strastného týždňa označuje aj ako Veľký (sv. Atanáz). Z tohto dôvodu sa Svätý štvrtok liturgicky označuje ako Veľký štvrtok, na pamiatku ustanovenia svätej Eucharistie.

Hoci je slávenie Svätého a Veľkého štvrtka veľmi starobylé, pôvodne nebolo súčasťou liturgického slávenia paschálnych tajomstiev (ukrižovania, pochovania a slávneho vzkriesenia Krista). Na počiatku bol Svätý štvrtok skôr dňom prípravy na veľkonočnú vigíliu, prvotné Posvätné trojdnie, ktoré sa začínalo v predvečer Svätého a Veľkého piatku a končilo na úsvite Veľkonočnej nedele.

Pôvodne bol teda Veľký štvrtok určený na zmierenie kajúcnikov, aby sa mohli zúčastniť na veľkonočných slávnostiach spolu s ostatnými veriacimi.

Aj katechumeni, ktorí mali byť pokrstení vo veľkonočnú vigíliu, boli skúšaní vo Veľký štvrtok. Pred predsedajúcim biskupom museli spamäti predniesť Symbol viery.

Bolo len prirodzené, že osobitná spomienka na ustanovenie svätej Eucharistie sa mala konať v deň, keď sa udiala táto veľká udalosť.

Zvyk sláviť svätú liturgiu večer vo Veľký štvrtok teda vznikol s najväčšou pravdepodobnosťou v Jeruzaleme koncom štvrtého storočia.

Práve na tejto spomienkovej božskej liturgii mali veriaci pristúpiť k svätému prijímaniu, čím si plnili svoju veľkonočnú povinnosť (porov. Egeria, Denník púte, 35).

Slávenie božskej liturgie vo Svätý štvrtok večer sa stretlo s určitými ťažkosťami, najmä pre eucharistický pôst, ktorý zakazoval konzumáciu akéhokoľvek jedla pred svätým prijímaním, dokonca aj pitie vody. Preto sa v siedmom storočí začala sláviť svätá liturgia v ranných hodinách, aby ľudia mohli pristúpiť k svätému prijímaniu počas postenia. Túto prax schválil Trullský koncil v roku 692.

Vo Veľký štvrtok slávime Liturgiu svätého Bazila Veľkého, ktorej predchádza slávnostná večiereň. Liturgia svätého Bazila Veľkého bola zvolená preto, lebo anafora, čiže kňazská modlitba pred a po konsekrácii, opisuje ustanovenie svätej Eucharistie oveľa podrobnejšie než anafora svätého Jána Zlatoústeho. Božskej liturgii predchádza večiereň, ktorá naznačuje, že liturgia sa slávi na pamiatku ustanovenia svätej Eucharistie pri Tajomnej (Poslednej) večeri, ktorú slávil Ježiš so svojimi apoštolmi po večernej obete v chráme.

Takto sa aspoň liturgicky dodržiava večerný charakter božskej liturgie Veľkého štvrtka.

K rannému sláveniu svätej liturgie vo Veľký štvrtok viedol ďalší praktický dôvod, očakávanie celonočnej vigílie, aby sa prilákali väčšie zástupy. Postupom času bolo celonočné bdenie (Strasti) vo Veľký piatok čoraz menej navštevované. Presunutím slávenia božskej liturgie do ranných hodín sa podarilo začínať veľkopiatkovú vigíliu skoro večer a ukončovať ju pred polnocou. A ľudia na to zareagovali.

Keďže liturgia Veľkého štvrtka sa slávi na pamiatku ustanovenia svätej Eucharistie, ktorá môže uskutočňovať len na riadne posvätenom oltári, bolo logické, že pri liturgii Veľkého štvrtka sa uskutoční aj posvätenie antimenzionu (gr. antimension – namiesto oltára) biskupom.

Antimenzion (ekvivalent k prenosnému oltáru v latinskom obrade) je štvorcový kus plátna alebo, v poslednom čase, hodvábu. Je na ňom zobrazené sňatie Kristovho tela z kríža a vo svojich rohoch má štyroch evanjelistov. Na rubovej strane plátna je prišitá malá kapsička s relikviami mučeníka. Biskup posvätí antimenzion a overí ho svojím podpisom.

V prvých storočiach sa svätá liturgia zvyčajne slávila na oltároch postavených nad hrobmi mučeníkov, ktorí obetovaním vlastného života vydali živé svedectvo o Kristovom evanjeliu. Túto prax naznačovalo Sväté písmo, keď opisuje nebeský oltár: „Videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali“ (Zjv 6, 9).

Na miestach, kde neboli hroby mučeníkov, miestny biskup pri posviacke novopostaveného chrámu zvyčajne vložil do oltára kúsok relikvie mučeníka. Nakoniec Druhý nicejský koncil v roku 787 uzákonil: „Ak bol nejaký chrám posvätený bez relikvií mučeníkov, nariaďujeme, aby v ňom boli uložené sväté relikvie za obvyklých modlitieb“ (kán. 7).

V dôsledku uvedeného dekrétu sa v Byzantskej cirkvi rozšírilo používanie posväteného antimenzionu, hoci pôvodne sa mal používať na oltároch, ktoré neboli posvätené biskupom. Od 17. storočia sa v chrámoch byzantského obradu antimenzion používa na každom oltári, či už oltár bol alebo nebol posvätený biskupom.

Obrad posvätenia antimenzionu je takmer rovnaký ako obrad posvätenia oltára. V skutočnosti sa v modlitbách posvätenia antimenzion označuje ako „svätý oltár“, pretože obsahuje sväté relikvie a po posvätení biskupom sa na ňom môže sláviť svätá liturgia. Na posvätenie antimenziona, rovnako ako na posvätenie oltára, biskup používa myro.

Myro používa biskup pri posväcovaní chrámov, oltárov a antimenzionov.

Kňazi ho používajú pri vysluhovaní svätého birmovania, ktoré sa v byzantsko-slovanskom obrade preto nazýva myropomazanie.

Prvé inštrukcie o zložkách a príprave myra, teda posvätného oleja na pomazávanie, dal Mojžišovi sám Boh (Ex 30, 22 – 30). Dodnes sa myro v základe skladá zo zmesi olivového oleja a balzamu, do ktorej sa pridávajú rôzne voňavé koreniny a korienky v práškovej forme. Po pridaní trocha bieleho vína sa potom celá zmes starostlivo varí, kým sa všetky zložky hladko nezmiešajú. Počas varenia zmesi sa odriekajú určité modlitby.

Tento voňavý olej potom slávnostne posvätí biskup počas božskej liturgie vo Veľký štvrtok. Nádoba s náležite pripraveným olejom sa počas Veľkého vchodu položí na oltár a biskup ho po anafore posvätí prostredníctvom „svätého zvolávania“. Najstaršia modlitba na posvätenie myra s názvom Sväté zvolávanie pochádza zo štvrtého storočia (porov. Apoštolské konštitúcie, VII, 44). Najstarší obrad posvätenia myra nachádzame v euchologione z ôsmeho storočia, ktorý je všeobecne známy ako Barberiniho kódex. Pôvodne sa posvätenie myra konalo počas veľkonočnej vigílie vo Veľkú sobotu, tesne pred slávnostným krstom katechumenov. Koncom šiesteho storočia sa posvätenie myra presunulo do liturgie Veľkého štvrtka, aby sa odľahčili preplnené bohoslužby veľkonočnej vigílie.

Myro bolo cirkevnými otcami vždy považované za veľmi posvätnú vec, preniknutú prítomnosťou Svätého Ducha, ako to vysvetľuje svätý Cyril Jeruzalemský († 386) novopokrsteným: „Po zvolávaní (biskupom) tento svätý olej už nie je obyčajným alebo bežným olejom, ale je Kristovým darom milosti a skrze Jeho príchod je schopný udeliť Svätého Ducha“ (porov. Katechézy, XXI, 3).

Po Veľkej noci biskup rozdá myro všetkým farností vo svojej jurisdikcii a kňazi ho potom používajú pri vysluhovaní svätého tajomstva myropomazania.

Pri Tajomnej večeri náš Pán umyl svojim učeníkom nohy a dal im praktickú lekciu o pokornej službe, ku ktorej boli povolaní, keď povedal: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 15). V ranej Cirkvi sa umývanie nôh ako prejav kresťanskej lásky stalo bežnou praxou (1 Tim 5, 10).

V nasledujúcich storočiach sa zvyk umývania nôh prestal praktizovať a kresťanské spoločenstvá od neho upustili. Napriek tomu sa zachoval ako liturgický obrad a vykonával ho biskup alebo predstavený monastiera na konci božskej liturgie vo Veľký štvrtok.

Počas tohto symbolického obradu biskup, ktorý predstavuje nášho Pána Ježiša Krista, opakuje celú udalosť, ako ju opisuje evanjelista (Jn 13, 3 – 17), a umýva nohy dvanástim klerikom alebo služobníkom pri oltári, čo symbolizuje jeho pripravenosť pokorne slúžiť ľudu. Symbolický zmysel celého obradu je krásne opísaný v záverečnej modlitbe, ktorú prednáša biskup:

„Pane, Bože náš, ty, ktorý si sa zriekol seba za nás v súlade s veľkosťou svojho milosrdenstva a vzal si na seba podobu sluhu, ktorý si v čase svojho spásonosného, životodarného a dobrovoľného utrpenia chcel sedieť a jesť so svojimi svätými učeníkmi a apoštolmi, a potom si, opásaný zásterou, umyl nohy svojim apoštolom, dávajúc im príklad pokory a lásky jeden k druhému, a ktorý si povedal: ‚Aby ste to, čo som ja urobil vám, robili aj vy jeden druhému‘:

Teraz, Vládca, medzi svojimi nehodnými služobníkmi, očisti naše duše od každej poškvrny a nečistoty, aby sme, očistení od prachu hriechu na nás, a osušení zásterou vzájomnej lásky, mohli ťa chváliť po všetky dni svojho života a zaslúžiť si milosť pred tebou. Veď ty si ten, ktorý všetko požehnáva a posväcuje, Kriste, Bože nás, a tebe vzdávame slávu spolu s tvojím večným Otcom a s tvojím presvätým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.“

Nočná modlitba (osobitný hlas)

Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta.

Pane, k tebe volám, počuj ma, buď pozorný na hlas mojej modlitby, keď volám k tebe.

Pane, k mojim ústam postav stráž a zamkni dvere mojich perí.

Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému, aby bezbožne vymýšľalo hriechy.

Hymnus veľkého vchodu

Nebeské mocnosti teraz s nami neviditeľne slúžia, veď, hľa, vstupuje Kráľ slávy; hľa, tajomná žertva dokonalá slávnostne sa prináša. S vierou a láskou pristúpme, aby sme sa stali účastnými na večnom živote. Aleluja, aleluja, aleluja.

Zaambónna modlitba

Všemohúci Vládca, ty si svojou premúdrosťou všetko stvoril a s nevýslovnou prozreteľnosťou a nesmiernou láskou si nás priviedol k týmto svätým dňom zdržanlivosti, očisťovania duší a tiel a posilnenia nádeje na vzkriesenie. Tak ako si po štyridsiatich dňoch dal tabule prikázaní svojmu spravodlivému služobníkovi Mojžišovi, daj i nám, Bože, zakončiť svätý pôst, vzmáhať sa v dobrom boji, upevniť dokonalú vieru, rozšliapať hlavy neviditeľným hadom, zvíťaziť nad hriechom a bez odsúdenia sa klaňať svätému vzkrieseniu. Lebo sa požehnáva a oslavuje tvoje vznešené a veľkolepé meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Zdroj: https://archpitt.org/the-holy-and-great-thursday-according-to-the-byzantine-tradition/ Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.


Odber nových článkov


Uctievanie Svätého plátna (plaštenice) podľa byzantskej obradovej tradícieKvetná nedeľa – deti a Cirkev dnes

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings