Svetlo pre život III.: Prvé kroky na duchovnej ceste –   Používanie nástrojov na duchovný rast – Duchovný boj – Svet, telo a diabol – Ovocie duchovného života: Striedmosť a rozlišovanie

Prvú fázu duchovného života – ktorá môže nastať v ktoromkoľvek období nášho fyzického života – predstavuje prelom od duchovného dojčenstva k duchovnému detstvu. Jej prvým krokom je urobené rozhodnutie začať brať vážne svoj vzťah s Bohom . Je to obdobie, keď začíname niečo robiť pre duchovný rast. Je to jediná fáza, v ktorej je stredobodom diania to, čo robíme. Je to voľba pre Boha a proti hriechu a vášňam. Preto niektorí Otcovia nazývajú túto fázu Praxis: aktívny život, praktický život. Je to čas, v ktorom sa snažíme získať kontrolu nad sebou samými, ovládnuť svoju „telesnosť“.

Podobne ako fyzické detstvo, aj táto prvá fáza sa sústreďuje na telesný, zmyslový rozmer nášho života. Snažíme sa podriadiť telo duši/mysli (nášmu rozumovému rozmeru). Začíname prežívať záväzok krstu, v ktorom zomierame a vstávame s Kristom, znovuzrodení. Staré ja musí byť usmrtené a nové ja musí byť stvorené Otcom. Toto všetko je ústrednou črtou prvej fázy. Je to hlboké uzdravenie, preorientovanie, smrť a znovuzrodenie. V nej sa umŕtvuje naša hriešnosť a uzdravujú sa vášne. Zvyčajne sa tu začína vážny proces pokánia. V rastúcom uvedomovaní si Božej krásy, svätosti, dobroty a lásky k nám sa naše nedokonalosti stávajú jasnejšími. Vo svetle jeho lásky vyniká naša hriešnosť. Uvedomujeme si, k čomu všetkému sme boli stvorení. Snažíme sa svedomitejšie plniť prikázania, byť poslušní Božej vôli.

Ľudia na začiatku svojho duchovného života sú často ponorení do mentality odmeny a trestu. Zvyčajne sa vyhýbajú hriechu, „aby sa nedostali do pekla“, a zachovávajú prikázania, „aby sa dostali do neba“. Toto je často všetko, čoho sú v tejto chvíli schopní, a Boh ich prijíma tam, kde sú, ale s výzvou, aby rástli hlbšie tým, že budú vnímať svoje myšlienky a činy ako znaky hĺbky nášho vzťahu s ním. To, čo nasleduje, predstavuje ideálny, zrelý pohľad na hriech a vášne, ako je opísaný v Tradícii, ku ktorému sa veriaci posúva počas tejto prvej fázy.

V ranej Cirkvi sa starozákonná múdroslovná literatúra často používala ako učebnica pre katechumenov, aby sa naučili zbožnému životu. Tieto diela tvrdia, že život pochádza z hľadania Božej cesty, a to je poklad cennejší než zlato. Cnosti ako čestnosť, dôveryhodnosť, štedrosť, rozvážnosť sú skutkami toho, kto sa bojí Pána:

„Syn môj, ak prijmeš moje výroky a moje prikázania schováš u seba, ak budeš napínať ucho za múdrosťou a nakloníš si srdce k umnosti, keď budeš vzývať rozumnosť, dovolávať sa svojím hlasom umnosti, ak ju budeš hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, vtedy porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie. Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť. Ukladá pomoc pre statočných, bude štítom tým, čo žijú neporušene, lebo chráni cesty spravodlivosti a stráži dráhu svojich ctiteľov“ (Prís 2, 1 – 8).

Nový zákon, najmä evanjeliá a listy, nám poskytuje ešte hlbšie pochopenie toho, čo má znamenať „zachovávanie prikázaní“. Keď musíme posúdiť morálnosť činov, ako východní kresťania sa obraciame na ústredné učenie Pána Ježiša o Božom kráľovstve. „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 33). Odrážal by nejaký navrhovaný čin Kráľovstvo a jeho hodnoty, alebo nie? Do tej miery, do akej odráža a stelesňuje Kráľovstvo, je morálny; a najvyššími z takýchto skutkov sú blaženstvá. Do tej miery, do akej skutok nevyjadruje Kráľovstvo a jeho hodnoty, je deformáciou a zneužitím energie veriaceho. Nikdy nestačí len konzultovať to, čo hovorí „zákon“. V našom kresťanskom živote nemáme vzťah k zákonníku; máme osobný vzťah s Bohom v kontexte cirkevného spoločenstva a práve z hľadiska týchto vzťahov sa určuje morálnosť.

Používanie nástrojov na duchovný rast

Osoby v tejto fáze by sa mali vážnejšie zaoberať pravidelným prijímaním tajomstiev. Keď to urobia, ich vnímanie týchto skutočností sa prehĺbi. Možno sa doteraz zúčastňovali na božskej liturgii v Pánov deň predovšetkým ako na „povinnosti zaväzujúcej pod hriechom“. Treba im pomôcť, aby lepšie pochopili, čo sa počas liturgie deje, a videli v nej Boží dar, čo povedie k väčšej túžbe zúčastňovať sa na nej. Mali by pravidelne pristupovať k svätému prijímaniu, starostlivo sa naň pripravovať modlitbou a pôstom a vidieť, že sväté prijímanie robí z Cirkvi Kristovo telo. Určite by mali začať často navštevovať tajomstvo pokánia (spoveď), aby zakúsili uzdravujúcu silu a prijatie Kristovej lásky. Musia sa usilovať o pravidelnú a disciplinovanú integráciu do života Cirkvi.

Hriechy – priestupky – previnenia   Naše východné kresťanské poňatie hriechu nie je zvyčajne zasadené do právneho modelu, ale skôr do lekárskej paradigmy. Potrebujeme byť uzdravení zo svojich hriechov. Ak sa človek v zime vyberie na rybník korčuľovať a uvidí tam tabuľu s nápisom: „Korčuľovanie zakázané! Nebezpečenstvo! Tenký ľad!“ a on sa aj tak ide korčuľovať a potom sa prepadne cez ľad, kde je v tejto situácii zlo? Je to skutočnosť, že muž neuposlúchol značku, alebo skutočnosť, že je v ľadovej vode a hrozí mu utopenie?

Rovnako nám Boh načrtol spôsob života, v ktorom môžeme vyjadriť realitu našej prirodzenosti, žiť v spoločenstve s ním a s druhými. Pre našu bezpečnosť umiestnil znamenia (nie ako „skúšku“. Keď neposlúchame („neposlúchať“ pochádza z latinského dis-obedire, nepočúvať pozorne), škodíme sebe aj iným. Sme potrestaní našimi hriechmi, nie za naše hriechy. Boh je na našej strane. Ak ho však nepočúvame (t. j. neposlúchame), naďalej sa stávajú škody. Vytvárame si neadekvátny pohľad na realitu a snažíme sa žiť v súlade s ním.

To je vrchol bláznovstva; a v Starom zákone je „bláznovstvo“ jedným z často používaných slov pre hriech.   V „počiatočných modlitbách“, ktoré sa recitujú na začiatku každej bohoslužby, používame niekoľko slov na opis morálnych pokleskov: „Pane, odpusť nám naše hriechy! Vládca, odpusť nám naše priestupky/neprávosti! Svätý, zhliadni na nás a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.“ Každé z nich sa vzťahuje na iný rozmer našej porušenosti.  

Hriechy sa vzťahujú na vedomé, úmyselné činy „nepočúvania znamení“. Poškodzujú nás aj druhých a vedú k oslabeniu alebo ukončeniu nášho spoločenstva s Bohom, naším pravým ja a druhými. Priestupky / neprávosti (v iných modlitbách označované ako neúmyselné, neznáme alebo nedobrovoľné hriechy) sa týkajú situácií alebo činov, v ktorých sme nie úmyselne „nedbali na znamenia“, ale podieľali sme sa na činoch, ktoré napriek tomu spôsobujú škodu. Škody sme sa nedopustili úmyselne alebo dobrovoľne, ale došlo k nej.

Napríklad musíme platiť dane, ale niektoré daňové príjmy sa používajú na veci, ktoré ako kresťania nemôžeme vo svedomí podporovať. Ak vám hodím loptu a vy ju nechytíte, takže lopta rozbije okno, nerozbili sme ho dobrovoľne, ale škoda vznikla a my sme do nej zapojení.  

Slabosti sa vzťahujú na osobnostné črty, postoje alebo slabosti, ktoré síce samy osebe nie sú hriešne, ale napriek tomu nás vedú do hriešnych situácií. Napríklad mať „temperamentnú povahu“ nie je samo osebe nemorálne, ale vedie to ku konkrétnym hriechom.

Keď veriaci postupne pochopia, čo Boh pripravil pre svoj ľud, Biblia pre nich začne mať väčší význam. V tomto štádiu by sa ľudia mali usilovať o pravidelný kontakt so Svätým písmom, a to tak počúvaním jeho zvestovania a vysvetľovania v chráme, ako aj súkromným čítaním.

Učia sa počuť Boha, ktorý k nim hovorí tu a teraz ako k jednotlivcom i ako k spoločenstvu. Budú chcieť vedieť, čo im chce povedať, aby podľa toho orientovali svoj život.

Sväté písmo ich tiež učí, ako Boh bežne pristupuje k ľuďom, čo očakáva vo vzťahu a čo sa v tomto vzťahu deje, vďaka čomu je ich vlastný duchovný pokrok zrozumiteľnejší. Na týchto posvätných stránkach Boh zjavuje aj seba samého, aby si ho ľudia mohli hlbšie zamilovať.

Duchovné čítanie by sa malo zamerať aj na knihy o duchovnosti a kresťanskom živote, ako aj na životy svätých. To im poskytne zdravý vzor a smerovanie k tomu, čo sa snažia dosiahnuť.

Na začiatku našej duchovnej cesty bude osobná modlitba mať tendenciu byť hlasná a bude používať stanovené formulky. Bude sa často používať na vytváranie spomienok, boj proti pokušeniam a udržiavanie Boha v mysli. Najdôležitejším aspektom modlitby v tomto štádiu duchovného života je, že od modlenia sa, keď máme chuť, postúpime k ustanoveniu „disciplíny“ alebo pravidelnosti v modlitbe.

Začiatočník v pôstnom úsilí sa môže považovať za človeka, ktorý v duchovnom boji dosahuje veľké výkony. Ako však zdôrazňujú Otcovia: „Pôst, hoci má sám o sebe hodnotu, nie je niečo, čím by sa mal chváliť pred Bohom, pretože je to len nástroj na výchovu tých, ktorí túžia po sebaovládaní. Askéta by sa nemal cítiť pyšný, pretože sa postí, ale s vierou v Boha by mal myslieť len na to, aby dosiahol svoj cieľ…“ Kresťan musí dospieť k tomu, aby pôst vnímal predovšetkým ako prostriedok na získanie sebaovládania a disciplíny, na prelomenie pripútaností.

Almužna bude mať tendenciu byť trochu mechanická a neosobná, vnímaná skôr ako to, čo by mal dobrý kresťan robiť, než ako vyjadrenie spoločenstva, ktoré existuje medzi celým Božím stvorením. Záväzok praktizovať tieto „nástroje“ na tejto úrovni nám pomáha rásť k zrelšiemu vnímaniu ich skutočnej hodnoty tým, že v nás rozvíja sebadisciplínu.

Keď pokračujeme v duchovnej ceste, začnú sa v našom vnútri diať veci: začne sa rozvíjať nový svet uvedomovania si Boha. Predovšetkým sa v nás, dúfajme, rozvíja zmysel pre penthos: výčitky svedomia. Začneme si uvedomovať, ako veľmi nás Boh miluje a ako málo mu to opätujeme. Podobáme sa tínedžerovi, ktorý je úplne ohromený, keď si konečne uvedomí, ako veľmi ho rodičia naozaj milujú. Výsledkom sú často slzy radosti a smútku zmiešané dohromady. To nás očisťuje a pohýna k tomu, aby sme sa viac snažili priblížiť k Bohu.

„Slzy, ktoré prichádzajú po krste, sú väčšie ako samotný krst, hoci povedať také niečo sa môže zdať unáhlené. Krst z nás zmyje to zlo, ktoré v nás bolo predtým, kým hriechy spáchané po krste sa zmývajú slzami. Krst, ktorý sme prijali ako deti, sme poškvrnili, ale svojimi slzami ho nanovo očisťujeme. Keby nám Boh vo svojej láske k ľudskému rodu nedal slzy, spasených by bolo naozaj málo a ťažko by sa našli.“

Duchovný boj

Tí, ktorí sa rozhodli viesť duchovný život, si musia uvedomiť, že sú len na začiatku celoživotnej úlohy. Svätý Pavol prirovnal cestu zbožštenia (theosis) k začatým, ale ešte nedokončeným pretekom (porov. Flp 3, 10 – 15). Sám seba vykreslil ako napínajúceho sa dopredu, v pretekoch za cieľom, ktorého odmenou je vzkriesenie. Hoci človek môže začať s dobrým odhodlaním, príliš ľahko nás z cesty zvádza určitý hriech, ktorý je oslabením odhodlania a dokonca aj viery. Ako Kristus varoval v podobenstve o rozsievačovi (porov. Mt 13, 19 – 22), existuje mnoho prekážok, ktoré môžu potlačiť rozkvet zrelého kresťanského života.

Na inom mieste svätý Pavol použil obraz duchovného boja, ktorý mnohí východní autori prevzali ako obraz boja za zachovávanie prikázaní:

„Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!“ (Ef 6, 11 – 13).

Nielenže sme boli odetí do toho, ktorý zvíťazil nad kniežaťom tohto sveta, ale boli sme aj poverení, aby sme vo svojich životoch pokračovali v jeho ťažení proti nepriateľovi.

Tento duchovný boj je opísaný ako neustály zápas, ktorý si vyžaduje neustálu bdelosť a neustálu ostražitosť. Človek, ktorý sa usiluje žiť podľa evanjelia, je v literatúre opísaný ako človek, ktorý sa neustále nachádza v aréne, v ktorej diabol neprestajne obchádza ako revúci lev a hľadá niekoho, koho by zožral (porov. 1 Pt 5, 8). Takéto obrazy sa môžu zdať extrémne aj v súčasných kresťanských kruhoch, ale podobne ako pokúšanie Krista na púšti poukazujú na stále aktuálnu skutočnosť.

Okolo nás a v nás existujú sily, ktoré nás – niekedy dramaticky, inokedy nenápadne – môžu odkloniť od nášho cieľa. Tak ako bol Kristus pokúšaný vymeniť kamene za chlieb, aj my môžeme byť zvádzaní k minimalizácii duchovného života zaľúbením sa do dobrého jedla, pitia alebo zmyslových pôžitkov. Ako bol On pokúšaný bohatstvom a mocou všetkých kráľovstiev tohto sveta, my môžeme byť pokúšaní túžbou po bohatstve a moci v našich vlastných svetoch. Lákavé zveličovanie vlastnej dôležitosti sa podobá Kristovmu pokušeniu ukázať sa ako pán svojho osudu tým, že sa vrhne z chrámu.

Tradícia navrhuje množstvo spôsobov, ako sa vyrovnať s pokušeniami. Jeden zo spôsobov, zosmiešňovanie, ilustruje príbeh mníchov Teodora a Lucia z Enatonu, ktorí boli pokúšaní opustiť svoj monastier. Päťdesiat rokov sa vraj tomuto pokušeniu vysmievali slovami: „Odídeme, keď sa skončí zima.“ Keď prišlo leto, hovorili: „Po tomto lete odtiaľto odídeme.“ Takto strávili celý život vysmievaním sa vlastným sklonom.

Svet, telo a diabol

Jedným z často opakovaných opisov síl, ktoré sú zapojené do duchovného boja, je svet, telo a diabol. Aj keď sa k nim vo Svätom písme nepristupuje systematicky, každý z prvkov tohto vymedzenia je spracovaný v Novom zákone.

Nepripodobňujte sa tomuto svetu (Rim 12, 2) – Keď študujeme Tradíciu, stáva sa jasným, že keď Sväté písmo hovorí o „svete“ ako o bezbožnom, nehovorí o hmotnom stvorení, ktoré pochádza od Boha, ani o ľudstve všeobecne. „Svetom“ je skôr hodnotový systém, ktorý za darcu všetkých dobrých darov považuje skôr stvorenie než Stvoriteľa. Veci existujú bez odkazu na Boha ako ich Autora a toho, ku ktorému smerujú. V tomto „svete“ nemá skutočný život nič spoločné so službou Bohu. Môže mu priamo odporovať alebo ho jednoducho ignorovať, ale v oboch prípadoch Boh nie je jeho stredobodom.

Naša súčasná spoločnosť je podľa definície sekulárna alebo „z tohto sveta“: žije pre niečo iné ako pre Boha. Jej hodnoty, zásady a štruktúry vychádzajú zo skúseností jej občanov, ktorí pochádzajú zo všetkých a žiadnych systémov viery. V dôsledku toho v myslení mnohých kresťanov život v Kristovi zatienili mnohé aspekty kultúry: hodnoty zábavných médií, konzumný spôsob života, nedeľa ako ďalší pracovný deň. Veriaci, ktorí sú zo všetkých strán obklopení prejavmi nekresťanskej spoločnosti, môžu byť asimilovaní a zdieľať rovnaké hodnoty a považovať ich za kresťanské, pretože ich tak robia všetci.

Naopak, sme povolaní vzťahovať všetky veci na Boha, žehnať ich, uznávať Kristovo panstvo nad nimi a zasvätiť ich používanie na jeho slávu. Tým, že svoje konanie, vzťahy a hmotné statky vedome uvádzame do Božieho kráľovstva, obnovujeme ich miesto v pôvodnom stvorení. Sme tiež povolaní rozlišovať hodnoty, princípy a priority našej kultúry, prispôsobiť svoju účasť na nich a podľa možnosti pomôcť ich premene.

Neuspokojujte žiadosti tela (Gal 5, 16) – V Tradícii sa „telo“ nevzťahuje len na telo, dokonca ani na ľudskú prirodzenosť. Počnúc Novým zákonom Tradícia používa tento pojem skôr na označenie všetkého, čo je v nás porušené, oddelené od Boha, čo funguje mimo neho, a teda pôsobí v rozpore s jeho kráľovstvom. Pojem „telo“ sa vzťahuje na tú hlboko zakorenenú a univerzálnu poruchu v ľudskom stave, ktorou telo a myseľ často bojujú s duchom. To, čo má slúžiť nášmu rastu do Apodoby Boha, je teraz rozhodnuté vládnuť, riadiť alebo ovládať. Keď sa riadime túžbami tela alebo mysle, ktoré sa vzbúrili proti duchu, stávame sa telesnými, žijeme „podľa žiadostí svojho tela“ (Ef 2, 3).

Nedávajte príležitosť diablovi (Ef 4, 27) – Naša spoločnosť má zmiešané pocity, čo sa týka démonov. Mnohí, vrátane veriacich, považujú koncept osobnej sily zla za zastaraný, stredoveký. Iní, veriaci aj neveriaci, sú fascinovaní satanom, posadnutosťou, exorcizmami a podobne. Niektorí naznačujú, že sme viac fascinovaní diablom než Bohom.

Sväté písmo a celá Tradícia pevne tvrdia, že kresťan ako nasledovník Krista je podľa definície vo vojne s diablom, kniežaťom tohto sveta. „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 12). Duchovný boj, vyjadrený vojenskými termínmi, sa opisuje predovšetkým ako boj s „veľkým drakom…, čo zvádzal celý svet“ (Zjv 12, 9): boj, do ktorého je zapojený Kristus, nebeské mocnosti i jednotliví veriaci.

Od prvého okamihu nášho vstupu do Cirkvi sme vyzývaní, aby sme „fúkli na satana a napľuli naňho“ (Prijatie katechumena). Svätý Ján Zlatoústy pri poučovaní novobrátených hovoril o súboji so satanom skôr v športovom než vo vojenskom zmysle: „Po krste sa vyzlečieme na boj proti nemu; on bude naším súperom v boxerskom súboji a zápase. Počas tohto tréningu sa teda naučíme, aké chápadlá používa, aký je zdroj jeho zloby a ako nám môže ľahko ublížiť. Potom, keď príde zápas, nebudeme zaskočení ani vystrašení, ako by sme boli, keby sme videli nové zápasnícke chvaty; pretože sme sa cvičili medzi sebou a naučili sme sa všetky jeho úskoky, s istotou s ním spojíme chvaty v boji.“

Tradícia obsahuje celý rad týchto výmyslov. „Žalobca“ – skutočný význam pojmu „satan“ – infikuje ľudí pocitom sebaobviňovania alebo dokonca iracionálnym strachom, ktorý im bráni účinne dôverovať Bohu. A naopak, môže nás urobiť necitlivými voči realite hriešnosti nášho konania, takže sa v nás stáva čoraz viac zvykom. Svätý Ján Klimak opisuje tento dvojsečný útok v súvislosti so sexuálnymi hriechmi, s ktorými sa mnohí môžu stotožniť: „Náš neúprosný nepriateľ, učiteľ smilstva, nám našepkáva, že Boh je zhovievavý a zvlášť milosrdný k tejto vášni, pretože je tak veľmi prirodzená. Ak však budeme sledovať úskoky démonov, všimneme si, že po tom, čo sme skutočne zhrešili, budú tvrdiť, že Boh je spravodlivý a neúprosný sudca! Jedno hovoria, aby nás uviedli do hriechu, iné, aby nás premohlo zúfalstvo.“

Najlepšou zbraňou proti všetkým klamstvám nepriateľa je potvrdiť si vieru, že Kristus nakoniec porazil satana. Navyše, keďže nás s týmto víťazstvom spojil v našom krste, môžeme si byť istí, že „ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete“ (1 Jn 4, 4). Vieme teda, že hoci potýčky budú pokračovať na všetkých frontoch až do konca, víťazstvo bolo definitívne dosiahnuté v Kristovi. Zvestujeme to na večierni – liturgii Paschy na Veľkú sobotu, keď vkladáme do úst vládcu smrti tieto slová: „Moja moc bola pošliapaná. Pastier bol ukrižovaný a vzkriesil Adama. Bol som zbavený tých, nad ktorými som vládol, a všetkých, ktorých som pohltil svojou silou, som vyvrhol. Ten, ktorý bol ukrižovaný, vyčistil hroby a moc smrti už nič neznamená.“

Ovocie duchovného života: Striedmosť a rozlišovanie

Keď si uvedomíme, čo sa vlastne deje v našom živote, začneme si uvedomovať, čo je okolo nás a v nás. Začneme sa na život pozerať kriticky, v pozitívnom zmysle slova: lepšie si uvedomíme, čo nám pomáha k cieľu a čo nám prekáža. Toto je to, čo Otcovia opisujú ako nepsis: triezvosť. Začíname si uvedomovať, že sme zapojení do boja, do neviditeľného boja. Intuitívne tušíme, že v skutočnosti nie sme v Disneylande a že všetko nie je tak, ako by malo byť. Rozvíjame zmysel pre pozornosť, bdelosť a ostražitosť, aby sme odvrátili útoky nepriateľa, ktoré nás majú odviesť od našej duchovnej cesty. „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1 Pt 5, 8 – 11).

V tomto duchu sa nesie podobenstvo o desiatich pannách (Mt 25, 1 – 13), ktoré sa pripomína pri „bohoslužbách Ženícha“, orthrose alebo utierni v prvých dňoch Veľkého týždňa: Hľa, Ženích prichádza uprostred noci. Blahoslavený sluha, ktorého nájde bdelého! Ale ten, ktorého nájde nedbalého, nebude ho hoden. Daj si teda pozor, duša moja, aby si neupadla do hlbokého spánku, aby si nebola vydaná smrti a aby sa ti nezavreli dvere kráľovstva. Namiesto toho bdej a volaj: Svätý, svätý, svätý si, Bože náš! Mocou svojho kríža zmiluj sa nad nami.

Východní spisovatelia síce trvali na neustálej bdelosti v tomto duchovnom boji, ale dobre vedeli, že každý deň poľavujeme v bdelosti a padáme. Boh nám však dal možnosť každodenného pokánia, aby sme sa mohli opäť postaviť na nohy a pokračovať v duchovnom živote. Ako hovorí svätý Ján Klimak: „Nečuduj sa, že každý deň padáš; nevzdávaj sa, ale odvážne stoj na zemi. A anjel, ktorý ťa stráži, si určite uctí tvoju trpezlivosť.“ Kristus zvíťazil nad hriechom a smrťou definitívne; vo svetle tohto víťazstva sa musíme naučiť vnímať naše malé porážky ako obyčajné neúspechy.

Naše rastúce povedomie o duchovnom konflikte je zároveň prvým krokom k diacrisis: rozlišovaniu. Je to ako duchovný vkus. Vo všetkom, čo sa deje v nás a okolo nás, dokážeme rozoznať veci, ktoré sú od Boha, tie, ktoré pochádzajú z našich vlastných chúťok a myšlienok, a tie, ktoré rozhodne nie sú od Boha ani nevedú k Bohu. Ako bolo spomenuté v druhej kapitole, niektorí svätci a mnohí duchovní otcovia a matky majú toto rozlišovanie ako plnú charizmu Ducha, aby pomáhali iným na ich duchovnej ceste. Zvyčajne sa nazýva darom čítania v srdciach. Určitá miera rozlišovania však môže byť udelená každému z nás, aby nás viedla v našom duchovnom živote.

Musíme si vyvinúť tento zmysel pre „chuť“, aby sme rozpoznali, čo je z Boha a čo nie je z Boha. Je veľmi ľahké presvedčiť samých seba, že to, čo chceme, je to, čo chce pre nás Boh. Alebo môžeme byť presvedčení, že dostávame duchovné videnia, a preto sme duchovní ľudia! Tento druh klamu často zvádza úprimných ľudí na scestie, niekedy vo veľmi vážnych veciach. Väčšie rozlišovanie ukazuje príbeh istého mnícha, ktorému sa zjavil diabol prezlečený za anjela. „Ja som anjel Gabriel, ktorý bol k tebe poslaný,“ vyhlásilo zjavenie. „Musel si byť poslaný k niekomu inému,“ odvetil brat, „nie som hoden vidieť anjelov.“ Zjavenie okamžite zmizlo.

Spirituálne autority zdôrazňujú, že spôsob, ako sa vyhnúť klamstvu a rásť v rozlišovaní, je nechať sa viesť naším duchovným vodcom a hlasom Tradície. Takýmto testovaním svojich sklonov, túžob a skúseností sa učíme pokore a prestávame sa riadiť vlastnými impulzmi.

Znie to ako plná zrelosť, ale je to len príprava na ňu. Veľkou psychologickou pomocou v procese prechodu do ďalšieho štádia je postupný rozvoj „morálno-emocionálnej krízy“ v človeku – z Božej milosti. Spočiatku človek dostáva útechu z duchovného úsilia a je naplnený nadšením. Postupom času sa „pocity“ vyparujú a osoba je vedená k tomu, že sa musí rozhodnúť konať len na základe „sily vôle“. Tým sa posilňuje kontrola rozumu nad vášňami a emóciami, hoci to bude prežívať ako suchopárnosť a vyprahnutosť. Začneme prehodnocovať základy svojho konania a spochybňovať svoje základné motivácie. Rozvíjanie schopnosti udržať si svoj záväzok bez okamžitého emocionálneho uspokojenia je pre duchovný rast nanajvýš dôležité. Ak totiž prejdeme od robenia vecí preto, že nás duchovne povznášajú, k ich robeniu preto, lebo nás sústreďujú na Boha, odmenou nám bude „nová“ úroveň zrelosti.

Zdroj: Light for life. Part Threee. The Mystery lived. God with us publications 2001. Pracovný preklad z angličtiny zhotovil o. Ján Krupa


Odber nových článkov


Svetlo pre život III.: Získavanie skúseností v duchovnom živote – Vidieť Boha vo všetkých veciach – Rakovina duše – Sloboda od vášní – Rast v cnostiach – Modlitba ako rozjímanie mysle a čistota srdca – Vzťahujúci sa k Cirkvi – Prechod z hlavy do srdcaSvetlo pre život III.: Rast v duchovnom živote – Fázy duchovného života v Novom zákone – Fázy duchovného života v Tradícii

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings