Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (1. január)

Obrezanie Pána patrí medzi veľké sviatky v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

Mužská obriezka praktizovaná rozličnými národmi sa pri Hebrejoch stala znakom začlenenia do Abrahámovho potomstva, do ľudu zmluvy a podriadenosti zákonu.

Prvou obriezkou, ktorú nám dosvedčuje Biblia, je Abrahámova obriezka (Gn 17). Boh prikázal Abrahámovi: „Nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia! Obrežete mäso svojej predkožky a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami. Na ôsmy deň nech je obrezaný každý z vás mužského pohlavia z pokolenia na pokolenie…“ (Gn 17, 10-12).


Odber nových článkov


Obriezka srdca

Proroci počnúc Mojžišom používali slovo „obriezka“ aj v prenesenom význame, keď zjavovali dôležitosť vnútorného postoja človeka voči Bohu (Lev 26,41; Dt 10,16). Boh cez proroka Jeremiáša odkázal svojmu ľudu: „Obrežte sa Pánovi, odstráňte predkožku svojho srdca, mužovia Júdska a obyvatelia Jeruzalema, ináč vyšľahne sťa plameň môj hnev a bude horieť neuhasiteľne pre zlobu vašich skutkov“ (Jer 4,4). Človek s „neobrezaným srdcom“ je hluchý voči Bohu, uzavretý a neochotný robiť pokánie. Jeremiáš žiada v Božom mene „obriezku srdca“ (Jer 4,4) a nakoniec oznámi novú zmluvu, ktorej charakteristickým znakom nebudú vonkajšie ceremónie, ale prijatie Božieho zákona v duchu a srdci človeka (Jer 31,31-33).

Svätý Pavol v šľapajach starozákonných prorokov zdôrazňoval dôležitosť „obriezky srdca v duchu, nie podľa litery“ (Rim 2,29). Novou zmluvou skrze Ježiša Krista obriezka už nie je potrebná: „V Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku“ (Gal 5,6, porov. 1Kor 7,18n). Novým vonkajším znakom prináležitosti k Bohu je krst (Kol 2,12).

Podľa cirkevných otcov telesná obriezka bola predobrazom krstu, ktorý pripája k novému Izraelu, Cirkvi, novému Božiemu ľudu (porov. Justín, Dial. 29,1 a 41,4; Irenej, Adv. Haer. IV,16,1; Ambróz, Abr. I,29; Augustín, Serm. 196A,1; 260,1).

Rozliční cirkevní otcovia polemizujú proti čisto telesnému chápaniu obriezky, pričom mu oponujú duchovným chápaním obriezky (porov. Barnabášov list 9,4-6; Justín, Dial. 41,4 a 43,2; Tertulián, Ad. ux. I,2,3; Origenes, Cels. I,22 a VI,24). Duchovnú obriezku možno definovať ako „poznanie Boha a jeho Krista“ (Justín, Dial. 28,4) a manifestuje sa v „službe Bohu a pestovaní pravdy v srdci“ (Augustín, Serm. 196A,1). Telesná obriezka pripomína potrebu askézy a zdržanlivosti: „odrezať oheň žiadostivosti“ (Ambróz, Abr. II,91; porov. aj Origenes, Hom. Jos. I,7; Metod Olympský, Symp. 1,3) .

Ježišova obriezka

Evanjelium podľa Lukáša nás informuje: „Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky“ (Lk 2,21).

Ježišova obriezka na ôsmy deň po narodení je znakom jeho začlenenia do Abrahámovho potomstva, do ľudu zmluvy, jeho podriadenosti zákonu a jeho oprávnenia na kult Izraela, na ktorom sa bude zúčastňovať po celý život.

Pri obriezke rodičia dávali dieťaťu meno, ktoré malo vyjadrovať jeho identitu a poslanie. Vynikajúcim príkladom je meno Ježiš, ktoré znamená: Jahve zachraňuje. Toto meno mu nevybrali rodičia, ale zjavil ho archanjel Gabriel už pri zvestovaní.

Boh naďalej žiada obriezku srdca

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista patrí medzi veľké sviatky v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Slávi sa 1. januára spolu so sviatkom svätého Bazila Veľkého. Gréckokatolíci na večierni spievajú:

„Nekonečne dobrotivý Boh neváhal prijať telesnú obriezku. Na sebe nám ukázal príklad, ako sa máme spasiť. On, zákonodarca, plní predpisy zákona a napĺňa predpovede prorokov. Sláva tebe, Pane, ty riadiš všetko svojou mocou, a predsa do plienok sa dávaš zavinúť.“

Duchovné posolstvo sviatku Obrezania Pána treba vnímať na pozadí Pavlových slov: „Obriezka nie je nič a neobriezka tiež nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní“ (1Kor 7, 18-19). Vyjadrené inými slovami: Boh síce nepožaduje od kresťanov telesnú obriezku, no nielen židom, ale aj kresťanom naďalej prikazuje: „Obrežte si predkožku svojho srdca a nezatvrdzujte si už šiju!“ (Dt 10,16).

Pôvodne publikované v konzervatívnom denníku Postoj o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://hand-painted-icons.com/category/bible-scenes-and-festal-icons/circumcision-of-jesus-christ/

Narodenie a Bohozjavenie – dvojitý sviatok svetlaBazil Veľký položil základy mníšskeho života aj trojičnej teológie (1. január)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings