Kristus naša Pascha: Veríme v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme, i v nášho Spasiteľa Ježiša Krista, i vo Svätého Ducha, Pána, Oživovateľa – Prisľúbenie príchodu Mesiáša; Protoevanjelium; Zmluva medzi Bohom a ľudstvom; Prisľúbenie Novej zmluvy; Očakávanie Spasiteľa

I v Ducha Svätého… On hovoril ústami prorokov.

(Symbol viery)

Ty si sa celkom neodvrátil od svojho stvorenia, ani si nezabudol, Dobrotivý, na dielo tvojich rúk, ktoré si učinil, ale mnohorakým spôsobom si ho navštevoval pre svoju milosrdnú lásku. Prorokov si mu posielal a v každom pokolení si prejavoval svoju moc skrze tvojich svätých, v ktorých si našiel zaľúbenie. Ústami svojich prorokov si nám ohlasoval a predpovedal, že nás chceš spasiť. Na pomoc si ustanovil zá­kon, anjelov si určil za ochrancov.

(Anafora liturgie svätého Bazila Veľkého)

Prisľúbenie príchodu Mesiáša

159 Adamov pád neodvrátil Božiu lásku k ľudstvu. Boh preukazoval milosrdenstvo padlému ľudskému pokoleniu: „Pán, Boh, urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich“ (Gn 3, 21). Boh tým, že nám ponúkal prisľúbenie spásy, nás uisťoval, že čo sa týka nášho rastu v podobnosti s Bohom, božskej adopcie a zbožštenia, Boží plán zostáva nemenný. Moc Božieho prisľúbenia je silnejšia než slabosť, ktorá pochádza z ľudského hriechu: „Pomocou Kristovej nevýslovnej milosti sme získali ešte väčšie veci, než sme stratili pomocou diablovej zloby.“[1] V starozákonnom kázaní prorokov sa Božie prisľúbenie postupne spájalo s postavou Božieho Pomazaného, Mesiáša, ktorý sa zjaví „v plnosti času“ (porov. Gal 4, 4) ako vtelené Božie Slovo.

Protoevanjelium

160 Hneď po ich páde Boh oznámil Adamovi a Eve svoje prisľúbenie spásy. Keďže ľudský rod bol oklamaný pokušiteľom v dôsledku toho, že pokušiteľovi dôveroval, Boh ustanolil nepriateľstvo medzi nimi, boj, aby ochránil ľudstvo pred úplným podriadením sa zlu: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom“ (Gn 3, 15). Boh prisľúbil ľudstvu konečné víťazstvo v tomto boji: „Ono [potomstvo ženy] ti [hadovi] rozšliape hlavu“ (Gn 3, 15). V súboji medzi dobrom a zlom nakoniec zvíťazí dobro, ktoré zosobňuje potomok ženy. Istota tohto víťazstva nevyplýva z ľudského úsilia, ale zo samotného Božieho slova, ktoré je dané v prisľúbení. Toto prvé ohlásenie dobrej zvesti o spáse ľudského rodu Cirkev nazýva protoevanjeliom.

161 V protoevanjeliu Boh zjavil, že plán spásy sa naplní vďaka spolupráci ľudstva (porov. Gn 3, 15). Naplnenie prisľúbenia daného v protoevanjeliu sa približovalo počas celých dejín spásy až do času ohlásenia evanjelia o Ježišovi Kristovi: „Dieťa bude sväté, bude to Boží Syn“ (Lk 1, 35). „Naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca“ (Lk 1, 33).

162 Cestu od protoevanjelia k evanjeliu prešlo ľudstvo prostredníctvom Bohom vyvolených ľudí, ktorý uverili a prijal Božie prisľúbenie. Slová protoevanjelia sa uskutočňovali v priebehu dejín spásy. Prorok Izaiáš odhalil obraz ženy a jej potomstva: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počala a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14). Počatie a porodenie Emanuela pannou je prorockým znamením, ktoré poukazuje na naplnenie prisľúbenia. Meno Emanuel (z hebrejčiny, Boh je s nami) zjavuje tajomstvo novonarodeného Dieťaťa, v ktorom je dokonale zjednotená božská a ľudská prirodzenosť.

163 Božie prisľúbenie sa naplnilo v Ježišovi Kristovi cez Pannu Máriu: „Boh poslal anjela Gabriela… k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária“ (Lk 1, 26 – 27). Práve Márii archanjel adresuje tie isté slová Izaiášovho proroctva: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš“ (Lk 1, 30). V mene Ježiš (z hebrejčiny, Boh zachraňuje) sa zjavuje význam mena Emanuel– Boh je s nami.

Zmluva medzi Bohom a ľudstvom

164 Božie prisľúbenie bolovyjadrené v zmluve medzi Bohom a ľudstvom a jeho naplnenie sa realizovalo v historických etapách: „Ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom, čo bude po vás“ (Gn 9, 9). Zmluva medzi Bohom a Noemom a jeho synmi bola prvou etapou. Svätý Irenej Lyonský zdôrazňuje Božiu iniciatívu pri uzatváraní zmluvy: „Ako má ľudstvo prejsť do Boha, ak [najskôr] Boh neprešiel do ľudstva?“[2] Dúha, ktorá spája nebo so zemou, bola viditeľným znakom tejto zmluvy. Noe a jeho potomkovia, Sem, Cham a Jafet, boli predstaviteľmi ľudstva, všetkých rás a národov, ktoré sa rozvetvili „podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov a obyvateľstva“ (Gn 10, 5).

165 Aj Abram patril k Noemovým potomkom, dedičom zmluvy s Bohom. Boh sa k nemu a jeho rodine prilbížil a povolal ho, aby sa stal Abrahámom, otcom všetkých veriacich, a dal mu prisľúbenie: „Vyvediem z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme“ (Gn 12, 2 – 3). Početní potomkovia a zasľúbená zem (porov. Gn 13, 15) sú znakmi Božej ochrany a naplnenia Božieho prisľúbenia: „Uzavrel som svoju zmluvu medzi mnou a tebou a rozmnožím ťa prenáramne“ (Gn 17, 2). Boh túto zmluvu potvrdil aj s Izákom (porov. Gn 26, 3 – 4) a Jakubom (porov. Gn 28, 13 – 15). V Egypte, ako Boh prisľúbil, sa Jakubovi potomkovia rozrástli na veľký národ (porov. Gn 46, 3); a exodus z Egypta, cesta púšťou a vstup do zeme, ktorú Boh zasľúbil, potvrdili Božiu vernosť slovu svojho prisľúbenia.

166 Po exode Izraelitov z egyptského otroctva Pán vstúpil do zmluvy s Izraelom na vrchu Sinaj. Tam im prisľúbil, že ich urobí svojím „medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom… kráľovským kňazstvom a svätým národom“ (Ex 19, 5 – 6). Celý národ akceptoval túto zmluvu a povedal: „Budeme robiť všetko, čo hovorí Pán” (Ex 19, 8). Pre ľud sa dodržiavanie prikázaní stalo podmienkou zmluvy (porov. Ex 20). Na znak tejto zmluvy Mojžiš vzal krv z obetovaných zvierat a pokropil ňou ľud so slovami: „Hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Pán uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov“ (Ex 24, 8).

167 Boh neustále podporoval a ochraňoval ľud prisľúbenia. Ak zmluva Boha s Mojžišom vytvorila národ Božieho ľudu, potom zmluva s kráľom Dávidom predobrazila Božie kráľovstvo:

Ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo… ja upevním trón jeho kráľovstva naveky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom… Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude predo mnou naveky pevné; tvoj trón bude upevnený naveky (2 Sam 7, 12 – 16).

Prisľúbenie Novej zmluvy

168 Mojžiš, veľký prorok a pozorovateľ Boha, v dôsledku prorockej inšpirácie poukázal na príchod ďalšieho proroka:Proroka, ako som ja, vzbudí ti Pán, tvoj Boh, z tvojho národa, z tvojich bratov; jeho počúvaj“ (Dt 18, 15). Očakávanie príchodu proroka, ktoré vzbudil Mojžiš, si ľud nakoniec spojil s postavou Mesiáša, Božieho Pomazaného.

169 S Mesiášom si ľudia spájali aj príchod prisľúbeného kráľovstva, ktoré si predstavovali predovšetkým ako pozemské panovanie Božieho ľudu. Pán Boh teda prostredníctvom svojich prorokov a Svätým Duchom pozdvihoval ľud na kvalitatívne vyššiu úroveň zmluvy, ktorá sa mala nazývať novou. Prisľúbenie takejto zmluvy Boh dal prostredníctvom proroka Jeremiáša:

Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu! Nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Tú moju zmluvu oni zrušili, hoci som im bol Pánom – hovorí Pán. Ale toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela – hovorí Pán. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú mojím ľudom (Jer 31, 31 – 33).

A prostredníctvom proroka Ezechiela Boh ohlásil: „Dám im jednotné srdce a jednotného ducha vložím do ich vnútra. Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce z mäsa, aby kráčali podľa mojich príkazov, zachovávali moje práva a konali podľa nich“ (Ez 11, 19 – 20).

170 Novú zmluvu, zaznamenanú na vnútorných doskách srdca, mal priniesť Syn Dávidov – Mesiáš. Proroci od Eliáša a Elizeja až po Malachiáša pripravovali Boží ľud na stretnutie s Mesiášom. Svojimi proroctvami písali akoby slovnú ikonu Mesiáša. V súlade s prorokmi Mesiáš nielenže prinesie Novú zmluvu, ale bude aj jej osobným stelesnením.

171 Svätý Duch prostredníctvom proroka Micheáša odhaľuje miesto, kde sa má narodiť Mesiáš: „A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti“ (Mich 5, 1). Mesiáš, ktorý sa narodil v Betleheme ako človek, je zároveň aj večne splodený z Otca: „Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem“ (Ž 2, 7 – 8). Pomazanie Mesiáša bude tiež od Boha:

Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť rok Pánovej milosti (Iz 61, 1 – 2).

172 Okrem znamení jeho moci, veľkosti a slávy bude Mesiášova služba zahŕňať aj utrpenie a smrť v súlade s Izaiášovým proroctvom:

Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, podľa pravdy bude vynášať právo. Neomdlie a nepodlomí sa, kým nezaloží na zemi právo, na jeho náuku čakajú ostrovy (Iz 42, 1 – 4).

Na ceste spravodlivosti ho čakajú útrapy:

Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí … Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil … On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení … Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých (Iz 53, 2 – 6).

Obraz trpiaceho Mesiáša nezodpovedal ľudským očakávaniam: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ (Mt 16, 22). Takto apoštol Peter reagoval na Kristove slová o jeho nadchádzajúcom utrpení.

173 Kristus na seba vzťahoval mesiášsky titul Syn človeka z Danielových proroctiev. Prorok Daniel opisuje slávu Syna človeka, ktorému „bola odovzdaná vláda a kráľovstvo, takže jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia; jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká, a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie“ (Dan 7, 14).

174 Slovo Božieho prisľúbenia, ako sa približoval čas jeho naplnenia, sa postupne stávalo jasnejším a zreteľnejším, aby sa napokon stalo vteleným Božím Slovom:

V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni (Hebr 1, 2 – 4).

Očakávanie Spasiteľa

175 Liturgicky Cirkev obnovuje očakávanie Spasiteľa v dejinách spásy pomocou pôstneho obdobia, ktorý sa začína 15. novembra, deň po sviatku apoštola Filipa. Toto pôstne obdobie trvá do sviatku Kristovho narodenia a náležito sa nazýva Pôst pred Narodením Pána alebo ľudovo Filipovka. Počas tohto pôstneho obdobia nás Cirkev pripravuje na svetlom prežiarený sviatok Kristovho narodenia a pripomína nám dôsledky Adamovho hriešneho nedostatku sebaovládania: „Prvý Adam sa odmietol postiť a ochutnal zo stromu, ktorý prináša smrť.“[3]

176 Čítanie svätého evanjelia na sviatok apoštola Filipa je plné nádeje na spásu (porov. Jn 1, 43 – 51). Filip pozval Natanaela, aby sa lepšie zoznámil s Ježišom Nazaretským. Natanael má však jednu výhradu: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?“ Na to Filip odpovedal: „Poď a uvidíš!“ (Jn 1, 45 – 46). Po stretnutí s Kristom sa Natanaelova výhrada rozplynula. V tom spočíva úloha každého kresťana: „prísť a vidieť“, inými slovami, priblížiť sa ku Kristovi, aby sme ho spoznali.

177 Toto očakávanie Mesiáša a priblíženie sa k nemu sa naplnilo v osobe Panny Márie z Nazareta. Boh si ju vyvolil pred všetkými vekmi. Mária, ktorá podľa Tradície bola uvedená do chrámu ako malé dieťa, duchovne vyrástla na „služobnicu Pána“. Boh ju postupne pripravoval, aby sa stala lonom, archou, chrámom, príbytkom neobsiahnuteľného Boha. „Z blahovôle Boha Otca v nej Najsvätejší Duch pripravil príbytok pre Boha Slovo.“[4] Mária sa stala príbytkom, do ktorého v plnosti času prišlo prebývať Božie Slovo: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 14). Slávenie Vstupu Bohorodičky do chrámu v Jeruzaleme (21. november) povoláva kresťanov, aby nasledovali jej príklad a dovolili Pánovi pripraviť ich tak, aby mohli dôstojne prijať vteleného Boha do príbytkov svojich sŕdc.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa. Verzia prekladu z februára 2024.


[1] Lev Veľký, Kázeň 73: Na sviatok Nanebovstúpenia, 4: PL 54, 396.

[2] Irenej Lyonský, Proti herézam, IV, 33, 4: PG 7, 1074.

[3] Oktoich, Druhý hlas, Nedeľná utiereň, Kánon Kríža-Vzkriesenia, Piata óda.

[4] Dmytro Tuptalo, Житія Святих. Місяця листопада в 21-ий день. Сказання про Введення Пречистої і Преблагословенної Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії у Господню Церкву і про життя її в ній. (Životy svätých. 21. deň mesiaca november. Rozprávanie o uvedení prečistej a preblahoslavenej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy panny Márie do Pánovho chrámu a o jej živote v ňom.)


Odber nových článkov


Kristus naša Pascha: Veríme v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme, i v nášho Spasiteľa Ježiša Krista, i vo Svätého Ducha, Pána, Oživovateľa – Vtelenie Božieho Syna; Zvestovanie Panne Márii; Narodenia Krista, BohozjavenieKristus naša Pascha: Veríme v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme, i v nášho Spasiteľa Ježiša Krista, i vo Svätého Ducha, Pána, Darcu života – Pád; Pád anjelov; Pád človeka; Dôsledky pádu

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings