Svätá Teofánia nášho Pána Ježiša Krista

Pri výraze Bohozjavenie ide o slovenský preklad gréckeho výrazu Teofánia, ktorý znamená „zjavenie božstva“. Tento výraz sa používa vo východných cirkvách, latinská cirkev uprednostňuje grécky výraz Epifánia, ktorý sa prekladá ako „Zjavenie“. V podstate oba výrazy chcú vyjadriť rovnakú predstavu.

V byzantskom liturgickom kalendári tento sviatok pripomína Ježišov krst v Jordáne Jánom Krstiteľom ako zjavenie Najsvätejšej Trojice. Nazýva sa aj Sviatok svetiel (v gréčtine Eorte ton foton), pretože pravé a nedostupné svetlo Svätej Trojice sa zjavilo a vyžarovalo na Krista – Bohočloveka, ktorý od tej chvíle je poslaný ohlasovať svetu Božie slovo.

Naproti tomu v latinskom liturgickom kalendári tento sviatok pripomína predovšetkým poklonu Mudrcov a zjavenie Krista Spasiteľa ľuďom, aj takým vzdialeným ako Mudrci.


Odber nových článkov


Odkedy sa slávi tento sviatok?

Najstaršia zmienka o tomto sviatku sa nachádza u Klementa Alexandrijského (2. storočie). Pôvodne sa slávil spolu s Vianocami 6. januára. Neskôr (okolo 4. storočia) sa z historických a teologických dôvodov slávenie týchto dvoch sviatkov ustálilo na dva samostatné dátumy: 25. december pre Vianoce a 6. január pre Zjavenie.

Aký je zmysel tohto sviatku?

Na Vianoce sa Slovo, Boží Syn, zjavuje v noci ľudstva, sám a mlčiaci. Na jeho narodení sa zúčastňuje malý počet vyvolených: popri Márii a Jozefovi niekoľko pastierov, mudrci, anjeli. Oni sú svedkami a pozorovateľmi tajomstva jeho narodenia, ale bez toho, aby poznali pravú prirodzenosť dieťaťa.

„Svojím narodením sa Boží Syn zjavil v skrytosti,“ hovorí svätý Hieronym (Komentár na 1. kapitolu Ezechiela). A svätý Ján Zlatoústy spresňuje: „A krstom, nie narodením, sa Spasiteľ dal poznať všetkým… Preto sa ,Bohozjavením‘ (Teofániou) nenazýva deň, keď sa Pán narodil, ale deň, keď bol pokrstený“ (Homília XXXVII o krste).

A večiereň predsviatku Bohozjavenia špecifikuje ešte lepšie: „Svetlý bol uplynulý sviatok, žiarivý je prítomný deň: v tamtom sa Mudrci klaňali Spasiteľovi; v tomto vyvolený služobník krstí Pána. Tam pastieri, ktorí bdeli na poli, videli a zostali plní úžasu; tu Otcov hlas ohlásil jednorodeného Syna.“

V Bohozjavení sa zjavuje Trojica, Boh hovorí: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 17). V krste na brehu Jordánu máme najveľkolepejšie ohlásenie Ježiša ako Božieho Syna, prvé zjavenie Boha ako Trojice a prvé zjavenie Svätého Ducha: „Otcov hlas ti vydal svedectvo. Nazval ťa svojím milovaným Synom. Aj Svätý Duch v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov“ (tropár sviatku).

A tak Vianoce a Bohozjavenie, tieto dve udalosti, ktoré v Ježišovom živote delí tridsať rokov, tvoria jedno sviatočné obdobie v liturgickom živote.

Ak to teda zhrnieme, môžeme povedať, že tento sviatok obsahuje päť hlavných tém:

1. zjavenie Trojice, zreteľnej podľa troch osôb, na začiatku Kristovho verejného života;

2. naplnenie proroctiev a Zákona;

3. začiatok spásy s osvietením stvorenia;

4. požehnanie matérie;

5. sviatosť Kristovho krstu, vnímaná ako ikona krstu kresťana: „synovia v Synovi“.

Bohozjavenie je určite prejavom Božej slávy a moci, ale predovšetkým je zjavením Božej lásky. Ak v Starom zákone si Pán vyvolí ľud Izrael a z čistej lásky mu odpustí hriechy, v Novom zákone sa táto Božia láska naplno uskutočňuje v láske Otca k svojmu jednorodenému Synovi, v ktorom necháva spočívať Ducha a potom ho vylieva na všetkých ľudí a pre ich spásu.

A tak svojou prítomnosťou vo vodách Jordánu Pán obnovuje človeka, obeť skazy, a celé stvorenie. Všetci sa stávame účastníkmi na Kristovom krste, ktorý ničí sily zla a uvádza nás do spoločenstva s Bohom. Prostredníctvom pôsobenia Ducha sme aj „osvietení“ a v Kristovi sa stávame „milovanými“ Otca.

Ako je pri Ježišovom krste predstavená postava Jána Krstiteľa?

Jánovi Krstiteľovi a Predchodcovi je zverené poslanie ohlasovať príchod Mesiáša podľa Malachiášovho proroctva (3, 1): „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou on ti pripraví cestu“ (Mk 1, 2). Jeho kázanie je silnou výzvou k pokániu a kajúcnosti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“ (Mt 3, 2) a mnohí z celého Judska sa hrnuli, aby vyznali svoje hriechy a nechali sa pokrstiť v Jordáne.

Ján ich však upozorňoval: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Svätým Duchom“ (Mk 1, 7 – 8). Stretnutie Predchodcu s Ježišom, ktorý ho žiada, aby ho pokrstil, zdôrazňuje práve Krstiteľovu nehodnosť oproti svojmu Stvoriteľovi: „Blato naliehavo prosí svojho Stvoriteľa: Prečo mi prikazuješ niečo, čo ma prevyšuje? To ja potrebujem tvoj krst, ty si bez hriechu, sláva Tebe!“ (tropár večierne).

Jánova úcta k Pánovi je jasným potvrdením Božej svätosti oproti hriechu človeka, ktorý potrebuje očistenie od zla. Preto nemá zmysel krstiť toho, ktorý je svätý, čistý, slobodný: „Kto to kedy videl, aby sa očisťovalo slnko, ktoré žiari od prirodzenosti? Prečo by som mal umyť vo vodách teba, ktorý si odleskom slávy a odtlačkom Otca? Prečo by som sa ja slama mal dotýkať ohňa tvojho božstva?“ (kánon utierne).

A predsa Krstiteľ musí prekonať túto bázeň, pretože Kristov krst je podmienkou našej spásy. Stvoriteľova blahosklonnosť zdôrazňuje, ako dokonalý Boh chcel ponížiť seba samého a stať sa podobným ľuďom: „Ten, ktorý sa zahaľuje svetlom ako plášťom, sa kvôli nám ráčil stať nám podobným a dnes sa zaodel vlnami Jordánu. Nie preto, že by osobne potreboval očistenie, ale preto, aby vo svojej osobe vykonal naše znovuzrodenie“ (lítia sviatku).

Aký dar milosti prináša toto tajomstvo do môjho života?

Sväté Bohozjavenie osobitne zdôrazňuje dôležitosť krstu na odpustenie hriechov. Toto tajomstvo nás vedie k rozjímaniu o našom krste. Aj my sme sa skrze Krista a v Kristovi stali svetlom. Preto sa novopokrstení v byzantskej cirkvi nazývajú „osvietení“, lebo sú odetí „Svetlom“, ktoré ich vedie, sú znovuzrodení do života.

Boží Syn, jediný bez hriechu, ako to vyniká z liturgických textov, nepotrebuje krst, ale keďže prijal do seba aj ľudskú prirodzenosť, „vo vodách Jordánu utopil hriechy celého ľudstva“. „Dnes Pán vo vodách pochováva hriech človeka“. Ale vykúpenie sa uskutočnilo aj pre celé stvorenie: následkom toho je posvätená aj voda, prameň života pre každé stvorenie. V Kristovi sa teda uskutočňuje „pôvodné stvorenie“ a „nové stvorenie“.

„Na počiatku sveta bola voda, na začiatku evanjelia Jordán,“ píše svätý Cyril Jeruzalemský. Pri prvotnom stvorení sa Boží Duch vznášal nad vodami a Boh povedal: „Buď svetlo!“, tak ako v Jordáne vyžaruje svetlo evanjelia.

Kto verí v Krista, krstí sa v mene Trojice. Ponorením do vody zomiera hriešny človek a vynorením z vody sa rodí nový človek v Božej slobode. Tento nový život je možný len prostredníctvom daru Svätého Ducha a Svätý Duch pôsobí v spoločenstve veriacich, ktoré je cirkvou. Úplné začlenenie do spoločenstva sa uskutočňuje myropomazaním a eucharistickým prijímaním, ku ktorému sa pristupuje ihneď po krste a myropomazaní.

Zdroj: Mistagogia della vita cristiana, Lungro 2019. Preklad o. Ján Krupa

Pôvodne publikované v denníku Postoj

Zdroj obrázka: https://cerkovsl.sk/obrezanie-bohozjavenie-pana-2016-program/bohozjavenie/

Veľké posvätenie vody (6. január)Ježiš Kristus sa zjavil všetkým ľuďom, keď bol pokrstený

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings