Kristus naša Pascha: Veríme v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme, i v nášho Spasiteľa Ježiša Krista, i vo Svätého Ducha, Pána, Darcu života – Pád; Pád anjelov; Pád človeka; Dôsledky pádu

Ale on ne­poslúchol teba, pravého Boha, svojho Tvorcu, dal sa zviesť ľstivým hadom a svojím vlastným hriechom si privodil smrť. A hoci si ho, Bože, podľa svojho spravodlivého rozhodnutia vy­hnal z raja do tohto sveta a vrátil si ho do ze­me, z ktorej bol vzatý, pripravil si mu spásu v znovuzrodení skrze tvojho Krista.

(Anafora liturgie svätého Bazila Veľkého)

Pád


Odber nových článkov


141 Boh stvoril všetko dobré (porov. Gn 1, 31). Podľa svedectva Svätého písma sa zlo objavilo neskôr – vďaka odmietnutiu dobra. Zlo sa neobjavilo ako nová skutočnosť: „Zlo neexistuje od prirodzenosti, ani nikto nie je prirodzene zlý, lebo Boh nestvoril nič, čo by nebolo dobré.“[1] Zlo je obmedzením a skazou toho, čo už existuje: „Zlo má svoju existenciu v nebytí.“[2] Hriech nás oberá o život – o Boha. Zlo sa objavilo ako  dôsledok osobného hriechu, ako čítame: „Odkiaľ prišlo toto [zlo]? Nie je to zjavný dôsledok vašej slobodomyseľnosti a vašej voľby? Určite je to tak a nikto nemôže tvrdiť opak. Pýtajte sa seba samých.“[3] Ako dôsledok Pádu zlo vstúpilo do sveta; Boh ho dovolil kvôli pokániu a obráteniu ľudí: „Z toho pochádzajú choroby v mestách a krajinách, suchá, zle úrody, ničenie miest, zemetrasenia, záplavy, porážky armád…“[4]

Pád anjelov

142 Zlo ako odmietnutie Boha sa vzťahuje aj na neviditeľný anjelský svet: „Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu“ (2 Pt 2, 4). Anjeli, ktorí sa postavili proti Bohu, sú nazývaní  diabli, démoni, zlí duchovia alebo padlí anjeli. „Diabol… bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži“ (Jn 8, 44).

143 Pád anjelov bol dôsledkom pýchy – sebapresadzovania v protiklade k Bohu a v túžbe stať sa mu rovným. Anjeli, ktorí zostali verní Bohu, sa vyslovili proti tým, čo padli: „Kto sa môže rovnať Bohu?“ „Kto je ako Boh?“ (v hebrejčine Michael). V liturgickej tradícií sa archanjel Michal, ktorý viedol boj proti padlým duchom, nazýva archistrategos Theou – „veľkovojvodca (hlavný veliteľ) Božieho vojska“. Cirkev slávi sviatok archanjela Michala a ďalších beztelesných mocností 8. novembra a venuje im aj pondelok každého týždňa.

144 Ďalším pomenovaním pre Satana (z hebrejčiny, žalobca), ktorý je protivníkom archanjela Michala, je cirkevnoslovanské slovo Dennicia(súvisí so slovom pre denné svetlo) a latinské slovo Lucifer (znamená nositeľ svetla). Na základe jeho slobodného rozhodnutia sa pôvodné svetlo v ňom oddelilo od svojho božského zdroja a stalo sa temnotou. Aj Kristus varuje človeka pred týmto nebezpečenstvom: „Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou“ (Lk 11, 35).

Pád človeka

145 Sväté písmo rozpráva príbeh pádu človeka v raji, pričom používa obraz hada: „No had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh“ (Gn 3, 1). Svätí Otcovia v obraze hada videli nepriateľa Boha i ľudstva – Satana. Had navrhol človeku falošné zbožštenie[5] a podsunul mu myšlienku stať sa ako Boh,ale bez Boha, vlastným úsilím. Diabol v raji „lákal Adama márnou nádejou na zbožštenie“[6] a navrhoval mu, aby meradlo dobroty nehľadal v Bohu, ale v sebe samom.

146 Ľstivosť hada spočívala v prekrúcaní slov Božieho prikázania: „Naozaj povedal Boh: ‚Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu?‘“ (Gn 3, 1; porov. Gn 2, 16 – 17). Zákerná otázka pokušiteľa vtiahla Evu do dialógu, ktorý v nej zrodil pochybnosť o pravdivosti Boha. Zlý využil túto pochybnosť v Eve, aby ju oklamal: „Nie, nezomriete! … vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo“ (Gn 3, 4 – 5). Podvod Zlého bol založený na predpoklade, že Boh svojím prikázaním klame človeka a takto podkopáva jeho slobodu, a že človek jedením zo stromu dobra a zla sa stane ako Boh.  

147 Hadovo klamstvo sa stalo pokušením pre Evu: „A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý“ (Gn 3, 6). Eva sa podvolila pokušeniu: „Vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol“ (Gn 3, 6). Takto naši prarodičia prestúpili Božie prikázanie a tým do sveta vstúpil hriech a zlo: „Skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech“ (Rim 5, 12). Požitím zakázaného ovocia sa ilúzia samozbožštenia vytratila a namiesto očakávaného dobra sa objavilo zlo a prázdnota: „Otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí“ (Gn 3, 7). Hriech našich prarodičov mal za následok odlúčenie ľudstva od Boha, zdroja života – vtedy sa ľudstvo stalo smrteľným. „Ako sa telo stane mŕtvolou bez životnej energie, keď ho opustí duša, tak aj duša sa stane mŕtvolou bez duchovnej energie, keď ju opustí Svätý Duch.“[7]

148 Pád sa zavŕšil vyhnaním našich prarodičov z raja: „Boh vyhnal človeka a na východ od raja Edenu postavil cherubov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života“ (Gn 3, 24). V dôsledku Pádu, t. j. hriechu prarodičov (prvotného hriechu), ľudstvo stratilo raj. K stromu života sa nemôžeme vrátiť iným spôsobom než Božou mocou, a preto potrebujeme Božiu spásu.

Dôsledky pádu

149 Pád našich prvých predkov je tragédiou ľudstva. Namiesto toho, aby boli Božími synmi a dcérami, bratmi a sestrami všetkých a správcami stvorenia, ľudia sa vlastným  hriešnym rozhodnutím stali otrokmi zla, nepriateľmi ostatných ľudí. Dostali sa pod nadvládu sveta. Človek stvorený na Boží obraz nedokázal dosiahnuť podobnosť s Bohom: „Hriech zničil Božiu podobu v človeku.“[8]

150 V dôsledku hriechu sa oslabila ľudská vôľa voliť si dobro a vzrástol sklon k zlému. Vďaka hriechu sme sa ocitli v stave vnútorného rozdelenia, pretože zákon hriechu v nás odporuje Božiemu zákonu. A preto, ako učí svätý apoštol Pavol, nerobíme dobro, ktoré milujeme, ale zlo, ktoré nenávidíme (porov. Rim 7, 19 – 21). „Namiesto viditeľnej Evy mám Evu v mysli: vášnivú myšlienku v mojom tele, ktorá mi ukazuje, čo sa javí sladké; no kedykoľvek z toho ochutnám, príde mi to horké.“[9]

151 Následkom hriechu je aj ľudský intelekt zahmlený a ľudstvo stratilo spoločenstvo s Bohom – najvyššou Pravdou. V dôsledku hriechu ľudia prestali chápať svoje vlastné povolanie a existenčné určenie všetkých stvorení, ktorým dal v raji meno sám Adam (porov. Gn 2, 20).

152 Duchovná smrť viedla k telesnej smrti: „Táto povinnosť k smrti… bola dočasne vytvorená, aby obklopila prirodzenosť, ktorá je stvorená pre nesmrteľnosť.“[10] Strach a hanba boli ďalšími dôsledkami pádu: „A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady“ (Gn 3, 8). Strach nás oberá o pokoj. Vyhýbame sa kontaktu s Bohom.

153 Otázkou: „Adam, kde si?“ (Gn 3, 9) Pán Boh podnietil ľudstvo k pokániu pomocou hlasu svedomia. Adam však nekonal pokánie, ale vyhováral sa, pričom sa snažil zbaviť osobnej zodpovednosti: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol“ (Gn 3, 12). Podobným spôsobom sa vyhovárala aj Eva: „Had ma naviedol, i jedla som“ (Gn 3, 13).

154 Hriech poškodil vzťahy medzi ľuďmi, vniesol odcudzenie a protiklad medzi muža a ženu: „I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zásterky“ (Gn 3, 7). Po Páde sa vzťah medzi mužom a ženou stal predmetom impulzívnych telesných pudov. Ako čítame: „Budeš túžiť po mužovi“. Do hry vstúpila aj túžba podriadiť si ostatných: „On [tvoj muž] bude vládnuť nad tebou“ (Gn 3, 16). Hriech vniesol do ľudského života choroby a utrpenie (porov. Gn 3, 16 – 19).

155 Hriech zdeformoval ľudský postoj k práci. Z požehnania sa práca zredukovala na prostriedok prežitia: „V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb“ (Gn 3, 19). Hriech narušil harmóniu medzi človekom a prírodou: „Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: ‚Nesmieš z neho jesť!‘, nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny“ (Gn 3, 17 – 18).

156 Hriech zničil bratstvo medzi ľuďmi, brat sa stal cudzincom a nepriateľom vlastnému bratovi (porov. Gn 4, 1 – 16, príbeh o Kainovi a Ábelovi). Hriech vniesol do spoločnosti neporiadok a dal vzniknúť márnym snahám vybudovať spoločnosť bez Boha (porov. Gn 11,1 – 9, príbeh Babylonskej veže). Avšak veľké očakávania ľudskej pýchy sa končia len veľkým rozčarovaním, nepokojnosťou, zmätkom a nedorozumením: „Dômyselne si plánovala postaviť vežu, duša moja, a vybudovať pevnosť pre svoje chúťky; ale Stvoriteľ prekazil tvoje plány a rozbil tvoje zámery na prach.“[11]

157 Univerzálne dôsledky pádu sa pred nami vynárajú v príbehu potopy (porov. Gn 6 – 9): „Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé… Zem… bola skazená pred Bohom, zem bola plná násilia“ (Gn 6, 5. 11). Besnenie vášní a zlých sklonov, ktoré prevládli medzi ľuďmi a určovali ich správanie, viedlo k Božiemu trestu – potope: „Ty sama, duša moja, si otvorila okná hnevu svojho Boha a zaplavila si ako zem všetko svoje telo, skutky i život a zostala si mimo archy spásy.“[12]

158 Avšak Boh sa neodvrátil od ľudstva, ale zostal s ním a poskytol mu nádej na spásu: „Pred svojím viditeľným príchodom v tele Božie Slovo [Logos] duchovným spôsobom prebývalo medzi patriarchami a prorokmi a predobrazovalo tajomstvá svojho príchodu.“[13] Zdrojom nádeje ľudstva je láska Boha Otca, ktorý poskytol svoje prisľúbenie spásy.

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa. Verzia prekladu z februára 2024.


[1] Diadoch z Fotiky, O duchovnom poznaní a rozlišovaní,3: PG 65, 1168.

[2] Gregor Nysský, O duši a vzkriesení. Rozhovor so sestrou Makrínou: PG 46, 93.

[3] Ján Zlatoústy, Homílie na Matúšovo evanjelium. Homília 59, 2: PG 58, 575.

[4] Bazil Veľký, Homília o tom, že Boh nie je pôvodcom zla, 5: PG 31, 337.

[5] Oktoich, Šiesty hlas,Nedeľná utiereň, Kánon Vzkriesenia, Štvrtá óda.

[6] Bazil Seleúcijský, Tretia Reč: O Adamovi, 3: PG 85, 57.

[7] Ján Zlatoústy, Homília na List Efezanom,18, 3: PG 62, 124.

[8] Leontios Byzantský, Proti Nestóriovi: PG 86, 1348.

[9] Veľkopôstna trióda, Piaty týždeň Veľkého pôstu, Štvrtok, Utiereň, Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho, Prvá óda.

[10] Porov. Gregor Nysský, Veľká katechéza 8: PG 45, 53.

[11] Veľkopôstna trióda, Piaty týždeň pôstu, Štvrtok, Utiereň, Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho, Druhá óda.

[12] Veľkopôstna trióda, Piaty týždeň pôstu, Štvrtok, Utiereň, Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho, Druhá óda.

[13] Maxim Vyznávač, O teológii a vtelení Božieho Syna, II, 28: PG 90, 1137.

Kristus naša Pascha: Veríme v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme, i v nášho Spasiteľa Ježiša Krista, i vo Svätého Ducha, Pána, Oživovateľa – Prisľúbenie príchodu Mesiáša; Protoevanjelium; Zmluva medzi Bohom a ľudstvom; Prisľúbenie Novej zmluvy; Očakávanie SpasiteľaKristus naša Pascha: Veríme v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme, i v nášho Spasiteľa Ježiša Krista, i vo Svätého Ducha, Pána, Oživovateľa – Človek – koruna stvorenia; Človek – na obraz a podobu Boha; Rast osoby od obrazu k podobe Boha; Stvorená prirodzenosť človeka; Ako muža a ženu ich stvoril; Sloboda a zodpovednosť človeka

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings