Život a bohoslužba: Liturgický rok – Pánov deň; Paschálny cyklus; Cyklus sviatkov; Týždenný cyklus

Videli sme Kristovo vzkriesenie, preto sa pokloňme Pánu Ježišovi, Svätému, jedinému bezhriešnemu: Klaniame sa tvojmu krížu, Kriste, a tvoje sväté vzkriesenie ospevujeme a oslavujeme. Lebo ty si náš Boh, okrem teba ani iného nepoznáme, tvoje meno vyslovujeme. Poďte, všetci verní, klaňajme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, veď skrze kríž prišla radosť do celého sveta. Ustavične dobrorečme Pánovi, ospevujme jeho vzkriesenie, lebo pre nás pretrpel ukrižovanie a smrťou zahubil smrť.

Utiereň Vzkriesenia

Denný cyklus bohoslužieb (večiereň, utiereň, hodinky) spája chválu Boha s pohybmi počas dňa. Božská liturgia nás na druhej strane vyvádza z každodenného cyklu času ku kairosu, príchodu Pána do našich dejín. Pánov deň, nedeľa, je osobitne spojený s týmto slávením, a preto je to deň osobitne určený na božskú liturgiu. Tretí typ slávenia je spojený so slávením cirkevných sviatkov. V priebehu rokov boli vyčlenené dni, ktoré pripomínajú konkrétne aspekty Pánovho príchodu medzi nás v tele. Tieto sviatky spájajú historické udalosti Kristovho narodenia, krstu atď., s ich večným významom, ktorý presahuje históriu.

Pánov deň

Keďže náš Pán vstal z mŕtvych v prvý deň týždňa, nedeľa sa od počiatku kresťanstva slávila ako „Pánov deň“. Stala sa hlavným dňom kresťanskej bohoslužby, hoci sabat  (sobota) sa slávil s rovnakou úctou až do štvrtého storočia. Naša viera v spasenie spočíva na skutočnosti vzkriesenia, pretože „keď Kristus nevstal [z mŕtvych], vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí“ (1 Kor 15, 17 – 19). Zmŕtvychvstanie musí byť ústredným bodom nášho života, a to nielen ako historický fakt, ale ako skutočnosť, ktorá robí náš život hodnotným. Oslavou tejto udalosti každý týždeň obnovujeme svoju pamäť a svoje. Sú dve nedele, v ktorých sa vzkriesenie takto osobitne nepripomína, pretože sa v nich pripomínajú udalosti priamo spojené so vzkriesením: Kvetná nedeľa, ktorá nás pripravuje na pamiatku umučenia nášho Pána počas Veľkého týždňa, a Päťdesiatnica, ktorá oslavuje dar Svätého Ducha v hornej sieni v päťdesiaty deň Paschy.

Nedeľa: Ôsmy deň

Nedeľa je taktiež oslavou začiatku nového stvorenia. Raná Cirkev uvažovala o nedeli podobne ako my o samotnej Eucharistii. Otcovia ju často nazývali „ôsmym deň“ alebo prvým dňom nového stvorenia. Kristovo zmŕtvychvstanie znamená koniec starého poriadku a začiatok novej éry. Žijeme v tom, čo svätý Pavol nazýva novým stvorením (2 Kor 5, 17), pretože Kristus ako druhý Adam svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním znovu začal ľudské dejiny.

Toto nové stvorenie presahuje bežný chod každodenných udalostí; je to niečo ako nebo na zemi. Preto mnohí Otcovia začali hovoriť o nedeli ako o „ôsmom dni“, dni mimo nášho pozemského týždenného cyklu. Sedemdňový týždeň bol v židovskom myslení spojený s príbehom stvorenia z knihy Genezis. V tomto príbehu je Boh zobrazený ako ten, ktorý šesť dní pracuje a v siedmy deň, sabat, odpočíva. Teraz, keď sa v Kristovi začalo nové stvorenie, má týždeň ôsmy deň, deň, ktorý nás vedie za hranice fyzického sveta do Božieho kráľovstva v Ježišovi Kristovi. V tento deň sme vzkriesení k životu s Kristom a Božie kráľovstvo sa stáva prítomným v celej svojej moci. Nedeľa bola pre prvých kresťanov dôležitá aj preto, lebo v tento deň očakávali, že Kristus príde opäť (druhý príchod) v celej svojej moci a sláve, aby súdil živých i mŕtvych.

Božská liturgia je najužšie spojená s týmto týždenným slávením. Každá liturgia je oslavou vzkriesenia nášho Pána. Ako zdôraznil svätý Ján Zlatoústy: „Tajomstvo Veľkej noci nemá väčšiu účinnosť ako to, ktoré sa slávi teraz. Je to jedno a to isté. Vždy je tu tá istá milosť Ducha, vždy je to Pascha“ (porov. 1 Tim 5, 3). Božská liturgia je teda osobitne predpísaná najmä na nedeľu, deň, keď náš Pán vstal z mŕtvych, na „ôsmy deň“, deň eschatonu.

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE

Aké sú dva hlavné témy Pánovho dňa?

Ako slávite Pánov deň?

Paschálny cyklus

Paschálny cyklus je rad sviatkov a pôstov, ktoré sa točia okolo oslavy Kristovho vzkriesenia. Od Paschy sa každoročne počíta čas pre súvisiace sviatky a pôsty (napríklad Veľký piatok, Päťdesiatnicu, Veľký pôst). Ústrednú udalosť zmŕtvychvstania obklopuje niekoľko ďalších sviatkov, každý s vlastnou témou. Tieto témy sú votkané do štruktúry denného cyklu prostredníctvom čítaní zo Svätého písma, hymnov, tropárov a žalmov, ktoré najviac súvisia s týmito témami.

Paschálny cyklus sa skladá z viacerých období, z ktorých každé má svoju vlastnú tému. Začína sa predveľkopôstnymi nedeľami, obdobím piatich týždňov, z ktorých každý sa zameriava na jeden aspekt nadchádzajúceho veľkopôstneho obdobia. A. Schmemann hovorí: „Dlho predtým, ako sa má začať skutočné veľkopôstne úsilie, Cirkev nás upozorňuje na jeho vážnosť a vyzýva nás, aby sme rozjímali o jeho význame. Predtým, ako môžeme praktizovať pôst, podáva sa jeho zmysel“ (Veľký pôst, s. 17).

Samotný Veľký pôst, štyridsaťdňové obdobie, ktoré sa končí v deň pred Lazarovou sobotou, je časom prípravy na najväčší sviatok – Paschu. Je to čas obnovy nášho záväzku voči Spasiteľovi, ktorého zmŕtvychvstanie je zdrojom a životom našej spásy. Pôvodne bol Veľký pôst finálnym krokom pre katechumenov (uchádzačov o krst) pred ich prijatím do Cirkvi. Pozostatky tohto katechetického obdobia pretrvávajú aj dnes, najmä v čítaniach na bohoslužbách. Počas celého denného cyklu sú ku každej bohoslužbe priradené starozákonné čítania, takže počas štyridsiatich dní sa katechumen oboznámi s najdôležitejšími knihami Zákona, Prorokov a múdroslovnej literatúry. Táto príprava sa stala súčasťou života každého kresťana a je časom obnovy pre tých, ktorí už boli pokrstení. Preto sa teraz slávi pre celú Cirkev a nielen pre tých, ktorí sa pripravujú na krst.

V byzantskej tradícii sa Svätý týždeň všeobecnejšie nazýva „Veľký týždeň“, pretože je historickou spomienkou na veľké udalosti Kristovej spásy pre nás. Počas tohto týždňa sa k väčšine bohoslužieb pridáva evanjeliové čítanie, ktoré nás krok za krokom prevádza poslednými dňa Krista, počnúc sobotou pred Kvetnou nedeľou, keď náš Pán vzkriesil Lazára z mŕtvych (Lazárova sobota). V tomto týždni znovu prežívame udalosti, ktoré tvoria jadro našej viery. Sme povzbudzovaní, aby sme o týchto udalostiach rozjímali, aby sme sa kajali za svoje hriechy, za ktoré náš Pán zomrel, a napokon sa radovali, že všetko stvorenie bolo napravené a opäť dostalo dedičstvo večného života, pre ktorý bolo stvorené.

Samotné Vzkriesenie sa oslavuje celý týždeň, ktorý sa nazýva „Svetlý týždeň“, čo pochádza od žiary Kristovho zmŕtvychvstania, ktoré preniká všetko, čo Cirkev robí v tomto týždni. Každý deň je obrazom nedeľnej udalosti. Počas tohto obdobia radosť zo Zmŕtvychvstania prevažuje nad všetkým ostatným. Dokonca aj keď sa počas Svetlého týždňa slávi pohreb, zvyčajné hymny zaoberajúce sa smrťou veriacich sa nahrádzajú triumfálnymi hymnami Utierne Vzkriesenia.

Vzkriesenie, nazývané „Pascha“, čo znamená Prechod, sa slávi štyridsať dní: podľa Lukáša je to doba, počas ktorej bol náš Pán po svojom zmŕtvychvstaní telesne prítomný medzi svojimi učeníkmi. Týždne po Veľkonočnej nedeli sa zameriavajú najmä na význam Vzkriesenia a nášho krstu do smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána. Nedele svätého Tomáša a Myronosičiek zdôrazňujú tému Vzkriesenia a nedele o porazenom, Samaritánke a slepom od narodenia sú skúmaním tajomstva nášho krstu. Polovica Päťdesiatnice oslavuje ústredné postavenie Ježiša v našom živote, pretože on učí uprostred chrámu Cirkvi a v chráme našich sŕdc. On je Cesta, Pravda a Život, ktorý nás očisťuje od hriechu a napĺňa Svätým Duchom. Počas celého tohto obdobia sa stále opakuje hymnus: „Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval.“ Nesmieme stratiť zo zreteľa skutočnosť, že Vzkriesenie je skutočným a najdôležitejším faktom našej spásy.

Nanebovstúpenie je zavŕšením Kristovho oslávenia. Keď svojím zmŕtvychvstaním zvíťazil nad smrťou, vracia sa k Otcovi a  ukazuje všetkým cestu, aby ho nasledovali. Na večierni v tento deň sa oslavuje zavŕšenie poslania nášho Pána a radostne sa očakáva deň Päťdesiatnice, keď vylial dar Svätého Ducha. „Boh vystúpil uprostred výkrikov radosti, Pán uprostred trúbenia, aby zachránil padlého Adama a poslal Svätého Ducha, Utešiteľa, posväcovať naše duše“ (Stichira Večierne Nanebovstúpenia).

Slávenie Paschy vrcholí sviatkom Päťdesiatnice, sviatkom našej účasti „na spáse prostredníctvom osvietenia Svätým Duchom“. Je to deň nádeje, päťdesiaty deň Paschy. Kristus nedokončil svoje poslanie pre seba, ale pre nás, a práve prostredníctvom Svätého Ducha sme uschopnení nasledovať nášho Pána k Otcovi. V istom zmysle je Päťdesiatnica dôvodom Kristových činov, pretože znamenajú možnosť ľudstva podieľať sa na spáse prostredníctvom prebývania Svätého Ducha, ako to vyjadruje najdôležitejší hymnus tohto dňa: „Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás. Očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.“

Ústredným bodom slávenia Päťdesiatnice je na konci tohto dňa večiereň, pri ktorej sa kľačí. Počas tejto bohoslužby je zhromaždenie – ktoré sa od Paschy modlilo postojačky – vyzývané, aby sa modlilo „znova a znova na kolenách“ o zvolávalo prítomnosť Svätého Ducha. Modlíme sa za našu spásu a odpočinok našich zosnulých s dôverou v prítomnosť Ducha, ktorý nás učí, ako a za koho sa máme modliť.

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE

Ako sa osobne a liturgicky pripravujete na sviatok sviatkov počas Veľkého pôstu?

Ako naša Cirkev liturgicky slávi sviatok sviatkov?

Ako začleňujete toto liturgické slávenie sviatkov do svojho osobného života?

Cyklus sviatkov

Skorým rozšírením každoročného paschálneho sviatku je cyklus sviatkov. Pripomínajú sa v ňom konkrétne udalosti zo života Krista a jeho Cirkvi, ako aj konkrétne osoby, ktoré sú našimi určovateľmi a obrancami viery. Myšlienka oslavovať udalosti zo života Krista vznikla spolu s pamiatkou Vzkriesenia. Táto udalosť bola ústrednou v živote kresťana a udržiavala sa v mysliach a srdciach jej slávením každú nedeľu, ako aj každoročným sviatkom Veľkej noci (Paschy) v čase Pesahu. To viedlo k pochopeniu, že treba oslavovať aj ďalšie špecifické udalosti zo života nášho Pána. Prvou z nich bol krst nášho Pána v Jordáne, ktorý sa objavil už v treťom storočí.

Tento sviatok sa nazýva Teofánia alebo Bohozjavenie a pripomína udalosti, ktoré sprevádzali začiatok Ježišovho verejného života. Bol to istým spôsobom začiatok našej spásy, podobne  ako je náš vlastný krst začiatkom nášho života v Kristovi. V ranej východnej cirkvi sa Teofánia nazývala aj „Sviatok svetiel“, ktorý pripomínal narodenie aj krst nášho Pána. O vyše sto rokov neskôr sa v Ríme začal sláviť sviatok Vianoc ako samostatná oslava Kristovho narodenia. To neskôr prevzala aj byzantská cirkev, takže 6. január je dnes výlučne oslavou Ježišovho krstu, s výnimkou Arménov, ktorí všetky tieto udalosti stále slávia v ten istý deň.

Obe tieto udalosti boli veľmi dôležité pre dejiny našej spásy. Ukazujú naše základné chápanie Ježiša, že je Boh a zároveň človek. Ježiš sa v týchto udalostiach zjavuje ako vtelený Boh, Boh Stvoriteľ, ktorý sa stal stvorením, aby sme mu mohli byť bližšie. Ak je Veľká noc oslavou Božej moci, ktorá raz a navždy zvíťazila nad zlom a smrťou, potom Vianoce a Teofánia sú oslavou lásky Boha k ľudstvu, že bol ochotný stať sa jedným z nás kvôli nám.

Väčšina ostatných hlavných nepohyblivých sviatkov vychádza zo sviatku Vianoc. Zvestovanie, 25. marca, deväť mesiacov pred narodením nášho Pána, oslavuje počatie Ježiša v Máriinom. Od tohto sviatku dostáva Mária, Matka Božia, v byzantskej cirkvi svoj najväčší titul, Bohorodička. Stretnutie nášho Pána pripomína udalosť, ktorá sa odohrala, keď dieťa Ježiš bolo predstavené Otcovi v chráme, čo bol zvyk u všetkých prvorodených Židov mužského pohlavia. Keďže sa to malo stať v štyridsiaty deň po narodení, Stretnutie sa oslavuje 2. februára.

Oslava Kristovho spásneho diela čoskoro začala zahŕňať aj udalosti zo života jeho matky. Máriina smrť, nazývaná Zosnutie, sa slávila 15. augusta od polovice piateho storočia. Neskôr bolo Narodenie Božej Matky priradené k 8. septembru (a od tohto dátumu sa jej počatie slávilo 9. decembra, teda „nedokonalých“ deväť mesiacov, na rozdiel od času, ktorý jej Syn strávil v maternici). Nakoniec sa kalendár rozdelil na dvanásť veľkých sviatkov, ktoré oslavovali udalosti zo života nášho Pána a Márie Bohorodičky:

Narodenie Márie Bohorodičky – 8. september
Povýšenie Svätého kríža – 14. september
Vstup Bohorodičky do chrámu – 21. november


Narodenie nášho Pána – 25. december
Bohozjavenie nášho Pána – 6. január
Stretnutie nášho Pána – 2. február


Zvestovanie Božej Matke – 25. marec
Premenenie nášho Pána – 6. august
Zosnutie Božej Matky – 15. august


Kvetná nedeľa – Nedeľa pred Vzkriesením
Nanebovstúpenie nášho Pána – Štyridsiaty deň po Vzkriesení
Päťdesiatnica – Zostúpenie Svätého Ducha Päťdesiaty deň po Vzkriesení

Veľká noc (Pascha) nie je jedným z týchto dvanástich veľkých sviatkov len preto, lebo sa považuje za „kresťanský sviatok“ vyššej kategórie ako všetky ostatné. Posledné tri sviatky sú súčasťou paschálnej udalosti a ich dátum závisí od Veľkej noci. V skutočnosti každý z týchto sviatkov nejakým spôsobom manifestuje Vzkriesenie. Slávenie Zosnutia nám veľmi reálne a aktuálne poukazuje na základnú skutočnosť vzkriesenia nášho vlastného tela a duše prostredníctvom Kristovho zmŕtvychvstania. Premenenie nám ukazuje realitu našej vlastnej premeny a zbožštenia, pretože sme boli stvorení na Boží obraz a podobu a sme obnovení do tejto podoby prostredníctvom Zmŕtvychvstania nášho Pána. Tieto sviatky teda oslavujú nielen historické udalosti, ale majú význam aj pre náš vlastný život a existenciu.

Sviatky svätých sa vyvíjali oddelene od sviatkov nášho Pána a Bohorodičky. Už v druhom storočí boli kresťania, ktorí svojou smrťou svedčili o viere, uctievaní miestnou cirkvou ako hrdinovia s osobitným postavením v Božej Cirkvi. Boli napodobňovaní ako príklady toho, ako žiť našu vieru v Krista. Boli vnímaní ako stelesnenie Božej lásky a našej viery v neho. Grécke slovo pre svedectvo je martyrion, z ktorého odvodzujeme anglické slovo martyr.

Neskôr boli ďalší svedkovia uctievaní ako príklady života na Boží obraz. Apoštoli svedčili o svojej viere veľmi osobitným spôsobom, keď hlásali Kristovo evanjelium po celom známom svete. Po období prenasledovania boli za príklad kresťanského života považovaní cirkevní predstavitelia, ako napríklad biskupi a vyznávači (tí, ktorí trpeli pre vieru, ale nie až na smrť). Hoci neboli povolaní zomrieť pre svoju vieru v Krista, celý svoj život venovali životu a šíreniu posolstva Kristovho evanjelia a obhajovali vieru rovnako ako ktorýkoľvek mučeník roztrhaný levmi. Časom sa do zoznamu pridali aj ďalší hrdinovia viery, ako napríklad mnísi, askéti a nezištní lekári.

Na týchto ľudí sa zvyčajne spomínalo v deň ich smrti, ktorý Cirkev považuje za deň ich skutočného narodenia, narodenia do večného života. Na niektorých sa spomínalo len v oblasti, kde žili, a to pre ich mimoriadny význam pre ľudí miestnej komunity. Iní sa stali súčasťou kalendára celej Cirkvi, pretože ich sláva bola veľmi rozšírená. Títo ľudia boli považovaní za dôležitých pre život každého kresťana, pretože mohli mať prospech z poznania toho, ako títo žili, a potom ich napodobňovať. Začali sa pripomínať aj veľké postavy Starého zákona, najmä proroci, ktorí pripravovali cestu pre príchod Krista.

Tieto sviatky, sviatky nášho Pána, Bohorodičky a svätých, môžu a majú mať v našom živote veľmi dôležité miesto. Ak je cieľom liturgie času, aby sa viera, ktorú dnes vyznávame, stala skutočnou, potom tieto sviatky pomáhajú veľmi podstatným spôsobom. Keď slávime nejakú udalosť zo života nášho Pána alebo si pripomíname konkrétneho svätca, znovu si uvedomuje význam tejto udalosti alebo svedectvo tohto života tu a teraz. Rastie naše chápanie nášho vzťahu s Bohom a tiež naša láska a oddanosť voči nemu.

Týždenný cyklus

Posledným prvkom v byzantskom cirkevnom kalendári je týždenný cyklus zbožných spomienok. Tak ako sa každú nedeľu pripomína Kristovo zmŕtvychvstanie, aj každý nasledujúci deň v týždni sa stáva príležitosťou na vlastnú osobitnú spomienku: pondelok – svätí anjeli; utorok – svätý Ján Krstiteľ; streda –  Svätý kríž a Bohorodička, Mária, Božia Matka; štvrtok – apoštoli a svätý Mikuláš; piatok – Svätý kríž; sobota – všetci svätí a zosnulí veriaci. Zvlášť starobylá je oslava Svätého kríža v stredu (pretože je to deň zradenia Ježiša Judášom) a v piatok (pretože je to deň ukrižovania a smrti nášho Pána). Streda a piatok boli tiež dňami pôstu od prvých dní kresťanstva, čo je pokračovaním a zároveň obnovením židovského zvyku držať „utorok a štvrtok ako pôst“.

Od ôsmeho storočia sa sobota stala dňom spomienky na všetkých zosnulých. Vo Svätom písme je sobota neustále zobrazovaná ako deň odpočinku. Tento deň, sabat, sa v Starom zákone spájal s Božím odpočinkom po práci na stvorení. Novozákonný List Hebrejom používa sabat ako obraz odpočinku verného Božieho ľudu v Kristovi (Heb 4,9 – 11). On je večný sabat, v ktorom veriaci nájdu nekonečný odpočinok. Preto sa v sobotu modlíme najmä za to, aby naši zosnulí blízki vstúpili do tohto večného odpočinku, ktorým je večný život v Kristovi. Pred Mäsopôstnou nedeľou, počas Veľkého pôstu a pred Päťdesiatnicou sa koná osobitná spomienka na zosnulých s názvom Zádušná sobota/Sobota všetkých duší. Ostatné dni v týždni, ktoré dostali svoje spomienky medzi ôsmym a desiatym storočím, mohli byť spôsobené vplyvom zoznamov deviatich chórov svätých. Prvé tri triedy, anjeli, proroci a apoštoli, sa preto spomínali v pondelok, utorok a štvrtok, teda v jediné dni v týždni bez osobitnej témy. Ďalšie triedy – biskupi, mučeníci a všetci svätí – boli pridané k sobotnej slávnosti.

Tieto týždenné spomienky nám pomáhajú sústrediť sa na jeden alebo druhý konkrétny aspekt našej viery: Kristova smrť, jeho zmŕtvychvstanie, Bohorodička (človečenstvo nášho Pána, ako aj jeho božskosť) a význam rôznych ľudí pre rozvoj Cirkvi.

Otázky na zamyslenie

Aké sú špeciálne denné spomienky v našom liturgickom cykle?

Prečo je sobota dňom spomienky na zosnulých?

„Ako svoje prvotiny, Pane, prináša ti zem bohabojných mučeníkov. Na ich príhovor udeľ Cirkvi pokoj a pre modlitby Bohorodičky ochraňuj svoj ľud, lebo ty jediný si plný milosrdenstva“ (kondák soboty).

Zdroj: Life and worship: the mystery of Christ among us, God with us publications 1986. Pracovný preklad pripravili Juraj Šipula a o. Ján Krupa.


Odber nových článkov


Život a bohoslužba: Liturgický priestor – Chrámová budova; Oltárny priestor a ikonostasŽivot a bohoslužba: Liturgický čas – Vnímanie času; Liturgický deň

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings