Milosrdný samaritán

Keď ľudia čítajú Sväté písmo, často dokážu ľahko pochopiť základný zmysel úryvku. V podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, napríklad, Kristus jasne vyzdvihuje súcit Samaritána nad nedostatok záujmu zo strany kňaza a levitu. Nepriateľstvo, ktoré existovalo medzi Židmi a Samaritánmi, je tiež všeobecne známe, takže ľudia ľahko pochopia Kristov názor, že tvoj nepriateľ je tvojím blížnym, keď je súcitný. Aj my si môžeme ľahko – hoci neradi – uvedomiť, že sme povolaní napodobňovať Samaritána, a to aj v styku s ľuďmi, ktorí nie sú ako my.

Keď sa však biblické pasáže nedajú tak ľahko vysvetliť, ľudia sa obracajú na druhých, aby im pomohli. Ľudia sa môžu obrátiť na svojho farára alebo iného duchovného či inštruktora. Mnohí budú surfovať po internete, aby zistili, čo druhí hovoria na danú tému. Ako východní kresťania máme ešte jeden – a uprednosťňovaný – zdroj pre poradenstvo pri čítaní Svätého písma. Pri vysvetľovaní posvätných textov sa spoliehame na tradíciu cirkevných otcov.

Od nástupu akademickej teológie namiesto pastoračnej v stredoveku Západ uprednostňoval súčasnú vedeckú teológiu pred pohľadmi Otcov na Sväté písmo. Akademická veda najskôr zdôrazňovala kontext biblických textov a potom hľadala dôkazy o ich historickom pôvode, aby určila ich pôvodný doslovný význam.


Odber nových článkov


Jedným z prístupov, ktoré uprednostňovali Otcovia, ale v odborných kruhoch sú v nemilosti, je alegória, ktorá v mnohých biblických pasážach vidí akúsi rozšírenú metaforu celého evanjelia. Alegória bola prakticky všeobecným prístupom k Svätému písmu v celom ranom kresťanstve, ktoré ju zdedilo od judaizmu. Alegória sa snaží prostredníctvom mnohých známych pasáží Svätého písma upriamiť našu pozornosť na všeobecný stav ľudstva a všeobjímajúcu Božiu lásku. Rôznym spôsobom alegóriu používali Irenej, Klement Alexandrijský, Origenes a Ján Zlatoústy na Východe, ako aj Ambróz a Augustín na Západe.

Ján Zlatoústy o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10, 30 – 37)

Pomocou alegorickej metódy nám svätý Ján Zlatoústy (je sviatok sa slávi 13. novembra) pomohol vidieť v tomto texte stálu a všeobjímajúcu Božiu lásku k nám. Toto podobenstvo sa stáva slovným obrazom celého tajomstva spásy:

„Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha“ (v. 30) – Adam, ktorý dôveroval v seba a nie v Boha, zostúpil z raja do tohto sveta. Jericho, ktoré je 825 stôp pod úrovňou mora, je najnižšie položeným mestom na zemi, tak hlboko, ako sa len dá.

„A padol do rúk zbojníkov“ (v. 30) – Ľudstvo bez Boha je obkľúčené bandou démonických mocností vedených vládcom tohto veku.

„Ti ho ozbíjali“ (v. 30) – o rúcho nesmrteľnosti.

„Nechali ho polomŕtveho a odišli“ (v. 30) – bol degradovaný k polovičnému životu na tejto zemi, podlieha hriechu a smrti.

„Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita…“ (v. 31) – Izraelský ľud sa držal bokom a nepomáhal ľudstvu.

„No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich“ (v. 33 – 34a) – Kristus, ktorý nie je z tohto sveta a ktorého obvinili, že je Samaritán (Jn 8, 48), je tým súcitným cudzincom. On lieči ľudstvo svojím učením (obväzy), svojím pomazávaním Svätým Duchom (olej) a Eucharistiou (víno), ktorou začína naše liečenie.

„Vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň“ (v. 34b) – Kristus pripojil ľudstvo k svojej vlastnej ľudskej prirodzenosti, priviedol ho do nemocnice svojej Cirkvi a naďalej mu slúžil ako božský lekár.

„Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oň…“ (v. 35)  – po svojom nanebovstúpení Kristus zveril ľudstvo apoštolskej synode, ktorú zosobňuje jej veľký apoštol medzi pohanmi, svätý Pavol, a „cez Pavla veľkňazom, učiteľom a služobníkom každej cirkvi“, vraviac: „Starajte sa o pohanov, ktorých som dal vám v Cirkvi. Keďže ľudia sú chorí, zranení hriechom, liečte ich, prikladajte im kamennú náplasť, t. j. prorocké výroky a evanjeliové učenie, liečte ich napomenutiami a povzbudeniami zo Starého a Nového zákona.“ A tak podľa svätého Jána Zlatoústeho je Pavol tým, kto udržiava Božie cirkvi „a lieči všetkých ľudí duchovnými napomenutiami a rozdáva každému chlieb obety…“

„Ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať“ (v. 35b) – Pri mojom druhom príchode vám to odplatím.

Súčasný grécky metropolita Hierotheos Vlachos vo svojom významnom diele Pravoslávna psychoterapia vyjadruje život Cirkvi prostredníctvom týchto obrazov. „V Cirkvi sa teda delíme na chorých, tých, ktorí sa liečia, a tých – svätých – , ktorí už boli uzdravení. … Otcovia nekategorizujú ľudí na morálnych a nemorálnych alebo dobrých a zlých na základe morálnych zákonov. Toto delenie je povrchné. V hĺbke sa ľudstvo rozlišuje na chorých na duši, na tých, ktorí sa liečia, a na vyliečených. Všetci, ktorí nie sú v stave osvietenia, sú chorí na duši… Pravoslávneho človeka robí pravoslávnym nielen dobrá vôľa, dobré rozhodnutie, morálna prax a oddanosť pravoslávnej Tradícii, ale aj očistenie, osvietenie a zbožštenie. Tieto etapy uzdravenia sú cieľom pravoslávneho spôsobu života.“

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Na inom mieste svätý Ján Zlatoústy učil, že služba duchovne chorým v nemocnici Cirkvi prislúcha nám všetkým:

„Neprehliadnime takú tragédiu, ako je táto. Neponáhľajme sa okolo takého žalostného pohľadu bez toho, aby sme sa zľutovali. Aj keď druhí to robia, vy to nesmiete. Nehovorte si: ‚Nie som kňaz ani mních, mám ženu a deti. Toto je práca pre kňazov, toto je práca pre mníchov.‘ Samaritán nepovedal: ” ‚Kde sú teraz kňazi? Kde sú teraz farizeji? Kde sú židovskí učitelia?‘ Ale Samaritán sa podobá človeku, ktorý našiel nejakú veľkú zásobu koristi a mal zisk.

Preto, keď vidíte niekoho, kto potrebuje liečbu nejakej choroby tela alebo duše, nehovorte si: ‚Prečo sa oňho nepostaral ten a ten alebo tá a tá?‘ Ty ho osloboď od jeho choroby; nežiadaj od druhých vyúčtovanie za ich nedbalosť. Povedz mi toto. Ak nájdeš na zemi ležať zlatú mincu, povieš si: ‚Prečo ju ten a ten nezobral?‘ Nepopoženieš sa zodvihnúť ju skôr, ako to urobí niekto iný?

Rovnako zmýšľajte aj o svojich padlých bratoch; zvážte, že ošetrovanie rán padlého brata je ako hľadanie pokladu. Ak na jeho rany naleješ slovo poučenia ako olej, ak ich obviažeš svojou miernosťou a vyliečiš svojou trpezlivosťou, tvoj zranený brat ťa urobil bohatším človekom viac, ako by mohol akýkoľvek poklad. Jeremiáš povedal: ‚Ten, kto vyniesol vzácne z hanebného, bude ako moje ústa.‘ Čo by sme mohli prirovnať k tomu? Žiadny pôst, žiadne spanie na zemi, žiadne bdenie a celonočné modlitby, ani nič iné ti nemôže priniesť toľko, čo záchrana tvojho brata.“

Svätý Ján Zlatoústy, Ôsma homília proti judaizátorom 4, 1 – 3

Zdroj: https://melkite.org/faith/good-samaritan Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Svätý Ján Zlatoústy (13. november)Keď sa dotkla obruby jeho šiat

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings