Kristus naša Pascha: Veríme v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme, i v nášho Spasiteľa Ježiša Krista, i vo Svätého Ducha, Pána, Darcu života – Stvoriteľ a jeho stvorenie; Sloboda Stvoriteľa; Dobrota stvorenia; Boží plán; Viditeľný i neviditeľný svet

VERÍME V BOHA OTCA, STVORITEĽA NEBA I ZEME, I V NÁŠHO SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA, I VO SVÄTÉHO DUCHA, PÁNA, DARCU ŽIVOTA

Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.

(Symbol viery).


Odber nových článkov


Pane neba i zeme a všetkého viditeľného i neviditeľného stvorenia.

(Anafora Liturgie sv. Bazila Veľkého)

Stvoriteľ a jeho stvorenie

99 Naša viera v Stvoriteľa nám dáva možnosť pochopiť zmysel a podstatu stvoreného sveta. Biblické zjavenie nám odhaľuje prítomnosť Stvoriteľa v realite sveta: spoznávame Stvoriteľa a svet – jeho stvorenie.

100 Slovo stvoreniepoukazuje na spojenie medzi svetom a osobou Stvoriteľa, pretože svet je „dielom jeho rúk“. Preto nie je možné poznať stvorenie oddelene od Stvoriteľa. Božie Zjavenie upriamuje našu pozornosť ani nie tak prírodné zákony, ako skôr na činy Stvoriteľovej božskej ekonómie. Vo svetle viery sa nám zjavuje skutočná krása stvorenia ako odraz krásy a veľkoleposti jeho Stvoriteľa: „Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil“ (Ž 103/104, 24).

Otec stvoril prostredníctvom Syna vo Svätom Duchu

101 Z lásky k ľudstvu Boh vystúpil z neprístupného svetla svojho vnútorného božského života a zjavil sa vo svete, ktorý stvoril: „Dnes vyšlo Slnko, ktoré nikdy nezapadá, a svet sa naplnil nádherou Pánovho svetla.“[1] Základom sveta je „milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha“[2] (porov. 2 Kor 13, 13). O účasti troch osôb Najsvätejšej Trojice na stvorení sveta svätý Bazil učí: „Keď uvažujete o stvorení, radím vám, aby ste najprv mysleli na toho, ktorý je prvou príčinou všetkého, čo jestvuje: totiž na Otca, a potom na Syna, ktorý je stvoriteľom, a potom na Svätého Ducha, zdokonaľovateľa.“[3] Tento z lásky stvorený svet sa stal chrámom, miestom a prostredím Božieho vzťahu s ľudstvom. Prítomnosť Boha vo svete, akoby v chráme, je predobrazom vstupu Božieho Syna do ľudského tela, vtelenia (porov. Hebr 10, 5).

102 Vtelenie Božieho Syna odhalilo účel stvoreného sveta. V určenom okamihu dejín Boží Syn zostúpil do stvorenia, aby stvorenie pozdvihol k Bohu. To sa uskutočňuje pôsobením Svätého Ducha. Počas šiestich dní stvorenia Svätý Duch pripravoval prostredie pre ľudstvo (porov. Gn 1). V Starom zákone Boh pripravoval ľudstvo na stretnutie s vteleným Božím Synom, aby prostredníctvom Ježiša Krista bolo celé stvorenie privedené k Otcovi, „aby bol Boh všetko vo všetkom“ (1 Kor 15, 28).

Sloboda Stvoriteľa

103 Sväté písmo začína opis stvorenia sveta týmito slovami: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“ (Gn 1, 1). Boh bol, je a zostáva vždy „na počiatku“ všetkého stvoreného a všetkého, čo vzniká v čase. Evanjelista Ján píše o Bohu ako počiatku všetkého: „Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci“ (Zjv 1, 8). Svätý Irenej Lyonský píše, že všetko vzišlo z Božích rúk, prostredníctvom Slova a Svätého Ducha.[4]

104 Boh uskutočňuje svoj plán stvorenia sveta prostredníctvom svojho Slova: „Buď svetlo!… Buď obloha uprostred vôd“ (Gn 1, 3. 6). Toto stvoriteľské Slovo sa vo Svätom písme zjavuje ako Boží Syn, ktorý je zrodený z Otca: „On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia… On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva“ (Kol 1, 15 – 17).

105 Boh stvoril slobodne, nič neobmedzovalo jeho tvorivú slobodu. Božia tvorivosť sa prejavila v stvorení, v tom, že z nebytia vytvoril bytie. Boh povolal k bytiu to, čo neexistovalo a nemuselo nevyhnutne existovať. Inými slovami, to, čo Boh povolal do  existencie, nevzniklo z nejakej nevyhnutnosti. Sväté písmo nám nehovorí, ako vznikol svet. Namiesto toho hovorí o tom, že kto (Otec), prostredníctvom koho (Slova, Syna) a v kom (Svätom Duchu) Boh povolal tento svet k existencii.

106 Boh je Stvoriteľ. To znamená, že Boh nielenže stvoril svet, ale je vo svojom stvorení vždy prítomný a stále tvorí. Stvorenie je teda znakom a prejavom Božej stvoriteľskej lásky. Stvorenie je povolané, aby prostredníctvom ľudských bytostí odpovedalo na lásku láskou a túžilo po Bohu tak, ako Boh túži po ľudských bytostiach. „Boh túži, aby po ňom túžili, a miluje, aby bol milovaný.“[5]

Dobrota stvorenia

107 V opise stvorenia sveta Sväté písmo odhaľuje, ako Boh hodnotí ním stvorený svet: „A Boh videl, že je to dobré“ (Gn 1, 10n). Boh ako nejaký umelec vytvoril majstrovské dielo; pozorne preskúmal svoje stvorenie a teší sa z neho. Otec kontempluje tento svet a v jeho črtách rozpoznáva tvár Syna – prvorodeného všetkého stvorenia, prostredníctvom ktorého a pre ktorého bolo všetko stvorené (porov. Kol 1, 15n). V priebehu dejín sa čoraz zreteľnejšie vyjavuje Kristova tvár – až po vtelenie Božieho Syna a jeho druhý príchod v sláve. Stvorenie je viditeľnou ikonou neviditeľného Boha. Ako sa dejiny vyvíjajú, toto stvorenie je mocou Svätého Ducha premieňané na „nové stvorenie“, ktorého predobrazom je oslávené telo zmŕtvychvstalého Krista.

108 Kontemplácia – hlbší spôsob nazerania na svet, ku ktorému nás pozýva Boh – nás učí vnímať okolitý svet nielen ako materiálnu vec alebo ako niečo užitočné a príjemné pre naše ego, ale ako oblasť pôsobenia osobného Boha, ktorý je odlišný od nás a od sveta. Slová modlitby z obradu Veľkého posvätenie vody nám poskytujú nádherný príklad kresťanského pohľadu na svet:

Slnko ťa chváli; mesiac ťa oslavuje; hviezdy ťa prosia; svetlo ťa poslúcha; hlbiny sa pred tebou chvejú; pramene ti slúžia. Ty si rozprestrel nebesia ako stan; ty si upevnil zem na vodách; ty si ohradil more pieskom. Ty si vylial vzduch, aby živé tvory mohli dýchať…[6]

109 Kontemplácia sveta vo svetle skúsenosti s osobným Bohom, ktorý jediný je dobrý (porov. Lk 18, 19), poskytuje základ pre tvrdenie o dobrote sveta, hmoty a celého stvorenia. „Svet je dobrý a celý jeho obsah sa ukazuje ako múdro a umne usporiadaný.“[7] Vo Svätom písme je obrazom Božieho plánu pre svet raj (porov. Gn 2). Realizácia tohto plánu závisí od spolupráce ľudstva s Bohom. Raj je Božím darom a zároveň je povolaním ľudstva.

110 Svet, ktorý Boh zamýšľal ako raj, je Božím darom ľudstvu a sférou nášho vzťahu s Bohom, s druhými a s prírodou. Z tohto dôvodu ľudské bytosti nemôžu zaujať konzumný postoj k svetu, k svetu, ktorý je naplnený láskou a pozornosťou Darcu. Kresťanským postojom k svetu je vnímať ho ako Boží dar. Keď kresťania rastú vo viere, stúpajú vo svojom chápaní od darov k osobe Darcu. Považovanie sveta za Boží dar umožňuje vyhnúť sa dvom extrémom: znižovaniu jeho hodnoty (keďže svet je Božím stvorením) alebo jeho absolutizácii (keďže svet nie je Bohom).

Boží plán

111 Boh Stvoriteľ napĺňa stvorenie milosťou svojej prítomnosti, no zároveň zostáva vo svojej podstate nedosiahnuteľný. Božiu prítomnosť vo svete objavujeme pomocou modlitbovej kontemplácie, ktorá je schopná vidieť vo svete jeho božský prvoobraz, Krista.

112 Boh koná vo svete v súlade so svojím plánom, udržiava svet v existencii a vedie ho k jeho konečnému naplneniu. Toto Božie konanie sa označuje ako Boží plán (prozreteľnosť). Božia prozreteľnosť spočíva v jeho milostivej „predvídavosti“ a v „rade spred vekov“ Otca i Syna i Svätého Ducha.[8] Táto Prozreteľnosť je Božou vôľou pre svet a určuje dovŕšenie sveta: „Svojou mocou udržuješ stvorenie a svojou prozreteľnosťou riadiš svet.“[9] Toto znamená, že vo svete a v našom živote neexistujú náhody alebo náhodné udalosti. Viera umožňuje vidieť pôsobenie Božej prozreteľnosti v konkrétnych okolnostiach života.

Veď teba chvália anjeli, archan­jeli, tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnosti, sily a mnohookí cherubíni. Vôkol teba stoja šestorokrídli serafíni…

(Anafora Liturgie svätého Bazila Veľkého)

Viditeľný a neviditeľný svet

113 Symbol viery poukazuje na dva rôzne rozmery Bohom stvoreného sveta, viditeľný a neviditeľný. Svätý Maxim Vyznávač učí o zjednotení všetkého viditeľného a neviditeľného v stvorení. Vychádzajúc zo slov svätého apoštola Pavla, že všetko bolo stvorené Kristom a pre Krista (porov. Kol 1, 16 – 17), Maxim pod slovom všetko rozumie pozemské viditeľné a nebeské neviditeľné, ľudské viditeľné a anjelské neviditeľné. Keď sa Kristus vtelil, nerozlučne sa zjednotil so stvorením v „tele a krvi“ svojej ľudskej prirodzenosti.[10] Všetko stvorenie, viditeľné i neviditeľné, existuje nie na základe svojej vlastnej prirodzenosti, ale na základe pôsobenia Božieho Syna.

114 Anjeli, nebeské beztelesné bytosti (duchovia),[11] „majú svoje bytie z vôle Otca, k bytiu sú privedení dielom Syna a zdokonalení sú prítomnosťou Ducha“[12]. Boh ako najvyššia inteligencia stvoril anjelský intelekt. Boh urobil anjelov účastnými na svojej nevýslovnej sláve a sformoval ich neporušiteľnú podstatu. Anjeli sú majáky, ktoré odrážajú Božie svetlo. Keďže dostali večný život od Pôvodcu života a pretože kontemplujú večnú Slávu a Múdrosť, sú ako zrkadlá naplnené svetlom.[13]

115 Existencia neviditeľnej anjelskej ríše svedčí o bohatstve a rozmanitosti Bohom stvoreného sveta. Viditeľné aj neviditeľné patrí k jednému stvoreniu, ktoré Boh považuje za dobré. Ľudské bytosti a anjeli ako osoby majú možnosť budovať osobné a duchovné vzťahy s Bohom a medzi sebou navzájom: „Dnes veci hore hodujú s vecami dole a veci dole obcujú s vecami hore.“[14]

116 Anafora liturgie svätého Bazila Veľkého spomína deväť anjelských rádov: „Veď teba chvália anjeli, archan­jeli, tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnosti, sily a mnohookí cherubíni. Vôkol teba stoja šestorokrídli serafíni.“ Anjelské rády sa nazývajú „chóry“ vďaka ich spoločenstvu s Bohom a medzi sebou navzájom. Anjeli neprestajne vzdávajú „chválu Bohu“, keď prebývajú vo svetle Božej slávy.

117 Vo Svätom písme anjeli zjavujú Božiu prítomnosť vo svete a oznamujú ľuďom Božiu vôľu. Sväté písmo niektorých anjelov označuje menom: Michal (porov. Zjv 12, 7; Júd 1, 9), Rafael (porov. Tob 12, 15), Gabriel (porov. Lk 1, 19. 26). Anjeli pomáhajú ľudským bytostiam v ich duchovnom raste (porov. Hebr 1, 14). Tradícia Cirkvi učí, že Boh udeľuje každému človeku strážneho anjela: „Anjelov si určil za ochrancov.“[15] Zjednotenie viditeľného a neviditeľného stvorenia – ľudí a anjelov – sa prejavuje v božskej liturgii, kde pozemské vyjadruje nebeské a ľudia slúžia spolu s anjelmi: „My Cherubínov tajomne predstavujeme a životodarnej Trojici trojsvätú pieseň spievame…“ a „Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy, hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“[16]

Zdroj: Catechism of the Ukrainian Catholic Church Christ – Our Pascha, Edmonton 2018. Pracovný preklad z anglického jazyka zhotovil o. Ján Krupa. Verzia prekladu z februára 2024.


[1] Trebník, Obrad Veľkého posvätenia vody na sviatok Bohozjavenia, Druhá modlitba.

[2] Liturgikon, Svätá božská liturgia nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, Anafora.

[3] Bazil Veľký, O Svätom Duchu 16, 38: PG 32, 136.

[4] Porov. Irenej Lyonský, Proti herézam,IV, 20 1. 3 – 4; V, 1, 3: PG 7, 1122 – 1123.

[5] Maxim Vyznávač, Kniha o sporných otázkach, 31: PG, 91, 1280.

[6] Trebník,Obrad Veľkého posvätenia vody na sviatok Bohozjavenia, Tretia modlitba.

[7] Gregor Nysský, Veľká katechéza1: PG 45, 16.

[8] Porov. Ján Damaský, Tretia reč na obranu svätých ikon, 19:PG 94, 1340.

[9] Trebník, Obrad Veľkého posvätenia vody na sviatok Bohozjavenia, Tretia modlitba.

[10] Porov. Maxim Vyznávač, Otázky Talasiovi, 35: PG 90, 104.

[11] Modlitbová knižka: Poďte, pokloňme sa, Modlitby na každý deň, Nedeľa: Modlitby k Najsvätejšej Trojici (preložené z ukrajinčiny).

[12] Bazil Veľký, O Svätom Duchu 16, 38: PG 32, 136.

[13] Porov. Oktoich, 1. Hlas, Pondelkový utierňový kánon beztelesným mocnostiam, tropáre 7. a 8. piesne.

[14] Trebník, Obrad Veľkého posvätenia vody na sviatok Bohozjavenia, Druhá modlitba.

[15] Liturgikon, Svätá božská liturgia nášho otca svätého Bazila Veľkého, Anafora.

[16] Liturgikon, Svätá božská liturgia nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, Cherubínska pieseň, Anafora.

Kristus naša Pascha: Veríme v Boha Otca, Stvoriteľa neba i zeme, i v nášho Spasiteľa Ježiša Krista, i vo Svätého Ducha, Pána, Oživovateľa – Človek – koruna stvorenia; Človek – na obraz a podobu Boha; Rast osoby od obrazu k podobe Boha; Stvorená prirodzenosť človeka; Ako muža a ženu ich stvoril; Sloboda a zodpovednosť človekaKristus naša Pascha: Veríme v jednopodstatnú a nedeliteľnú Trojicu – Veríme v Boha Otca; Boh Otec zjavený vo Svätom písme; Bezpočiatočný Otec; Veríme v jednorodeného Syna; Syn zjavený vo Svätom písme; Jednorodený Syn; Svätý Duch zjavený vo Svätom písme; Svätý Duch, ktorých vychádza z Otca

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings