Siedma nedeľa po Pasche – otcov prvého nicejského snemu

V Nedeľu po Nanebovstúpení Pána si naša cirkev pripomína Otcov Prvého ekumenického koncilu, ktorý sa zišiel v Nicei v roku 325. Zvolal ho prvý kresťanský rímsky cisár svätý Konštantín Veľký ako odpoveď na žiadosť synody španielskych biskupov. Jeho hlavnou úlohou bolo podporiť jednotu cirkví v ríši tým, že sa zabezpečí, aby všetky cirkvi mali tú istú vieru a dodržiavali rovnaké praktiky.

Pred Nicejským koncilom


Odber nových článkov


Mohli by sme sa spýtať: „Prečo trvalo tri storočia, kým sa Cirkev začala zaoberať týmito otázkami?“ V skutočnosti až vo štvrtom storočí sa kresťanom dostalo tolerancie a potom uznania ako „inštitúcie“ v Rímskej ríši. Pred obdobím svätého Konštantína sa záležitosti, ktoré sa týkali cirkví, riešili na miestnej úrovni. Keď sa vyskytli problémy, ktoré sa týkali viac ako jednej miestnej cirkvi, riešili ich predstavitelia cirkví, ktorí sa stretli na koncile.

Prvé takéto zhromaždenia sú zaznamenané v Skutkoch apoštolov. Prvým problémom, ktorý učeníci riešili po Kristovom nanebovstúpení, bolo Judášovo odpadnutie (Sk 1, 15 –   26). Cirkvou v tom čase bolo jednoducho spoločenstvo veriacich v Jeruzaleme okolo apoštolov a práve toto spoločenstvo navrhlo dvoch mužov, ktorí mali nahradiť Judáša. „A modlili sa: ‚Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto.‘ Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom“ (Sk 1, 24 – 26).

Keď sa Cirkev rozrástla a rozšírila za hranice Palestíny na miesta ako Cyprus a Malá Ázia, bola nútená riešiť potenciálne rozdeľujúcu otázku – prostredníctvom koncilu apoštolov a starších (Sk 15,1 – 31). Niektorí kresťania zo židovstva boli proti praxi v Antiochii, kde konvertiti neboli povinní dať sa obrezať alebo dodržiavať židovské stravovacie pravidlá. Koncil sa rozhodol potvrdiť túto prax a listom informoval „bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii“ (Sk 15, 23) o svojej podpore.

Od polovice 2. storočia sa  stali bežnými regionálne koncily, najmä v kresťanských centrách, ako bolo Taliansko a Malá Ázia. Tieto koncily sa zaoberali podozrivými učeniami (napríklad montanizmom) a protichodnými praktikami (napríklad slávením Paschy v pevne stanovený deň), ktoré podľa nich ovplyvňovali jednotu cirkví. Regionálne koncily často stanovili spoločné pravidlá v otázkach, ako sú pokánie pre navrátivších sa odpadlíkov alebo pravidlá pre klerické manželstvá. Hoci sa tieto zásady priamo týkali zúčastnených miestnych cirkví, boli komunikované cirkvám v ďalších regiónoch, ktoré si ich často tiež osvojili.

Ekuména

Na svätým Konštantínom zvolanom koncile sa zišli biskupi z celej Rímskej ríše („Ekumény“), a preto bol tento koncil nazývaný ekumenický koncil. Jeho rozhodnutia mali právnu silu zákona v celej ríši.

Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia kráľovstva Veľké Arménsko (vazalského štátu Rímskej ríše) a Perzskej cirkvi. Keďže Rímska a Perzská ríša boli po stáročia rivalmi, Perzská cirkev (Cirkev Východu) formálne prijala vierovyznanie a kánony Prvého nicejského koncilu až v roku 410.

Naša liturgia hovorí o 318 koncilových otcoch. Tento počet sa v skutočnosti vzťahuje na 318 osvedčených mužov z Abramovej rodiny, ktorí bojovali proti sodomským a gomorským kráľom (Genezis 14, 14). Konciloví otcovia boli považovaní za „osvedčených mužov“ Cirkvi.

Arianizmus a vyznanie viery

Španielski biskupi, ktorí navrhli tento koncil, bojovali proti arianizmu, teda názoru, že Kristus je podobný Otcovi, ale nie je tej istej podstaty. Ariáni verili, že Kristus je prvé Božie stvorenie. Túto doktrínu sformuloval alexandrijský učiteľ Árius a proti nemu sa postavil iný učiteľ, svätý Atanáz Alexandrijský, ktorý poukázal na mylnosť učenia Ária, ktorý hlásal: „Ak Otec splodil Syna, potom ten, ktorý bol splodený, mal počiatok existencie, a z toho vyplýva, že bol čas, keď Syn nebol.“

Koncil preskúmal niekoľko vieroučných vyznaní, ktoré boli používané v miestnych cirkvách, a potom pripravil svoje vlastné vyznanie viery, ktoré odrážalo protiariánsku kristológiu: „Verím … i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrz neho bolo všetko stvorené…“ 

Hoci toto vyznanie viery bolo všeobecne akceptované, arianizmus ešte nejaký čas pretrvával, najmä na Západe.

Počas protestantskej reformácie niektoré sekty odmietli trojičné učenie Nicejského koncilu a prijali tú či onú formu unitarianizmu. Neskôr americké sekty, ako napríklad mormóni, svedkovia Jehovovi a Božia cirkev, prijali učenie, ktoré sa označuje ako novo-ariánske.

Nicejské vyznanie viery, ktoré recitujeme pri krste, božskej liturgii a niektorých ďalších bohoslužbách, je vlastne verzia, ktorá bola dokončená na druhom ekumenickom koncile, ktorý sa konal v roku 381 v Konštantínopole. Verzia zostavená v Nicei sa končila slovami: „a vo Svätého Ducha.“

Štruktúra Cirkvi

Od tretieho storočia sa mnohé miestne cirkvi začali organizovať ako regionálne provincie s biskupom hlavného mesta, ktorý bol označovaný ako „metropolita“ alebo regionálny prímas. Nicejský koncil potvrdil túto prax. Zároveň nariadil: „Nech platia starobylé zvyky v Egypte, Líbyi a Pentapole, že vo všetkých týchto krajinách má jurisdikciu alexandrijský biskup, keďže podobné je zvykom aj pre rímskeho biskupa. Podobne aj v Antiochii a v ostatných provinciách nech si cirkvi zachovajú svoje výsady…“ (6. kánon). 

Krátko po Nicejskom koncile bolo založené nové cisárske hlavné mesto Konštantínopol („Nový Rím“). Jeho biskup dostal druhé čestné miesto po Ríme a Jeruzalem dostal piate miesto, pretože je „matkou všetkých cirkví“. Týchto päť stolíc sa napokon bude nazývať „pentarchia“ a ich biskupi budú označovaní ako patriarchovia.

Dátum Paschy

Keď sa cirkvi snažili manifestovať svoju jednotu v Konštantínovom novom kresťanskom cisárstve, snažili sa zjednotiť slávenie Paschy, čo bola vyše storočie sporná otázka. Väčšina cirkví slávila tento sviatok v nedeľu, „prvý deň týždňa“ (Mt 28, 1), v deň, keď sa zistilo, že Kristov hrob je prázdny. Niektoré cirkvi slávili Paschu v 14. deň židovského mesiaca nisan, v deň, keď sa obetovali baránky pre židovský Pesach. Podľa Jánovho evanjelia právne v tento deň bol Ježiš ukrižovaný.

Súčasné pramene sa zhodujú v tom, že konciloví otcovia rozhodli, aby všetky cirkvi slávili Paschu v prvú nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti. Alexandrijská cirkev mala určovať patričný dátum Paschy a oznamovať ho ostatným cirkvám.

Toto pravidlo sa dnes všeobecne dodržiava. Avšak väčšina východných cirkví počíta jarnú rovnodennosť podľa juliánskeho kalendára, zatiaľ čo západné cirkvi počítajú jarnú rovnodennosť podľa gregoriánskeho kalendára. A navyše väčšina východných kresťanov upresňuje, že Pascha sa musí sláviť po židovskom Pesachu.

Zdroj: https://melkite.org/faith/the-first-ecumenical-council Preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.uncutmountainsupply.com/icons/of-feast-days/minor-feasts/ecumenical-councils/icon-of-the-first-ecumenical-council-20th-c-11l62/Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings