Nanebovstúpenie Pána

Ďalšie články: https://www.jankrupa.sk/category/nanebovstupenie-pana/

„Rúhal sa! … Čo na to poviete?“ spýtal sa veľkňaz zhromaždeného synedria. A oni odpovedali: „Hoden je smrti.“ A tak Pána Ježiša odsúdili (porov. Matúš 26, 59 – 67). Ale v čom sa údajne rúhal?

Evanjelium to zaznamenáva takto: „Veľkňaz mu (Ježišovi) povedal: ‚Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn.‘ Ježiš mu odvetil: ‚Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch‘“ (Matúš 26, 62 – 64).


Odber nových článkov


To, že Kristus je povýšený „po pravici“ Otca, bolo súčasťou najskoršieho kázania apoštolov. Keď Petra predvolali pred to isté synedrium, ktoré odsúdilo Ježiša, vyhlásil: „Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov (Skutky apoštolov 5, 30 – 31). Pre to isté svedectvo bol prvomučeník Štefan odsúdený smrť za výrok: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha“ (Skutky apoštolov 7, 55). Niet sa čo čudovať, že tento obraz sa dostal do základných vyznaní viery Cirkvi a kresťania po celom svete ho opakujú každý deň.

Apoštoli a ostatní, ktorí hovorili o Božej „pravici“, vedeli, že používajú metaforu, antropomorfizmus (pripisujú Bohu ľudskú vlastnosť, v tomto prípade „pravú ruku“). Sedenie po pravici pozemského kráľa bolo miestom moci a cti. Ten, kto toto miesto zastával, konal v mene kráľa a mal právo na rovnakú úctu ako kráľ. Keď hovoríme, že Ježiš sedí po „pravici“ Otca, jasne ho staviame ako rovného v sláve so samotným Otcom.

Nanebovstúpenie a intronizácia

Veľký sviatok Kristovho nanebovstúpenia, ktorý sa slávi v štyridsiaty deň po Pasche, je vlastne dvojnásobným sviatkom. V prvom rade je to slávenie pamiatky Kristovho nanebovstúpenia, ako ho slávili apoštoli a ako je zaznamenané vo Svätom písme: „Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba“ (Lk 24, 50 – 51).

Tento sviatok si všíma aj to, čo bolo neviditeľné: Kristus tróni po Otcovej pravici. Tieto dva aspekty tajomstva sa vždy spájajú v hymnoch sviatku: „Bol si vzatý v sláve z Olivovej hory v prítomnosti svojich učeníkov, Kriste, Bože náš, zaujal si miesto po Otcovej pravici a naplnil si svet svojím božstvom…“ (apostichon pri večierni).

Naše slávenie ďalej rozlišuje ďalší aspekt tajomstva. Na jednej strane večné Božie Slovo bolo vždy po Otcovej pravici so Svätým Duchom v božstve. A tak sa vhodne modlíme: „Ježiš, Darca života, vzal so sebou tých, ktorých miloval, vystúpil na Olivovú horu, požehnal ich a na oblaku sa vzniesol do Otcovho lona, ktoré nikdy neopustil“ (z kánonu na utierni).

Božie Slovo, vtelené v lone Panny, bolo v rovnakom čase s Otcom v jeho božstve. Toto vyjadruje aj tento známy tropár z božskej liturgie: „V hrobe si bol telesne, v podsvetí s dušou, veď si Boh, v raji so zločincom a na prestole si bol s Otcom a Duchom, všetko naplňujúci, neobsiahnuteľný Kriste.“

Vtelením je Kristus teraz bohočlovekom, ktorý priniesol svoju zbožštenú ľudskú prirodzenosť do slávy Otca. Nevrátil sa k Otcovi ako Slovo pred vtelením, ale s ľudskou prirodzenosťou, ktorú prijal, a teraz je vzkriesená a premenená:

„Keď si zostúpil z neba k veciam na zemi a ako Boh si vzkriesil spolu so Sebou Adamovu prirodzenosť, ktorá ležala dolu vo väzení podsvetia, svojím nanebovstúpení si ju vyniesol do neba, Kriste, a usadil si ju so Sebou na tróne svojho Otca, pretože si milosrdný a miluješ človeka“ (stichira na utierni).

„Krista, Darcu života, ktorý vo svojich dvoch prirodzenostiach slávne vystúpil do neba a teraz sedí s Otcom, vy kňazi chváľte, vy ľudia vysoko vyvyšujte po všetky veky” (z kánonu na utierni).

„Naša prirodzenosť, ktorá kedysi padla, bola povýšená nad anjelov a nad ľudské chápanie usadená na Boží trón. Poďte, slávme sviatok a volajme: ‚Vy jeho diela, chváľte Pána a vysoko ho vyvyšujte po všetky veky‘ (z kánonu na utierni).

„Majestát Toho, ktorý sa stal chudobným v tele, bol vyzdvihnutý nad nebesia a naša padlá prirodzenosť bola poctená tým, že sedí s Otcom. Slávme sviatok a všetci svorne volajme a radostne tlieskajme“ (z kánonu na utierni).

Oslávená ľudská prirodzenosť

Božie Slovo, skutočne vtelené v Ježišovi, Synovi Márie, je neoddeliteľne spojené s našou ľudskou prirodzenosťou. Ako taký sa Ježiš usadil na trón našej ľudskej prirodzenosti po Otcovej pravici.

Táto nová a jedinečná skutočnosť je vyjadrená v ikone sviatku. Trón večnej Trojice sa často zobrazuje ako tri sústredné kruhy. Uprostred nich je, vyvýšený anjelmi, Kristus vo svojom človečenstve. Práve tento detail z ikony nanebovstúpenia nachádzame v kupole našich chrámov ako Pantokrátora, Všemohúceho, Hlavu Jeho tela, ktorým je Cirkev.

Sviatok Kristovho nanebovstúpenia je teda aj oslávením našej ľudskej prirodzenosti a spečatením Kristovej služby na zemi. Ako to vyjadrili cirkevní otcovia, Boží Syn sa stal človekom, aby ľudia mohli byť zbožštení.

Aj my sme vystúpili do neba

V Kristovi teraz naše človečenstvo sedí po Otcovej pravici, ale v skutočnom zmysle Kristus nie je osamelý. Jeho človečenstvo v nebesiach je len prvým z mnohých ľudí, ktorí budú oslávení spolu s ním. Svätý Pavol to opisuje obrazom z poľnohospodárskeho prostredia: Kristus je prvým z úrody a my máme byť zvyškom úrody! „Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi“ (1 Korinťanom 15, 20 – 23).

Ján Zlatoústy, keď hovorí o nanebovstúpenom Kristovi, používa množné číslo: „vystúpili sme do neba“. Ak vystúpila do neba „prvotina“, vystúpil aj zvyšok úrody. „My, ktorí sme sa zdali byť nehodní zeme, sme teraz vyzdvihnutí do neba. My, ktorí sme boli nehodní pozemského panovania, sme boli vyzdvihnutí do Kráľovstva na výsostiach, vystúpili sme vyššie než nebesia, prišli sme obsadiť Kráľovský trón a tá istá prirodzenosť, pred ktorou anjeli strážili raj, sa nezastavila, pokým nevystúpila k Pánovmu trónu.“

„Kristus vystúpil do neba a s Kristom vystúpilo aj naše telo. … Úžasné! Pozri sa znova, ako Kristus vyzdvihol Cirkev. Akoby ju dvíhal nejakým motorom, vyzdvihol ju do obrovskej výšky a posadil ju na trón. Veď kde je Hlava, tam je aj telo. Medzi Hlavou a telom nie je nijaký interval oddelenia. Veď keby bolo oddelenie, jedno by už nebolo telom a druhé by už nebolo Hlavou.“

Zdroj: https://melkite.org/faith/feast-of-the-ascension Preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.seekingtheosis.blog/icon-of-the-ascension/

Ďalšie články: https://www.jankrupa.sk/category/nanebovstupenie-pana/

Päťdesiatnica: Zostúpenie Svätého Ducha (Thomas Hopko)Sviatok Nanebovstúpenia nášho Pána podľa tradície byzantského obradu

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings